Tunceli'deKöy'ehalaylıdönüş

 

KöyeDönüşveRehabilitasyonProjesikapsamında,sonbirayiçindeTunceliMerkezDedeağaçKöyü’nde28,GeyiksuyuKöyü’nde25konutuntemelleriatılarakinşaatlarıhızlayükselirken,ÇemişgezekİlçesiGediklerKöyüGüneybaşıMezrası’ndayapılacakolan24konutuntemelleritörenleatıldı.TöreneTunceliValisiMustafaErkal,CHPMilletvekiliHasanGöyüldar,TümgeneralOsmanEker,4.KomandoTugayıKomutanıTuğgeneralSühaTanyeri,51.İçGüvenlikTugayKomutanıTuğgeneralMetinİyidil,TunceliBelediyeBaşkanıSongülErolAbdilveçoksayıdavatandaşkatıldı.

Halaylarlakarşılananprotokolehitaben,GüneybaşıköylülerindenHüsnüYalçınkaya’nın15Ağustos1993ve24Temmuz1997yıllarındateröristlerceşehitedilen8köylüiçinyazdığışiiriokumasıesnasındakomutanlargözyaşlarınahakimolamadı.DahasonrabirkonuşmayapanCHPTunceliMilletvekiliHasanGöyüldar,terörüheplanetlediklerinibelirterek,
"Ülkemiziacımasızbirşekildebölmekisteyendışülkelereyemolmayacağız"dedi.

TunceliValisiMustafaErkal,KöyeDönüşveRehabilitasyonProjesikapsamındaGüneybaşıKöyü’ndeteröristlercekatledilen8köylüanısınayapılanŞehitlerÇeşmesi’nindeaçılışınınçokönemliolduğunuifadeederek,"BaştaPKKolmaküzeretümteröristlereşkıyadır.Enbaştakiyleensondakiarasındafarkyoktur.Enbaştakibaşeşkıya,ensondakisoneşkıyadır.Enbaştakibaşuşak,ensondakisonuşaktır.Enbaştakibaşpiyon,ensonundakisonpiyondur.Bunlarbizimmuhatabımızdeğillerdir.Bunlartaşerondurlar,aracıdırlar.Mücadele,milletlerarasımücadeledir"diyekonuştu.KonuşmanınardındanŞehitlerÇeşmesiAnıtıtörenleaçıldı.
GüneybaşıKöyü’nde1993’teteröristlertarafındangerçekleştirilensaldırıda6köylüöldürülmüş,buolayınardındanbüyükmiktardagöçyaşanmış,köytüzelkişiliğinikaybetmişvemezraolarakGediklerKöyü’nebağlanmıştı.

 

iha-tunceli
YayınTarihi:1Eylül2004Çarşamba
Tunceli/Çemişgezek
 

back

anasayfa