GÜLBAHÇE

EMMİ

 

GENCECİKTİGURBETELEÇIKANDA

KARAİDİAKAKOLDUSAKALI

KÖYÜNÜNRESMİNEBAKTIBAKALI

MAHSUNLAŞTISOLDUGİTTİBUEMMİ

 

GURBETELDEKAZANÇÇOKTURDEDİDE

BİRÖMRÜNÜBUUĞURDAYEDİDE

GURBETTENKÖYÜNESONRADÖNDÜDE

KÖYÜDEŞEHİRETTİBUEMMİ

 

NEHOROZUKALDINEDETAVUĞU

NESICAĞIKALDINEDESOĞUĞU

NEDÜMÜLÜKALDINEDESAVUĞU

TERKEDİPDEGEÇİPGİTTİBUEMMİ

 

HOCALARDUAYABAŞLADIĞINDA

BAŞINITOPRAĞAYASLADIĞINDA

MEZARINÜSTÜNÜTAŞLADIĞINDA

DÜNYADANDAGÖÇÜPGİTTİBUEMMİ


METİNÖZCAN
 

 GÜLBAHÇEKÖYÜNÜNÜNÇALIŞKANBAYANMUHTARIÜSTÜNDAĞ,
Tarih:07.09.2004Saat:00:54
Konu:Munzurhaber

“KÖYÜMDEYIKIKDURANEVLERÇOCUKLARINBENLİĞİNDEYERETMESİN”
Tunceli’ninÇemişgezekilçesinebağlıGülbahçeköyününbayanmuhtarıNahideÜstündağinsanlarınköylerinesahipçıkmalarıveköyleriniunutmamalarıiçinçalıştığınısöyledi.28Martyerelseçimlerinde,ÇemişgezekilçesinebağlıGülbahçeköyününmuhtarlığınıkazanan54yaşındakiNahideÜstündağ

köyiçinyaptığıçalışmalarlaköylüleringönlündetahtkurmuş.27yılİstanbul’daikibankadaçalıştıktansonraemekliolanÜstündağ,emeklioluncailkişolarakköyüneyerleşmeyekararverdiğinisöyledi.Üstündağ,yıllardırköyümdenhepuzaklardaydımamaherfırsattaköyümdetatilyaptığınıhattaköyüneheryıluğradığınısöyledi.FakatköyedönüşkararıalanÜstündağyıllarsonraköyünedöndüğündeköyünedahafazlahizmetinasılgötüreceğinidüşünmeyebaşladığınıköyündeyaşanılangöçlerleboşalanevlerdekiyıkıklığınviraneliğinçocuklarınbenliğindeyeretmemesiiçinçalışmalarabaşladığınıkaydetti.28MartyerelseçimlerindeköyhalkınınisteğisonucumuhtarlığaadaylığınıkoyarakseçimlerikazandığınıbelirtenÜstündağ,seçimlerinardındandesteğinialdığıköyhalkıylaberaberçalışmalarabaşladığınıkaydetti.Üstündağ,amacınınyıllarcaihmaledilmişolanköyünecanlılıkkazandırmakolduğunusöyledi.Gülbahçeköyü108haneliolup,köydeyaklaşık500kişininyaşadığınısöyleyenÜstündağ,bizbütünköylüeleeleverdikçalıştık,köyümüzdeyıkılan18evin10’ununonarımınıyaptık.8evimizkaldı.Bukonudagerekliyerlerebaşvurarakbuevlerininsanlarınüzerindeyarattığıkötüizlenimiortadankaldıracağız.GülbahçeköyününaltyapısorunlarınadeğinenÜstündağ,1970yılındadevletvatandaşişbirliğiileyaptırılanaltyapınınartıkihtiyaçlaracevapvermediğinisöyledi.KöylerindeyolsorununundaolduğunusöyleyenÜstündağ,çözülmesiiçingerekliyerlerebaşvurduğunukaydetti.BütünamacınıngeçmişyıllardaköyveçevresindeyaşanılanolumsuzluklarınizlerinisilmekistediğinidekaydedenÜstündağ,“köylümüzüüretimyapacakbirhalegetirmekistiyorum”dedi.SüreklidevlettenbirşeylerbeklemekyanlışolduğunubelirtenÜstündağ,devlettenbekledikleriküçükdesteklerialmalarıdurumunda,köylerininyaşanabilirbirköyolacağınıkaydetti.