ERKALKAN

ERKALKAN-SIĞNEK

Erkalkan(Sığnek)Çemişgezek'inkuzeybatısndakisınırköylerindenbiridir.ÖylekiköydenMalatya’nınArapgir’inin,Elazığ’ınAğınveKeban’ının,veErzincan’ınKemaliye’sinintopraklarınıgörebilmektedir.ArazibüyüklüğübakımındanÇemişgezek’inenbüyükköylerindendir.KebanBarajındanönceTödge,Evrek,Şingah,Gemici,Bileç,veOrzukolmaküzeretam6mezrasıolanbukocaköyOrzukveBileçintamamınıŞingahveGemicininçokbüyükbirbölümünüBarajakurbanvermişEvrekveTödgeayrıcaköyolmuştur.Bugüzelköy90‘lıyıllardanüfusununçokbüyükbölümünügöçvermişşuandasonderecetenhadurumdadır.

Resimlerdedegörüldüğügibisonderecebağlıkbahçelikolanköydebahçesulamasuyusıkıntısıhadsafhayaulaşmıştır.Kebanbarajındansonraiyikaralamayandağlarderesularınıkurutmuşkuraklıkköyünyeşilalanlarınıtehditederhalegelmiştir.

KöyüntarihçesihakkındaçeşitlirivayetlerolmaklabirlikteyaygınkanıköyünhalkınınaslenKafkaslardanAzerbaycan’danÇeneYaylasındangöçettiğidir.ZatenköyünenbüyüksülalesiolanÇENEailesidesoyadınıburadanalmıştır.Sığnekisminindesığınakdangeldiğivehikayesininşöyleolduğurivayetedilir.Azerbaycan’danÇENEyaylasındayaşayanbusülalezamanlaoranınbeyiilekızınınkaçmasınedeniileihtilafadüşer.sülalesavaşaraktaburalarakadargelir.OzamanınMüştekbeyindenricadabulunulur.”buseneburadaSIĞINAKdakışıgeçirek”denir.OtarihtesığınmakiçinkonuşlanılanbuköydenartıkÇENEsülalesiçıkmayıptümtopraklarısahiplenmişveköyünadıSIĞNEKolarakkalmıştır.
 

1-SığneğeGermilitepesindenbakış

2-Sığnekköyçeşmesi

3-sığnekMustafaÇenevebağı

4-Sığnekbağdaüzümhasadı

5-SığneğinrenklisimasırAhmetli

MustafaamcaveTahireteyzesofrada

6-SığnekVeyselağa'nınevönü

7-Sığnekcamizuvağı

 

 

8-sığnekÇenelerinkonağı

9-MustafaÇeneveBağı

   

DİCLE

 

(Katkıları içinSn.VeyselÇene'yeTeşekkürler)