TUR�ZM

DO�AL G�ZELL�KLER

 

B�lge do�al g�zellikler bak�m�ndan T�rkiye'nin zengin y�relerinden biridir. Ancak bu y�re, turizm a��s�ndan tan�t�lmam�� olmas�, gerekli turistik tesislerin olmay���, piknik yerlerinin d�zenlenmemesi ve buralar� ziyaret eden yerli ve yabanc� turistlerin gerekli ihtiya�lar�n�n kar��lanamay��� nedeniyle turist �ekememektedir.

Ta�ar (orman yolu) vadisi ve �ay� �evresi ile Keban Baraj G�l� k�y�lar� ba�l�ca g�rmeye de�er do�al g�zellikleridir.

Olas� Turizm Etkinlikleri

Antik y�reler: in delikleri, hamamlar, �e�meler

� nan� turizmi: Medrese, camiler, t�rbeler, k�rklar da��, kiliseler

K�� Turizmi: Da�lar

Yayla turizmi: Yaylalar

Ornitoloji (ku� g�zetleme) turizmi:

Foto safari: Keban G�l� �evresi ve k�rsal kesim

Botanik (bitki inceleme) turizmi: K�rsal Kesim

Kamp-karavan turizmi: vah�i do�as� Keban G�l� k�y�lar�nda ve Ta�ar vadisi

Sualt� dal�� turizmi: Keban G�l�

Bisiklet turlar�: da� bisikleti Keban G�l� �evresi, ova k�yleri

Olta bal�k��l���: Keban G�l�ne d�k�len akarsu a��zlar�nda

DA� TUR�ZM� :Da� ve do�a y�r�y���: Her t�rl� kirlilikten, g�r�lt�den ve stresten uzakta, grup veya bireysel olarak do�a ile ba�ba�a Keban G�l� K�y�s� k�rklar da��

B�lgenin da�lar� ; bar�nd�rd��� av hayvanlar�, su kaynaklar�, ormanlar�, yaylalar� ile yaz ve k�� turizmi a��s�ndan �nem ta��maktad�r. B�lge, da� ve do�a y�r�y��� ile kamp imkanlar� a��s�ndan ideal bir aland�r.

kaya t�rman���,:

Gen�lik Turizmi: Keban G�l� k�y�lar�nda ve Ta�ar vadisi

yama� para��t�

Av Turizmi: �emi�gezek av kaynaklar� ve av t�r� bak�m�ndan zengindir. Alabal���, yaban ke�isi, ay�, domuz, porsuk, sansar, su samuru, tav�an, keklik, yaban �rde�i gibi av hayvanlar� ya�amaktad�r. Ta�ar vadisi �evresinde da� ke�isi, karaca, ay�, porsuk, va�ak; ayr�ca her y�resinde de keklik ve ta�van avlanabilmektedir.

SITES OF INTEREST: �emi�kezek bridges, Hamam-� Atik (old bath), Uzun Hasan, Ferruh �ad Bey and �oban Baba mausoleums, Ulukale Public Square Fountains

Air Show Photos

Start Over

 

back

anasayfa