ULA�IM

�l�e merkezine ula��mda ; en �nemli g�zergah, Elaz�� -Keban Baraj� Feribot Ge�i�i -�emi�gezek karayoludur. g�zergah�n karayolu tamamen asfalt kapl�d�r. �l�enin �stanbul ve t�m Anadolu ile ula��m�n� sa�lar.

K�YLERLE OLAN ULA�IM

�emi�gezek'nin k�yleri ile olan ula��m sorunu ise hemen hemen ��z�lm�� durumdad�r. �emi�gezek s�n�rlar� i�erisindeki b�t�n k�y birimleri,il�eye ba�lanm��t�r.

 

FER�BOT ULA�IMI

�emi�gezek'in di�ar�yla ula��m�n en ya�amsal ve hatta zorunlu g�zergah�n� olu�turur. Kuzeye veya kuzey do�uya do�ru kara yolu olmamas� nedeniyle bat�ya ula�man�n tek yolu Keban baraj g�l�n�n kar��s�d�r.Kar��ya ge�i�ler ise s�n�rl� say�daki feribotlarla yap�l�r. Zorunluluk hallerinde Pertek-Elaz��-Pertek ge�i�i kullan�l�r.  

Haftada 2 g�n �emi�gezek-�stanbul-�emi�gezek direkt Otob�s seferleri yap�lmaktad�r.

Elaz��-�emi�gezek 08.00-10.00-12.00-14.00-16.00
Elaz��-Pertek 08.00-10.00-12.00.14.00-16.00

Elaz�� �zerinden Anadolu�nun b�t�n b�lgelerine rahatl�kla ul��labilir.

ELAZI� �ZER�NDEN �emi�gezek'E ULA�IM ���N :

KARAYOLLARI SEYAHAT ACENTALARI

��LETMEN�N ADI TLF.NO. G�TT��� YERLER
Harput Turizm 0 424 224 09 72 �stanbul , Ankara ; �zmir ; Adana-Mersin
Murat Turizm 0 424 224 19 20 Ankara ; �stanbul ; Bursa ; �zmir ; Antalya;Adana-Mersin; Konya;Eski�ehir
Hazar Turizm 0 424 212 88 99 Ankara ; �stanbul ; Bal�kesir ; �zmir; Adana-Mersin ; Trabzon ; Giresun
TUNCEL�LER   Ankara ; �stanbul ; �zmir ; Adana-Mersin

ELAZI�'DAN DEM�RYOLU ULA�IMI TELEFON : 0 424 218 10 72

G�TT��� YER G�NLER Hareket/Geli� Saatleri
Elaz��-Ankara

Herg�n Hareket Saati : 12.00 MAV� TREN
Ankara-Elaz�� Herg�n Geli� Saati : 14.13 MAV� TREN
Elaz��-Haydarpa�a Sal�- Per�embe- Cumartesi Hareket Saati : 14.50 VAN G�L�
Haydarpa�a-Elaz�� Pazartesi-�ar�amba-Cuma Geli� Saati : 05.00 VAN G�L�
Elaz��-Adana Herg�n Hareket Saati : 07.30 FIRAT EKSPRES
Adana-Elaz�� Herg�n Geli� Saati : 20.10 FIRAT EKSPRES

 

T�rk HAVA YOLLARI

Elaz��'dan, haftan�n her g�n� , T�rk Hava Yollar� u�aklar� ile Ankara�ya ve Ankara ba�lant�l� �stanbul, �zmir ve Antalya�ya tarifeli u�ak seferleri, haftada iki g�n ise direkt Elaz�� - �stanbul-Elaz�� seferi yap�lmaktad�r.

TLF. 0 424-218 15 76 HAVAALANI-AIRPORT TLF. 0 424- 255 14 10-11-12-13-14

HAVA YOLU U�AK SEFERLER�

(KI� Tarifesi) Elaz��-Ankara Ankara-Elaz��
G�NLER Kalk��-Var�� Kalk��-Var��
Pazartesi -Pazar (Her G�n)
14.45-16.00 12.20-13.35
SALI-CUMARTES� G�NLER� ELAZI� - �STANBUL �STANBUL - ELAZI�
19.00 - 20.50 16.20 - 18.00

�l merkeziyle ba�lant�s�,Hozat �zerinden sa�lanan il�e merkezinin imar plan� 1957'de �ller Bankas�'nca yapt�r�lm��t�r. �l�enin Tunceli iline uzakl��� Pertek �zerinden 117 km.'d�r. Tunceli ile ula��m Elaz�� ile �zerinden sa�lanmaktad�r. Yolun toplam uzunlu�u 198 km.dir.�emi�gezek'in Elaz�� �l Merkezine uzakl��� ise 62 km.dir.

�lde toplam 138 km,devlet yolu ve 516 il yolu bulunmaktad�r.Devlet yollar�n�n 114 km'si asfalt,24 km'si stabilizedir.�l yollar�n�n ise 70 km 'si asfalt,335 km'si stabilize, 67 km'si toprak ve 44 km'si ge�it vermez yollard�r.

1995 y�l�nda Tunceli'de k�y yollar� gelince,368 k�y, 852 ba�l�s� ile birlikte toplam 1220 dir.Yolu asfalt, stabilize ve tesviye olan yerle�im say�s� ise k�y 367,%99.7,ba�l� 667%78.3't�r.Ham yol yerle�im yap�lmam�� yol 1'dir.%0.3't�r. Ba�l�s� 185 %21.7 dir.B�ylece ilin 419 km karesi hen�z yap�lmam�� yolu mevcuttur.

 

back

anasayfa