TARİHİ ESERLER

1.PULUR HÖYÜĞÜ:Pulur köyünde bulunan Höyükte 1968 yılında yapılan kazılarda Tunç çağına ait kalıntılara rastlanmıştır. Toplu evlerden meydana gelen Höyükteki evler taş kerpiçten yapılmıştır. Dibek ve taş kabartmalara rastlamıştır. İşlenmemiş demir ve krom bulunmuş olup İ.Ö 5000 yıllarına ait kalıntılar olduğu anlaşılmıştır.

2. YELMANİYE CAMİİ: Çemişgezek İlçesidedir.Cami XIV yy'da Timur'a bağlı bir Türkmen Beyi olan Taccettin Yalman tarafından yapılmıştır. Kesme taştan yapılan eser sonradan onarılmıştır. Giriş kısmı geometrik şekillerle işlenmiş taşlardan yapılmıştır. Çini ve taş sanatının beraber kullanılmasıyla yapılan eser , Selçuklularla Osmanlı sanatı arasında bir geçiş sanatını yansıtır. Camide kemerli sütunlar mevcuttur.

YELMANİYE CAMİSİ

3. YENİKÖY HÖYÜĞÜ: Keban Baraj Gölü altında kalan Laluşağı Köyü yakınında bulunan ve GAvur höyük adıyla bilinen Höyüktür. Yapılan kazılarda Roma ve Bizans devrine ait kalıntılara rastlanmıştır. Tunç Çağına ait buluntular yanında,işlenmiş bazı madenlere rastlanmıştır.

4. İN DELİKLERİ :Çemişgezek İlçesinin batısında bulunan İn delikleri(derviş Hücreleri) çok sayıda, odalardan meydana gelmiştir. Odalardan birbirine geçiş yeri vardır. Halen tahta bir merdivenle çıkılarak İn Delikleri gezilmektedir. Oyma sanatını kullanılarak odalar yapılmıştır.

İndelikleri

Çemişgezek ilçeninin batı kesimindeki Tağar çayı yukarıya doğru uzanan sarp kayalarına oyulmuş eski meskenlerdir. Halk arasında in delikleri diye tabir edilir. Genel görünüşüne göre üç katlı halinde sıralı odalar ve bu odaları aydınlatan büyük pencereler ile uzun koridorlardan ibarettir. Ayrıca bölümlerin su ihtiyacını karşılamak üzere bir büyük havuz kesimi mevcuttur. Kayaların çeşitli tabiat olayları aşınmasından ötürü, büyük bir kısmı yıkılmıştır.

5. UZUN HASAN TÜRBESİ: Çemişgezek İlçesi'nde merkezin içinde ki bir kayanın üzerindedir.1572 yılında iki katlı kesme taştan yapılmıştır. Kapı ve sütunları sade bir görünüme sahiptir. Küçük pencereli olan yapı,piramit çatı ile örtülüdür.

Uzun Hasan Türbesi

6. HAMAMI ATİK (Eski Hamam): Çemişgezek İlçesinde çarşı içinde bulunan yapının giriş bölümünde Türkçe ve Arapça yazılar mevcuttur.XV.yy'da yapılmış olup XVIII.yy'da onarılmıştır. Yöreyi elinde bulunduran Akkoyunlu'lar tarafından yapılmıştır. Kesme ve moloz taşla tuğla karışımı yapılan hamamın küçük bir giriş yeri olup içerde küçük kubbeler halinde bölümler yapılmıştır. Üzerindeki Türkçe yazı 1762 yılında onarımı yapan Hacı Ali Ağa'ya aittir.

7.ÇEMİŞGEZEK KÖPRÜSÜ: İlçeden yaklaşık 3 km. uzakta olup tek kemerden oluşmuştur.1902 yılında onarılmıştır. Selçuklular dönemine aittir.Çemişgezek ilçesinin, güneyindeki ova köyleri ile bağlantıyı sağlayan tarihi bir köprüdür.

Çemişgezek Köprüsü

Hicri 1312 senesi salnamesi kaydına göre , Merhum Yusuf Ziya Paşa zamanında, bir güz olarak 1203 yılında inşa edilmiştir.
Köprünün üzerindeki kitabesi olmasına rağmen kitabenin konulduğu yere ulaşmak mümkün olmadığından okunamamıştır.
Halen Çemişgezek ilçesine bağlı on dört köyün ulaşımı bu köprü üzerinden yapılmaktadır.

8.ULUKALE CAMİİ: Çemişgezek İlçesi'ne bağlı Ulukale Köyünde bulunan cami 1793 yılında Diyarbakır Valisi Yusuf Paşa tarafından yapılmıştır. Camiye sonradan cemaat yeri eklenmiştir. Osmanlı dönemine aittir.

9.MEYDAN ÇEŞMESİ: Çemişgezek Ulukale Köyünde'dir.166.yy'da yapılmış ve çevresine sivri kemerler yerleştirilmiştir. Çeşme,kesme taştan yapılmış ve önünde bir yalak mevcuttur.

10. FERRUH-ŞAD BEY TÜRBESİ: 1551 yılında yöreye hakim olan Ferruh Şad Bey için kesme taştan yapılmıştır. Köyün yakınında olup sekizgen şeklinde olan duvarında al taşlardan bir kuşak yer alır.

11. ELTİ HATUN CAMİİ :Mazgirt İlçesi'ndedir. Caminin kuzeyindeki çeşmede bulunan yazıya göre 1250 yılında yapılmıştır. Güneyinde altıgen mihrap çıkıntısı olup caminin giriş kısmı sade bir görünümdedir. Cemaat yerinde iç içe bulunan taç kapı vardır. Yapıdaki pencereler küçük olup bunlar sonradan yapılan onarımda konulmuştur. Cami Selçuklu Sanatını yansıtır. 1957 yılında üzerine yeni bina inşa edilmiştir.

12. YUKARI (BAY SUNGUR) CAMİİ: Pertek İlçesindedir. Aşağı caminin planında olan cami 1572 yılında yapılmıştır. özenli bir taş işçiliği gözlenir. pencereler sivri kemerle çevrilmiştir. tek kubbeli anan giriş yeri ve üç kubbeli ana cemaat yeri mevcuttur. Son cemaat yeri ve minaresi iki renkli taştan yapılmıştır.Kanuni Sultan Süleyman zamanında Pertek'e Bey olarak tayin edilen Rüstem Bey'in oğlu Baysungur tarafından yaptırılmıştır. Koyu renkli taş duvarlarındaki yazılar okunamayacak kadardır. Yine bu yazıtından anlaşıldığı kadarıyla caminin Hicri 985 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır.
Baysungur Camii eski Pertek ilçesinin kurulu bulunduğu Murat ırmağı kıyısında iken buraların Keban Baraj göl sahası altında kalması nedeniyle Ortadoğu Teknik Üniversitesi Restorasyon bölümü tarafından taşları numaralandırmak süretiyle yanındaki Çelebi Ağa Camii ile birlikte Pertek ilçe merkezine taşınmış burada yeniden monte edilerek açık duruma getirilmiştir.

13. SAĞMAN CAMİİ : Pertek İlçesi'ne bağlı Sağman köyünde bulunan camii , Çemişgezek yöresine hakim olan Pir Hüseyin Bey'in torunu Salih Bey tarafından1555 yılında yapılmıştır. Taç kapıdan dörtgen şeklindeki anan mekana girilir. Minareye caminin dışından çıkılır. renkli taşlardan yapılmıştır.

14. SAĞMAN KALESİ : Pertek İlçesi Sağman Köyü'nde sarp bir tepenin üzerinde yapılmıştır. Kule ve sur kalıntılarına günümüzde rastlanır. Kalenin kimler tarafından yapıldığı konusunda her hangi bir kaynağa rastlanmamıştır. . Ancak kaleye ait bir efsane vardır.

15 .Hamidiye Medresesi Tunceli ili Çemişgezek ilçesi Merkez Medrese mahallesinde bulunan Hamidiye Medresesi üzerinde:

ŞAH-İ FARUK İ SİYER HAZRETİ SULTAN HAMİD-ETTİ BU MEDRESEYİ TALİ İLME TESİS,YAZDI CEVHERLERDE HAYRİ KULU TALİHİ SELİS-MERKEZ-İ EBED OLA BU DAR-UL MUDERRİS diye yazılmaktadır.Medresenin lağvedilmesinden sonra bir dönem Adliye binası olarak kullanılan bu binanın mülkiyeti halen Çemişgezek eşrafından Sefer Yılmaz adında bir şahsa ait olup mesken olarak kullanılmaktadır.

Tunceli'de bulunan tarihi eserlerin çoğu en eski yerleşim yerleri olan Çemişgezek , Pertek ve Mazgirt İlçelerindedir. Bu eserler genellikle yöreye hakim olan Urartular, Akkoyunlular ve Selçuklular'a aittir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de bazı eserler yapılmış bir kısmı da onarılmıştır. İlin sınırlarında bulunan bu eserler geçmiş dönemde korunmamış, bazen yöre halkı tarafından özellikle kale surları inşaat yapımı için yıktırılmıştır. Turistik değere sahip olan bu eserler korunmalı ve yöre halkına , dışardan gelen turistlere tanıtılarak önemi kavratılmalıdır.

Olası Turizm

An Introduction to Authentic Kurdish Weavings

16.yy Çemişkezek Mescidleri

1. Fatıma Hatun Mescidi
2. Molla Halil Mescidi
3. Çukur Mahalle Mescidi

16.yy Çemişkezek Zâviyeleri

1. Şeyh Hasan Bey Zâviyesi
2. Köşk Zâviyesi

16.yy Çemişkezek Vakıfları

l. Çeşme Vakfı

back

 

anasayfa