BÖLGEYE Türk AKINLARI

Çok eski zamanlardan beri milletimizin adı olan Türk kelimesini bazı ilim adamları güç ve kuvvet rnAnasma geldiğini ve bu yönden bu sıfatı haiz olanlara Türk denildiğini, bazıları ise yaratılmak, halk edilmek mAnasına olan Törüraek (Türemek) fiili, veya düzen, nizam, Adet mAna-sma gelen Türe kelimesi ile münasebeti olduğunu iddia ederler. Halbuki, Eb al-Gazi Bahadır Hanm Çağatay şivesiyle yazdığı ve Dr. Rıza Nür'un Türkçeye çevirdiği Türk şeceresi nam eserde: Türk, Hazret-i Nuh'un oğullanndan Ytfes in sekiz ogiundan birisinin ismidir ve Oğuz Han da aym sülalenin 8 inei neslidir.

İşte bu Ofuz ırkma mensup olan Türklere (Gök Türkler) denir ki, bunlar Türkiye Türkleri, Azerbaycan ve Türkistan'da yaşayan Türklerin atalarıdır.

Türkler, bir zamanlar Çin seddinden Ceyhun ırmagma kadar olan tekmil Asya ülkesine şamil olmak üzere büyük bir İmparatorluk kurmuşlardır. Çok eski bir Türk tarihinden iktibas edildiği anlaşılan şu sa-Urlar, devletin nasıl kurulduğunu, dahili, harici nizam ve idaresinin a-heng ve mAnasmı ne güzel tasvir etmektedir (1):

Devletin iktidannı Kaftan unvanını taşıyan Hakan (Hükümdar) elinde tutavdı. Bu kelime bazan kısaltılarak KagAn yani Han şeklinde de kullamlırdı. Kaganlarm başhca vazifeleri s Ac halkı doyurmak, çıplak halkı geydirmek, tabaayı her türlfl-

Türkler, iglAmiyetten önce ve sonra Doğudan kafileler, haltede gele-l[İrak, Mezopotamya, Dp|u ve Güney Anadoluya yerleşmefe başlsimış-, Son zamanlarda bilnassa Selçukilerin hükümet kurdugunu gören yakın her Türk kabilesi ayrı ayrı memleketlerden ve ayrı ayn yol-ian akmlarına devam etmişler ve bu illere Türk lehçesini vermişler-t: Bu akmlar ilk 9a| bölümünde tebarüz ettirildigi gibi M.ö. ikinci bin rından itibtren Huriler, Etiler, Urartular devrinden başlamıştır.

Son zamanlarda bu dalgaların en küçükleri Selçukiler ve Osmanlı-lı. Osmanlı sülalesinl içinden çıkaran kütle 400 çadır, halkından iba-fretti, yoksa halk Türk olmasaydı, dört yüz degll, dört bin de olsa acaba jonlara nefes aldınr ve hüküraet kurdururlarmıydı? Sonra Anadolu Do-,|u ve Orta Yaylası da Türklerin Orta Asyadaki yaylalarma ve hayat şart-larına çok uygun geldiginden bu göçü cazip göstermiş ve kolaylaştırmış-tır. Koyun sürüleriyle, Tibetden beri getirdikleri tiftik keçilerini ancak Anadolu yaylalAnnda barındırabilirlerdi. Onun için Do|u Anadolu, Orta Anadolu'dan ve Orta Anadolu da Batı ve Güney Anadolu kıyılanndan ewel Türkleşmişltrdir.

Selçukilerden önce gelen Türkler, birçok iştilAlar sırasmda dil, din ve hırsça birçok istihalelelere u|ramışlardı. Selçukiler geldiği zaman bunları, hıristiyan ve Bizans hırsı altında görmüşlerdi. Esasen Selçuki-ler de hıristiyan olarak yola çıkmışlardı. Sonra müslürnanlık bu kütleleri hepsini bir araya getirmege ve bir idare altında toplamaga kafi gelmiştir.

Bu mukaddemeden sonra Türklerin bölgeye akınlannı sıfahyalım.

*

(726/727 — 108. H) yılında külli miktarda bir Türk toplulugu, Azerbaycanı istila ederek kolaylıkla İrana geçtiler ve sonra Kurdistan valisi Cerrah \ öldürüp birçok şehir ve kasabalan çigniyerek Musula kadar geldiler, .: : r

dış tehlikeden korumak suretiyle halkı sıkıntıya düşürmeden rahatça yaşamalarmın temininden ibaretti.

Gök Türkltr nazarmda Ka^an, aüe reisi olan bir babadan başkası dcfildi. fs-te Türklerdeki idare edenle idare edilenler arasmdaki bu telAkki ve Ahenk asırla boyunca defişmiyerek zamanımıza kadar gelmiştir. Türk hükümdar ve beylerinin halka karşı olan bu demokratik ve insani vazife duygusu, Türkler islAm olduktan sonra da devam etmiş, hattA Osmanh devleti padişahlarında da aynen gSrülmüştür.

Bilmem farkmdamısımz? Bugünkü Gumhuriyet ve demokrasi devrinde bile halk çoğunlugu ve bilhassa koylüler büyüklerine, baba diye hitap ederler.

Halbuki. bu Kafanlar devrindeki birçok milletlerin başında bulunan hükümdar-ların zihniyeti: Halk, ancak hükümdarın saadet ve şerefi için çahşan bir esir küt-lesinden ibaret olduğu ttlAkkişiyle tam bir teş?at teşkil etraekteydi. Dr. Faruk Sü-mer, Resiınli Tarih, H. M., sa. 49, s. 2831 ve Dv.

Bu sırada Emevi halifelerinden HişAm zamanında Mervanm hafi-di Mervan B. Muhammed* Kurdistan valili|ine tayin edilmekle Hazar Türklerini maglüp edip Güreistam ek geçirmişti.

(799 — 103. H) tarihinde yine bu Hazar Türkleri, Rumlarla uyuşduk-lanndan islAm topraklarına şiddetli bir akm daha yapnuslar ise de inu-vaffak olamamışlardır. Fakat bu asrm sonlarma doğru Kuzeyden ilk de-fa Harput bölgesine gelmege bashyanlar da bu Hazar Türkleri olmuştur. Kuzeyden Türklerin gelmesini müteakip Güneyden de tslAm — Arap akmlan sıklaşmıştı (2).

-(1038 — 430. H) den (1042 — 434. H) ye kadar olan yıllarda Eb al-Heyca Heddani* nin hakim oldu|u Ermeniya havalisinde bulunan Tiirk-ler, Diyarbekir ve El Cezire dolaylarma akmlar yapmaga başlamışlardı.

(1041/2 — 433/4. H) yıllarmda Azerbaycan krah Vahsuden ile i§-birlifi yapmış olan Türkmenlerin 30 kadar reislerini, bu krahn öldürmesi üzerine Ermeniyadaki soydaslan ile birleşerek Dicle kollarmm suladıgı bölgelere kadar geldiler. bunların bir kısmı Boga (Buka) ve< Aras og-lu beylerinin maiyyetinde olarak Amid ve El Cezire havalisinde dolaş-

Ermeni tarihçileri, Musuldan ayrılan Türkmenlerin, Murad suyu ile Dicleyi meydana getiren kollarm sıraladıgı bölgelere (1042/5 - 434/37 H.) yıllarmda müthiş akınlar yaptıklarını kaydetmektedirler (3).

Selçuk Sultam Tuğrul Beyin öncüleri olan bir kısım Türkmenler (1042/43 -— 434. H) ve (1045/46 — 437.H) yıllarmda Diyarbekir bölgesi-ne de şiddetli akmlarda bulundularsa da Nasir al-Devle nin onlarla barışması ve Tuğrul Beyin yüksek egemenliğini kabul etmesi üzerine bu-rayı bırakarak Bizanslılar üzerine yürüdüler. Tuğrul Bey, bu Türkmenlerinden bazılarına Diyarbekir bölgesinde yerleşmek emrini verdi-ien onlar da Nasır al-Devle nin müsaadesi ile Amid kapılarına mu-fiafız kuvetler bıraktılar (4).

Bufa (Buka) ve Aras oğullarının (1044 — 437. H) Nisan ayı içinde diğer Türkmenlere yardıma koşmalarma rağmen Musul hAkinıi Carda-men e maglüp olmaları ve Tuğrul Beyin islAm ülkelerine değil de, Bi-zans topraklarına akın etmelerini emir etmesi üzerine Mansur ve Kök-taş reislerle beraber Diclenin kuzeyine ve oradan Murad suyu istikame-tinde Ermenilerle meskün şehirltre akmlar yapıldı.

Emir Yaküti idaresinde Anadoluya karşı akınlara başlıyan Türk-menlerden bir kol da (1058 — 450. H) yılında Harput bölgesine akınlar yaptı ve hattA Malatya'yı da zapta muvaffak oldu.

(1059 — 451. H) yılında Türkrnenler, Murad suyunu takip ederek Fı-rata karıştı|ı yere kadar istilalarmı genişletmişler, sonra Güneye sarka-rak Diclenin çıktıgı yerdeki memleketleri de almışlardır.

Türkmenler, Dicle ve Fırat havzalarma tekrar bir akm yapmışlardır. •

(1062 — 454. H) tarihinde

(1066 — 459. H) de Emir Gümüştekin maiyyetinde A1 - Afşin ve Ahmet Şah olduğu halde Murad ve Dicle havzalarmdaki şehirlerin bir çoğunu istiladan sonra El Cezireye doğru harekete geçerken o havalinin Bizans kumandanı toplayabildiği 10.000 kişilik bir kuvvetle Türklere sal-dırdı ise de yenilerek esir düştü.

(1067 — 460 H.) tarihinde Anadolu içlerine yapılan Türk akınları son haddini bulmuştu, Malatyada toplanan Bizans. ordusu, Emir Al-Af-§rin in hücumlarmı görerek Malatya surlarına- sıgınraaga mecbur kaldıy-sa da inhizama ujratıldı. Türkler, önlerine toparladıkları Bizanslılara çok zayiat verdirerek Kayseriye kadar takip ettiler. Bu yüzden kümandam Botaayates azledildi.

(1070 — 463, H) yıh ortalarmda Suriyeye doğru sefere çıkan Alp Arslan, Malazgirt m-azafleriyetinden sonra Murad suyu ile yukan Dicle arasındaki sayısız mustahkem mevkileri zapt ettikten som?a Amid; bölge-sine yönelmişti.

(1072 — 465. H) de Türk emirlerinden Kapak Murad suyu havza-sında harekAt ve faaliyette bulunmuştur(S).

Emir Artuk ile Anadolu fethinde çalışan Emir Çubuk (1083 — 476. H) dan itibaren kendilerine bağlı boy ve oymaklariyle Harput ve dolaylari-na yerleşmege başl'amışlardı.

(1084 — 477. H) yılında Selçuk Sultanı Melik Şah Diyarbetein zaptina Fahr Al-Davla yi memur etmişti. Maiyyetine de Türk beyle-rinden Artuk Bey ile Emir Çubuk başta olmak üzere birçok Türk urae-rası verilmişti.

(1085 — 478. H) yılında Diyarbekirin işgalinden sonra bu bolgede muhtelif Türkmen emaretleri kuruldu.

Araplar devrinde oldxıkça ehemmiyetli merkezler halinde beliren Di-

Mehazlan s?8terilmeyen vukarıdaki notlar ksu eserlevden alınraıstır:

(1) Yukarda mavi gök. aşağıda vei'imli bir toprak yaratıldıkta, ikişinin arasında yağız insan oğulları türemegre başladılar, Atalanm, Bumin ve lsteni Kaganlar tahta oturarak Türk milletinin ülkesini, türesini idaye ve tanzim etmişler. Dört taraf hep düşman imiş. Asker sevk edip dört taraftaki kavimleri hep itaat altma almışlar. Doğuda (Kadırgan) ormanından, Batıda Demir kapıya kadar olan yurda, başsız, teşkilAtsız olan Gök Türkleri kondurnıuşlar ve idare etmişler., Onlar ve etraflarındaki emir ve memurları akıllı, cesur imişler Beyleri, halkı iyi tutarlarmış. Onun için ülkeyi işte böylece kolaylıkla tutmuşlar. Zaman gelince bunların, ölümleri üzerine Doğudan Batıya kadar şehirlerde, ormanlarda, çöllerde oturan do-kuz büyük milletten yüz binlerce kişi ceııazelevine, matemcileri ve aglayıcılan ile katılarak yas tutmuşlar, aglamılar. Bunlar- bu kadar meşhur Kaanlarmış...

Gök Türk İmparatorluğunun teşkilAtı ve devletin dayandığı cemiyetin zihni-yeti de |8ylydi:

(2) Seyyid Emir Ali, Tarih-i lallm, c. 1, . 139. vd. (8) Prof. Mükrimin Halil Yınanç. Türkiya TrI_W, i, 87,

(4) Prof. Mükrimin Halil Yınanç, İslAm Ansik. Diyarbekir 611, 612.

Malazgirt savaşı öncesinde Türklerin Anadolu'nun muhtelif bölgelerine akınlar yaptıkları, birçok Bizans şehir ve kalesini ele geçirerek yağmaladıkları bilinmektedir. Esas fetihten önce bir keşif taaruzu niteliğindeki bu akınlar sırasında Çemişgezek ve çevresinin de istilaya uğramış olması muhtemeldir.

Malazgirt zaferi sonrasında Türkler Anadolu'ya daha düzenli akınlar yapmaya başlamışlar ve kararlı ve planlı bir fetih siyaseti takip etmişlerdir. Kısa sürede Marmara sahillerine kadar bütün Anadolu Türklerin eline geçmiştir. Malazgirt savaşının galip kumandanları Anadolu'nun fethine de katılmışlardı. Bunlar, ele geçirdikleri bölgelerde, umumiyetle kendi adlarıyla anılan beylikler kurdular. Kutalmış Oğlu Süleyman Şah ise, bütün Anadolu'nun hükümdarı durumundaydı. tznik'i başkent edinmiş ve Anadolu'nun tamamına yüksek egemenliğini kabul ettirmişti.

MALAZGİRT'TEN ÖNCE BÖLGENİN TürkLEŞMESİ

 

Anadolu, en eski çağlardan beri Asya ile Avrupa arasında bir köprü konumunda olmuş ve çeşitli ırklara yurtluk etmiştir. 11. yüzyılda tam bir "Türk Yurdu" oluncaya kadar Anadolu'da, Mezopotamya'da Suriye'de ve Kafkasya'da çeşitli devletler kurulmuştur. M.Ö. 4000 yıllarından, M.Ö. 3. yüzyıla kadar geçen süre içinde kurulan devletlerin tamamı, 11. yüzyıl Türk egemenliği öncesinde artık tamamen kaybolmuş ve tarih sahnesinden silinmişlerdir.

Türkler Anadolu'ya yoğun olarak geldiklerinde buldukları ırk yapısı, M.Ö. 3. yüzyıldan M.S. 1. yüzyıla kadar devam eden çağda şekillenmiş görünmektedir. Bu bakımdan, Anadolu Türkü'nün yapısında hala bu kavimlerin kalıntılarını hayal etmek veya aramak bilimsel gerçeklere tamamen terstir. Aynı şekilde Anadolu'daki herhangi bir topluluğun Türk olmadığını ispat etmek için kökenlerini bu devletlere dayama çabası da ciddiyetten ve bilimsellikten uzak, fanatik yaklaşımlardır(1).

Mespero ve Demorgan gibi Avrupa'nın ünlü tarihçileri, Anadolu'daki Türk varlığını M.Ö. 4000 yıllarına kadar götürmekte(2) birlikte, Prof. Dr. Osman Nedim Tuna; Sümerlerle ve Sümerce ile ilgili yaptığı araştırmaların sonucuna dayanarak "Bu dil münasebeti Türklerin en az M.Ö. 3500'lerde Anadolu'nun Doğu bölgesinde yerleşmiş olduklarını gösteriyor(3)" demektedir. (Sümerce'de 165 Türkçe kelime bulunmaktadır.)

Buna göre Türkler, Selçuklulardan çok önceleri Anadolu'ya gelmişlerdir. Anadolu'daki siyasi faaliyetlerini tarihi belge ve kaynaklara göre takip edebildiğimiz en eski Türk kitleleri veya toplulukları "Kimmerler" ile "İskitler (Sakalar)"dir. Her iki Türk topluluğu da Karadeniz'in Kuzeyinde, Hazar'dan Tuna Nehri'ne kadar geniş bir alanda yaşadıkları ve özellikle Kafkaslar'dan Anadolu 'ya girerek Anadolu'nun doğusunda yerleştikleri için Doğu Karadeniz'deki Türk varlığını yakından ilgilendirmektedirler.

İskitler'in yurtlarından sürdüğü göçebe Kimmerler'in büyük bir göç hareketiyle M.Ö. 7. asır başlarında özellikle Doğu Anadolu'ya gelerek yerleştikleri bilinmektedir. Kısa sürede Anadolu'ya yayılan Kimmerler'in sınırlan, Diyarbakır'dan Ereğli'ye (Konya) kadar uzanıyordu. Kimmerler Asur, Firikya, Lidya ve Tobal Devletleri ile komşu olmuşlardı(4).

Bilim adamlarınca "protoTürk" olarak kabul edilen iki kavimden birisi olan Kimmerler -diğeri İskitler(5) -, Anadolu'daki yayılmaları sırasında genel olarak Doğu Karadeniz Bölgesi'ne, çoğunlukla da Rize ve çevresine yerleşmişlerdir(6).

İskitler, M.S. 680 yılından itibaren, Kimmerler'in ardından Kafkaslar'ı doğudan dolaşarak, Hazar Denizi kıyısını takip eden Derbent-Demirkapı geçitleri üzerinden Azerbaycan'a İran'a ve Anadolu'ya gelmişlerdir. Kimmerler'i güneye süren İskitler, Medler'in egemenliğine de son vererek Anadolu'ya yayılmışlar ve burada 28 yıl hüküm sürmüşlerdir(7). Özellikle Anadolu'nun doğusuna hakim olan İskitler, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne de yerleşmişlerdir(8).

İskit (Saka) Türkleri, bölgede önemli izler bırakmışlardır. Bizans Kralı Justinyen zamanında bölgede yaşayan Can'ların itaat altına alınmasına ve doğudaki Laz saldırılarının önlenmesine çalışmışlardır. Lazlar ve Canlar (Canyarlar) bölgenin tarihinde önemli roller oynamışlardır. Bu kavimler, İskit (Saka) kökenli Hıristiyan Türk olarak kabul edilmektedir(9).

Milattan sonraki yıllarda da Anadolu'ya çok çeşitli Türk boy ve toplulukları gelmişlerdir. Bunlar arasında özellikle Hun Türklerini belirtmek gerekir. Büyük Hun İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra Batıya göç eden Hunlar'ın bir kolu 395 tarihinde Erzurum üzerinden Anadolu'ya gelmiş, 451 yılında onları Akhunlar izlemişlerdir. Büyük bir göç dalgası da 466'da gerçekleşmiş, Avrupa Hunları'na bağlı Ağaçeri Türk boyları Anadolu'ya gelmişler ve yerleşmişlerdir(10).

Anadolu'ya doğru diğer iki önemli Türk göçü 558 ve 575 tarihlerine rastlamaktadır. Güney Kafkasya'da Hazar İmparatorluğu'nun temelini oluşturan Sabir (Sabar) Türk toplulukları yoğun bir şekilde Anadolu'ya gelmişlerdir(11).

Bulgar Türkleri, Avar Türk boylan, Uz-Peçenek Türkleri ve Kuman-Kıpçak Türk boyları Anadolu'ya yoğun olarak gelen ve yerleşen Türk boyları arasında bulunmaktadır.

Bu boylar arasında özellikle Balkanlar'dan Anadolu'ya gelen Bulgar Türkleri ile Kafkaslar'dan gelerek yerleşen Kuman-Kıpçak Türkleri; Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Türkleşmesinde çok önemli bir yere sahiptirler. 530 yılında henüz Hıristiyanlığı kabul etmeden Bizans ordusu tarafından bozguna uğratılan Bulgar Türklerinin bir kısmı Anadolu'ya getirilmiş ve Trabzon ha-valisi, Çoruh ve yukarı Fırat bölgelerine yerleştirilmişlerdir.

Bizans Devleti 6. yüzyılın başlarından itibaren Türkleri bir yandan Hıristiyanlaştırmaya, bir yandan da askerlik görevlerinde kullanarak Anadolu'ya iskan etmeye başlamışlardır. Bu yerleştirme ve askere alma işi Ermenilere, İranlılara ve Araplara karşı yapılmıştır. Bulgar Türkleri 755 ve 947 yıllarında Adana, Niğde, Aksaray, Bursa, Antalya ve Milas taraflarına yerleştirilmiş ise de, en yoğun ve büyük yerleştirme Trabzon ve çevresi ile Karaman-Tarsus arasındaki bölgede olmuştur.

Toroslar'daki olan Balkan Dağı'nın asıl adı Bulgar'dır. Burada yaşayan yörükler buna "Bulgar Dağı" demektedirler. Trabzon'daki dağın adı bugün unutulmuştur. Balkanlar'daki bazı Bulgar topluluklarına da "Çenge" adı verilmektedir. Karadeniz'in kuzeyindeki bir ırmağın adı da "Çengel Irmağı"dır ve yine Of ile Bayburt arasındaki sarp dağlık bölgeye "Çengelistan" deniyordu(12).

Bütünüyle Karadeniz Bölgesi'nin ve özellikle de Doğu Karedeniz Bölgesi'nin Türkleşmesinde en önemli rolü oynayan Türk toplulukları Oğuz boylarıyla birlikte Kuman-Kıpçak'lardır. Bölgede yaşayanların fizik ve ağız özellikleri tamamen Kıpçak Türklerinin izlerini; sosyal hayatı oluşturan gelenekler de Oğuz Türklerinin derin izlerini taşmaktadır.

Kuman-Kıpçakların Anadolu'ya gelişleri iki yoldan olmuştur. Kafkaslar'ın Türkleşmesinde önemli rol oynayan bölgenin Kuman-Kıpçak Türk boyları(13), Gürcistan üzerinden güneye inerek Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'e yerleşmişlerdir. Doğu Karadeniz Bölgesi'ne yerleşen Kuman-Kıpçaklar, Müslüman Türklerle, Oğuz boylarından gelen "Çepniler"le kaynaşarak Müslümanlığı kabul etmişlerdir. Bugün Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan "Borçka" ilçesinin adı bir Kuman oymağının adıdır.

Kuman-Kıpçaklar ikinci olarak, Bizans tarafından Balkanlar'dan getirilerek Anadolu'ya yerleştirilmişlerdir(14). Kuman-Kıpçakların Anadolu'ya göçü sonraki yıllarda da büyük tarihi olaylara bağlı olarak devam etmiştir. Cengiz Han dönemi Moğollarının Kafkasya'yı istilaları ve Mısır Memlukları'nın Anadolu'ya yönelik hareketleri sonucunda Kıpçaklar yoğun olarak Anadolu'ya gelmişlerdir(15). Mısır'daki Memluk devletinin yöneticilerinin hemen tamamı Kıpçak'tır.

DİPNOTLAR

1) A.M. Çay Her Yönüyle Kürt Dosyası, Ank. 1993, s. 50-51.

2) A. Kemali, Erzincan, 2. baskı., İst., 1992, s. 19, not: 7.

3) O.N. Tuna, Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi İle Türk Dilinin Yaşı Meselesi, Ank., 1990, s. 49 A.M. Çay, a.g.e., s. 55.

4) F. Kınal, Eski Anadolu Tarihi, 2. bsk., Ank., 1987, s. 258 vd.

5) A. Erzen, Eski Çağ Tarihi Hakkında Dört Konferans İst., 1984.

6) H. Karpuz, Rize, İst., 1993, s. 8.

7) İ. Durmuş, İskitler (Sakalar), Ank., 1993, s. 35-36, 63-64.

8) H. Karpuz, a.g.e., s. 8.

9) H. Karpuz, a.g.e., s. 9. Bu konuda geniş bilgi için Prof. Dr. M.F. Kırzıoğlu'nun şu iki değerli çalışmasını bkz: "Lazlar-Camarlar", VII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri C. I (Ank., 1972); "Lazlar", Rize'nin Sesi, sy: 3 (Ank., 1988).

10) Türkiye Cumhuriyeti'ni Kuran Türk Milletinin Tarihi, Genkur. Başkanlığı K.K.K'lığı yayınları, Ank., 1988. s. 74 (Bundan sonra Türk Milletinin Tarihi olarak zikredilmiştir).

11) Türk Milletinin Tarihi, s. 74-75.

12) Türk Milletini Tarihi, s. 75-76. Bulgar Türkleri ile ilgili olarak ayrıca bkz: A.N. Kurat. IV. XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, Ank., 1972, s. 108 vd.

13) A.N. Kurat, a.g.e., s. 98.

14) Türk Milletinin Tarihi, s. 77.

15) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: A.N. Kurat, a.g.e., s. 96. vd.

back

anasayfa