SELÇUKLULAR DEVRİNDE Çemişgezek

Uygur Hanı Yakak (1) adlı bir su başısı vardı, ölünce yerine oğlu Selçuk (2) Subaşı oldu. Fakat günlerden bir gün Uygur hükümdarı Bugu (3) ile arası açıldı. Selçuk, çok kibirli, azarnetli bir adamdı, aynı zamanda çok itibarı vardı, toplantılarda daima Hanın hatunu ile oğullarının üstünde oturduğundan Hatun, buna çok kızar ve Hana şikayetlerde bulunurdu. Selçuk, bunu anlamış ve işin fenaya gideceğini kestirmiş olduğundan bir gün, 100 at, 1500 deve, 150.000 koyun ile Hanı ve memleketi terk ederek kazak şeklinde Semerkand yolunu tutmuştu. Cünde (4) kadar geldi. Orada, Sasanilerin valisi bulunan Muntasır a müracaatla: (Ben, islAm olmağa geldim, bize bir Alim gönder) dedi. Vali teklifini derhal kabul ederek Selçuka bir Alim gönderdi. Alimin irşadı üzerine Selçuk ve sonra bütün oba halkı islAmiyeti kabul ederek burada yerleştiler (1004 — 397. H).

O sıra, bu topraklarda birçok putperest Türkler yaşıyordu, bunlar, Doğudan gelip te buraya yerleşen kabilelerden haraç almağa alışmışlardı. Selçuk'un obasına da gelerek bundan da haraç istediler. Selçuk, yaman bir adamdı, isteklerini reddederek bunları kovdu, ısrar edince de askerleriyle tepeledi ve bu hareketiyle o yerlerde büyük bir şöhret kazanmış oldu.

Bunun üzerine etrafta olan bu gibi putperest Türkler yığın yığın Selçuka dehaletle Müslümanlığı kabul ettiler. Bu suretle Selçugun idaresi altnda çok kuvvetli bir İslAm oymağı kurulmuş oldu. Reisleriniıi ismine izafetle bunlara da Selçuk Türkleri denildi. İşte Selçuk devletinin kuruluşu böyle başladı.

Selçuk, 107 yaşmda Cünd şehrinde öldü.

Selçuk'un ölümünde topraklan üç kardeş arasnda taksim edildi. Doğu Anadolu (Harput dahil) Amcaları Arslanın oğlu Kutulmuşa, verilmişti.

Bu sırada Anadolu'yu istilaya koyulmuş olan Kutulmuş, Ani (Kemah) şehrini ve bir az sonra da Sivas, Malatya'yı Bizanslılardan aldı.

Bu devirde, bu topraklar üzerinde bulunan insanlar, o kadar hareket halindeydiler ki, bir Han veya bir Bey ve Sultan etraflarına bir az fcuwet topladılar mı karşılarında bulunanlarm topraklarına hücum eder, yakar, yıkar, öldürür ve zapt ederlerdi. Bunun yerini, bir başkası ayni şekilde gelir alırdı. Bu sebeple Selçukiter, 7—8 sene içinde birçok yer degiştirdiler, bozguna uğradılar, askerleri tamamen dağıldı, öyle zamanlar oldu ki, 900 süvariyle kaldılar; fakat onlardaki iç cevher, birlik ve beraberlik ve yurt kurma kabiliyeti sayesinde yine kendilerini topladılar, tutuhdular, devlet kurdular ve sonra bilhassa Doğu ve Orta Anadolu'da önemli izler ve eserler bıraktılar.

Doğuda vukua gelen bu Selçuk istilası, bilhassa Bizansları çok korkuttu. İmparator Diyojen 200.000 kişilik bir ordu ile doğuya gelip, önce önüne gelen yakm vilayetleri (ki, Harput da dahil) istirdat ettikten sonra kuzeye doğru hArekete geçti.

İşte bu sıralarda tarihte büyük nam ve izler bırakmış olan meşhur Malazgirt muharebesi vukua gelmişti (1071).

Daha sonraları Alp Arslanm orduları Bizans topraklarma serbest hareketle Sivas, Kayseri ve Konya'ya kadar gittiler ve bu şehirleri de zapt ettiler. Bu suretle içeride kalan ve Bizanslılar namına hareket eden bir Ermeni Beyinin idaresinde bulunan Harput ve dolayları da Selçukilerin idaresine geçti.

Sultan Ebu Şuca lAkabını alnıış olan I. inci Kılıç Arslan (1092 — 485. H) yılmda tahta geçer geçmez Danişmentler elinde bulunan Ankara, Kayseri'yi alıp Malatya'ya kadar geldi, burayı da zapt ettikten sonra Harput, Diyarbekir, Musul taraflarına kaydı ve bu savaşlarm hepsinde muzaffer oldu ise de, sonunda Irak seferinde İran Selçukilerinden Sultan Mesudun kuvvetleriyle (Miya Farikin) civarmda karşılaştı, vukua gelen muharebede bozularak (Habur) nehrine düştü ve boğularak öldü (1106 — 500. H). Bu tarihten sonra Harput ve dolaylarımn idaresi I. Keykubad devrine kadar Artukoğullarmm elinde kalmıştır.

luazzam hid aıretın unvanıyıe jtLonyaaa tanta geçti.

AlA al-Din Keykubad, devrinin hükümdarları arasında eşine tesadüf lllmeyen kudrette, Osmanlılarda Sultan Selim ve 4. Muradı andırır Iddet ve kabiliyette yaratılmış, ileri görüşüyle, yüksek siyasi düşünce

•Ve hareketleriyle, hükümlerinde Adil ve riayasma karşı da şefkatli ve merhametli bulunması hasletiyle, devletinin şeref ve nüfuzunu yükselttoıiş, sınırlarmı genişletmiş ve etrafmda bulunanlara, heybeti ve ciddiyeti sayesinde boyun egdirmis celAdetli bir hükümdardı.

Imar yoluna sokmuş olduğu memleketinin, Moğollar tarafmdan çig'nenerek harabiye yüz tutacegını önceden sezmiş ve bunlar tarafmdan:

— Memleketine zararımız dokunmasın dersen itaate gel! diye (1226 — 623 H.) tarihinde yaptıklan teklifi kabul ile elcilerini güler yüzle karşılamış, bunlara iyi muamele etmiş, ve Moğol Sultanına kıymetli hediyeler göndermişti. Bu suretle moğollann bir nevi tabiiyetini kabul ederken (6), di|er taraftan Moğolların kolaylıkla memleketine geçmemeleri için ara sınırlarda hüküm süren CelAl al-Din Harizem Şah (7) ile, Erzurum valisi bulunan Amcazadesi ErTuğrul oğlu Rukn al-Din Cihan Şaha dostluk anlaşmaları teklif etmişti.

CelAl al-Din ise, bu teklifi red ile Cihan Şahla birlikte Ahlatı zapt etmişti. (1230 — 627. H). Bunun üzerine Keykubad üzerlerine harp açtı. Müttefiki bulunan (Eyyubiler) den (8) Al-Eşraf maiyetindeki 5.000 sü-vari ile Sultanm 20.000 kişilik süvarisi Sivasda birleşerek Erzincan'a ve orada bulunan Halifenin ihtiyat kuvvetlerini de aralarına alarak 40 — 50 bin kişilik bir ordu ile Erzururna doğru hareket halindeyken, CelAl al-Din, bunu haber aldı.

CelAl Al-Din, Selçuki kuvvetlerini arkadan vurnıak üzere başka yollardan Harput'a inerken müttefiki Cihan Şaha da Selçukileri karşılamak için emir vermişti.

(5) I. AlA al-Din Keykubad zamamnda, iki raühim hadise meydana gelmiştir ki. bunlardan birisi: Osmanh sülalesinin küçük Asya'dan Anadolu'ya geçişleri ve Eı-tuf-rulun malüm savaşda Selçukilere yardımından memnun ve mutahassis kalan Key-kubadın bunlara (Sırmalı Çukur) u kışlak olarak vermesi. İkincisi ise, MevlAna CelAl al-Din-i Kumi nin babası Muhammed .Balıa al-Din Veled bin Hüseyin-ül-Bik-r! nin Belhden Bağdata ve Bağdattan Hicaza ve Hicazdan Konya'ya gelip yerleşmesi (1225 — 622. H). keyfiyetidir.

(8) Eyyubiler: Mısır, Suriye* ve Yemende hüküm sürmüş bir hanedanın adıdır. Doğu Orta Çagm en kuwetlilerinden biri olan bu hanedamn adına, bu hükümeti kuran SalAh al-Dinin babasmm adı Eyyııb b. Şadi ye izafetle Eyyubiler denilmiştir.

Mevcudu 40.000 e varan Harzemli ve müttefikinin kuvvetleri Harput ovasında birleşti, Fırat'ı geçerek Erzincan yoluyla Sivas'a doğru yürürken (9) bunu hab@r alan Keykubad arkadan sanlacagını düşünerek hemen tersytizüne dönüp Erzincan'a ve oradan da Sivas'a doğru yol alırken iki ordu Erzincan ovasında (Ymssı Çemen) de karşılaştılar. Vuku bulan muharebede, CelAl al-Din v@ Cihanşahm askerleri büyük bir hezimete uğratıldı. (10 Afustos 1230 — 29 Ramazan 627) (10).

Selçukilerin genişleme siyasetine karşı Mısır Hükümdarı Al-Malik al-KAmiU ile Suriyede buluntn Eyyubiler birleşerek Orta ve Doğu Anadolu'yu zapt etmeH üzere tefiebbu&e geçip Maraşm kuzeyinden Anadoluy,u istilaya kalktıkları sira (1234 — 631 H.), Toros geçitlerinin SelçuMler tarafmdan tutuldulunu göreiı müttefik kuvvetleri yerlerinde sayarken, ttm bu sırada daha once Keykubadi birakarak tabiiyetini Mısır hükümcJarı KAmile cevirtn Harput Artuklu meliki Nureddin Muhammed, Mısırhlar geri dönerlerse kendisinin ufrayacagı tehlikeyi düşünerek müttefiklere, Orta Anadolu'ya kolaylıkla girmek için kendi ülkesini gösterdi. Bu teklif, Mısır hükümdan KAmilce cazip görülerek kuvvetlerini Besni'ye çekti ve oradan bir kısmını Malatya'ya ve Hama hükümdarı Melik al-Muzaffer kumandasmda plan 1.500 süvariyi de Harput'a gönderdi.

Keykubad, bu haberi ahnca, Toros geçitlerinde ihtiyat kuwetler bırakarak Malatya'ya geldi, burada karargah kurdu ve sonra süratle Harput üzerine yürüdü,

Harput'u zaptetmek için, 12.000 kişilik bir kuvvetle önce KemAl Al-Din Kamyar* ve sonra MübAriz Al-Din Çavlı* ile Tac Al-Din Pervane idaresindeki kuvvetleri ve arkasmdan da 10.000 kişilik bir kuvvetle kendisi Fırat nehri üzerine kurdurduğu köprülerden geçerek Harput ovasında Mısır ve Eyyubi kuvvetleriyle karşılaştı.

Vuku bulan muharebe, Selçukilerin galebesiyle sona erdi. Mısırlılar ve Eyyubiler büyük bir hezimete uğradılar. Askerlerinden bir çoğu öldü r rüldügü gibi bir kısmı da Fırat'ın sularına gömüldü. Sağ kalanlar ise, Harput kalesine sıgındüar. Ordunun bu muvaffakiyetini karargahmdAi*| haber almn Ala al-Din Keykubad (Harpert) önlerine gelerek kaleyi mu* hasara ve etrafına 19 rnancmik kurdurmak suretiyle sıkıştırmaca kal sigman Melik al-Muzaffer ile Artuk Meliki kaleyi teslime niecbur dular, (20 Afustos 1234 — 23 Zilkade. 631. HV

ovnıa r\ı tuft.

eunereıv .narpuı-

uzaklaştırılmış, Harput ve etrafmda bulunan diğer 7 kale Selçukilerin idaresine geçmişti.

Sonra Mısır hükümdarını takip etmek üzere harekete geçildi ise de, onun çoktan nefesi Mısırda aldıgı anlaşıldı. Bunun üzerine Keykubad, bir kısım. ihtiyat kuvvetler bırakarak kışı geçirmek üzere Antalyaya çekildi. Pakat yine boş durmuyordu, Mısırlılara karşı siyasi ve askeri hazırlanma kasdiyle etrafında bulunan komşu beyliklerle ittifak muahedeleri yapmak için bunlardan elçiler istemişti, elçiler geldiler, bir bayram günü sarayında bu elçilere verdiği muazzam ziyafette, muarızları tarafmdan zehirlenerek öldürüldü (1237/38 — 635. H).

Zehirlenmesinden az sonra Kayseride bulunan (Kaybubadiya) sarayma nakil edilen büyük hükümdar, bu sarayda öldü. Sonraları cesedi Konyaya nakil edilerek kendisine nisbet edilen AlA al-Din camiinin yanındaki türbeye defnedildi (11). 18 yıl saltanat surdii, devri, Selcukilerin en parlak devrini teşkil etmekteydi (12).

Keykubad I, den sonra Selçuk tahtma Giyaseddin Keyhusrev II. geçmişti. Babasmm hiç de sevmedigi, lAkabı Kopek olan Sadettini yanma alarak bımun sözü ve teşvikiyle harekete başladı. Ilk defa Harizemliler üzerine Ani bir hücum yaparak bunlann en ileri gelen beylerinden Kayir Ham yakalayip (Zamando) kalesine hapsetti. Bundan muteessir olan bütün Harizem beyleri isyan ederek önlerine rAsladıkları yerleri yakip yiktiktan sonra Malatya'ya doğru ilerledikleri sırada. bunların tenkili' Kemaleddin Kamyar memur edilerek maiyetindeki kuvvetlerle Malatya'ya vardigi zaman Harizemliler Arapkir yolu ile Pıratı geçmekteydiler.

Kemaleddin Kamyar* bunlan takip etmek için Malatya Subaşısı Seyf al-Davle Er-Tokus ile Harput Subaşısı Bayranı ı yola çıkardı. Harizemlilerle temaslarmda geri dönme teklifini reddetmeleri üzerine, atak ve çok sert olan Bayram Subaşı, kuvvetleriyle Harizemlilerin üzerine atıldı ise de sonunda maglüp edildi, birçok esir verdikten sonra kendisi de öldürüldü.

Bu muvaffakıyet üzerine Harizemliler, Diyar-ı Mudar üzerine saldırarak birçok muhim fehir ve kasabalan yağma ve tahribe başladılar. Bu hareketten en fazla muteessir olan halep Hükümeti, Sultana şikayette ve yardım talebinde bulunduğu için Selçuk Sultani, Malatya Subaşısı Za-hir al-Din Mansut* ve Harput Subaşısı Sinan al-Din Yakut* un (13) kuwetleriyle, Maraş ve Elbistan Subaşılarınm kuwetlerinden mürekkep mühtm bir askeri birligi Harizemliler üzerine göndererek'bunları magItip ve buralarını tahliye ©ttirdi (14).

(1257 — 655. H) yılında tz al-Din KeykAvus 11 kardeşi Rükn al -Din Kılıç Asian IV ün Bayeu Noyan ile daima beraber bulunma?iindan şüphelenerek Kürtler, Türkmenler ve Araplardan asker tedarik etmek için kölesi Tagarbela yı Doğu illerüıe göndermişti.

Bu köle, HakkAriden Şeref al-Din Ahmet bin Şeca al-Din Baks ik Musuldan Şeref al-Din Muhammed bin Şeyh Adi adlı iki kürt beyini cfelp etti. Bunlar kuvvetleriyle Halifeye yardıma geleceklerini söz verince, birineisine Malatya'yı, ikincisine de Harputu ikta etti.

Şeraf al^Din Muhammed* Harputa yerleşdikten sonra, Sultan ile görüşmek üzere yola çıktıgmda arkasından yetişen Mo|ol kumandanlarından Enkörik Noyan tarafmdan yakalanarak hemen öldürüldü (15).

Giyas al-Din Keyhusrev III. Anadolu Selçuki Hükünıdarlarmdan Rükn al-Din Kılıç Asian IV ün oğlu ve halefi olup altı yaşmda iken Sinop Emiri Muin al-Din Süleynıan Pervane taraiından Konyaya götürülüp tahta oturtulmuştur (1264/65 — 663. H) den (1282/88 — 681. H) e kadar 18 yıl saltanat sürmüştür.

Harputdaki Alaca Meseit (Arap Baba), bu Sultamn zamanında ve (678. H) tarihinde yapılmıştır. Kitabesi mevcuttur (16),

Nihayet bu Sultan, llhanhlar larafmdan Altun Ordu Hanlariylp gizli münasebetindin dolayı suçlu gösterilerek Argun Han tarafındat* 24 yaşında iken idam edildi (17).

(1280 — 679. H) yıhnda İz al-Din KeykAvus 11 nin oğlu Giyas al-Din Mesut 11, Kastamonuda hapiste bulunan kardeşi Rükn al-Din Ke-yomros u, Kastanıonu beyi Muzaffer al-Din Buluk Aslan dan istedi, o da serbest bıraktı ve yine onların isteğile Ata beyi oldu. Bundan sonra

(13) Harput'da Bayvam Subaşından sonra Kale Subagısı olaruk Sinan al-Din Yakut U förm.ekteyİ55 ki, bu Suba^ı kuvvetleviyle Selçukilerin Amidi kuşatmalaraTia yardım ve iffeir&k ettniştiv.

OsTnan Turaıı, İslAm Ansik. Keyhusrev Mad. sa. 62, s. 629.

kardeş, Abaka Han a müracaat ederek Amid, Harput, Malatya, Si'vas ve çevrelerinin kendilerine verilrnesini istediler. Abaka, bu isteklerini kabul ile bu şehirleri ve dolaylarmı bunlara verdi (18).

AlA al-Din Keykubad 111, (1297 — 697. H) de tahta geçti. Bu sıralarda ikinci Suriye seferinden perişan bir halde dönen Gazan Han ] Keykubadın Diyarbekirde, dost ve sadık bir tabi gibi karşılayışı, moğol hükümdarını fevkalAde menınun bırakmış ve Hanm aşırı iltifatlarına mazhar olmuştu. Bunun üzerine Han, Erzurura smırlarından Antalya kıyılarma, Diyarbekir sınırlarından Sinop sahülerine kadar olan menıleketleri AlA al-Din in idaresine verdi.

Işte bu suretle elinde yeni bir saltanat fermanı olduğu halde, Resül-Ayn'den raemieketine dönen AlA al-Din Harput'a da ugramıştı. Fakat bu ugrayışında, maiyetinde bulunan Şeraf al-Din Hamze ile diğer hak tanımayan zalim ümerası tarafından Harput'da fazileti ile tanınmış ve devrin sayılı hadis ve tefsir Alimlerinden Kadı Mecd al-Din e işkence yapmalarına, servetini aralarında paylaşmak için onu fena halde dövmelerin© styirci kaldı.

Keykubad 111. ve maiyyeti bu zulüm ve itisaflarını yol boyunca Malatya, Divriki, Sivas, Tokat ve dolaylannda da tatbik ve devam ettirmifterdi (19).

Harputla ügili Selçukiler devrini, Kadı Mecd al-Din faciasiyle kapatıyorum.

(1) Yakak: Türkçe ucu ateşli ok demekmiş. Bu, bazan (Bakak) görülür, Dofrusu Yakak'dır.

(2) Selçuk: Bir nevi geyik mftnasındadır,

(8) Bu|u: Erkek geyik mAnasma.

(4) Taşkentin Kuzeyinde büyftk bir şehiı.

(6) Buraya kadar olan notlar: Dr. Riza Nur, Türk Tarihi, c. 3, s. 19, vd.

(7) HArizemler hakkında bak: Zeki Velidl Togan ts. Ansk, sayı, 42, s. 240. Prof. F. KSprülü, s, 275,

(11) bazı tarihciler, I. Keykubadin, oğlu Giyas al-Din Keyhusrev hal edilerek Sivasa gonderildigini kayit ederlerse de doğru dejçildir.

(12) Osman Turan, is. Ansk. sayi. 8, s. 656 - 657.

(18) MüneccimbRŞi, Camiüddüvel, Anadolvt Selçukileri kısmı tercemesi. Hasan Fehmi Turgal, 8. 46.

(19) İbrahim Kafesoflu, İslam Ansik. sa. 63, s. 662 ve dv.

I. ALAEDDIN KEYKUBAD (1220-1237)

I. Giyaseddin Keyhüsrev'in ortanca oğlu olan I. AlAeddin Keykubad babasının İstanbul'dan dönüp tahta çikmasi üzerine Tokat'a melik tayin edildi ve babasının ölümüne kadar orada kaldı. I. Giyaseddin Keyhüsrev'in ölümü üzerine devlet adamlari Izzeddin Keykavus'u sultan ilan edince AlAeddin Keykubad kardeşine karşı taht kavgasina giristi. Amcasi Tuğrul Sah ve Ermeni krali Leon'dan yardım istedi. Fakat ağabeyi karşısında başarılı olamadı. Izzeddin KeykAvus 1212 yılında Ankara'yi ele geçirince onu esir aldı ve Malatya yakınlarındaki Minsar kalesinde hapsetti. Sultan onu öldürmek istiyordu, ancak hocasi Şeyh Mecdeddin Ishak buna engel oldu. Izzeddin KeykAvus'un ölümü üzerine toplanan devlet adamlari ve kumandanlar onun ölümünü bir süre gizledikten sonra, hapse atilmasinda rol oynadiklari AlAeddin Keykubad'i tahta çikarmaktan çekiniyorlardi. Fakat özellikle Seyfeddin Ayaba, Mübarizüddin Çavli ve Serefeddin Muhammed gibi devlet adamlari AlAeddin'in sahip olduğu yüksek nitelikleri ve yetenekleri dolayısıyla tahta çikarilmasinda israr ettikleri için Alaeddin Keykubad'in Anadolu Selçuklu sultani ilan edilmesi kararlastirildi. Seyfeddin Ay-aba daha önce AlAeddin Keykubad'i hapishaneye kendisi götürdügü için müjde haberini de kendisi vermek istedi ve Sultan Izzeddin KeykAvus'un yüzügünü alip Malatya'ya gitti. AlAeddin Keykubad onu daha önceki faaliyetlerinden dolayı affetti ve doğruca Sivas'a geldi. Taziyeleri kabul etti ve emirlere hil'atler verdi. Bu törenlerden sonra başkent Konya'ya hareket etti. Konya'da çok görkemli törenler yapildi. Konya büyükleri ve zenginleri sultana hediyeler yagdirdilar. Sultan AlAeddin de beylerine fermanlar gönderip payitahta gelmelerini emretti. Büyük emirlerden olup Kastamonu yöresinde faaliyette bulunan Hüsameddin Çoban ve Seyfeddin Kizil, altin, gümüs ve köle vb. hediyelerle, diğer emir ve beyler de koyun, at, deve ve kölelerle gelip itaat arzettiler ve sultanin ihsan ve ikramlarina nail olup mensurlari yenileyerek yurtlarina döndüler. Abbasi halifesi NAsir Lidinillah Şeyh Sihabeddin Sühreverdi'yi hil'at, mensur ve diğer hükümdarlik alAmetleriyle Konya'ya gönderdi. Elçi Aksaray'a gelince Sultana haber verildi. Sultan onu karşılamak üzere emirlerini görevlendirdi. Konya'daki kadi, Alim, mutasavvif ve ileri gelen kişiler de Şeyh Sihabeddin'i karşılamaya gittiler. Daha sonra bizzat Sultan da hassa askerleriyle onu karşılayip elini öptü. Sehre birlikte girdiler. Ertesi gün sultana hil'at, giydirildi ve saltanat tevcihiyle ilgili diğer Adetler icra edildi. Sultan halifenin gönderdiği murassa eyerli bir ata binip çetr, sancak ve mehter takimiyla bir gezinti apti. Daha sonra elçiyi kiymetli hediyelerle Bagdad'a yolcu etti. Halife Nasir Lidinillah elçisine gösterilen bu saygi ve itibardan dolayı çok memnun oldu.

moğol istilasinin en tehlikeli bir döneminde tahta çıkan AlAeddin Keykubad onlara karşı gerekli tedbirleri aldı. Konya, Kayseri, Sivas ve diğer bazı şehirlerin kale ve surlarini tamir ettirdi. kardeşi devrinde Eyyubilerle bozulan münasebetleri de yeniden müsbet yönde kanalize etti. Eyyubihükümdarı Melik Adil'in kızıyla evlenerek bu dostlugu daha da pekistirdi.

Sultan AlAeddin Keykubad 1221 yılında Kalonoros (Rumlar tarafından kale bu adla aniliyordu) kalesini fethetti ve şehrin yeniden insa edilmesini istedi. Kalonoros bu tarihten itibaren sultanin adina nisbetle AlAiye seklinde anılmaya başlandı ve Selçuklu sultanlarinin kislik merkezi haline geldi. Cami, medrese, hamam ve konaklar yapildi. Sultan AlAiye ve Sinop'ta insa ettirdigi tersanelerle güçlü bir Selçuklu donanmasi için önemli bir adim atmis oluyordu. I. Giyaseddin Keyhüsrev ve iki oğlu I. Izzeddin KeykAvus ile I. AlAeddin Keykubad'in tahta çikişinda önemli rol oynayan emirler devlet yönetiminde başlıca söz sahibi haline gelmişlerdi. bunların başında Seyfeddin Ay-aba, Zeyneddin Basara, Mübarizeddin Behramsah ve Bahaeddin Kutlugca geliyordu. Sultan AlAeddin daha önce ağabeyi Izzeddin KeykAvus'u desteklemis olduklari için bu emirlere tam anlamiyla güven duymuyordu. Emirler de sultana karşı memnuniyetsizliklerini dile getiriyorlardi. Sultanin Sivas surlarinin tamirini emretmesiyle bu memnuniyetsizlik daha da netlesti. Emirler Seyfeddin Ay-aba'nin evinde bir komplo düzenleyip Celaleddin Keyferidun'u ağabeyi AlAeddin Keykubad'in yerine tahta çikarmayi kararlastirdilar. Sultan bunu haber alip Antalya'dan Kayseri'ye hareket etti ve 24 kişi olduklari söylenen emirlerin bazılarini idam ettirdi, bazılarini da hapse attirarak mallarini müsadere etti.

Sultan kendisine karşı bir komplo teşebbüsünde bulunan Seyfeddin Ay-aba ve arkadaslarini muhtelif cezalara çarptirdiktan ve ülke dahilinde huzuru sagladiktan sonra fetihlere başladı. Önce Ermeni kralligi üzerine bir sefer tertip etti ve pek çok Ermeni kalesini ele geçirdi (1225). Selçuklu kuvvetleri daha sonra Haçlilarin elindeki bazı yerleri fethetmek üzere taarruza geçti. Mübarizeddin Çavli idaresindeki ordu bütün Içel bölgesini ve Silifke'yi ele geçirdi. Bu sefer sırasında yaklasık 30 kalenin Selçuklular tarafından zaptedildigi rivayet edilmektedir. Bu zafer ve fetihlerden sonra Ermeni kralligiyla bir anlasma yapildi. Buna göre kral Selçuklulara ihtiyaç halinde 1000 süvari ve 500 çarkçidan oluşan yardımcı birlik gönderecek, daha önce Izzeddin KeykAvus zamanında ödenmekte olan vergi iki katina çikarilacak ve Anadolu Selçuklularini metbu taniyacakti. Sultan daha sonra Doğuda meydana gelen olaylar nedeniyle dikkatini bu tarafa çekti. Artuklu hükümdarının Anadolu Selçuklu sultani adina okuttugu hutbeyi Eyyubihükümdarı Melik KAmil adina çevirmesi sebebi ile Artuklular üzerine yürüdü. Onlara ait Adiyaman, Kahta, Çemişgezek ve Malatya'daki bazı kaleleri ele geçirdi (1226).

Artuklu hükümdarı Melik Mesud zor durumda kaldı ve kiymetli hediyeler gönderip barış teklif etti. Sultan yaklasan moğol tehlikesi ve Harezmsahlarin sınırlarına dayanmasi sebebiyle bu teklifi kabul ederek Eyyubilerle de dostlugunu pekistirdi.

Erzincan'daki Mengücük beyi Davud Sah AlAeddin Keykubad'a karşı dostane olmayan bazı hareketlerde bulunup bagimsizligini ilan etmek hevesine kapilinca sultan 1228 yılında sevk ettiği ordu ile Erzincan'i kusatip teslim aldı. Sultan Erzincan'dan Sivas'a dönünce oğlu Giyaseddin Keyhüsrev'i Mengücük iline melik tayin etti. Antalya valisi Ertokus'u da onun atabegi olarak görevlendirdi. Ayrica Eyyubimelikesinden dogan küçük yastaki oğlu Kiliç Arslan'i da veliahd ilan etti. Böylece Mengücük beyliğinin Erzincan kolu sona eriyordu.

Sultan AlAeddin Keykubad 1230 yılı Ağustos ayinda Erzincan yakınlarındaki Yassiçimen'de Harezmsah CelAleddin'i büyük bir bozguna uğrattı. Sultan daha sonra Doğu Anadolu ve Suriye'de Eyyubilere ait birçok şehri ele geçirince Melik KAmil karşı taarruza geçti ve 4 ay zarfinda bu şehirleri geri aldı (1236). Eyyubiler'in ele geçirdikleri şehirlerde Selçuklu beylerine yaptığı zulümleri ögrenen AlAeddin Keykubad Amid (Diyarbekir) üzerine bir ordu sevk etti. Ancak şehrin surlarinin saglamligi yüzünden basari elde edemedi. 1237 yılında daha büyük bir ordu ile yeniden sefere çikmak düşüncesi ile askerlerini terhis eden Sultan AlAeddin 1 Haziran 1237'de Kayseri'de öldü. Cenazesi Konya'da Kümbedsarayda topraga verildi. Ölümünden önce büyük oğlu Giyaseddin Keyhüsrev'i tekrar Erzincan meliki, Semseddin Altunaba'yi da ona atabeg tayin etti. En küçük oğlu Izzeddin Kiliç Arslan'i veliahd ilan edip ve bütün kumandan ve devlet adamlarini ona biat ettirdi.

Sultan AlAeddin Keykubad Türkiye'yi ilim, kültür, san'at bakımından olduğu kadar iktisadive ticarihayat itibariyle de gelişmiş ve müreffeh bir ülke haline getirmisti. Onun döneminde Anadolu Selçuklu devleti kudret ve nüfuzunun zirvesine ulasmis, AlAeddin Keykubad'in heybet ve ihtisamindan çekinen moğollar ve diğer unsurlar onun ölümüyle saldırgan bir tavir içine girmişlerdi. Ebü'l-Ferec (Ibnü'l-Ibri) AlAeddin Keykubad'in emsalsiz bir hükümdar olduğunu, mükemmel bir kafaya ve yüksek bir siyaset anlayisina sahip bulunduğunu, bütün hükümdarlarin ona boyun egdigini ve bu sebeple kendisine Sultanü'l-Alem (Dünya hükümdarı)denildigini kaydeder.

Ibn Bibide Müslüman ve Hıristiyan hükümdarlarin ondan hükümdarlik mensuru alip adina para bastirdiklarini ve hutbe okuttuklarini belirtir.

Iyi bir egitim gören ve yüksek bir kültüre sahip olan I. AlAeddin Keykubad Alim, sair, edip ve din bilginlerini daima himaye etmişti. moğol istilasi önünden kaçan Türkistanli ve İranli bilginleri ülkesine almakla Türkiye'nin kültür seviyesini yükseltmistir. Horasan'dan yola çikip birçok yeri dolasan MevlAna CelAleddin'in ailesini de Konya'ya davet ederek Türk-İslam kültürüne önemli bir hizmette bulunmuştur. Sultan Alim ve Şeyhleri ziyaret eder ve onların hayirli dualarini alirdi. Arapça, Farsça ve Rumca da bilen Sultan tarih kitaplariyla siyasetnAmeleri okumaktan hoslanirdi. Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün siyasetnAmesi, Imam-i GazAli'nin KimyAy-i Saadet ve ZiyAriler'den KeykAvus b. İskender'in KabusnAme'si Sultanin okudugu kitaplar arasında zikredilmektedir.

Sultanin kudret ve otoritesi sebebiyle ülkenin her tarafinda huzur ve emniyet hakimdi. AlAeddin Keykubad hazinenin gelir ve giderleri ile ilgili hesaplar konusunda çok dikkatli davranirdi. Zalimleri cezalandirmakta ve mazlumlarin haklarini almakta çok titizdi.

Siir ve edebiyatla yakından ilgilenen Sultan kendisi de Farsça siirler yazmisti. Onun sair ve edipleri himaye ettiğini duyan Türkistanli sair KaniiTürkiye'ye gelmis ve rivayete göre 30 ciltlik bir Selçuklu Seh-nAmesini kaleme almistir.

Sultan AlAeddin Keykubad bu kültürel faaliyetler yanında ticarive iktisadihayatin gelişmesi için de yoğun bir faaliyet baslatmistir. Uluslararası ticaret onun döneminde büyük bir gelişme göstermiştir. 1220'de Venediklilerle yaptığı anlasmayla Türk tüccarlarinin da onların ülkesinde ticaret yapma imkAnini saglamistir.

Yollarda emniyet saglanmakla beraber muhtemel soygunlara karşı tüccarlarin mallari devlet tarafından sigorta ettirilmisti. Zararlari derhal devlet tarafından ödenirdi. Sultan ticaret kervanlarinin istirahati için kervansaraylar yaptırmişti. Buralarda yolculara zengin-fakir, Hıristiyan-Müslüman ayrimi yapilmadan yemek verilirdi.

Sultan büyük şehirleri surlarla çevirdigi gibi yaptırdigi cami, medrese, saray, hastahane, tersane, köprü ve kervansaraylarla Türkiye'yi imar etmişti.

Kaynak: Osmanlı tarihi

Büyük Selçuklu Sultanligi Döneminde Çemisgezek

1040 yilinda Dandanakan Meydan muharebesini kazanarak devlet kuran Selçuklular 1071 yilinda Malazgirt Mey­dan Muharebesini kazanarak Anadolu kapilarini Türklere açmislardir. Bu tarihte Bizans Imparatoru Romen Diyojen'i yenen Sultan Alparslan Emirlerine Anadolu'yu fethetme görevi verir. Bu emri alan beylerde Anadolu'yu fethetmeye baslarlar. Bu beyler vasitasiyla bölgemizde Selçuklularin hakimiyeti altina girer.

Anadolu Selçuklulari Döneminde Çemisgezek

Sultan Alaaddin Keykubad Malatya Ordusu Serdari Emir Esidüdin Ayaz'in komutasinda 5000 kisilik bir süvari birligini muhasara araçlari ile birlikte Çemisgezek'in fethi için görevlendirdi. Ibni Bibi bu dönemlerde Çemisgezek Kale­sini söyle tasvir etmektedir. "Basi semaya yükselmis bir kaya içine kudretin eli ile oyulmus bir magara gördüm. (In Delikleri kastedilmektedir) Bu kayanin bir tarafindaki vadide Nil'i hiçe sayan ve fili sivrisinek zanneden bir irmak akiyor. (Burada Ta-gar Çayi kastedilmektedir.) Suyun öte tarafinda saglam temeller üzerine kurulmus metin bir kale içinde bir sehir göze çarpiyordu"

Ibn-i Bibi Çemisgezek Kalesi'nin Selçuklular tarafindan fethedilmesini de söyle nakleder;

"Çemisgezek'lilere Kahta'nin akibetinden ve nasil teslim olduklarindan ve imdatlarina gelen Sam Ordusu'nun ne suretle imha edildiginden baitisle, tehdit yollu sözler söylemek ve hikayeyi onlara anlatmak üzere ve Çemisgezek Kalesi'ni teslim etmesi için bir elçilik heyetini kale komutanlarina gönderir. Elçiler kale komutanina ulasamadan kaleden yagmur gibi oklar yagmaya baslar. Bu heyet her ne kadar Biz Elçiyiz sizinle görüsmek üzere geliyoruz dediler ise de aldiris edilmedi. Elçiler mecburen geri döndü. Emir Esidüddin bunun üzerine "Madem ki onlar Emir Esidüddin derhal manciniklarin kurulmasini emretti. Kale kapisinda uzun bir mücadele basladi. Ilk günkü siddetli çarpismalar safak vaktinden gece karanligi basincaya kadar mancinik ve oklarla devam etti. Muhasara bir hafta geceli gündüzlü devam etti. Muhasaranin 8. günü, her birinin içinde 10 muharip ve kenarlarinda oklarin geçebilmesi için delikler açilmis bulunan 10 demir sandik magaranin üzerinden asagi sarkitildi. Sandiklarda siper almis muharipler bulutlardan yagmur yagdirir gibi magaranin içine oklari yagdirdilar.

Ancak bu çalismalar beklenen ölçüde basarili olamadi. Bunun üzerine kalenin bir yerindeki çatlak tesbit edildi. Çatlak genisletilerek içeri girildi. Uzun süren sert bir direnisten sonra zor durumda kalan Çemisgezekliler bir elçilik heyeti göndererek savasin sona ermesini talep ettiler. Emir Esidüddin bu talebi kabul edince Çemisgezek Kalesi'de Selçuklu hakimiyetine girer."

Anadolu Selçuklularinin Çemisgezek hakimiyeti 1226 yilinda baslar. Bu durum Mogollarin Anadolu'ya hakim olmalarina kadar devam etmistir.

 

 

back