BÖLGEYE MOĞOL AKINLARI

Bu akınlar, bütün tarih kitaplarında gah Moğol, veya Cengiz, gah İlhanlılar veya Hülagü şeklinde görülür.

X. üncu asır iptidalarında Çin’de (ONON) veya (ONAN) ırmağının sağ kıyısında kain (Bülün Boldak) şehrinde Avcunun içinde bir hayli kan pıhtısı (1) olarak dünyaya geldiği söylenen ve (1227 — 624. H) de ölen Cihan Fatihi Cengiz Han, sülalesinden gelen kavimlere Moğol (2), bütün Çin ve Orta Asya memleketlerini büyük bir hükümdarlık olarak uzun zaman idare eden Moğollardan, Ön Asya’ya ilk akınlar yapıp (1218— 615. H) den (1221 — 618.H) tarihine kadar yalnız İran topraklarının Kuzeyine ve sonra Horasan ve dolaylarına yönelip bu topraklan yönetimleri altına alanlara da (İlhanlılar) denildi ve ömürleri 7. ve 8. inci asırdan 13 — 14 üncü asra kadar devam etti (3).

(1241 — 639. H) yılında Bayco Noyan* kumandasında bir Moğol ordusunun Doğu Anadolu sınırlarına doğru haraketi suretiyle moğolların baskısı şiddetlenmişti. Bunu önlemek üzere Abbasi Halifesinin tavassutu ile Selçuki ve Harzemliler arasında bir sulh akdedildi. Buna göre Selçuk Sultanı matbu tanınacak, Harput ve havalisi Harzemlilere terk edekcekti (4).

Cormagan Noyan kumandasında başka bir Moğol ordusunun (1242— 640. H) yılı temmuz ayı içinde Malatya’ya kadar geldiğini İbn al-Eb-ri nin tarih-i muhtasar al-Düvel adlı Kitabından öğreniyoruz ki, herhalde bu ordu da Harputdan geçmiştir.

Yine lbn al-Ebri nin anlattığına göre Şam dönüşünde Yesaver Noyan namımda bir Moğol kumandanı Malatya’yı almış, şehri yıkmış, ahaliyi soymuştu; fakat kendisi bağırsaklarından hastalanınca, o sırada Malatya’da bulunan fb al-Ebrinin babası Ahron onu Harputa götürerek orada tedavi etmiş ve hasta tamamen iyi olunca tekrar Malatya’ya dönmüşlerdi.

(1248 — 646. H) yılında bu bölgeye İlçik Tay adlı bir noyan daha gönderilmiş, onun da bu bölgede yapmadığı zulüm ve hakaret kalmamıştır (5).

Bunu müteakip Helagü Han, takriben (1253/55 — 651/653. H) de 100 binden fazla bir kuvvetle harekete geçerek önüne gelen kaleleri yıkmış, insanları öldürmüş, tram, Doğu ve Güney Anadolu’yu, Bağdadı ve bütün Mezopotamya’yı zaptetmişti.

Bu çetin akınların sonunda İlhanlıların kıta hududu: Suriye, Filistin, Mısır Memlüklerlnin elinde kalmak üzere Fırat vadisinin Batı kıyısına kadar uzadı, Bu hududun Doğu ve Kuzeyindeki topraklar kamilen HelAkü'nun eİSne geçti, bunlann arasıda Küçük Ermenistan ve Selçukilerin Anadölusu da vardı. Hiç şüphesiz Harput şimdi de HelAkühun idaresine geçmiş ve yine ezilmişti.

İlhanlıların bu topraklara müdahalesinden sonra büyük hükümetler, peyk dtvlttlr seviyesine düşmüşlerdi (6). ;

(1258 — 656. H) de Bağdadı zaptetmiş olan HelAkü, bir yıl sonra E1 -Cezireye yürüyerek buraları zaptettikten sonra, biri Harput yakınlarında olmak üzere üç muazzam köprü kurdurarak Fırat’ı geçmiş ve tekrar Suriye uzeriB© yürtlmüftü (7).

(1289 — 688. H) yılında Selçukilerin yurtlan HelAkü tarafından taksime ufraymca Harput ve havalisi ile Doğusundaki topraklar Gazvinliye verilmişti. Gazvinli yanındaki lrincin adh bir Moğol beyi ile uyuşarak bu bölgeyi iki yıl kadar zulmii ve yıkıcılıgıyle inletti durdu. Bu yiizden Anadolu’nun her tarafında isyanlar başladı. (1298 — 698. H). Bunların en büyügö Sülemiş Türk isyanı oldu ki, bu en ziyade Malatya, Harput ve Diyarbakır bölgeleri halkını çok sarstı. Birçok halk dağlara çekildi. Bir ara Şam'a kaçan Sulemi§ bir fırsatını bularak tekrar Anadolu’ya döndü ise de Gazan Han tarafından yakalanarak öldürüldü (8).

İşte Moğollar, bu zulüm ve dehşetleriyle arkalarında öyle bir diyar bıraktılar ki, bütün şehir ve kaleler çökmüş, kasaba ve köyler harap olmuş, taş taş üstüne kalmamış, kuş uçmaz, kervan geçmez şeklinde Adeta ıssız bir çöle döndürülmüştü.

(1).Güya bu işaret, Cengizin ve bunun neslinden gelen hükümdarların çok zalim, yıkıcı ve kan dökücü olduklarına delalet edermiş.

(2) W. Barthold, Is. Ansik. Cengiz Mad. sayı. 22, s. 91.

(3) W Barthold, Is. Ansik. Ilhanhlar Mad. sayı. 50, s. 967.

(4) Osman Turan, Isl. Ansk sayı 62, s, 624.

(5) Ebül-Ferac bin al-Ebri, Tarih-i Muhtasar -ü-ddüvel. Tercemesi. 0. Prof. Şerafeddin Yaltkaya, s. 21-222.

back

 

 

Doğu Anadolu’nun batısında çok sarp ve dağlık bir bölgede bulunan Tunceli’nin tarihi çok eski çağlara dayanır. Tunceli’nin ilk sakinleri Orta Asya’dan gelen Türk kavimleridir. Tunceli’nin tarihi Orta Asya asıllı Türk kavimleriyle başlar. Daha sonra da Anadolu’da ilk siyasî birliği kuran Hitit Türkleri bu bölgeyi kendi sınırları içine dahil ettiler. Hititler iktidar ve iç savaşlarla zayıflayınca sırasıyla Hurriler, Babiller ve Asurlar bu toprakları hakimiyetleri altına aldılar. M.Ö. 6 ve 4. asırda Medler ve onların yerine geçen Persler bu bölgeyi ele geçirdiler. M.Ö. 4. asırdaMakedonya Kralı İskender, Anadolu’nun büyük kısmı gibi bu bölgeyi de İmparatorluğuna kattı. İskender’in ölümü üzerine bu bölge zaman zaman İran asıllı Ermeni derebeylerinin işgaline uğradı. Bilahare Roma İmparatorluğu Anadolu’nun büyük kısmını ve bu bölgeyi Romaİmparatorluğuna bağladı. Tunceli, Partlar ile Romalılar arasında zaman zaman el değiştirdi.

M.S. 395 senesinde Roma İmparatorluğu ikiye bölününce Anadolu gibi bu bölge de Doğu Roma (Bizans)nın payına düştü. Bizanslılar, doğudan gelecek akınlara karşı çok sarp dağlık ve tabiî bir kale durumu arz eden Tunceli bölgesine büyük önem verdi. Bizans İmparatorlarından Leon Çimişkes, bu bölgede doğdu ve gençliğini burada geçirdi. Bizans İmparatoru olunca doğduğu köyü îmar edip büyük bir şehir haline getirerek, “Çimişkesopolis” ismini verdi. Bugün bu şehir “Çemişgezek” ismiyle anılır. Sasanîler birkaç defa bölgeyi ele geçirdilerse de Bizans bu bölgeyi Sasanîlerden geri aldı. İslam orduları, 7. asır ortalarında bölgeyi fethettiler ve Çemişgezek’i îmar ettiler. İslam devletlerindeki iç karışıklıkları fırsat bilen Bizanslılar bölgeyi yeniden ele geçirdiler. 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Alparslan’ın komutanlarından Saltık bin Ali Kasım tarafından fethedilerek merkezî Erzurum’da bulunan Saltıkoğulları Türk Beyliğine katıldı.

1201’de Saltıkoğulları Türk Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti tarafından kaldırılınca Tunceli, 1252 yılına kadar merkezi Erzincan’da bulunan Türkmen Mengücükoğulları Türk Beyliğine ve bir ara Artukoğulları Türk Beyliğine dahil oldu. Mengücükoğulları Türk Beyliğine son verilince bu bölge Türkiye Selçuklu Devletine ve başşehir Konya’ya bağlandı.

Moğol istilasında tahrip ve yıkımdan, arazinin sarplığı sebebiyle kurtulunca bazı Türk boyları bu emniyetli bölgeye göç ettiler. Esasen Dersim halkının aslı Horasan’dan gelen Türk boylarıydı. Buradaki Türk boyları Çemişgezek Beylerinin sesini duyurmaya başladılar. Celaleddîn Harezmşah bu bölgede bir şaki tarafından öldürüldü.

On üçüncü asır sonlarında İlhanlılar, sonra da Celayirliler, Tîmûrlular, Karakoyunlular ve Akkoyunlular bu bölgeye hakim oldular.

İran Safevî Şahı İsmail, bölgeyi ele geçirmek için bu havalide yoğun bir Şiî propagandası başlattı ve bu bölgeyi Hacı Rüstem Bey, Şah İsmail’in temsilcisi, Nur Ali’ye teslim etti. İsmail’in Anadolu’yu ele geçirme planını daha Trabzon Valiliği esnasında müşahade eden Yavuz Sultan Selim Han, Şah İsmail’e karşı sefere çıktı ve Çaldİran Zaferini kazanarak bu bölgeyi 1514’te Osmanlı Devletine dahil etti. Hacı Rüstem Bey îdam edildi ve oğlu Pir Hüseyin Beyin cesaret ve dînine bağlılığını takdir ederek kendisine Çemişgezek Beyliği verildi. Pir Hüseyin Bey derhal Nur Ali ile mücadele ederek Nur Ali’yi ve kuvvetlerini yendi. Pir HüseyinBeyin ölümünden sonra Çemişgezek 4 sancak ve 14 zeamete ayrılarak oğulları arasında Kanûnî Sultan Süleyman Han tarafından taksim edildi. Bu dört sancak Çemişgezek, Pertek, Sağman ve Mazgirt’tir.

Çemişgezek ile Pertek, Diyarbakır Beylerbeyliğine bağlı iki sancaktı. Tanzimatta Çemişgezek ve Pertek sancakları birleştirilerek Dersim Sancağı ismini aldı ve Elazığ’a bağlandı. Merkez Hozat’a nakledildi. Birinci Dünya Harbine kadar bu şekilde idare edildi. Birinci DünyaHarbinde Ruslar, Pülümür’e kadar ilerlemişlerse de Türklerin kahramanca direnişi karşısında çok zayiat verdiler. Bu çarpışmalarda Rus ölüleriyle dolan dereye “Leş Deresi” denir. Rus birlikleri Tunceli halkının kahramanca mücadele ve direnişi karşısında geri çekilmek zorunda kaldılar.

Cumhûriyet devrinde bu bölge önce “Dersim” sonra da “Tunceli” ismiyle il oldu. Tunceli ili 30 Aralık 1946’da kurulmuştur.

MOGOLLARIN ANADOLU'YU ISTILASI VE ÇEMISGEZEK YÖRESI

1243 yilinda Mogollar Kösedag Savasi'nda Anadolu Selçuklularini maglub ederek Sivas, Malatya, Kayseri ve diger önemli sehirlerini zabt etmistir. Bu durum da Anadolu Selçuklu Sultanlarinin nüfuzunu kirmistir. Anadolu Selçuklu Sultanlari cizyeye bagli birer bey haline düsmüslerdir.

Anadolu Selçuklu Sultanliginin Mogollara bagli bir beylik haline gelmesiyle Anadolu'da Mogol hakimiyeti baslamistir. Ancak bu ha­kimiyetin Çemisgezek için de geçerli olup olmadigi tartisma konusudur.

Serefname'de Çemisgezek yöresinin Cengiz Han, Timurlenk, Sahruh Mirza ve Türkmen Kara Yusuf gibi büyük fatihler zamaninda bile Çemisgezek Hakimlerinin ellerinden çikmadigi belirtilmektedir. Ancak Çemisgezek'i ellerinden çikarmama hususu açik degildir. Burada iki ihtimal söz konusudur.

Çemisgezek Hakimleri Mogol Vasalligini kabul ederek vaziyetlerini korumuslar veya Mogollara karsi koyarak bagimsizligini sürdürmüslerdir. Her iki görüsü de destekleyen iddialar mevcuttur.

Bazi kaynaklarda Mogol istilalari sirasinda birçok asiretin Dersimin sarp daglarina siginarak kendilerini kurtardiklarini ve zaman zaman mogollarin yollarini keserek öç aldiklarini açiklamaktadir. Ayrica Hulagu Han zamanin da Dogu Anadolu'ya yapilan diger bir seferde bir çok asiretin buraya sigindiklarini, Hulagu Han'in oglu ve ilhanlilarin Erzincan Valisi Yesmut'un buraya bir ordu gönderdigi ancak basarili olamayarak geri çekildikleri belirtilmektedir.

Diger yandan Kösedag Savasi'nda Mogollarin galip gelmelerinden sonra Suriye, Dogu ve Güney Anadolu'daki bazi sehir devletlerinin bagimsizliklarini devam ettirdikleri de kaynaklarda belirtilmektedir. Bu da ikinci görüsü desteklemektedir.

Bu görüslere dayanilarak Çemisgezek hakimlerinin tam bagimsiz olarak kaldiklari ileri sürülebilir. Ancak bir memleketin hükümdari gönül rizasiyla Mogollarin emrine
girince, Mogollar yazili bir antlasma ile memleketlerin idaresini o hükümdara biraktiklari bilinmekte.

Kanaatimizce bir çok büyük devleti ortadan kaldiran ve önüne çikan engelleri acimasizca çok büyük bir beyligi ortadan kaldirmamalari bizce imkansiz gibidir. Ancak bilindigi gibi Çemisgezek ve çevresi büyük akarsular ve sarp daglarla çevrili oldugundan bu bölgede askeri harekatin zorlugunu hesaba katan Mogollar, ileri harekatlarindaki zorluklari düsünerek ordularinin arkasini emniyete almak kasti ile siyasi bir taktik olarak bu tür bir oyuna basvurarak Çemisgezek bölgesinde oyalanmamayi menfaatlerine uygun bulmuslardir.

Her ne kadar Çemisgezek çevresinde ele geçen bu döneme ait sikkelerde "Duribe Çemisgezek” yazili ise de bu ibare istiklal alameti olarak gösterilemez. Çünkü Mogollar kendilerine bagli beyliklere kendi adlarina para kestirme yetkisini tanimislardir.

Ilhanlilarin zayiflamasi ile Anadolu'da Eretna Beyligi bagimsizligini ilan etmistir. Eretna Bey'in ölümünden sonra beyligin topraklari parçalanmistir. 1379 yilinda Erzincan ve yöresinin yönetimini elinde bulunduran Pir Hüseyin Bey'in ölümünden sonra bölge Mutahharten adli bir kisinin eline geçmistir. Mutah­harten esine az rastlanir bir mücadeleden sonra Erzincan, Erzurum, Kemah, Ispir, Bayburt, Tercan ve Çemisgezek, Koyulhisar ve Sebinkarahisar'i içine alan yerlerde söz sahibi olmustur.

Mutahharten 24 yil süren iktidari sirasinda bu bölgede tutunabilmek için zaman zaman Akkoyunlularin ve Karakoyunlularin yardimina müracaat etmis, degisen Anadolu siyasi sartlari karsisinda arkasini Timur'a dayayarak iktidarini sürdürmeye çalismistir. Ölümünden sonra (1403) Emirligin sinirlarinda büyük gerileme görülmüstür. Bu gerileme döneminde Çemisgezek'ten de çekilmek zorunda kalmislardir. Emirlik 1410 yilinda Karakoyunlu Türkmen Kara Yusuf tarafindan ortadan kaldirilmistir.

 

 

back

anasayfa