MENGÜCÜKLÜLER

1. Mengücüklüler'in kuruluşu

Mengücüklüler, Malazgirt zaferinden sonra Erzincan, Kemah, Divriği ve Şarki Karahisar (Kögonya/Sebinkarahisar)'i fethederek yaklasık 1227 yılına kadar burada hüküm süren bir Türk beyliğidir.

Beyliğin kurucusu olan Mengücük Gazi, Sultan Alparslan ile Malazgirt savaşına katılmış ve zaferden sonra Karasu (Yukarı Fırat) ve Çalti nehirleri vadilerinin fethiyle görevlendirilmiştir. Mengücük Gazi'nin hangi boya mensup olduğu kesin olarak tesbit edilememiştir. Yazicioğlu Ali'nin Mengücüklü Fahreddin Behram Sah'in Anadolu Selçuklu Sultani II.Süleyman Sah'in (1196-1204) Gürcistan seferine Salurlar ve Bayındırlar ile katıldığına dair sözleri ihtiyatla karşılanmalıdır. Ancak Divriği yöresindeki Türklerin büyük bir kisminin Salurlar'dan olduğu kabul edilmektedir. Bu yöreyi fetheden Mengücük Gazi, Erzincan, Kemah, Divriği ve Şarki Karahisar'i egemenliği altına alarak kendi adıyla anilan beyliği kurmustur. Zahireddin NisAburiile Müneccimbasi; Mengücük Gazi'nin Alparslan tarafından Anadolu'da görevlendirildiğini ve yukarıda adi geçen şehirleri ona ikta ettiğini söylerler. Ibn Bibiise Mengücük Gazi'yi Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmisoğlu Süleymansah'in beyleri arasında sayar. Mengücük Gazi, Oğuzlar'in Kayi, Bayat, Karaevli veya Alkaevli boylarindan birine mensuptur. Kitabelerdeki bilgi ve motiflere bakilarak Mengücükler'in Türkler'in asil bir ailesine mensup olduklari ve bu sebeple Selçuklu hanedani nezdinde daima itibar gördükleri söylenebilir.

Kemah'in kuzeybatisinda Karasu kiyisinda Melik Gazi'ye atfedilen bir kümbetin Farsça Kitabesinde Mengücük Gazi hakkında su ibareler vardır: Alim, Adil, ülkeler fetheden, halkın siginagi; Erzurum, Erzincan, Kemah, Diyarbekir ve bunların kalelerini alan, dinsizlerin cigerlerini daglayan, boyunlarini kiliçla vuran Mengücük Gazi... Allah ruhunu sAdeylesin, kabrini nurlandirsin, günahlarini bagislasin....

Müneccimbasi, Mengücük Gazi'nin Kiliç Arslan ve Danişmend Gazi ile beraber Gürcüler, Rumlar ve Abhazlarla savaştigini söyler. Mengücük Gazi çok akilli, ileri görüslü, cesur ve tedbirli bir bey idi. Divriği Ulu Camii Kitabesinde yer alan Alp, Kutlug, Tuğrul ve Tekin gibi ünvanlar onun Oğuz beyleri arasında önemli bir yeri olduğunu gösterir. Divriği Sitti Melek (Melike) türbesindeki Kitabede ise kocasi Saban Sah'tan el-Merhum, es-Said, es-Sehid, el-Gazidiye bahsedilir. Mengücük'ün Gazi unvanını almasi onun Anadolu'nun fethi sırasında nice savaşlara katilip kahramanlıklar gösterdigine ve halkın gönlünde taht kurduguna delalet eder. Ilk Anadolu Fatihleri gibi Mengücük Gazi de halk arasında evliya mertebesine yükselmis ve türbesi asirlardir halkın ziyaretgAhi olmuştur.

Mengücük Gazi ve evlAdina ait türbelerin Kemah'ta bulunmasi, Mengücükler'in ilk başkentinin burası olduğunu gösterir.

Mengücük Gazi'nin ölüm tarihi tesbit edilememiştir. Ancak onun 1118 yılında hayatta olmadığı bilinmektedir.

Mengücük Gazi'nin ölümünden sonra yerine oğlu Ishak geçmiştir. 1118 yılında Erzincan, Kemah ve Divriği'ye hakim olan Mengücüklüler'in başında Ishak'i görmekteyiz. Danişmendli Melik Gazi'nin damadı olan Ishak, sözkonusu tarihte Malatya'yi yağmalayinca şehri oğlu Tuğrul adina idare etmekte olan I. Kiliç Arslan'in karısı Ayşe Hatun, Urfa kontu Joscelin'e haber gönderip yardım istedi. Ishak muhtemelen Artuklu Belek Gazi'den intikam almak maksadıyla Malatya'yi yağmalamisti. Çünkü Ishak 1113 yılında Ayşe Hatun ile evlenen ve Tuğrul Arslan'in atabegi olan Belek Gazi'ye kin besliyordu. Belek Gazi, bu saldıriya karşılık vermek için hazırlıklara başladı ve 1120 tarihinde Kemah'a girdi. Belek ile basa çikamayacagini anlayan Mengücükoğlu Ishak, Bizans İmparatorluğunun Trabzon valisi Konstantin Gabras'in yanına giderek ondan yardım istedi.

Gabras, Ishak ile ittifak yaparak Belek'in üzerine yürüdü. Buna karşılık Belek de Danişmendli Melik Gazi ile isbirligi yaptı. 514 (1120) yılında Erzincan yakınlarındaki Siran (Serman)'da vuku bulan savaşta Gabras ile Mengücükoğlu çok ağır bir mağlubiyete ugrayip esir düştüler. Ayrica besbin Rum askeri öldürüldü ve esir alindi. Trabzon dükasi Gabras, otuzbin altin fidye ödeyerek kurtulurken, Ishak da Melik Gazi'nin damadı olduğu için serbest birakildi. Halbuki Belek Gazi, Ishak'in öldürülmesinden yana idi. Onun kendisinden habersiz saliverilmesine çok içerleyen Belek, Danişmendlilerle yaptığı ittifaka son vermis ve bu yüzden Trabzon dükaligina yapilmasi planlanan saldıri da gerçeklesmemistir.

Halbuki bu zaferin kazanılmasında Belek'in rolü çok büyüktü. Mengücükoğlu Ishak, bu olaydan sonra Melik Gazi'nin nüfuzu altına girdi ve yirmibes yıl hüküm sürdükten sonra 1142'de öldü. Ishak'in Mengücükoğulları seceresindeki yeri, Mengücük Gazi'nin oğlu olduğunun Divriği Sitti Melek türbesinin Kitabesinden okunmasindan sonra artik kesin olarak tespit edilmiştir. Kemah emirinin ölümü üzerine Danişmendli Mehmed, bu şehri ele geçirdi. Ancak ayni yıl onun da vefat ettiğini görüyoruz. Danişmendliler'in Kemah'i zaptetmeleri bu iki aile arasındaki iliskilerin iyi olmadığına delAlet eder.

Ishak'in ölümünden sonra, Mengücüklüler'in Kemah-Erzincan ve Divriği olmak üzere iki ayri kol halinde hüküm sürdüklerini görüyoruz. Ishak'in oğullarından Davud Kemah-Erzincan, Süleyman da Divriği kolunun başına geçmiştir.

a) Kemah-Erzincan Mengücüklüleri:

Bu kolun ilk meliki olduğunu ifade ettiğimiz Davud hakkında yeterli bilgi yoktur. Anadolu Selçuklu hükümdarı II. Kiliç Arslan taraftari olduğu için Danişmendli Yagibasan tarafından 1162 tarihinde öldürülmüstür. Müneccimbasi ondan Alaeddin Davud olarak bahseder ve bir müddet hükümdarlik yaptıktan sonra öldüğünü kaydeder.

Davud'dan sonra Mengücüklüler'in başına oğlu Fahreddin Behramsah geçti. Hanedanin Ishak'in ölümünden sonra iki kola ayrilmasi, onları oldukça zayiflatmis ve çevredeki devletler karşısında güçsüz düsürmüştü. II. Kiliç Arslan 12 Ramazan 559 (3 Ağustos 1164) tarihinde DanişmenDoğulları'ni ortadan kaldırip topraklarını ülkesine kattigi gibi Mengücük beyliğini de nüfuzu altına aldı. Fakat bu dönem Mengücüklüler için bir huzur ve refah dönemi oldu. Behramsah'in II. Kiliç Arslan'in damadı olması ve kızlarıni Anadolu Selçuklu hanedani mensuplariyla evlendirmesi iki hanedan arasındaki münasebetlerin müspet yönde gelişmesine zemin hazirladi.

Genceli sair Nizami'nin Fahreddin Behramsah'a takdim ettiği Mahzenü'l-EsrAr adli eserinde ondan Gürcistan galibi olarak bahsetmesine bakilirsa o dönemde Kars ve Ani gibi şehirlere defalarca saldİran ve pek çok Müslümanın kanini döken Gürcülerle cihad ettiği söylenebilir. Behramsah'in dikkati çeken faaliyetlerinden biri de kayinpederi II. Kiliç Arslan ile oğlu Kutbeddin Meliksah arasında 1188 yılında vukubulan mücadelelere müdahale etmesidir. Iki tarafi barıştirmak için tesebbüse geçen Behramsah, Konya'ya giderek bu anlasmazliga sebep olan Vezir Ihtiyareddin Hasan'i yakalayip Sivas'a götürmek için sultandan izin aldı. Fakatt vezir yolda Türkmenler'in hücumuna maruz kaldı ve aile efradıyla birlikte öldürüldü.

Mengücüklülerle Anadolu Selçuklulari arasındaki bu iliskiler Rükneddin II. Süleymansah zamanında da devam etti. Fahreddin Behramsah, 598 (1202) yılında Süleymansah'in Gürcistan seferine katildi. Fakat Selçuklu kuvvetlerinin mağlubiyetiyle sonuçlanan savaşta esir düştü. Kraliçe Tamara, ona bir esir değil adeta bir misafir muamelesi yaptı ve bir süre sonra ülkesine gönderdi. başka bir rivayete göre ise fidye ödeyerek kurtuldu. Behramsah, bu sefer sırasındaki başarılari sebebiyle Gazi ünvanina lAyik görüldü. Ravendionun bu seferdeki gayretleri ve Süleymansah'a sadakatine temas ederek söyle der:

Damad Emir IsfehsAlAr-i Kebir, Alim, adaletli, Allah'in yardımına mazhar olmuş, muzaffer, ikbal sahibi, dinin yardımcısi ve emirlerin hükümdarı Gazi Fahreddin Behramsah'in canini feda edecek kadar hükümdara taraftar olduğu, onun iyılıgini istedigi ve essizligi Abhazlarla yapılan muharebe meydaninda çıktı. Çünkü orada canini feda edip kullarin kurtulmasi için çalisti.

Selçuklu sultani I. Izzeddin Keykavus, Behramsah'in son yıllarında kizi Selçuk Hatun ile evlendi. Bu durum iki aile arasındaki dostAne iliskilerin devam ettiğini gösterir. Ayrica bu dügünle ilgili rivayetler o dönemin sosyal ve medenihayatini gayet güzel yansitir. Erzincan'a dünür gönderen Izzeddin KeykAvus müsbet cevap alinca ülkenin her tarafından meshur terziler ve sanatkArlar getirterek gelinin çeyizlerini hazirlatti. Selçuk Hatun'a ipekli elbiseler, mücevherler, gerdanliklar, altin ve gümüs esya, köle ve cariyeler, atlar ve katirlar hazirlandiktan sonra muhtesem dügün alayi büyük emirlerin refakatinde yola çikarildi. NikAh, Kadi Sadreddin tarafından kiyildi. Bunu Sivas ve Erzincan'da görkemli dügünler takip etti. Gelin Erzincan'dan Sivas'a gelince şehirde bir hafta süren dügün ve senlikler yapildi. Bu vesileyle emirlere hediyeler verildi.

Fahreddin Behramsah, uzun süren hükümdarlığı döneminde dört Anadolu Selçuklu hükümdarıyla birlikte oldu. Bunlar II. Kiliç Arslan, Giyaseddin Keyhüsrev, Rükneddin Süleyman ve Alaeddin Keykubat'tir.

Rivayete göre Belh'den Anadolu'ya gelen Sultanü'l-UlemA Bahaeddin Veled, Erzincan'dan geçerken Behramsah ve karısı Ismet Hatun'un misafiri olmuş ve burada kendisi için insa edilen medresede üç-dört yıl ders vermiştir.

Behramsah 622 (1225) yılında Erzincan'da öldü. Erzincan civarındaki Asagi Ula köyü yakıninda harabe halindeki türbe büyük bir ihtimalle ona aittir ve Melik Fahreddin Türbesi olarak meshurdur. Behramsah'in bastirdigi en eski sikke, 563 (1167-1168) tarihlidir. Bu paralarin bir yüzünde Behramsah'in, diğer yüzünde ise metbu hükümdar sifatiyla II. Kiliç Arslan'in adi yazilidir. Ibnü'l-Esir onun altmış yildan fazla hükümdarlik yaptığını söyler. Onun devrinde Kemah'in yerine başkent olan Erzincan çok gelişmiş ve şehir önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuştur. Fakat sik sik vukubulan depremler yüzünden mimari eserler günümüze intikal edememiştir.

Behramsah akilli, güzel huylu, halka ve askerlere karşı sefkatli bir hükümdürdi. Sair ve Alimleri himaye ederdi. yukarıda kısaca temas ettiğimiz gibi Doğu'nun meshur sairi Genceli NizamiMahzenü'l-EsrAr adli eserini ona ithaf etmiş ve besbin dinar ve iyi cins bes katir ile ödüllendirilmistir.

Behramsah çok hayirseverdi. Zengin-fakir, yerli-yabanci farki gözetmeden herkese iyılık etmek isterdi. Kis mevsiminde kuslarin açliktan ölmemesi için arabalarla daglara yem gönderdi. Bu davranis günümüzde bile esine az rastlanan mükemmel bir sefkat ve merhamet numunesidir.

Behramsah'in yerine oğlu AlAeddin Davudsah geçti. diğer oğlu Muzaffereddin Muhammed de Şarki Karahisar meliki oldu. Behramsah'in diğer oğlu Selçuksah ise otuzbes yildir Kemah'ta hüküm sürmekteydi ve babaşından önce vefat etmişti. Davudsah'in Erzincan ile beraber Kemah'a da hakim olması bunu teyid etmektedir. Ayrica kaynaklar bu tarihte Behramsah'in sadece Davud ve Muhammed adli çocuklarindan bahsederler.

Aydin bir hükümdar olan Behramsah, her iki oğlunu da gayet mükemmel bir şekilde egitmişti. Davudsah da babasi gibi mantik, matematik, ilahiyat, ilm-i nücum, edebiyat ve felsefeye vAkifti. Farsça güzel siirler yazardi.

Ilme karşı duydugu yakın ilgi dolayısıyla meshur tip Alimi Muvaffakuddin AbdüllAtif-i BagdAdi'yi sarayina davet edip kendisine maas bagladi. O da Davudsah adina eserler yazdi. Davudsah'in ilim adamlarini himaye etmesi sebebiyle Erzincan'da ilim ve kültür düzeyi yükseldi ve meshur uzmanlar yetisti. Örneğin o devrin önde gelen simAlarindan AlAeddin Erzincani, Rükneddin Kiliç Arslan'i tedavi etmişti.

Davudsah ilim alanindaki basarisini, ülke yönetiminde gösteremedi. Halka zulme varan davranislari, devlet adamlarini haksizca cezalandirip mallarina el koymasi, ülkede büyük bir huzursuzluga sebep oldu. Son zamanlarinda ise bazı emirleri öldürttü. Bu durumu diğer emirleri de endiseye sevketti ve onlar da ayni akibete ugramaktan korkarak Sultan AlAeddin Keykubat'a sığındılar. Rivayete göre Sultan AlAeddin Keykubat, Harezmsah CelAleddin ve moğol istilasi dolayısıyla sınırlarını müdafaa edemeyeceklerini hattA onlarla isbirligi yapabileceklerini düsünerek Mengücükler'i ve benzeri beylikleri egemenliği altına almak lüzumunu hissetmiş ve bu da Davudsah ile Anadolu Selçuklu hükümdarının arasınin bozulmasina sebep olmuştu. Bu gelişmeler Mengücüklü emirler arasında da huzursuzluk kaynagi olmuş ve bu yüzden Davudsah bazı emirleri öldürtmüstür. AlAeddin Keykubat kendisine siginan emirleri himayesi altına aldıgini söyleyerek bunların mallarini iade etmesini ve hapsettiği Selçuklu taraftari emirleri de serbest birakmasini istemiştir.

Davudsah, önce bu teklifi reddettiyse de daha sonra bu davranışınin akibetinden korkarak sultanin emrini yerine getirmeyi uygun bulmustur. Sultanin bu emirlere ilgi göstermesine üzülen Davudsah, bu meseleyi kökünden halletmek için yeterli hediyelerle Kayseri'de bulunan sultanin yanına gitti. Sultanla görüserek sadakatini ifade etti ve ondan bir ahidnAme aldı. Buna göre Mengücük beyi sultana sadakatle bağlı kaldıgi sürece onun yardım ve destegine mazhar olacakti. Fakat Erzincan'a dönünce verdiği sözü unuttu ve bu emirlerin sultani kandirmalarindan korkarak Erzurum melikii Mugiseddin Tuğrulsah'in oğlu Cihanşah'a ittifak teklif etti. Ayrica Eyyubiler'den Melik Esref ve CelAleddin Harezmsah'tan da yardım istedi. Fakat bu tesebbüslerden bir netice elde edemeyeceğini anlayınca AlAeddin Keykubad ile yeniden anlasmak için seferber oldu. oğlunu rehine gönderip sultani kendi lehine çevirmek istediyse de başarılı olamadı.

Erzurum meliki Cihanşah'in hareketlerinden de rahatsiz olan sultan, bu Erzurum meliki üzerine yürüyecegini söyleyerek Davudsah'in da kendisine katilmasini istedi. Sivas'tan yola çıkan AlAeddin Keykubad, kendisine katılan Davudsah'i yakalatti ve hiçbir mukavemetle karşılasmadan Erzincan'a hakim oldu. Müstahkem Kemah kalesi teslim olmamak için bir müddet direndiyse de Davudsah, ölümle tehdit edilince kale muhafizlarina haber gönderip teslim olmalarini istemek zorunda kaldı. Böylece Mengücüklüler'in Erzincan-Kemah kolu sona ermis oldu (10 Zilhicce 625/10 Kasım 1228). Farsça da bilen Davudsah tahsilli bir hükümdardi. Mantik, ilahiyat, ilm-i nücum vb. pek çok ilme vakif idi. Abdullatif el-BagdAdide bir süre onun sarayinda kalmış ve bazı eserlerini onun adina kaleme almistir.

Bu gelişmeler üzerine Eyyubi hükümdarı Melik Esref'e tabi olan Cihanşah onun himayesine girmiştir. Eyyubilerle bozusmak istemeyen Sultan AlAeddin, Ertokus'u Muzaffereddin Muhammed'in idaresindeki ŞarkiKarahisar üzerine sevkederek daha fazla ilerlemeden geri döndü (1228).

Sultan AlAeddin, oğlu GiyAseddin Keyhüsrev'i Erzincan'a melik, Mübarizeddin Ertokus'u da ona atabeg tayin etti. Selçuklu hanedaniyla Mengücüklüler arasındaki akrabalıklari dikkate alan sultan, Davudsah'i cezalandirmayip Akşehir ile Ab-i Germ'i ona ikta etti. Ömrünün bundan sonraki kısmını burada geçiren Davudsah, yazdigi bir siirde buradan memnun olmadığını gayet veciz bir şekilde ifade ediyordu:

SAhA dil-i düsmenAn zi tu bAd derdest

RuhsAre-i düsmen ez nehib zerd est

Insaf ki, bA vücud-i sad gussa merA

Der mülk-i tu Ab-i germ u nAn-i serdest

Ey Padisah! düşmanlarınin gönlü senden dertlidir, yüzleri de korkudan sararmistir. Insaf et ki, bu kadar güçlüsün ama benim binbir dertten muzdarip vücuduma ülkende sadece sicak su ve soguk ekmegi lAyik gördün.

yukarıda da ifade edildigi gibi Sultan AlAeddin, Ertokus'u Şarki Karahisar'a sevketmişti. Burada üç yildan beri meliklik yapan Muzaffereddin Muhammed, şehri bir müddet korumussa da daha sonra mukavemet edemeyeceğini anlayarak bazı yerlerin kendisine verilmesi sartiyla Şarki Karahisar'i teslim edeceğini bildirdi. Bu teklif kabul edilerek kendisine Suriye sınırındaki bazı yerler mülkiyet olarak, Kirşehir ise timar olarak verilmiş ve her türlü vergiden muaf tutulmustur.

Muzaffereddin Muhammed, üç oğlu Fahreddin Süleyman, Izzeddin Siyavus ve Nasireddin Behramsah ile beraber Kirşehir'e geldi ve buraya yerlesti. Ilme olan aski sebebiyle Kirşehir'de Melik Gazi Türbesi'nin karşısında muhtesem bir medrese yaptırdi. Selçuklular'in hizmetine giren bu Mengücük beyi, onların nezdinde büyük itibar ve ilgi gördü. Muzaffereddin Muhammed sahsiyetli bir bey idi.

AlAeddin Keykubad'in yerine geçen GiyAseddin Keyhüsrev onun kizina dünür olunca Muzaffereddin: O bizim soyumuza damat olmaya lAyik degildir diyerek reddetti ki, bu durum onun ahlAkli ve sahsiyet sahibi bir insan olduğunu gösterir. Ancak israrlar karşısında Mengücüklülerle Selçuklular arasında yeni bir akrabalık gerçeklestirildi. Muzaffereddin güzel ahlAkli ve akilli bir hükümdardi. Onun Kirşehir'e gönderilmesiyle Erzincan ve çevresine hakimolan Mengücüklü beyliği de sona erdi (625/1228).

b) Divriği Mengücüklüleri:

Mengücüklüler'in bu kolu siyasifaaliyetleriyle değil, Divriği'de insa ettikleri cami, medrese, hastahane ve türbeleriyle taninmistir. Tarihçiler, siyasimücadele ve savaşlara daha fazla ilgi duymus olacaklar ki, bu tür olaylara ve çatışmalara karismayan Divriği Mengücüklüleri hakkında üzüntüyle ifade etmek gerekir ki hemen hiç bilgi vermezler. Onlar hakkında edindigimiz bilgileri yaptıkları eserin Kitabelerine ve günümüze kadar intikal eden sikkelere borçluyuz.

Divriği'nin tabiat sartlari, hem onların yayilmalarina, hem de çevredeki beylik ve devletlerin onların hakimiyet sahasina girmesine mAni olmuştur. Mengücüklüler'in Erzincan ve ŞarkiKarahisar kollarina son veren Anadolu Selçuklu hükümdarı AlAeddin Keykubad, muhtemeldir ki bu endiseler sebebiyle Divriği'ye müdahale etmek istememistir.

Divriği Mengücüklüleri'nin ilk beyi Ishak'in oğlu ve Mengücük'in torunu Süleyman'dir. Babasi Ishak'in 1142 yılında ölümünden sonra Divriği'de bagimsiz olarak hüküm sürmeye başladı. Gerçi Mengücük Gazi ve oğlu Ishak hakkında da Divriği hükümdarı ünvani kullanilmakta ise de bu durum beyliğin zaman zaman Kemah ve Divriği'den idare edildigini gösterir. Divriği'de Süleyman adina hiçbir eser yapilmamis olması onun pek faal bir hükümdar olmadığı intibaini uyandirmaktadir. Ölüm tariihi de belli olmayan Süleyman'in yerine oğlu Sahinsah geçmiştir. Divriği kale camiinin bAnisi olan Sahinsah hakkında bu camiin Kitabesinde söyle denilmektedir: el-Emir el-Isfehsalar el-Ecel Seyfüddünya veddin Ebu'l-Muzaffer Sahinsah b. Süleyman b. Emir Ishak... Sahinsah hakkında Divriği Ulu Camii yanında yaptırdigi türbenin Kitabesinde de Gazilerin hAmisi, İslam sınırlarının koruyucusu, fakir, zayif ve mazlumlarin siginagi, kafir ve dinsizlerin kökünü kaziyan... gibi yüksek sifatlar kullanilmasi onun büyük bir ihtimalle Sultan Kiliç Arslan ile beraber seferlere iştirak ettiğini gösterir. Kitabede ayrica Ebu'l-Muzaffer Sahinsah b. Süleyman b. Ishak b. Gazi Sehid Emir Mengücük ibaresiyle de hanedanin seceresi verilmektedir. Sahinsah'in beyliğin başına geçis tarihi de kesin olarak belli degildir. Ancak Kale Camii Kitabesinin 576 (1180) tarihini tasimasina bakilarak bu tarihten önceki yıllarda Divriği'de hüküm sürmeye başladıgini söylemek mümkündür. Divriği'de yaptırdigi türbe ise 592 (1196) tarihlidir.

Sahinsah'in bastirdigi üç sikke günümüze intikal etmiş ve ikii tanesi Ahmed Tevhid tarafından yayimlanmistir. Bu sikkelerden birinde II. Kiliç Arslan'in, ikincisinde de Rükneddin Süleymansah ibareleri vardır. Muhtemelen 1197-1198 yıllarından sonraki bir tarihte ölen Sahinsah'dan Katilü'l-kefere ve'l-müsrikin olarak bahsedilmesi, onun Hıristiyanlarla cihad ettiğini gösterir. Sahinsah; yoksul, öksüz ve mazlumlarin hAmisiydi.

Sahinsah'in Ishak ve Süleyman adlarinda iki oğlu vardi. Süleyman'in adi Kitabelerde geçmektedir. Fakat Ishak'in adi ise 645 (1247) tarihli Karatay Vakfiyesi'nde sahitler arasında zikredilmektedir.

Sahinsah'tan sonra yerine oğlu Süleyman geçti. Adina oğlu ve torunu tarafından yaptırilan eserlerin Kitabelerinde ve Ulu Cami Vakfiiyesi'nde rastlanmaktadir. Divriği kalesi Arslan burcundaki bir Kitabe, onun Mengücük beyi olduğunu açikça ifade etmektedir. Ancak hayati ve faaliyetleri hakkında yeterli bilgi yoktur.

Süleymansah'in yerine geçen oğlu Ahmedsah, yaptırdigi değerli eserleriyle taninan büyük bir beydir. En büyük eseri olan Divriği Ulu Camii'nin Kitabesinde onun için NAsiru Emiri'l-Mü'minin Ahmedsah b. Süleymansah, Allah onun saltanatini ebedikilsin, gücünü artirsin denilmektedir. Uzun yıllar beyliğinin başında kalan Ahmedsah, Yassiçimen savaşına ve Kösedag bozgununa sahit olmuş ve moğollar'in Anadolu'yu istila ettiği dönemde Divriği kalesini onarmak için büyük gayret sarfetmiştir. 1250 yılından önceki bir tarihte ölen Ahmedsah'in yerine Melik Salih geçti ve moğol saldırilari sırasında yikilan kalenin burçlarini tamir ettirdi.

Divriği Mengücüklüleri'nin ondan sonraki beyleri hakkında yeterli bilgi yoktur. Ilhanli hükümdarı Abaka Han 1277 yılında Divriği'ye ugramis, halkın kendisine ilgi göstermedigini ve kalede silahli askerlerin bulunduğunu görerek öfkelenmis ve surlari tahrip ettirmistir. Beylik bu tarihten itibaren tarihe karismis ve bölge İlhanlılar'dan sonra Eretnaoğulları'nin egemenliği altına girmiştir.

Erzincan, Kemah, Divriği ve ŞarkiKarahisar gibi fethettikleri şehirlerle yetinerek hakimiyet sahalarini genisletmek istemeyen Mengücüklüler, şehirlerinin gelişmesi için çalismislar ve pek çok hayrAt vücuda getirmislerdir. Alim, sair ve sanatkArlari himaye eden Mengücüklüler, Anadolu Selçuklu devletinin himayesinde seçkin bir hayat sürmüşlerdir. Insa ettirdikleri çok sayıda eserle ilim, kültür, san'at ve medeniyetin gelişmesine hizmet etmişlerdir. Divriği kalesi, Kale Camii, Ulu Camii, Darü's-SifA, Sitti Melek, Kamereddin ve Kemankes türbeleri ile medreseler, Mengücüklüler'in Divriği'de yaptırdiklari başlıca eserlerdir.

MIMARI ESERLER

Erzincan'da Mengücüklüler'e ait hiç bir eser günümüze intikal etmemistir. Bu da yörede sik sik meydana gelen depremlerin bir sonucudur. Çünkü Fahreddin Behramsah gibi bir hükümdarın 60 yildan fazla süren melikligi zamanında hiçbir eser yaptırmamasi kabul edilemez. Kemah'ta ise sadece birkaç türbe mevcuttur.

Mengücüklüler dönemine ait en eski yapi, Sahinsah'in 576 (1180-1181)'da Divriği'de yaptırdigi Kale Camii'dir. Azerbaycanli Mimar Hasan b. Firuz'un yaptığı bu cami, tugla ve tasin cephede henüz bir arada kullanildigi çiçekli kufi, geometrik ve nebati motiflerin yeniden değerlendirildigi bir saheserdir.

Sahinsah'in torunu Ahmedsah'in 622 (1228-1229)'de yaptırdigi Darü's-Sifa ile birlikte külliye olarak yaptırdigi Ulu Cami, Divriği Mengücüklüleri'nin en büyük eserini teskil eder. Cümle kapisindaki Kitabede AlAeddin Keykubad'in adi da yazili olup Ahmedsah'in onu metbu tanidigini gösterir. Darü's-Sifa ise Kitabeye göre Behramsah'in kizi ve Ahmedsah'in hanimi Melike Turan Melek tarafından ayni yıl yaptırilmistir. Tas mihrabin Anadolu'da bu ölçüde zengin başka bir örnegi yoktur. Camiden oniki yıl sonra yapılan abanoz minber, Tiflisli Ahmed Usta'nin eseridir. Sifahane ise Abidevive başarılı bir mimariörnegidir. Mimari Ahlatli Hürremsah'tir. Divriği'de Sahinsah'a ait 592 (1195-96) tarihli türbe halk tarafından Sitte Melik adıyla anilmaktadir. Ancak bu isim muhtemelen Sitti Melike olmalidir, ve Hatun'un kocasindan sonra buraya gömülmesinden dolayı bu ad verilmiştir.

EKONOMIK DURUM, KÜLTÜR VE MEDENIYET

Mengücüklüler'in başkenti Kemah idi. Ancak Davudsah, 1142'de Erzincan'i başkent yapinca, Kemah önemini kaybetmeye başladı. Buna karşılık Erzincan ticaret, tarim ve sanayi açisindan büyük gelişme göstermisti. Hükümdarlarin ilim, kültür ve medeniyeti himaye etmeleri sayesinde ilim, edebiyat ve san'at adamlari yetismistir. Fahreddin Behramsah ve karısı Ismetiye Hatun, ilim ve din adamlarina büyük saygi gösterirlerdi. Rivayete göre Bahaeddin Veled ile MevlAna CelAleddin, Erzincan'a geldiklerinde onlardan büyük saygi görmüs ve Behramsah Erzincan'da bir medrese yaptırarak Bahaeddin Veled'in orada ders vermesini saglamistir. hükümdarın israrlarina rağmen Bahaeddin Veled, Erzincan halkınin lüks ve refah içinde eglenceye daldıklarini görerek burada kalmamıştır. Izzeddin Keykavus ile Behramsah'in kizi Selçuk Hatun'un evlennmeleri münasebetiyle yapılan dügün ve senlikler de Mengücük ilindeki refah seviyesini göstermesi bakımından dikkate değer.

Mengücüklüler'in Kemah ve Divriği'de olduğu gibi Erzincan'da da pek çok abide yaptırdigi muhakkaktir. Ancak depremler sebebiyle bunlar zamanımiza kadar ayakta kalmamıştır. Gerçekten de Erzincan, tarih boyunca olduğu gibi Mengücüklüler ve Selçuklular döneminde de sik sik meydana gelen depremler sebebiyle yikilmis ve harabeye dönmüstür.

1138 yılında Erzincan'da meydana gelen bir deprem sonunda pek çok kişi ölmüs, 1165 yılındaki başka bir depremde ise şehir harabeye dönmüstür.

Mengücüklüler'in başkenti Erzincan, ticarive iktisadizenginligi, hükümdarlarin ilim ve sanat adamlarini korumalari sebebiyle devrin en yüksek kültür ve medeniyet merkezi hAline gelmistir. Selçuklular'in hizmetindeki ilim adamlarinin bir kisminin Erzincanli olması da bu durumu teyid eder mahiyettedir. Fahreddin Behramsah ve AlAeddin Davudsah, birçok ilim dalinda ihtisas sahibiydiler, sair, edip ve sanatkArlari himaye ediyorlardi. O devrin meshur tabibi Muvaffakuddin Abdüllatif el-Bagdadi, 1228 yılında haleb'den Erzincan'a gelmis ve Mengücük ilini dolastiktan sonra 1230 yılında Malatya üzerinden haleb'e dönmüstür. Mengücük ilinde bulunduğu sırada büyük ilgi ve saygi görmüstür. AlAeddin Davudsah, bu meshur hekime maas baglatmis, o da yazdigi birkaç eseri ona ithaf ve takdim etmiştir.

Daha önce belirtildigi gibi Fahreddin Behramsah ile karısı Ismetiye Hatun, Bahaeddin Veled ile oğlu CelAleddin'i Erzincan'da misafir etmiş ve onun Erzincan'da kalip ders vermesi için Erzincan Akşehir'de kendisi için bir medrese yaptırmişlardir.

Edebiyat ve tasavvuf sahasinda meshur bir sima olan Siraceddin Ahmed, ayni zamanda iyi bir musikişinasti. Eyyubihükümdarı Melik Esref, söhretini duyunca onu Sam'a davet edip dinlemistir.

Kaynak: Osmanlı tarihi

Mengücekler (1072-1228)

Alp Arslan'ın komutanlarından emir Mengücek, Erzincan ve Kemah çevresini fethederek bu devletin temelini atmıştır. Beylik hakkındaki ilk bilgiler oğlu İshak zamanında başlar (1118-1142). Danişmentlilerin egemenliğini tanıyan İshak'ın ölümünden sonra devlet iki kola ayrıldı (1142). Oğullarından Davud Erzincan ve Kemah'a; Süleyman ise Divriği'ye hakim oldu.

1-Erzincan-Kemah Kolu;

Şebinkarahisar'ı da içine alan bu kol, Alaaddin Keykubad tarafından ortadan kaldırıldı (1228).

2- Divriği Kolu: Bu kol hakkında fazla bir bilgi olmamakla birlikte, 1250 yılına kadar Selçuklu egemenliği altında varlığını sürdürdüğü bilinmektedir.Mengücekler zamanında özellikle Erzincan ve Divriği birer kültür ve ticaret merkezi durumuna gelmiştir.

Mengücükler

Mengü, Türkçe'de "ebedi" manasına gelmekte, cük ise küçültme ekidir. Mengücük, Gazi'nin Malazgirt savaşına iştirak ettiği ve bu savaştan sonra Sultan Alp Arslan'ın Anadolu'yu zabtetmek için görevlendirdiği beyler arasında bulunduğu bilinmektedir.

Türkmen beylerinden Mengücük, Anadolu'nun fethi sırasında Erzincan, Kemah, Divriği ve Karahisar'ı zaptetmişti. Kendisi bu çarpışmalarda şehit düştü. Oğlu İshak, 1118'de bu bölgede, babasının adını taşıyan beyliği kurdu. İshak Bey, beyliğini korumak için Selçuklularla, Artuklu ve Danişmendli beylikleriyle mücadele etti. Fakat Artuklu Belek tarafından mağlup edildi (1120). İshak Bey 1142'de ölünce beylik ikiye ayrıldı. Oğullarından Davud, Kemah ve Erzincan'da, Süleyman ise Divriği'de kendi beyliklerini ilan ettiler.

 Mengücekler Döneminde Çemisgezek

Sultan Alparslan 1071 yilinda Büyük Malazgirt Zaferini kazaninca komutanlarina Anadolu'yu fethetme görevini vermisti. Bu fetih hareketine katilan komutanlardan biri de Mengücek Gazi'dir.

Mengücek Gazi Merkezi Erzincan olmak üzere Mengücekler Beyligini kurmustu. Bu beylik 1142 yilina kadar tek merkezden yönetilirken bu tarihte Melik Ishak'in ölümü ile üçe bölünmüstür.

Bu bölünmeye göre;

1- Kemah ve çevresi; Melik Mahmud'a

2- Divrigi ve çevresi; Süleymansah'a

3- Erzincan ve çevresi; Duvudsah'a verilmistir.

Mengüceklerin bu sekildeki idaresi Anadolu Selçuklu Sultani Alaaddin Keykubad'in Erzincan'i alip Davudsah ve ailesini Konya / Aksehir / Ilgin'a gönderinceye kadar devam etmistir. Davudsah'in oglu Emir Seyh Hasan Çemisgezek'e ge­lerek burada hükümet merkezini kurmus­tur.Emir Seyh Hasan Çemisgezek'e geldikten sonra basarili çalismalar yapmistir. Bu çalismalar sonunda Bati Tunceli, Kemah, Kemaliye ve kazalari "Çemisgezek Beyligine" baglanmistir. Ancak bu durum Akkoyunlu hükümdari Uzun Hasan'i kizdirmistir. Uzun Hasan, Çemisgezek Beyligi ile mücadeleye girmistir.

Uzun Hasan, Çemisgezek ve çevresine zarar vermesi için Hirbendelu Asiretini göndermistir. Hirbendelu Asireti Çemisgezek ve çevresini ele geçirince Emir Seyh Hasan memleketini nasil kurtaracagini düsünmeye baslamistir. Çemisgezek halkinin da destegini alan Emir Seyh Hasan kisa bir müddet sonra Çemisgezek ve çevresini hakimiyeti altina almistir.

Emir Seyh Hasan'in ölümü ile Çemisgezek beyligi'nin basina Emir Sohrep geçmistir. Emir Sohrep dönemi siyasi faaliyetleri hakkinda bilgi yoktur.

Mengüceklerden günümüze kalan en önemli izlerden birisi ne yazik ki bu gün Keban Baraj Gölü'nün sulari altinda kalan "mengücek Köyü" ile ilçemizin Çaybagi bölgesinde bulunan "Mengüclerbagi bölgesinde Semti" dir.

 

back

anasayfa