Malazgirt başlangiç olamaz!

Hemen her tarihçi, Anadolu'nun Türkleşmesi'ni malazgirt savaşi ile başlatır... Artniyetli batililar ile, tarih bilgisi kıt olanlar da sık sık bunu dile getirirler.

Eğer bu iddiayı gerçek kabul edersek; bizim Anadolu üzerindeki söz hakkımız, bulgarlar'ın şimdiki vatanları üzerindeki mevcudiyetinden kısa olur... Sadece 900 yıl ile kısıtlanır ki, bu tarih açısından hiç mesabesindedir!

Yahudiler'in 3000 yıllık tarihlerini bahane ederek yüzyıllardır Türkler'in ve araplar'ın yaşadığı toprakları gaspetmeleri, bizim için bir ibret teşkil etmelidir.

900 yıllık bir geçmişten söz etmek; 2000 yıllık Romali geçmişi ile öğünen İtalyanlar, 2500 yıllık bir geçmişe (grek) ve 1500 yıllık bizans'a sahip çıkan Yunanlılar'a Anadolu kapılarını açmak anlamına gelir!.. Zaten bu yüzdendir ki, 1. Dünya savaşı sonrasında yurdumuz hemen bütün batililar'ın istilasına uğramıştı!

Hala da bu emelden vazgeçmemişlerdir.

Bizce Anadolu'daki Türk varlığı, neredeyse insanlik tarihi kadar eskidir. Türkler binlerce binlerce yıl önce Mezopotamya ve güney Anadolu'da yaşamışlar; orta Asya'ya, kuzey Asya'ya ve Avrupa'ya oradan yayılmışlar, hatta bering boğazi'nı aşıp Amerika kıtasına ulaşmışlardır.

Sonra orta Asya'da yaşıyan Türkler'in bir kısmı tekrar batıya göç etmiş ve Anadolu'ya dönmüşlerdir.

1071 tarihi olsa olsa, Müslüman Türk'ün Anadolu'daki varlığını perçinlediği tarih olabilir!

Batililar'ın alışkanlık haline gelmiş biri davranışları vardır. İyi, güzel, sanatkarane, medeni ne varsa kendilerine maletmek!.. Bunun yanısıra kötü, çirkin, ilkel ne varsa, kaba, vahşi ne varsa onu da diğer milletlerin üstün atmak!..

Bunu yaparken de, bati medeniyeti'nin(!) Kaynağı saydıkları grekler'in bir huyunu benimsemişler ve kendilerinden olmayanlara barbar demişlerdir!..

Biz, son dönemin ekonomik açıdan geri kalmış milletleri de, batililar'ın her sözünü vahiymiş gibi kabul ettiğimizden, buna inanmışız!.. Hatta

barbarlığımız(!) Konusunda kendimizi affettirmek için, en azından artık barbar olmadığımızı ispat etmek için girmediğimiz kılık, yapmadığımız soytarılık kalmamış!..

Bunları aslında biz yapmıyoruz!.. Başımızdaki sözde Türk, sözde Müslüman, sözde milliyetçi, sözde Atatürkçü kişiler yapıyor!.. Bizi aşağılık bir mevkie indiriyorlar!..

Bunların hepsini reddediyoruz!.. Artık birer-ikişer batili tarihçiler'in de kabul ettiği gibi, medeniyet'in beşiği Anadolu ve Mezopotamya'dır!.. Sonra misir'dır!... Sonra hindistan'dır... Sonra çin'dir!...

Bunların hepsi ortak bir özellik taşır. Anadolu ve Mezopotamya'da dicle ve Fırat; misir'da nil; hindistan'da indus ve ganj; çin'de sari nehir havzaları medeniyet'in yeşermesine imkan tanımıştır.

Batililar dilleri vasıtasıyla kendileri eski iran, hint ve grek medeniyetlerine bağlarlar. Hint-Avrupai ırkın ari(aryan) kolundan olduklarını söylerler ve bununla diğer milletlere üstünlük taslarlar... Öyleyse bizim de Türkler'in dil'i vasıtasıyla bağlı oldukları medeniyetleri tesbit etmek, işimizi kolaylaştıracak, Anadolu'nun aslında kimlere ait olduğunu ortaya çıkaracaktır.

Prof. Hamit zübeyir koşay, ilk kadın elçimiz adile ayda, araştırmacı kazim mirşan ve eski vali edip yavuz'un

bu konularda çok değerli tesbitleri vardır. Ama nedense pek bilinmez. Sanki birileri onların eserlerini gözlerden uzak tutmaya çalışır.

Hemen bütün tarihçilerin kabul ettiği gerçek şudur ki, dünyanın en eski medeniyeti çivi yazısını bulmuş olan sümerler'e aittir... Prof. Hamit zübeyir koşay'ın yaptığı ve dünyanın bir çok Türkoloğu tarafından destek gören çalışmaları da göstermiştir ki, sümer dili hint-Avrupai, sami değil; altay dilleri'ne yakınlık gösterir. Yani Türkçe'ye benzer!..bazıları bu dili yafetik diller grubuna koyar, bazıları kafkas dilleri'nden sayar. Amaç Türkçe dememek içindir. Sanki hz. Nuh'un oğlu yafes, Türkler'in atası değilmiş gibi!.. Sanki Kafkasya'da Türkler yaşamamış gibi!..

Sümerce bizim Türkçe'ye o kadar yakındır ki, bugün dahi kullandığımız pek çok kelimenin kökünü kolayca tesbit edebilirsiniz. Örneğin tanri (orta Asya'da tengri) sümerce'de dingir, gülmek kelimesi gul, değmek kelimesi ise gul tag olarak karşımıza çıkar. Sümerler ilk Türk sayabileceğimiz millettir!

Sümerler'den sonra ortaya çıkan elamlar'ın kullandığı dil de Türkçe özellikler taşır. Örneğin götürmek

(Anadolu'da hala köylüler götmek der) ağa (orta Asya'da eke... Ağabey, abi anlamına kullanılır), ata (orta Asya'da baba, ced anlamında kullanılır) kelimeleri elamca'da kut, ike ve atta olarak mevcuttu. Kizilderililer baba-ced anlamında attee kelimesini kullanırlar.

Mezopotamya'da akad, asur, babil gibi sami kavimler ve persler gibi aryan (iranyan, hint-Avrupai) kavimler ortaya çıkmadan önce tourki ve turukku gibi kavimler de yaşamış, ve kendilerini kil tabletler'deki kayıtlara geçirmişlerdir!

Herodot, misir medeniyeti'nin oralara Anadolu'lu kişiler tarafından götürülmüş olduğunu söyler... Bazıları bunu grekler diye alır... Halbuki herodot çok açık bir şekilde bu medeniyet'in daha önce ege bölgemiz'e geldiğini, oradan adalar'a geçtiğini, oradan da yunanistan'a geçtiğini belirtir. Bu medeniyet'in sahibi pelasglar'dan söz eder!..

Pelasglar'ın hint-Avrupai olmadığı tesbit edilmiştir, hem de batililar tarafından!.. Pelasglar, bati Anadolu'da yaşadıkları gibi; hunlar, avarlar gibi Avrupa'ya doğu'dan gelmişlerdir... Yani bunlar Türk'tür!..çünkü pelasg dili bizim Türkçe'nin özelliklerini taşır. Pelasg dili'nde küçük dağın adı

tepae'dir, yani tepe!.. Aynı kelime kuzey Amerika kizilderili'de de tepe anlamına gelir, çapultepe diye yer vardır...teepee de çadir demektir ki, küçük bir tepe'yi andırdığından bu adı almıştır. Üstelik bu kelime ingilizce'ye taper (sivrilmek, kurşun kalem ucu gibi olmak) olarak girmiştir!..

Yine batililar'ca tyrrhen olarak adlandırılanlar troyan diye bilinen millettir ki, biz onlara truvali deriz. Batililar'ın adlandırması aslına daha uygundur. Çünkü tyrrhen kelimesi tur-han'dan bozmadır, telaffuzu da öyledir. Türk hakani anlamına gelir. İtalya yarımadasının solunda kalan denize tirhen adını bati Anadolu'dan göçederek orada Roma medeniyeti'ni kuran bu tyrrhen-turhanlar vermiştir...

Eski misirlilar'ın türsaş, iranlilar'ın turuşka, latinler'in etrusca dedikleri millet te bizde etrüsk olarak bilinir. Aslında etrüsk kelimesi tur-saka'dan bozmadır. İki Türk grubun karışmasından meydana gelmiştir ki, halen benzerlerini Kafkasya'da kabatay-balkar,

çeçen-inguş olarak görmek mümkündür. Sakalar, İskitler, orta Asya'da kullanılan çitler (sınır boyu Türkler'i)hep aynıdır. Bugünkü mesket ve soku-soho (yakut) Türkleri aynı boydandır.

Eski grek tarihçileri pelasg(bel-saka) ve tyrrhenler'in(turhan-tarhan) aynı olduğunu ifade eden bilgiler verirler.

Eski latin tarihçiler ise etrüsk ve tarhanlar'ın aynı olduğunu söylerler. Hatta kurt'un emzirdiği romus ve romülüsün aslında bir etrüsk efsanesi olduğunu belirtirler!..dünyada buna benzer bir tek efsane daha vardır: ergenekon efsanesi!..vatikan'da elçi iken koca vatikan kütüphanesi'ni bir tarihçi titizliği ile tarayan adile ayda, bu gerçekleri tamamen grek ve Roma kaynaklarından tesbit etmiştir.

Kazim mirşan'ın tesbitleri ise, dünya tarihi'ni yeniden yazdıracak kadar önemlidir... Dünyada bilinen en eski duvar resimlerini inceleyen bu değerli araştırmacı, onların üzerindeki sembolleri teker teker daha sonraki Türk damgalari ile karşılaştırır... Ve eski misir, fenike, grek yazılarındaki harflerin nasıl Türk sembolleri'nden geliştiğini, bunun şimdiki arap ve latin alfabesi'ne nasıl yansıdığını birer birer anlatır. Orhun Kitabeleri'ndeki yazının aslında çok daha eski Türk yazisi'ndan geldiğini gösterir.

Kısacası, biz Türkler, dünyanın en eski, en medeni millet'iyiz!.. Anadolu ise medeniyet'in doğduğu, dünyaya yayıldığı merkezdir... Biz Anadolu'nun gerçek sahibiyiz.

Biz burayı 900 yıl önce almadık. Zaten binlerce yıldır burada oturuyorduk!... Zaman zaman Anadolu'yu başka milletler ile paylaştık, gelenlerle kaynaştık ama, Anadolu'yu hiç terketmedik. Anadolu'dan dünya'ya yayılan her şeyde bizden bir parça vardı!.. Biz nereye gittiysek, Anadolu'dan bir parça götürdük!..

Demek istediğimiz o ki, hiristiyan bati dünyasi'nın kendine kök ararken sarıldığı hint-Avrupai grek medeniyeti, aslında Anadolu'dan ve Asya'dan gelen Türk medeniyeti'nin bati'ya yansımasıdır.

Yine batililar'ın pek öğündükleri Roma medeniyeti'nin kökü de orayı 300 yıl kadar ellerinde tutmuş olan etrüsk ve turhanlar'dır!.. İlk Roma İmparatorlarının adı bile Türkçe'dir!

İş bu kadarla da kalmaz!..1400'lerde parlamaya başlıyan ve şimdiki bati medeniyeti'nin temelini teşkil eden rönesans da bati kökenli değildir...bunu batili tarihçiler bile artık itiraf ediyorlar. Yaptıkları belgesellerde, yazdıkları kitaplarda açıklıyorlar.

Rönesans'a aslında endülüs emevi devleti'nin girnata, kordaba gibi şehirlerindeki kütüphaneler dolusu kitaplar temel teşkil etmiştir. Şii isyanlar, moğol istilasi ile parçalanmış olan islam dünyasi destek olamadığı için tek başına kaldığından yıkılan son endülüs devleti'nin kültür ve bilgi hazineleri Avrupa'nın karanlik çaği'na bir güneş

etkisi yapmıştır. O tarihlerde Avrupa öyle cahildi ki, galip hiristiyanlar tarafından kordaba'nın bir tek kütüphanesinde ele geçirilen kitap sayısı, bütün fransa'da bulunan kitaplardan daha fazla idi!.. Hiristiyanlar içinde bulundukları cehalet bataklığından ibn-i sina'nın, biruni'nin, cabir'in eserleriyle kurtulmuşlardı. Pek savundukları grek feylezoflar'ın eserlerini tekrar elde etmeleri de arap yazarların kitaplarını tercüme ile mümkün olmuştur. Hemen belirtelim, bizim cebir, batililar'ın algebra dedikleri bilim, adını cabir'den almıştır. Batililar sıfırı araplar'dan öğrenmişlerdir. Şimdi kullandığımız rakamlar da zaten arap rakamlari'dır. Romen rakamlari ile toplama çıkarma neredeyse imkansızdı...

Kısacası, bir tek peygamber'in bile şereflendirmediği bati dünyasi, kendi barbar'lığını ancak doğu'dan aldığı medeniyet ile atmaya çalışmış; bunun yarattığı aşağilik duygusu içinde, hep kendinden olmıyanları barbarlik'la suçlamaya devam etmiştir!.. Hala da bize insanlik öğretmeye kalkmıyorlar mı?..

Hiristiyan bati dünyasi zamanımızda teknoloji'nin ve maddi refah'ın merkezidir... Ama geçmişte olmadığı gibi şimdi de asla medeniyet'in merkezi değildir!..gelecekte de olmıyacaktır!.. Tarih, her şeyi bati'dan bekliyenler, bati'nın kapısında uşaklığa hazır olanlar için büyük bir ibret teşkil etmektedir!

Medeniyet bizim için Türklük ve islamiyet demektir.

Teknoloji ve maddi refah daima para ile satın alınabilir.

Ama insanlik??? İşte o satın alınamaz. Kolay da insan olunamaz! Biz Türkler daima insan olmayı ön planda tutmuş bir millet'iz. En eski medeniyet'in sahibiyiz. En fakir halimizde, en perişan durumda bile insan olmaktan, medeni davranmaktan vazgeçmedik, geçmeyeceğiz.

Anadolu'nun gerçek sahibi biziz. En eski halkı biziz. Anadolu'dan etrafa yayıldık, ama hiç bir zaman burayı terketmedik. Kuzey'den, bati'dan gleenlerle karıştık, ama hiç bir zaman benliğimizi kaybetmedik. Nasıl Osmanlı, selçuklu, yürük, Türkmen, oğuz hepsi bir aynı soydan ve Türk ise; geçmişte de sümer, elam, tourki, turukku, pelasg, turhan, tur-saka, İskit, hepsi birdir ve aynı soydandır. Kürt, çerkez, çeçen, pomak, mesket, ahiska, soho, gagauz hep bunlardan türemiştir. Türk, hepsinin ortak adidir! Tarikat, mezhep, hatta din bile bizi bölemez!..

 

Alparslan ve Malazgirt Zaferi


Selçukluların ikinci hükümdarıdır ve Malazgirt Savaşı'nda Bizanslıları yenip Türklerin Anadolu'ya yerleşmelerini sağlayarak Türk tarihinde yeni bir sayfa açmıştır. Selçuklu Devleti'nin kurucularında Horasan Valisi Çağrı Bey'in oğlu ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in yeğeni olan Alparslan, bu devletin kuruluş dönemindeki güç koşullarda yetişti.

Tarih yazarların çok yiğit bir savaşçı olarak tanımladıkları hükümdar çok küçük yaşta ata binip kılıç kullanmayı öğrendi. İlk geçlik yıllarında katıldığı savaşlardaki başarısı ile dikkati çekti ve babası ölünce yerine Horasan Valisi oldu. Tuğrul Bey 1063'te ölünce Selçuklu ülkesinde taht kavgaları başladı.

Oğlu olmayan Tuğrul Bey Alparslan'ın kardeşlerinde Süleyman'ı kendisine veliaht seçmişti. Nitekim hükümdar ölünce veziri Kunduri, veliaht Süleyman'ın sultanlığını ilan etti. Ama bir yandan Alparslan, öte yandan yeğeni Kutalmış ile amcası İnanç Yabgu sultanlığın kendi hakları olduğunu savunarak bu karara karşı çıktılar.

Türk beylerinin ve Selçuklu hanedan üyelerinden çoğunun desteklediği Alparslan kardeşi, amcası ve yeğenini yenerek 1064'te hükümdarlığını ilan etti. Bu kez de kardeşi Kavurd ve öbür akrabalarından bir bölümü Alparslan'ın sultanlığını tanımayarak ayaklandılar. Alparslan bu ayaklanmaları kısa sürede bastırdı ve Horasan Valiliği sırasında danışmanı olan Nizamülmülk'ü kendisine vezir yaparak ülkede düzeni sağladı.

Alparslan tahta çıktığında Selçuklu Devleti'nin toprakları İran, Horasan ve Afganistan (Toharistan) ile sınırlıydı. Yalnızca dokuz yıl süren kısa saltanatında ülkesinin sınırlarını genişleten Alparslan'ın hükümdarlığı Selçukluların güçlenme ve yayılma dönemidir. 1064'te Kafkasya ve Anadolu üzerine yürüyen Alparslan bu ilk seferinde ordusunu iki kola ayırarak birinin başına kendisi geçti, öbürünü de oğlu Melikşah ile veziri Nizmülmülk'ün komutasına verdi.

Alparslan'ın kuvvetleri Tiflis ile Çoruh arasında kalan bölgeyi, öbür kuvvetler de Aras Havzası ile Van dolaylarındaki birçok Bizans kalesini ele geçirdiler. Daha sonra ordunun iki kolu birleşerek Ani Kalesi ile Kars'ı aldı. Bu arada Kirman Valisi olan kardeşi Kavurd yokluğundan yararlanarak ayaklandığı için Alparslan İran'a geri dönmek zorunda kaldı. Ertesi yıl Ceyhun Irmağı'nı geçerek Türkistan topraklarına girdi ve Hazar Denizi kıyılarındaki Türk boyları üzerine sefer düzenledi. Ama bu kez de Gürcüler Kafkasya seferinden aldığı yerleri yeniden ele geçirmişlerdi.

1068'de ikinci kez Gürcistan'a girerek Gürcülerin bütün kalelerini aldı ve Tiflis'te bir uçbeyliği kurdu. Anadolu'da ele geçirilen yerlerin bütün Türkmenleri barındırmaya yeterli olmadığını düşünen Alparslan artık Suriye ve Mısır üzerine bir sefer düzenlemenin gerekli olduğuna inanıyordu. Suriye ve Mısır'daki Fatımi egemenliğinin zayıflamış olmasını da fırsat bilerek 1070'te Mısır'a doğru yola çıktı. Önce Azerbaycan üzerinden Doğu Anadolu'ya geçerek Malazgirt Kalesini aldı ve kısa bir kuşatmadan sonra halep'i ele geçirdi.

Tam Mısır üzerine yöneldiği sırada Bizans İmparatoru Romenos Diogenes'in büyük bir orduyla Azerbaycan'a doğru ilerlediğini öğrendi. Bunun üzerine ordusunun bir bölümünü Suriye'de bırakan Alparslan geri dönerek Ahlat'a geldi. Bizans ordusunun Malazgirt Kalesi'ni alması üzerine buraya yönelen Alparslan önce elçiler göndererek barış önerdi. Ama ordusuna çok güvenen İmparator bu öneriyi geri çevirdi.

İki ordu 26 Ağustos 1071'de Malazgirt yakınlarınki Rahba düzlüğünde karşı karşıya geldiler. 200 bin kişilik Bizans ordusuna karşılık Selçuklu ordusu çoğu atlı 60 bin askerden oluşuyordu. Ama savaş deneyimi çok fazla olan Selçuklu ordusu çeşitli savaş taktikleriyle Bizans'ı önce şaşırttı ve yordu, ardından da bir kuşatma harekatına girişerek dağıttı. Savaşın sonuçları ise şunlar olmuştur:

İran'a döndükten sonra ordusunu yeniden toparlayarak 1072'de Türkistan'daki Karahanlılar üzerine yürüyen Selçuklu Sultanı Alparslan'ın bu son seferi oldu. Alparslan'ın kuşatmasına uzun süre direnen Balzam Kalesi Komutanı teslim olduktan sonra huzura çıkarıldığında, çizmesine sakladığı bir bıçakla sultanı ağır yaraladı.

Alparslan oğlu Melikşah'ın sultan olarak tanımaları için devletin ileri gelenlerinden söz aldı ve birkaç gün sonra öldü. Alparslan'ın hükümdarlığı döneminde veziri Nizamülmülk'ün yerleştirdiği kurumlarla devlet sağlam temeller üzerine oturtuldu. Bilim ve düşüncenin gelişmesi için kurulan Nizamiye medreselerinde Şirazi, Gazali, Şaşi gibi bilginler ders verdiler.

Büyük dil bilgini Kaşgarlı Mahmud da Divanü Lugat'i-Türk adlı yapıtını o yıllarda yazmaya başladı. Bütün bu başarıların yanı sıra Anadolu'nun kapılarını Malazgirt zaferi ile açan Alparslan ölümsüzleşmiştir.


MALAZGİRT'TEN ÖNCE BÖLGENİN TürkLEŞMESİ

Malazgirt Meydan Savaşı'na kadar Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Türkleşmesini Anadolu'nun Türkleşmesinden farklı olarak ele almak mümkün değildir. Özellikle Kafkaslardan ve Doğu'dan Anadolu'ya gelen Türk boy ve toplulukları Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Türkleşmesinde önemli roller oynamışlardır.

Anadolu, en eski çağlardan beri Asya ile Avrupa arasında bir köprü konumunda olmuş ve çeşitli ırklara yurtluk etmiştir. 11. yüzyılda tam bir "Türk Yurdu" oluncaya kadar Anadolu'da, Mezopotamya'da Suriye'de ve Kafkasya'da çeşitli devletler kurulmuştur. M.Ö. 4000 yıllarından, M.Ö. 3. yüzyıla kadar geçen süre içinde kurulan devletlerin tamamı, 11. yüzyıl Türk egemenliği öncesinde artık tamamen kaybolmuş ve tarih sahnesinden silinmişlerdir.

Türkler Anadolu'ya yoğun olarak geldiklerinde buldukları ırk yapısı, M.Ö. 3. yüzyıldan M.S. 1. yüzyıla kadar devam eden çağda şekillenmiş görünmektedir. Bu bakımdan, Anadolu Türkü'nün yapısında hala bu kavimlerin kalıntılarını hayal etmek veya aramak bilimsel gerçeklere tamamen terstir. Aynı şekilde Anadolu'daki herhangi bir topluluğun Türk olmadığını ispat etmek için kökenlerini bu devletlere dayama çabası da ciddiyetten ve bilimsellikten uzak, fanatik yaklaşımlardır(1).

Mespero ve Demorgan gibi Avrupa'nın ünlü tarihçileri, Anadolu'daki Türk varlığını M.Ö. 4000 yıllarına kadar götürmekte(2) birlikte, Prof. Dr. Osman Nedim Tuna; Sümerlerle ve Sümerce ile ilgili yaptığı araştırmaların sonucuna dayanarak "Bu dil münasebeti Türklerin en az M.Ö. 3500'lerde Anadolu'nun Doğu bölgesinde yerleşmiş olduklarını gösteriyor(3)" demektedir. (Sümerce'de 165 Türkçe kelime bulunmaktadır.)

Buna göre Türkler, Selçuklulardan çok önceleri Anadolu'ya gelmişlerdir. Anadolu'daki siyasi faaliyetlerini tarihi belge ve kaynaklara göre takip edebildiğimiz en eski Türk kitleleri veya toplulukları "Kimmerler" ile "İskitler (Sakalar)"dir. Her iki Türk topluluğu da Karadeniz'in Kuzeyinde, Hazar'dan Tuna Nehri'ne kadar geniş bir alanda yaşadıkları ve özellikle Kafkaslar'dan Anadolu 'ya girerek Anadolu'nun doğusunda yerleştikleri için Doğu Karadeniz'deki Türk varlığını yakından ilgilendirmektedirler.

İskitler'in yurtlarından sürdüğü göçebe Kimmerler'in büyük bir göç hareketiyle M.Ö. 7. asır başlarında özellikle Doğu Anadolu'ya gelerek yerleştikleri bilinmektedir. Kısa sürede Anadolu'ya yayılan Kimmerler'in sınırlan, Diyarbakır'dan Ereğli'ye (Konya) kadar uzanıyordu. Kimmerler Asur, Firikya, Lidya ve Tobal Devletleri ile komşu olmuşlardı(4).

Bilim adamlarınca "protoTürk" olarak kabul edilen iki kavimden birisi olan Kimmerler -diğeri İskitler(5) -, Anadolu'daki yayılmaları sırasında genel olarak Doğu Karadeniz Bölgesi'ne, çoğunlukla da Rize ve çevresine yerleşmişlerdir(6).

İskitler, M.S. 680 yılından itibaren, Kimmerler'in ardından Kafkaslar'ı doğudan dolaşarak, Hazar Denizi kıyısını takip eden Derbent-Demirkapı geçitleri üzerinden Azerbaycan'a İran'a ve Anadolu'ya gelmişlerdir. Kimmerler'i güneye süren İskitler, Medler'in egemenliğine de son vererek Anadolu'ya yayılmışlar ve burada 28 yıl hüküm sürmüşlerdir(7). Özellikle Anadolu'nun doğusuna hakim olan İskitler, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne de yerleşmişlerdir(8).

İskit (Saka) Türkleri, bölgede önemli izler bırakmışlardır. Bizans Kralı Justinyen zamanında bölgede yaşayan Can'ların itaat altına alınmasına ve doğudaki Laz saldırılarının önlenmesine çalışmışlardır. Lazlar ve Canlar (Canyarlar) bölgenin tarihinde önemli roller oynamışlardır. Bu kavimler, İskit (Saka) kökenli Hıristiyan Türk olarak kabul edilmektedir(9).

Milattan sonraki yıllarda da Anadolu'ya çok çeşitli Türk boy ve toplulukları gelmişlerdir. Bunlar arasında özellikle Hun Türklerini belirtmek gerekir. Büyük Hun İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra Batıya göç eden Hunlar'ın bir kolu 395 tarihinde Erzurum üzerinden Anadolu'ya gelmiş, 451 yılında onları Akhunlar izlemişlerdir. Büyük bir göç dalgası da 466'da gerçekleşmiş, Avrupa Hunları'na bağlı Ağaçeri Türk boyları Anadolu'ya gelmişler ve yerleşmişlerdir(10).

Anadolu'ya doğru diğer iki önemli Türk göçü 558 ve 575 tarihlerine rastlamaktadır. Güney Kafkasya'da Hazar İmparatorluğu'nun temelini oluşturan Sabir (Sabar) Türk toplulukları yoğun bir şekilde Anadolu'ya gelmişlerdir(11).

Bulgar Türkleri, Avar Türk boylan, Uz-Peçenek Türkleri ve Kuman-Kıpçak Türk boyları Anadolu'ya yoğun olarak gelen ve yerleşen Türk boyları arasında bulunmaktadır.

Bu boylar arasında özellikle Balkanlar'dan Anadolu'ya gelen Bulgar Türkleri ile Kafkaslar'dan gelerek yerleşen Kuman-Kıpçak Türkleri; Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Türkleşmesinde çok önemli bir yere sahiptirler. 530 yılında henüz Hıristiyanlığı kabul etmeden Bizans ordusu tarafından bozguna uğratılan Bulgar Türklerinin bir kısmı Anadolu'ya getirilmiş ve Trabzon ha-valisi, Çoruh ve yukarı Fırat bölgelerine yerleştirilmişlerdir.

Bizans Devleti 6. yüzyılın başlarından itibaren Türkleri bir yandan Hıristiyanlaştırmaya, bir yandan da askerlik görevlerinde kullanarak Anadolu'ya iskan etmeye başlamışlardır. Bu yerleştirme ve askere alma işi Ermenilere, İranlılara ve Araplara karşı yapılmıştır. Bulgar Türkleri 755 ve 947 yıllarında Adana, Niğde, Aksaray, Bursa, Antalya ve Milas taraflarına yerleştirilmiş ise de, en yoğun ve büyük yerleştirme Trabzon ve çevresi ile Karaman-Tarsus arasındaki bölgede olmuştur.

Toroslar'daki olan Balkan Dağı'nın asıl adı Bulgar'dır. Burada yaşayan yörükler buna "Bulgar Dağı" demektedirler. Trabzon'daki dağın adı bugün unutulmuştur. Balkanlar'daki bazı Bulgar topluluklarına da "Çenge" adı verilmektedir. Karadeniz'in kuzeyindeki bir ırmağın adı da "Çengel Irmağı"dır ve yine Of ile Bayburt arasındaki sarp dağlık bölgeye "Çengelistan" deniyordu(12).

Bütünüyle Karadeniz Bölgesi'nin ve özellikle de Doğu Karedeniz Bölgesi'nin Türkleşmesinde en önemli rolü oynayan Türk toplulukları Oğuz boylarıyla birlikte Kuman-Kıpçak'lardır. Bölgede yaşayanların fizik ve ağız özellikleri tamamen Kıpçak Türklerinin izlerini; sosyal hayatı oluşturan gelenekler de Oğuz Türklerinin derin izlerini taşmaktadır.

Kuman-Kıpçakların Anadolu'ya gelişleri iki yoldan olmuştur. Kafkaslar'ın Türkleşmesinde önemli rol oynayan bölgenin Kuman-Kıpçak Türk boyları(13), Gürcistan üzerinden güneye inerek Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'e yerleşmişlerdir. Doğu Karadeniz Bölgesi'ne yerleşen Kuman-Kıpçaklar, Müslüman Türklerle, Oğuz boylarından gelen "Çepniler"le kaynaşarak Müslümanlığı kabul etmişlerdir. Bugün Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan "Borçka" ilçesinin adı bir Kuman oymağının adıdır.

Kuman-Kıpçaklar ikinci olarak, Bizans tarafından Balkanlar'dan getirilerek Anadolu'ya yerleştirilmişlerdir(14). Kuman-Kıpçakların Anadolu'ya göçü sonraki yıllarda da büyük tarihi olaylara bağlı olarak devam etmiştir. Cengiz Han dönemi Moğollarının Kafkasya'yı istilaları ve Mısır Memlukları'nın Anadolu'ya yönelik hareketleri sonucunda Kıpçaklar yoğun olarak Anadolu'ya gelmişlerdir(15). Mısır'daki Memluk devletinin yöneticilerinin hemen tamamı Kıpçak'tır.

DİPNOTLAR

1) A.M. Çay Her Yönüyle Kürt Dosyası, Ank. 1993, s. 50-51.

2) A. Kemali, Erzincan, 2. baskı., İst., 1992, s. 19, not: 7.

3) O.N. Tuna, Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi İle Türk Dilinin Yaşı Meselesi, Ank., 1990, s. 49 A.M. Çay, a.g.e., s. 55.

4) F. Kınal, Eski Anadolu Tarihi, 2. bsk., Ank., 1987, s. 258 vd.

5) A. Erzen, Eski Çağ Tarihi Hakkında Dört Konferans İst., 1984.

6) H. Karpuz, Rize, İst., 1993, s. 8.

7) İ. Durmuş, İskitler (Sakalar), Ank., 1993, s. 35-36, 63-64.

8) H. Karpuz, a.g.e., s. 8.

9) H. Karpuz, a.g.e., s. 9. Bu konuda geniş bilgi için Prof. Dr. M.F. Kırzıoğlu'nun şu iki değerli çalışmasını bkz: "Lazlar-Camarlar", VII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri C. I (Ank., 1972); "Lazlar", Rize'nin Sesi, sy: 3 (Ank., 1988).

10) Türkiye Cumhuriyeti'ni Kuran Türk Milletinin Tarihi, Genkur. Başkanlığı K.K.K'lığı yayınları, Ank., 1988. s. 74 (Bundan sonra Türk Milletinin Tarihi olarak zikredilmiştir).

11) Türk Milletinin Tarihi, s. 74-75.

12) Türk Milletini Tarihi, s. 75-76. Bulgar Türkleri ile ilgili olarak ayrıca bkz: A.N. Kurat. IV. XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, Ank., 1972, s. 108 vd.

13) A.N. Kurat, a.g.e., s. 98.

14) Türk Milletinin Tarihi, s. 77.

15) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: A.N. Kurat, a.g.e., s. 96. vd.

back