DULKADİR OĞULLARI DEVRlNDE Çemişgezek

Selçukiler devrinin son yıllarında memleketin her tarafında Germiyan, Karaman, Aydın, Karas , Menteş, Isfendiyar, Saruhan, Ramazan, Dulkadir ve Osman oğulları gibi bir takım beylikler meydana gelmiş ve bunlar zaman zaman bazan Selçuk ve moğol hükümdarlarının tabiiyetini kabul ve bazan da fırsat düştükçe istiklallerini ilan ederlerdi. Bunlar hep Türkmendiler (1). Bunlardan Harput topraklarına hemsınır olan ve bir hayli zaman da Harputun idaresini ellerinde tutan Dulkadiroğulları, XIV. üncii asırda teşekkül edip Maraş ve Elbistan havalisinde iki asra yakın hükümet sürmüş olup, ilk emirleri Zeyn al-Din Karaca* Bey naminda birisiydi. Bu zat, bir az kuvvetlenince Kahireye gidip Mısır meliki Sultan al-Malik al-Nasir Muhammedden Elbistan naipliginin men şurunu alarak memlekete dönünce Dulkadiroğulları emaretini kurdu (1337 — 738. H).

Bunun oğlu Halil Bey, (1360/61 — 762. H) yılında Malatya emiri Ömer Beyin ölümünü fırsat bilerek Malatya'yı Eratnahlarm (2) elinden almaya hazırlanmış ise de Malatyalilar, bir Türkmen reisinin emrine girmektense, şehirlerini Mısırlıara teslim etmegi daha uygun bularak şehri Mısırlılara teslim ettiler. Bunun üzerine Halil Bey, Malatyay ı bırakarak Harputu muhasara etti. Bu şehrin hakimi Ala al-Din Ali al-Meliksahi mukavemet edemiyerek teslim oldu. Diğer bir rivayete göre Halil bey, Harput'u bu emirden para muktbilinde satın aldı.

sınırları bu suretle genişleyen Dulkadirli Halil Beyin Harputa yerle şip Malatya'yı tehdide başlaması, Mısırlıları telaşa düşürmüştü. Mısır Sultanı Malik al-Aşraf Şaban'nin emriyle halep valisi Seyf al-Din Cerci (Carc ı) (Mayıs 1366 — Ramazan 767) yılında Harputda Halil Be-yi muhasara etti ise de, şehri alamıyarak geri döndü. Bunun üzerine ne-ticeden korkan Halil Bey, M ısır Sultanından af istemek üzere Mısıra git-' ti, Hil'at ve te şrifi alarak ülkesine döndü; fakat Halil Beyin Harput'u,

(1) Dr. Riza Nur, Türk Tarihi, c. 8, i. 110 vd.

(2) Eratna, llhanlılara tabi bir emirdi, kız kardeşini, uzun müddet Anadolu valiliği yapmış olan Emir Çobamn oflu Demirtaş'a vermişti, Emir Çobanm öldürülmesinden ve oğlu Demirtaş'ın Mısıra kaçmasından sonra Eratna, vekaleten Anadolu’nun idaresini eline almıştı, Müslümanlıgı çoktan kabul ile Adil ve iyi huylu bir emir oldufundan kendisine (Köse Peygamber) denmiş ve ismine izafetle bir hükümet kurmuştu.

'Mısırhlara teslim etmemesi üzerine Mısır kuvvetleri, Ay-demir al-Şay- hi ile Esen-Demir al-Yahya nin kumandalar ı altmda ayni senenin ekim ayında Harputu tekrar kuşattılar. Bu sefer, Halil Bey, teslime mecbur oldu ise de Mısır Sultanı yine Halil Beyi Elbistan emaretinde bıraktı.

Halil Bey, yerinde duracak hilkatte yaratılmış bir insan olmadıgından hareketine devana etmiş ve bu arada Harputu tekrar ele geçirmi şti. Bu hal M ısırhları çok kızdırmış ve Mısır Atabeyi Barkuk, onun yerine ümeradan Mübarek Şah al-Tazi yi Elbistan emaretine tayin etmi şti .

(1378/79 — 780. H) Temmuzunda Mübarek Şah halep askeriyle Elbistan üzerine yürüdü ise de yenildi ve öldürüldü. Bu vakadan sonra Dulkadirliler Malatyay ı tazyika ve halep havalisini de yağmaya ba şladı- lar. Bu yüzden Dulkadirlilerle M ısır ve tabileri Suriye valileri arasında zaman zaman vukubulan muharebeler sonunda (1381 — 783. H) Dulkadirliler maglüp olarak n ıemleketleri olan Maraş ve Elbistan dolaylann-dan at ılmca Harput'a çekildiler.

Halil Bey, yine duramıyor, Harputdan Malatya'ya sık sık akmlar yapıyordu. Mısır ordusu, Fırat önlerine kadar geldi ise de Fıratı geçmeğe cesaret edemedi. Bu sırad'a Halil Bey ve kardeşlerl Suriye valilerine iffltektuplar gönderip itaat edeceklerini bildirince M ısır ordusu geri döndü; fakat Dulkadirliler, yine bildiklerini yapmaktan geri kalmadüar, ve nihayet karde şler Halil, Süli, Sarim al-Din ve Osman Beyler bir araya gelerek kuwetlerini toplad ılar. (1384 — 786. H) iptidalarmda Elbistan ve Mara şı almaga muvaffak oldülar; fakat Haill Beyin (1385 — 787. H) de karde şi Süli ve bir yıl sonra da diğer kardeşleri ile arası açıldı. Kor- kularmdan bu iki karde ş Van'a kaçmışlardı, bir aralık Vandan Mısır Sultan ı Barkuk a iltica ederek Mısıra gittiler ve önemli vazifelere tayin edüdüer.

Mis ır Sultam, bu kardeşler arasında en fazla Ha lil Beyi çok tehlike-li görmekteydi. halepte bulunan Türkmen bylerinden Umuroğlu Ibra-him Beyi, onu öldürmege memur etti, Umuroğlu, halepten aynlarak Halil Beyin bulunduğu mahalle yakla şınca, hususi bir görüşme yapmak için Halil Beye adam sald ı, Halil Bey, bunu Hüsn-i niyetle kabul etti ve atma binerek tek ba şma Umuroğlunun bulundufu mahalle gitti. Umuroğlu ile konu şurken, ewelce pusular,da hazırlanmış olan Umuroğlunun adamla- r ı, bir hamlede Halil Beyin üzerine hücum ederek onu öldürdüler ve ba- şını Mısır a gönderdiler.

(1435 — 839. H) y ılında Akkoyunlu Kara Yülük Osman ın ölümü üze- rine ülkesinde taht mücadeleleri ba şlamıştı, bundan faydalanan Dülkadir o|ullar ından Halil Beyin oğlu Nas ır al-Din Muhammed, Harput'u tekrar geri ald ı.

121

Sonra Harput, Süleymanm (3) oğlu Melik Arslanm idaresinde iken P (1465 — 870 H.) sıralannda Akkoyunlularla, Dulkadir oğulları arasında bir kaç defa el degiştirdi.

Bir aralık İran Şahı da Dulkadir oğullarım tutmak istedi. (1502 — 913 H.) de Dulkadirlilerin son emirlerinden AlA al-Davle Bozkurt un kızı Beglu Hatunu kendisine zevce olarak istedigi hatde verilmedigi gibi Akkoyunlularm sükütundan sonra AlA al-Davle tarafmdan Diyar-bekirin zapt edilmesi yüzünden araları açılan İran Şahı İsmail, AlA al-Davle* nin ülkesine hücumla, onu büyük bir maglübivete ugratarak Di-yarbekir ve Harput'u zaptetraişti (4).

(1514 __ 920. H) de Yavuz Sultan Selim İran seferine giderken, Dulkadirlilerin emiri kebir dedikleri AlA al-Davla ile oğlu Süleyman, Yavu-za yardım etmedikleri cihetle bundan raüteessir ve mugber olan Yavuz, İrandan muzafferen döndügü sıra, Süleyman Beyin ameazadesi ve Dulkadirlilerin en son hükümdarı Ali Beye (1515 — 1522) Kayseriyi vermiş ve Süleyman Beye ait olan memleketlerin zaptını da emretmişti. Ya-vuzdan bu emri alan Ali Bey, önemli kuvvetlerle Süleyman Beyin (Boz Ok) kalesine ansızın hücum ve kaleyi zaptederek amcazadesi Süleyman Beyi öldürmüş ve kellesini Yavuz Selime göndermişti.

(1515 — 921. H) de ise, Şah İsmail tarafdarı olduğu anlaşılan Süley-manm babası AlA al-Davle hakkmda da Yavuz, tasavvurlarmı şu suretle tatbik ettirdi: Sadr-ı Azanı Sinan Paşanm kumandasında - Şehsivaroğlu Ali Beyin kuvvetleriyle birlikte - 10.000 Yeniçeri sevk etti|i gibi, bizzat kendisi de bu harekete iştirak etti. Yavuzun kuvvetleri Elbistana ulaştı-fi zaman Ala al-Davle, Turna dagmm tepesine çekilerek aşireti olan Türkmenlerle müdafaaya hazırlanmıs ise de, Sinan Paşa. Göksu ovasım geçip Turna dagim her taraftan kuşatınca Ala al-Davle kuvvetleriyle dagdan inmege mecbur kalmıştı. Vukubulan muharebede Türkmenler bozulup kaçtüar, Ala al-Davle ise dört oğlu ile birlikte öldürüldü ve kel-leleri padişaha gönderildi. Bunun üzerine bütün feth edilen yer'ler, Şeh-suvaroğlu Ali Beyin idaresine verildi (5).

(3) Siileyman, Nasir al-Dia Muhammedin oğlu ve Osmanh padisahlarmdan Fatih Sultan Muhammedin kaymbabasidir, kızı Sitti hatunu Fatihe vermişti.

(4) J. H. Mordtmann, ve Prof, M. H. Yınanc, tslAm Ansiklopedi, Dulkadirliler mad., dayi 28, s. 654 vd.

(5) Sadr-ı Azam KAmil Paşa, Tarih-i siyasl, c. I, s. 149 vd.

Dulkadiroğulları (1337-1521)

Dulkadiroğulları, Maraş ve Elbistan civarında ortaya çıkmış bir Türkmen beyliğidir. Oğuzların Bozok kolu ve Ağaçeri Türkmenlerini etrafında toplayan Dulkadiroğlu Zeyneddin Karaca Bey, Memluklu sultanının himayesinde, Eretna Devleti'nin elinden Elbistan'ı alarak beyliği kurmuştur(1337). Yerine geçen oğlu Halil Bey zamanında Maraş, Malatya, Harput tarafları ele geçirilerek sınırlar genişletilmiştir. Dulkadiroğulları Osmanlılar ile Memlukler arasında bir tampon görevi görmekteydi. Varlığını sürdürmek için kAh Osmanlı, kAh Memluk egemenliğini kabul etmişlerdi. 16.ncı yüzyılın başlarında başa geçen Alaüddevle Bozkurt, Akkoyunluların elinden Diyarbakır'ı aldı, fakat Şah İsmail karşısında ağır bir yenilgiye uğradı (1507). Dostluğunu kaybettiği Osmanlılar karşısında da yenilgiye uğraması üzerine Dulkadirli toprakları Osmanlıların eline geçti (1515). Yerine geçen Ali Bey, Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi'nde ve Canberdiisyanında, Osmanlılara önemli hizmetlerde bulunmuştu. Fakat Osmanlı veziri Ferhat Paşa onu kıskandığından, Yavuz'u kışkırttı. Ali Bey hile ile yakalanarak katledildi (1521). Böylece Dulkadir Beyliği ortadan kaldırılmış oldu (1521).

back

anasayfa