ARTUKOĞULLARI DEVRİNDE Çemişgezek

Artuk oğulları, Art uk bin Eksük* adlı bir Türkmen beyinin neslinden geldikleri için bunlara Artuklular veya Artuk oğulları denildi. Sikkelerinin üzerinde Oğuzların Kayı boyuna ait damgalarma tesadüf edildiğinden bunlar da Osman Oğullan gibi 24. üncü Oğuz boyunun en önemlilerinden sayıltn Kayı boyuna mensupturlar.

Artuk Bey, Selçuk hükümdarlarından Melik Şahın ömürünün sonuna kadar Selçuklular hesabına önemli ve büyük hizmetlerde bulunan ve {1084 — 477. H) de Amid muharebesine iştirak eden kumandanlardan birisidir. (1091 — 484. H) de ölünce oğulları Sekman ve tlGazi ona halef oldular.

Esasen Artuk sülalesi sonraları üç kola ayrıldı. ilk şubesine: Artuk Beyin oğlu Sökmen ismine nisbetle (Sekmani) ler (1101 *. 495. H) — (1231 — 628. H) tirihine kadar 133 sene H ısnı Keyfa ( 1) ve Amid'de, ikinci o|lu llgasiye nispetle ( İlgazi) ler (1108 — 502. H) den (1408 — 811. H) e kadar 309 sene Mardin'de, ve üçüncü kol ise yine Sökmen sülalesinden Imaded aldın ebu Bekir idaresinde (1185 — 581. H) den (1233 — 631. H) ye kadar 50 sene Harput'da hükümdarlık etmişler ve para bastırmışlardır (2).

Artuk emirlerinden BELİK devri:

Bunlardan Emir Belek, Artuklularm Dersim, Genç, Harput ve halep emiri bulunan Behram bin Artuk Beyin oğlu ve llgazinin yegenidir.

Sultan Melik Şah ın 1092 — 485 H.) tarihinde ölünıünden sonra vu kua gelen f ıtrat ve anarşi sıralannda dahili savaşlara karışan ve bu arada kendi nam ve hesabına bir emaret tesisine çalışan ve Haçlılara karşı parlak zaferler kazanan İslam emirlerindeh biridir.

(1) Hısn Keyfa, Dicle nehrinin sag: tarafında Diyarbekir ile Cezire arasında düz'hat 11e bu iki şehirden birincisine 110, ikincisine 85 Km. mesufededir. Eski ve bilhassa Orta Çafın önemli şehirlerinden birisl ise de şiradi Mardin vilayetine bafh bin nüfuslu bir nahiye nıerkezidir. Adı, Hasan Keyfe çevrilmiştir.

(2) Prof. M. Köprülü, İslam Ansik. Artuk oğulları Mad. sayi: 8, s. 617.

(1094 — 487. H) de Suriye hükümdarı Tutus Diyari Mudar (Osrhoene) i, zapt ettikten sonra, bu topraklan maiyetindeki emirlere taksim ederken (Sürüç) u da Sökmen e ikta eylemiş, Sökmen de Sürüc'u BeJek'e vermisti. Artuk o|ullarmm Antakya önündeki hezirnetlerini miiteakip Belek de Sürüc'u kaybetti. (1098/99 — 492. H)

Belek, bundan sonra birçok macera ve sergüzestlerden, hattA düşmanlan tarafmdan ayaklarma zincirler vurularak kalelerde haps edildikten sonra bunların hepsini bertaraf ederek (1112 — 506. H) de Çubuk o|lu Mehmet Beyin ölümünü duyunca basma toplayabildiği Türkmenlerden önemli bir kuvvetl© ElCezireden hareket ederek, Harput hariç olmak üzere diğer bütün şehir ve kasabalan ele gecirmis ve Paluyi emaret merkezi yapmıştı.

(1114 — 508, H) .de Çubuk Mehammedin halefi olan Harput emiri hastalandıgı zaman ülkesini Selçuk sultani I. inci Kılıç Arslamn oğlu Malatya Emiri Tuğrula vasiyet etmişti. Emir Belek, Atabek sıfatıyla Malatj r a kuvvetlerinin basmda olarak Harput'a gidip şehri teslim aldı ise de, o sıra Haçlılar ile harp etmek üzere yola çıkmış olan büyük Selçuk Sultani Muhammedin bir kısım kuvvetlerinin Malatya'ya yaklaştıgını haber almca Harput'u terk lie Malatya'ya döndü; fakat bir sene sonra tekrar harekete gecerek (1115 — 509. H)tarihinde Harput'u işgal ve emaret merkezi yaptı.

(1122 — 516. H)r.de amcası llgazinin arzusu üzerine .Belek, önemli bir kuvvetle ona yardım etmek üzere bizzat halebe giderek muharebelere i§tirakla amcasinm zaferini temin etmiş ve amcasmm tarn bu siralarda hastalanarak Mardine dönnıesi üzerine firenklere karşı devam eden harplerin idaresini üzerine ahnıştı.

Yine bu yılın eylülünde Urfa Kontu Joscelin'de Courtenay* ile kardeşi Birecik Senyörü Galeran'de Puist i Sürüç yakınında mağlup ve esir etti. Urfanm teslinıi karşılıgı kendilerini serbest birakmak isteyen Belekin tekliflerini kabul etmeyen Kont ile arkadaşım Harput'a gönderip zincire vurdurarak iç kaleye haps ettirdigi gibi, diğer 25 firenk sövalyesini de Palu kalesinde haps ettirmişti.

Emirt Belek, bu muvaffakiyetinden sonra, kendisi de Harput'a dönmüştti.

Yine bu yıl Kasımm iptidalannda amcasi I. inci İlgazinin ölmesi ve Ülkelerinin varisleri arasında taksimi yüzünden Belek'in kuvvet ve kudreti oldukça sarsümıştı; fakat buna; rağmen Belek, Gerger kalesi sahibi Ermeni Mlhail i kendisine itaate mecbur ve kaleyi muhasara ettiği sırada Mihail Kudus Krali II.'inci Baudouin den yardım istedi ve bu kralın büyük bir kuvvetle Fıratm Bati sahillerini takip ile iterledigini haber alan Emir Belek yıldmm süratiyle yetişerek bu kuvvetleri karşıladı. Şiddetli bir muhabere sonucunda Belek önemli bir muzafferiyet kazandı (1122 — 9 Safer §16).

Kral ve yefeni başda olraak üzere, ölümden kurtulanlar kAmilen esir edildiler. Bu muharebe, kralın esaretiyle bittigi için Belek (Nür alDavle) namiyle anıldı ve Haçhlara karşı olan muharebelerde amcası tlGazinirt izinden yürüdü.

Belek, kral Baudouin i de zincire vurarak Harput'a gönderdi ve Urfa kontunun bulunduğu kale zindanlarma haps ettirdi.

Bu muvaffakıyet üzerine Selçuk Sultanı Mahmud, Beleke halep emaretinin menşurunu göndermlş ve Firenklere karşı çarpışan ordularına da serdar yapmıştı. Harran, halep düşmandan temizlenmişti.

İbn ülEsire göre, Belek buralarda meşgul iken HArput kalesihde mahpus bulunan Kudüs kralı, Urfa kontu ve Birecik Sinyörü ile, kalede mahpus bulunan di|er şövalyeleri hapisten kurtarmak için bir kısmı rahip, bir kısmı dilenci ve bir kısmı ise tacir kıyafetinde Harput'a kadar gelip hile ile şehre giren 50 kadar Besnili Ermeni fedaisi, kale muhafızlarmm azhgmı görerek burasmı almayı aralarında kararlaştırmışlardı, Bunlar, gizlice iç kaleye girdiler, gerek şehrin Ermeni unsurunun, gerekse içerideki Ermeni işçilerinin yardımlarmı da temin ederek (7 Ağustos 1123 — 517. H) günü isyan ile kalenin burcu barularına hakimoldular. Bu teşebbüsten sonra mahpusda bulunanları çıkararak Emirin hususi ikametgAhma gönderdiler ve aynı zamanda şehirdeki Ermenilerden bir kısmını çagırarak, şehirli islAmlar tarafından kuşatılan kaleyi müdafaaya hazırlandılar. İslamlar, kaleyi o derece şiddetli muhasara etmişlerdi ki, Kudüs kralı, muhasara hattmı yarıp çıkmanm mümkün olmadıgım görünce, kont Joscelin i Kudüs'e gönderip kendisini kurtarmak üzere kuwet getirme|e memur etti.

O sıra Belek, halebi zaptetmiş bulunuyordu, bu hadiseyi haber almca halepten ayrılmış ve bir kartal süratiyle birdenbire Harput önlerinde belirmiş ve mücahitlerin yükünü hafifletmişti. Belek, şiddetli hücumlarla ve hisarın altmda açtırılan bir lAgım üzerine büyük bir burcun yıkılmasından istifade ederek kaleye girmiş ve kale zaptedilmişti.

Belek, kral ve sinyörlerden başka, kalede ne kadar şövalye ve Erme' ni fedaisi varsa hepsini Öldürttü. (16 Eylül 1123 — 23 Recep 517).

Bundan sonra Belek, kral ve sinyörleri Harput'da birakmayi muvaNik görmediginden ayaklarmı zincirleyerek Harrana gönderip hapsettir(3).

Belek, bu muvaffakiyetten sonra dogdugu Türk ve Müslümanlarla Haçlılar arasındaki mücadelede Başkumandanhk vazifesini üzerine aldı, büyük işler gördü ve muvaffakıyetler kazandı. Nihayet Suriyede (Sür) kalesinin muhasarasmda (6 Mayis 1124 — 518. H) Sail günü bir okla şehit edildi.

Mezarı halepde Makamı İbrahim civarmdaydı, üzerine mükellef bir türbe yapılmıştı, son zamanlarda türbe ve mezar tahrip edilmiş, güzel bir Küfi yazı ile süslü olan mezar taşı ise Şam müzesine kaldırılmıştir (4).

Belek in ölümünden sonra mülkünden halep, Harran: Mardin kolu hükünıdarlarmdan tlgazi nin oğlu Husam aldın Timurtaş'a, Harput ve dolayları: Şenıs alDavla Süleymana, Palu, Çimi şgezek , Dersim ise: Belekin amcazadesi Hısnı Keyfa sahibi Davud bin Sökmene ait olmak üzere taksime ufradi.

Aynı yıl içinde Şems.alDavle Süleymanm ölünıü üzerine Harput ve dolaylan, Davud bin Sökmene ve sonra (1144 — 539. H) da oğlu Fahr al Din Kara Aslan'a, ondan sonra da Kara Aslanm oğlu Nur aldın Muhammede ve Nur aldın Muhaminedin (1185 — 581. H) de ölümiyle kardeşi fmad aldın ebu Bekir'e geçmiştir ki, bu zat Harput şubesini kürmuştur (5). Harput şubesi kurulmadan önce, Harputa hakim olan Fahr aldın Kara Asian (1156 — 551. H) tarihinde Ulu Camiyi yaptırmıştır (6).

(1163 — 558. H) de de Amid'i muhasara ettiği sırada Amid Emiri Mahmud ve veziri Cemal alDavla, Danişmend oğlu Ya|ı Basan* dan yardım istemişlerdi. Bu teklifi kabul eden Yagi Basan* Harput iizerine yürüyerek bir takım şehir ve kasabalan yağma ettiğinin haberini alan

(3) İngiliz Seyyahi H. P. Toz©r Harput'a ayırdı&ı makalssinde: Kale enteresandı; çünkü burası birinci Haçlı seferini takip eden zaman zarfmda sonu trajedi ile biten acayip vakalara sahne oldu diye Belek hakkmda söze başlar ve yukarıdaki bütün tafsilAtı aynen verdikten sonra fazla olarak da şu parçayı: Joscelin'in viicuduna yüzülmüş bir deve derisi sarilarak dikildigini, deri zamanla üzerinde kuruyup kol ve bacaklanm kimildatamiyacak derecede vücudunu sıkıştırmak suretiyle kendisine işkence edildigini ilAve etmekte ve Harput'la ilgili buna benzer olaylara ilk dikkat eden bir insan olmak üzere Mr. Taylor ı ve onun Ibn ulEsir, c. 10, s. 419 dan iktibas ederek (Dcographical Societe de Journal) c. 35, s. 34 yazdıgı yazılari da kaynak olarak göstermektedir.

(4) Prof. M. H. Yınanç, Isl. Ansik. Belek Mad. Sayi 16. s. 468 ve dv.

(5) Prof. Fuat Köprülü, İslam Ansik. Artuklular Mad. sayi. 8, s. 617 ve dv.

(6) Bu kitapda camiler bölömüne bak.

 

Belek, me şhur Türkmen beylerinden Artuk Bey'in o ğlu Be/ırara'ın oğludur. Amcas ı ÜgAzi'nin yan ında parlamış ve onunla birçok gazalara katılarak kahramanl ıklar göstermiştir. XI. yüzyılın sonlarına doğru Suriye Selçukluları hükümdarı Tutu ş, Suruç ve havalisini Belek'e tevcih etmi ştir. Fakat, bir süre sonra Belek, Suruç'u kaybetmiştir. Bir müddet Haçlılar'la mücadele eden Belek, Haçl ılar karşısındaki Türk ittifakı dağılınca kendisine bir hakimiyet sahası aramaya başlamış, bu sırada Çubuk O ğullan Beyliğinde görülen zaaftan faydalanarak Harput ve çevresini ele geçirmiştir. Daha sonra Palu'yu da egemenliği altına almıştır.

Bir süre sonra Belek, oğlu Tuğrul Aralan namına Malatya'da, hüküm süren /. K ılıç Arslanın dul karısı yla evlenerek Malatya civarını da topraklarına katmıştır. Belek, Mengücekliler'e ait olan Dersim ve çevresini de işgal etmişse de, amcası İlgAzi ile Haçl ılara, kar şı savaşa gitmesinden istifade eden Mengücekli İshak, buralar ı geri almıştır. (1118). Fakat Belek, ertesi yıl Mengücekli İshak üzerine çıktığı seferde onu mağlup ve topraklarını istila etmiştir 36 . Bu tarihten sonra Çemişgezek ve çevresindeki Artuklu egemenliğinin kesinle ştiği anlaşılmaktadır.

Belek'in Menbiç kalesi önündeki ani ölümü (1124) üzerine Artuklu birli ği dağılmıştır. Ondan sonra Harput ve Palu çevresine İlgazi'nin o ğullarından Süleyman hakim olmu ş, ancak onun da kısa süre sonra ölümü üzerine ArtuWu/ar l m H ısnı Keyfa kolundan Muineddin Sokman'm o ğlu DAvud, beyliği zabt etmi ştir. DAvud'dan sonra oğlu Fahreddin KaraArslan, Harput ve çevresine, karde şi Arslan Do ğmuş ise Mazgird kalesine sahip olmu ştur 97 .

XIII. yüzy ılın başlarına doğru, Doğu Anadolu'daki beyliklerin siya si ve askeri güçleri zay ıflamaya yüz tutmuştur. Anadolu Selçuklularının siyasi ve askeri kudreti ise gün geçtikçe artmaya ba şlamıştır. Bu arada Mısır'daki Eyyubi Devleti de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki faaliyetlerini arttırmaya ve egemenliğini genişletmeye çalışmaktadır. Doğu Anadolu'daki Türk beyliklerinin bu durum karşısında iki güçlü Türk Devleti arasındaki çekişmeden faydalanarak siyasi varlıklarını sürdürmeye çabaladıkları görülmektedir. Onlar şartlara göre bazen Selçuklular, bazen de Eyyubiler tarafını tutuyorlardı 39 .

Ancak, bu denge siyaseti daha fazla devam edemedi. Anadolu'da Türk birli ğini kurmak için harekete geçen I. Alaeddin Keykubad, beraberinde Esededdin Ayaz ve Mübarizeddin Çavl ı oldu ğu halde, Malatya'ya gelmi ş ve Diyarbekir Artukl ıı Emin Mesuda, ait olan Adıyaman, Kahta ve Çemişgezek kalelerini ku şatmıştır. Müdafaayı mümkün görmeyen Artuklu kuvvederi teslim olmak zorunda kalmışlardır. (1226). Böylece, Çemişgezek'teki Artuklu egemenliği sona ermiştir 40 .

back

 

Artuklular


Kültür ve sanatıyla iz bırakmış uzun ömürlü beyliklerden biri Artuklu Beyliği'dir. Oğuzların Döver boyundan ünlü bir Türkmen Beyi olan Artuk Bey, Anadolu'nun fethi sırasında büyük hizmetler görmüştü. Fakat, Tutuş'la Süleymanşah'ın arasındaki savaşta Tutuş'tan yana olarak savaşı ona kazandırmış ve Süleymanşah'ın intiharına sebep olmuştu.

Tutuş, Artuk Bey'in yardımına karşılık olarak onu Kudüs valisi yapmıştı. Ölüm yılı olan 1091'e kadar bu görevde kaldı. Artuk Bey ölünce Kudüs Fatımi'lerin eline geçti. Fakat Artuk Bey'in oğulları Sökmen ve İl-Gazi, Selçuklu hükümdarı tarafından kendilerine verilen bölgelerde beylikler kurdular. Artuk Bey'in oğulları tarafından kurulan bu beylikler üç kol halinde gelişti. 1. Hısn Keyfa ve Amid, 2. Mardin ve Meyyafarıkin, 3. Harput'da Üç kol halinde hüküm sürmüş bir Türkmen sülalesidir.

Artuk Bey önce Sultan Alp Arslan'ın hizmetinde bulunmuş ve Malazgirt savaşına da iştirak etmişti 1071 Anadolu'nun Türklere açılmasında rol oynayan emirler arasında Artuk Bey de bulunuyordu. Daha sonra Artuk Bey, Sultan Melikşah tarafından kendisine ikta edilen Huvan'a çekildi. Ahsa ve Bahreyn Karmatilerini itaat altına almak görevini başarıyla sonuçlandırdı.

Artuk Bey'in bir süre sonra Sultan Melikşah'a küskünlüğü, Suriye Selçuklu Meliki Tutuş'un hizmetine girmesine yol açtı. Tutuş da ona Kudüs ve havalisinin valisi yaptı (1085-6). Artuk Bey 1091 yılında bu şehirde öldü. Ancak oğulları Sökmen ve İlgazi Kudüs'ü muhafaza edemediler. Emiru'l-cüyuş Efdal kumandasındaki bir Fatımi ordusu kırk günlük bir kuşatmadan sonra şehri aldı (1098).

Mu'in ed-Din Sökmen, Ceziret-i İbn Ömer sahibi Çökürmüş tarafından kuşatılan Musul hakim Musa'nın yardımına koştu ve bu hizmetine karşılık 10.000 dinar ve Hısn Keyfa kalesini aldı. Böylece Sökmen, Artukluların "Hısn Keyfa ve Sökmeniyye" denilen ilk şubesini kurmuş oldu (1102).

Eyyubi hükümdarı Melik Kamil önce Amid'i sonra da Hısn Keyfa'yı zabt ederek Artukluların Hısn Keyfa kolunu ortadan kaldırmıştı (1231-2). Necmeddin İlgazi Nisan 1105'de Bağdad şahneliğinden azledildikten sonra Mardin'e gelerek bu şehre hakim olmuş ve burada Artukluların "Mardin veya İlgaziyye" denilen şubesini kurmuştur (1108).

İlgazi yavaş yavaş bu bölgedeki Selçuklu topraklarına hakim oldu, 1117'de haleb'i ele geçirdi. Beraberinde Bitlis ve Erzen hakimi Togan Arslan'ın bulunduğu 20.000 kişilik ordu ile harekete geçerek Tell Afrin savaşında Antakya persi Roger'in kumandası altındaki Haçlılara karşı büyük bir zafer kazandı (1119). Bunu Tell Danis'de Kral II. Baudouin'e karşı kazanılan takip etti.

Selçuklu sultanı Mahmud ise İlgazi'ye Meyyafarıkin şehrini ikta etmişti (1121). Daha sonra Mardin Artukluları bazan Eyyubilere bazan da Tükriye Selçuklularına tabi olarak varlığını sürdürdü. Kara Arslan el-Muzaffer (1260-1292) ise, Moğolların egemenliğini kabul ederek barış yaptı. O bu sayede hanedanın devamını sağladığı gibi Mardin şehrini de bir felaketten kurtarmıştı. Bu kolun son hükümdarı Melik el-Salih Mardin'i müdüfaa edemeyeceğini anlayınca bu şehri Karakoyunluların reisi Kara Yusuf'a teslim etti (1409). Bu suretle Artuklular Devleti sona erdi.

Artukluların üçüncü kolu 1185 yılında Harput ve havalisinde kurulmuşsa da fazla uzun ömürlü olmamıştı.Sultan I. Ala ed-Din Keykubad 1234 yılında Harput'u zabtederek, Artukluların bu koluna son vermişti.Artuklular büyük Türkmen kitlelerine dayanan bir Türk devleti idi. Bu sebepten milli teşkilat ve ananelerini muhafaza etmişlerdi.

Alp, İnanç, Kutlug gibi eski Türkçe unvanları kullanmakla da bu ananelerini koruduklarını göstermişlerdir. Artuklular devlet anlayışında eski Türk hukukuna göre devletin hanedanın ortak malı olduğu görüşün de uyguladılar. İlgazi ve Belek gibi kudretli şahsiyetlerin mevcudiyeti Artuklu Devleti'nin siyasi birliğini sağlayabilmiş, aksi takdirde ayrı beylikler halinde hükün sürmüşlerdir.

Artuklu hükümdarları gerek Müslüman ve gerekse Hıristiyan halka adaletle hizmet etmişler, yönetimleri altındaki ülkelerde düzen ve emniyeti sağlamışlardı. Ayrıca ticari ve iktisadi hayatın gelişmesine büyük ölçüde yardımcı oldular. Bu maksatla bazı şehirlerdeki ticari vergileri kaldırmışlardır. Bu iktisadi gelişme mimari eserlerden de anlaşılmaktadır.

Artuklular, bir kısmı bugüne kadar mevcudiyetlerini koruyan, birçok mimari eserler sözgelişi; külliyeler, camiler, medreseler, hamamlar, köprüler, sivil ve askeri yapılar yapmışlardır. Onların devrinde mimaride görülen gelişme sebiyle bugün güneydoğu Anadolu bölgesinde her önemli eser Artuklulara bağlanmak istenmektedir.

Artuklu ülkesindeki Meyyafarıkin, Amid ve Mardin gibi şehirler birer ilim ve kültür merkezi haline gelmişti. Bu hanedana mensup hükümdarlar ilim ve sanat adamlarını himaye etmişler, bunun sonucunda de onlar adına bazı eserler yazılmıştır.


Artuklular (1101-1409 )

Devlet adını Oğuzların Döğer boyundan Eksükoğlu Artuk Bey'den alır. Anadolu'nun Fatihlerinden olan Artuk Bey, hizmetlerinden dolayı Suriye Meliki Tutuş tarafından Kudüs valiliğine getirilmişti. Ancak Kudüs'ün Fatımilerin eline geçmesi üzerine (1098) Artuk'un oğulları Sökmen ve İlGazi burada tutunamadılar. Suriye'nin kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu bölgesine geldiler. Selçuklular tarafından kendilerine verilen bölgede, üç kol halinde, Artuklu devletini kurdular.

HasankeyfAmid (Diyarbakır)

Artuklu Kolu (1101 1231): Artuk Bey'in oğlu Sökmen tarafından Hasankeyf'te (Hısnı KeyfA) kuruldu. Nurettin Mehmet zamanında, Selahaddin Eyyubi'nin de yardımıyla Diyarbakır (Amid) ele geçirildi (1183) ve burası Artukluların merkezi oldu. Eyyubiler Hasankeyf ve Amid'i ele geçirerek bu kola son verdiler (1231).

Sökmen ve oğulları Haçlılar'a karşı mücadeleleriyle ün kazandılar. Nitekim Sökmen, Türkmen liderlerinden Çökürmüş ile birlikte, Urfa Haçlı Kontu II.Boudain'i esir etmeyi başarmıştır. Artuklular zamanında Diyarbakır ve çevresi Türk kültürünün en önemli merkezi hAline gelmişti. Mardin Artuklu Kolu (11081409):Artuklu şubeleri içerisinde en güçlü ve uzun ömürlü kolu oluşturur .

Artuk Bey' in diğer oğlu İlGazi tarafından Mardin'de kurulmuştur(1108). İlGazi halep halkının isteği üzerine halep'e girmiş ve oğlu Temurtaş'ı burada bırakmıştır. Oğlu Temur taş, İlGazi gibi bölgedeki Haçlılarla mücadele etmiş; 1144'de Urfa'yı Haçlılardan alması İslAm dünyasında sevinçle karşılanmıştır. Güçlü devletler arasında kalan Mardin Artukluları, Eyyubiler ve Selçukluların egemenliğini tanımışlardı. 1243' de ise İlhanlılar'a bağlandılar . Nihayet, Mardin'i alan Karakoyunlular bu devlete son verdiler (1409). Harput Artuklu Kolu (11851234): Hasankeyf koluna hükümdar olamayan Ebubekir, Harput'a gelerek, Harput Artuklu kolunu kurmuştur (1185). Alaaddin Keykubad'ın Harput'a girmesiyle bu kol sona ermiştir (1234).

Artukogullari Döneminde Çemisgezek

Çubukoglu Mehmet Bey'den Çemisgezek ve çevresini alan Balak Gazinin hakimiyeti 1124 yilina kadar sürdü. Balak Gazi Harput, Palu Çemisgezek ve Dersim havalisini hakimiyeti altina aldi. Bu tarihte Balak Gazi Haçlilarla girdigi mücadelede hayati­ni kaybetti. Bunun üzerine Çemisge­zek ve çevresi Timurtas'in egemenligine girdi.

Artuk Bey bütün Selçuklu kumandanlari gibi bir Türkmen Beyi idi. Bu hanedana mensup bir çok hükümdarin elde edilen sikkelerdeki damgalarina bakilirsa bunlarin Oguzlarin "Kayi Boyu'na" mensup olduklarini kabul etmek gerekir.

Artuk Bey bir çok savaslara ve bu meyanda Malazgirt Meydan Muharebesine de istirak etmis ve Selçuklu Sultanlari tarafindan verilen yüksek görevlerde bulunmustur.

back

anasayfa