SON TELGRAF GAZETESİ, 24 HAZİRAN 1937,

Yakalanan şakilerin Elazizde muhakemeleri başlıyor

*Sergerde Seyit Rıza gönderdiği mektuba rağmen hala gelip teslim olmadı

*Bu yakınlarda çeteye karşı ikinci bir sıkıştırma hareketi yapılması ihtimali vardır

Tunceli'nde teslim olan ve ele geçirilen şakilerin muhakemelerine bugünlerde başlanacaktır. Elazizde muhakeme hazırlıkları bitirilmek üzeredir. Geniş bir mahkeme salonu hazırlandığı gibi, adliye kadrosu da muhakemenin sür'atle bitirilmesi noktasında takviye edilmektedir.

Muhakemeleri yapılacak olanlardan Roznaklı Kamer, Demenanlı Cebrail, Yusufhanlı Agdatlı Kamer, Sihan Hiso, Bahtiyardan Şahin Elazizde mevkuf bulunmaktadırlar.

Bunlar diyorlar ki:

-Biz hükümete mutiiz, devlete şimdiye kadar çok hizmet ettik. Şeyh Sait isyanında hükumete milis kuvvetleri verdik.

Yusufhan reisi Kamer de diyor ki:

-Bu işe çare bulup önliyemedim. Onun için devlet beni assa kanım helal olsun.

muhalefete kalkanlardan bazıları, adlitakibattan ve ceraimi adliye takibatından kurtulmak için köylerinin civarında karakol yapılmasına rıza göstermiyenlerdir.

Demenan aşiretinden biri de karnını göstererek şunları söylemiştir:

--Bu aç! Bu doyacak! Devlet efendimiz olursa karnımız doyar.

Plimer, Çimişgezek , Pertek, Ovacık kazalarında hiçbir şey yoktur.

Nazimiyenin Hırran, LAzkirdin Mahmut, Horanın Sin nahiyelerinde küçük arazide muhalefet vardır. Bunlar da silahlarını getirerek teslim olmaktadırlar. Bir kısmı da korkarak dağa çekilmişlerdir.

Kuvvetleri dağılan ve kendileri muhalefette kalan reisler şunlardır:

Sin nahiyesi Abbas otağından Bahtiyar Kırgan, Hirrandan Harilli, Abbas uşağı reisi Seyid Rıza, Ali Şirin,Hidran reisi Agatrili Kamer, Yusufhan reisi Boznaklı Kamer, Bahtiyar reisi Şahin.

Bahtiyar aşireti hemen kamilen teslim olmuştur. reisin yanında on, on iki kişi kalmıştır. Henüz teslim olmiyan muhaliflerin üç, dört yüzü geçmediği anlaşılmaktadır. Teslim olmak için kıta kumandanına mektup gönderen Seyid rıza henüz gelip teslim olmamıştır.Tathirat devam etmektedir.

takip kıtaatımız imar ve tesisat ile meşgul olarak, ilerlemektedirler. Bu suretle ihata çemberi sıkıştıkça sıkışmaktadır. şakilerin çekilirken yaktıkları Munzur köprüsü yeniden yapılmıştır.

Kutuderesine sığınmış olanların da aşiret usülü üzerine ettikleri yeminden vazgeçmek için aralarında bir cereyan başladığı anlaşılıyor. İltica eden kafileler her gün Elazize gönderilmektedir.

Yeni nafıa işleri hızla ilerlemektedir, yollar uzamakta, kurulan köprülerin sayısı artmaktadır

 

KURUN GAZETESİ, 24 HAZİRAN 1937

SON DAKİKA

TUNCELİNDE BELLİ BAŞLI REİSLER TESLİM OLDU

Kıtalarımıza silAhlarını teslim eden reisler, kanımız devlete helAldır, bir iştir oldu, çok pişmanız diyorlar

Elaziz,(Sabaha karşı saat dört sureti mahsusada giden arkadaşımızdan)- Plömer, Çimişkezek , Pertek, Oacık kazalarında hiç birşey yoktur. Nazimiyenin Haydaran, Lazkirdin Mahmut, Hozatın Sin nahiyelerinde küçük arazide muhalefet var, bunların çoğu silahlarını getirerek teslim oldular.

Suçlular korkarak geri çekildiler. Bunların kurtuluş imkansızlığı karşısında yakında teslim olacakları anlaşılıyor.

Muhalifler şunlardır: Sin nahiyesinde Abbas uşağından Bahtiyar Kırgan Abbastır, Haydaranda Harilli, Kahmutta kamilen iştirak vardır. Fakat, Yusuf han grupu harekete başlarken kAmilen teslim oldular.

Burada iki aşiret yaşıyor: Biri Demenan diğeri Yusufhan.

Yusufhanlılar silAhtan tecrit edildi. Demenanda suçlular geri çekildi. Muhaliflerin sayısı üç yüzü geçmiyor. Asi rüesası altıdır. Bunlar, Abbasuşağı reisi Seyid Rıza, Haydaran reisi Ağatrili Kamer, Demenan reisi Cebrail,. Yusufhan reisi Boznaklı Kamer, bahtiyar reisi Şahin. bahtiyar aşireti kamilen teslim oldular. On iki kişi silahlıdır. Zaten suçtan takibleniyorlarsa da esas yedi kişidir.

Kurayşanın Syhan reisi Hisso de isyancılar arasındadır.

Roznaklı Kamer, Demenanlı Cebrail, Yusufhanlı Agdatlı Kamer, Syhan Hisso ve bahtiyardan Şahin Elazizde mevkufturlar.

Kendilerile görüştüm. Diyorlar ki:

Biz hükumete mutiiz, devlete hizmetlerimiz çoktu, büyük harpte ve Sait isyanında hukumete milis olarak yardım ettik. Muhalifler adi suçlular olarak cahillerin tatbikatından korkarak köylerinin yakıninde kurulan karakolları uzaklaştırmak için bu fenalığı yapmışlardır. Yusuf han reisi Kamer diyor ki: Bu işe çare bulup önleyemedim. Onun için devlet beni assa kanım helAl olsun.

Bugün Kırmızı dağda, Demenan aşiretinden biri kapkara göğsünü açtı ve dedi ki:

Bu aç doyacak!...Devletin efendi olmasını isteriz. devlet efendimiz olursa karnımız doyar...

Muhafızalayı cephe tutarken asiler şunları söylemşlerdir: Ankaradan zırhlı askerler geldi. Bunlara kurşun işlemez teslim olalım. Tayyareler bugün keşifte devamdadır, giyecekleri yiyecekleri bitiyor. mezru arazi kıtalarımız altındadır. Açlık onları sıkıştırıyor. Temdin siyaseti geniş şekilde sürüyor. Asker tesisat yaparak ilerliyor. 26 da çete tekrar sıkıştırılacaktır.

Seyid Rıza mektup göndermiştir. Bu teyid ediyor. Asilerin yaktığı Munzur köprüsü yeniden yapıldı.

Niyazi Ahmed

backe