BELGELER

Evliya Çelebi  Seyahatnamesi'nden

1518-924 Tarihli Çemişgezek Livası kanunnamesi

1541-948 Tarihli Çemişgezek LivAsı kanunnamesi

1566-973 Tarihli Çemişgezek LivAsı kanunnamesi

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Belgesi

 

1518 /924 Tarihli Çemişgezek Livası kanunnamesi

DEFTER-İ YASAH-İ LİV-İ Çemişgezek TAFSiL-İ KANUNNME-İ LİV-İ MEZKuRE BER MuCEB-İ KANUN-İ OSMANi

1-) önce kurAda vAki'olan re'AyA ki, Müslümanlardururlar, anun kim, çifti ola her çift başına resm-i-çift deyü ellişer akçelerin alalar. Ve anlarun kim, çifti olmaya veya bir hAnede tekrar müzevvec ola, anlardan dahi on ikişer akce resmi-i bennAk alalar. Ve bunlardan zirA'at eder kimesne olsa, zirA'atine göre hesAb edüb her iki dönümüne bir akçe alalar. Ve anlar kim, mücerred olalar, atalarına hizmet eder oamayup'alA hidetin kendü kArlarında olalar, anlarun gibiden altışar akçe resm-i caba bennAk alalar

2-) Ve kefere tAifesinden resm-i çift-i bennAk ve resm-i micerred alınmayup her harAc-güzAr nefer basına yirmi beşer akçe ispenç alalar.

3-) Bu zikrolan hususların alınmalarının mevsiimi önce-i bahAr avAil-i Mart´dadır, andan mukaddem almayanlar.

4-) Ve zirA'atlerinden eğer Müslüman ve ger keferidir, hums üzere alalar. AmmA müşlümanların penbelerinden ve bağlarından ve meyvelerinden yedide bir alınur. Ve bu zirkolanlar kefereden gerü hums üzere alalar.

5-) Ve resm-i arusiyye eğer aruşiyeden altmış akçe allar ve dul avretden otuz akçe alalar. Kız oğlan olandan her ne yerde nikAh olur ise ola, atası ne yerde ra',yyet kayd olmuşsa, anda alına. Ve dul avret her ne yerde nikAh olsa, anda alına.

6-) Ve resm-i asel hAsıl olan baldan öşür üzre alalar.

7-) Ve Adet-i ağnAm her iki koyuna her bir akçe üzere alalar.

8-) Ve resm-i yaylak her yaylakçı olan kimesnelerden ki, çıhAt-pAsı ola, her hAneden bir nügi yağ alalar ki, iki yüz dirhem ola.

9-) Ve cerAim-i hayvAnAt içün dahi ya at veya sığır ekine girüp ziyAnlık etse, jer soğır veya at başına beşer akçe cürmün alalr. Ve ekin sAhibinin ziyanlığın dahi ödedeler ve beşer ağaç dahi uralar. Her hAneden maktü' almayalar.

10-) Ve resm-i AsiyAp her AsiyApdan ayda beşer akçe resm alalar ki, yıllığı altmış akçe olur.

11-) Ve bAc hususu dahi kadim kanunları üzere mukakrar kılınup zirkolunur: Harir yükü ubur etse, her yükünden üç EşrefibAc alınur imiş; ellişer akçeden yüz elli Osmaniakçe olur. Ve on iki akçe noktabaşı deyü alurlar imiş. Ve ketAn yükü, eğer şehirlü getürse, eğer bu yerde satsa ve ger gayrı yere iletse, yirmi beşer akçe bAc alınur imiş. Ve eğer Ahar kimesneler getürüp ubur etse, her yüküne yirmi beşer akçe alurlar imiş. Ve yond satılsa heryüküne beşer Eşrefialurlar imiş. Ve bez yükünden ki, gelüb ubur etsa, her yüküne altı akçe alurlar imiş.

12-) Ve koyun ve keçi boğazlansa, her başına altı Tebriziakçe alınur imiş ki, iki Osmaniolur. Ve araya gelen otuz iki kileden bir kile alınur imiş. Ve na'l yüki ubur etsa, bir ançin alınur imiş ve eğer satılsa, yirmide bir alınur imiş. Ve üzüm yükünden gerek satılsa ve gerek gayriye gitse, yirmide bir alınur imiş. Ve demür dahi üzüm yüki düsturi üzere imiş. Ve at katır satılsa, her başa bir şahkurialınur imiş ve sığırdan altı akçe ne inekten dört akçe alınur imiş. Ve zemin ve hAne satılsa, dahi yirmide bir alınur imiş. Bunlar külliyen ber karar-ı sAbık mukarrer kılındı.

1541/948 Tarihli Çemişgezek Livası kanunnamesi

kanunname-i Liva-i Çemişgezek

önce kurda sakin olan re'AyA ki Müslümanlardır anlarun kim çifti olup defter-i cedidde üzerine tamAm çift kayd olunmuş ola elli akça resm-i çift ve altı altın resm-i ırgAdiye vireler.

Ve nim çift kayd olunan re 'aya yirmi beş akça resm-i çift ve altı akça resm-i ırgadiye vireler. Amma vilayet-i mezburenin ekserisi kuhistAn olup yerleri tam. Çifte ve nim çifte mütehammil olmayup ol asil kuraya resm-i çift ta'yin olunmaya resm-i zemin yazılmışdır kaç dönüm zemin zirA'at iderlerse iki dönüme bir akçe resm-i zemin virüp ve zira'at itmeyen veyAhud resm-i zemin resm-i bennAkden düşük olan ve çifti ve zirA'ati olmayup müzevvec olanlardan dahi on ikişer akça res-- bennAk ve altışar akça resm-i ırgadiye vireler.

Ve mücerred olup kisb-i kara kadir olanlardan ki baliğ olmuş ola altışar akçe resm-i mücerred alınıp resm-i ırgadiye alınmaya.

Ve kefere taifesinden resm-i çift ve resm-i bennak ve resm-i müceri alınmayup her harAc-güzAr kafir başına yirmi beşer akça ispenç alınup ve müzzveclerinden altışar akça resm-i ırgadiye alına.

Ve bu zikr olan hususlarun alınmalarının mevsimi mart ayının gurresidir bundan mukaddem alınmaya.

Ve zirA'tlerinden eğer Müslüman ve eğer keferedir hums üzere alalar mej ;ol kai~e ki yol üzerinde olup defterde altıda veyahud sekizde bir yazılup tas:

Olunmuş ola anlardan defter mucebince alınup ziyade alininaya.

Ve şimdiye değin vilayet-i mezburede alınan erkAd adeti ki tAbhir ve şahn ve nayibcek ve hizircek diyu ve sair alınan zulümler külliyen einr-i htiinaytinla 1 o4uninu~dur heinan defter-i cedide kayd olunan huktik-i şer'iyye ve rtistim-i arf er ne ise il-tip hilaf-i defter bir akça ve bir habbe alınmaya.

Ve bir ra'iyyet fevt olup o~u kalsa atasinin ciffligi her ne inikdar ise ogıu ri tasarrif olup sipahi andan resm alamaz amma oğlu kalınayup karl ndast kalsa r dem el virdti~ti tapuyu karinda~i 'ire sipahi ahara virmege kadir değildir amma raz ile bir kimesneyi sure~ idu..p ccr inislindcn ziyade ~leb i~irmeyeıer o~lu karinda5i kalınasa kizi ve hatunu veyahud amintileri kalsa anlarun zira~ 'at olui vere inedhali yokdur 0) vakit sipahileri mulitardir her kime dilerse vi~r.

Ve vilayet-i inezbtirede isti'mal olunan kilenin do.(rt kilesi bir İstanbul ki)

Defterde İstanbul kilesi yazilup bug day ve sair bu~daya tabi' hubtibit noh ve inerciniek gibi her İstanbul kilesi dokuzar akçaya ve arpa altışar akçaya ve d do'. Rde.i akc,~a h~.~ah o1~inmi'sdur.

vilayetde eğer ucuzlukdur ve e~er kiziikdir re'ayadan (östir bedeli ak~ alininayup e~er bu~day ve eğer arpa ve sair hubtibat her ne ise bıctiltip ayniyle t reke vireler eğer sancakbeyleridir ve eğer sair zu'eina ve gayridir re~ayaya zuirn idu' 'b stir bedeli akça taleb itineyeler itinek isterlerse hakimti'l-vakt olanlar men idele

Ve vilayeta inezburenin ba~1arinin mtislu.(manlardan her yi~z te~ek bag ma ak~a ve keferenin her yüz te~ek bag ma altı;ar akça alınup ziyade alınmaya.

Ve resm-i de~tbani dahi tarlaya at ve st~r girup z~an11k eyiese her at ve $l~ başına beş akça cerime alınup ve ekin sahibinin ziyanligin dahi tazmin itdire~ madeinki ekine davar girtip ziyanlik itmeye kimesneden b~vech bir akça ve habbe alınmaya.

Ve vilayet-i mezbtirede sabikda erkad zulintinden nice re'aya perakende oh hariç-i vilayete gidtip haliya osman kanunu olduğun istima eyledu.(kierinde gi yerlti yerine gelu'~p tavattun iderlerse ye vilayet Kitabet olundukda ba~zi ra'iyy yazılmayup han'c kalini~ ise hariç eminleri dahl itmeytip sahib-i timar olanlar inuf sarrif olalar zira ki ra~iyyet o~lu ra'iyyetdir inadem ahara ra'iyyet kayd olunmu; maya ve defterde mukayved olan asirederden dahi sabikda zultiinden peraken~ olinu; re aya girti geltip cema~adenne girder anlara dahi hariç eminieri dahl itn' yeler sahib-i 'aşiret her kiin ise anlar inutasarrif olup adet-i a~nainlarin 5~ aşiretlenyle iniri ictin zabt oluna.

Amina 501 'a§.iret ki vilayet Kitabet olundukda geltip yazılmayup ktillisi ha kalini; ola veyahud vilayet yazildikdan sonra geleler anlarun gibilerin resl hane len ve bad-i hevalari ve sair rtistim-i 'orfiyeleri ve adet-i agnamlari miri i~ zabt olunup her kiintin toprağında zira’at iderlerse sahili-i zemin e be;de bir mi stillerin vireler.

Ve vilayeta inezbure ahilisi hentiz defter ahvalin bilineytip ba'zi mescidlerin zaviyelerin ve tekke lerin birer inikdar vakif bag lan ve yerieri olup defter-i cedi yazdirinayup hariç kalini; ola ol asil vakif yerlere dahi sipahiler ve hariç emini dahi itmeytip kadtmti'z-zamandan vakfa zabt olunan yerler ki kimesneye timar lii olunmu; olmaya oligeidtigu üzere girti vakf ictin zabt oluna.

Ve ;ol zemin ki bir karye rim ekin1i~ olup vilayet Kitabet olundukda hasil~ malistib olinu; ola bu inaktileye dahi hariç eminleri dahi itmeyeler ainma ;oi ra'anin ki inu'ayyen ve mu intas sinuri ve harabeşi olup vilayet kit&bet olu~di hali ve harabe olup deftere yazılmayup sonradan ma'mut olup zira'at olunsa ~ inezra1ayi hariç eminlen. Zabt eyleyeler.

Ve ktilliyen adet-i agnam miri ictin kayd olunmu;dur iki koyuna bi~ alınup ziyade alinma~.

Ve resm-i kışlak dahi bu vilayetde köm dirler her üc yüz davara bir davar vireler. Kiymeti otuz akça ola ziyade ve eksük olsa ana göre hesab oluna.

Ve sair ceraim ve bad-i heva kanun-i osmani üzere yazilinişdir andan tecav itmeyeler.

Ve nefs-i Çemişgezek'den gayri ribatlarda tainga ref o1uninu~dur mm-ba Çemişgezek'den gayri yerde bir akça ve bir habbe tainga all ninaya.

Ve vilayet-i mezbtirede vaki' olan kura halki dahi ilidyarlanyla hazr oluninaj olanlar hazr olunup hazra kabil olinayanlari cebr ile hazr itineytip biceler.

Ve vilayet-i inezbtirede merhtiin fir htiseyin bey'in ba~zi ag alan ve nakerle kadimti~z-zamandan ri'ayet oluflu geltip haliya defter-i cedid-i hakani de dal

Yazılmayup naker diyti bas akçasiyla avariz-i diva niye den mu 'af kayd o1~ ~ ellerine stiret-i defter virilinisdir ol asil defter-i cedide nbker yazilanlarun kei

-rinden ve sulbi oğullarından oturdukları ye rde sipahileri bas akçasi543 taleb 1 avariz-i divani dahi teklif olunmaya.

Ve vilayet-i inezbtire şimdiye de~n ku rdistan htikintinde olup defter aLiva lii ~edtikieri ecilden zikr olan no..kerlertin ekserisinin oğulları defter-i cedid ımayup hariç ka1ini~dir ol asil sahili nöker olup defter-i cedide naker kayd olu elinde stireta defteri ola nökerlertin sulbi oğulları ki hariç ez~efter kalini:

R anlardan dahi bas akçasi taleb olunmaya.

Ve bar hususu dahi kanun-i kadimleri budur ki zikr olunur:

Örneğin harir yükü'übur itse her yükünden yüz elli akça bar alınur ve on iki ~ noktaba;i diyti alınur.

Ve keten yükü übur itse her yüküne yirmi beş akça alınur.

Ve bez yükü 'übur itse her yüküne on sekiz akça alınur.

Ve penbe yükü 'übur itse her yüküne on iki~er akça alınur. Sabun yükünden altı~ar akça alınur.

Ve Na'l yükünden her yükden bir geyim na'l alınur ainina bu inezktiran 'übur

Bunda saulsa satan kimesneden yirmi akçada bir akça bar alınur.

Ve Arsaya gelen hububat kısmından otuz kileden bir kile alınu gelmeğin bunlar külliyen ber-karar-i sabık mukarrer kılındı.

Ve Bad-i heva ve cürm-i cinayet hustislarinda kanun-i Osmaniye müraca'at

olunup. andan tecavüz olunmaya.

1566/973 Tarihli Çemişgezek Livası kanunnamesi

kanunname-i Liva-i Çemişgezek

KurA da sakin olan re'AyA ki Müslümanlar ola anlarun kim çifti olup defteri cedidde üzerine tamAm çift kayd olunmuş ola elli akça resm-i çift ve altı akça re'AyA ırgadiye vireler.

Ve nim çift kayd olunan re’AyA yirmi beş akça resm-i çift ve altı akça resm-i ırgadiye vireler.

AmmA vilayet-i mezburenin ekseri kuhistAn olup yerleri tamAm çifte ve çifte mütehammil olmayup ol asıl kurAya resm-i çift tA'yin olunmayup resm-i ze-- yazılmışdır kaç dönüm zemin zirA'at iderse iki dönüme bir akça resm-i zemin ve zirA'at eylemeyüp ve resm-i zemin resm-i bennAkden eksük olan on iki resm-i bennAk virüp ve altışar akça resm-i ırgAdiye virüp anlardan resm-i çift itmeyeler.

Ve çifti ve zira'ati olmayup müzevvec olanlardan dahi on ikişer akça re’AyA bennAk ve altışar akça resm-i ırgadiye vireler.

Ve mücerred olup kisb ü kara kadir olanlardan ki bAliğ olmuş ola altışar resm-i mücerred alınup resm-i ırgadiye taleb itmeyeler.

Ve kefere taifesinden resm-i çift ve resm-i bennAk ve resm-i mücerred alınmayup her harAc-güzar kafir başına yirmi beşer akça ispenc alınup ve müveclerinden altışar akça resm-i ırgAdiye alalar.

Ve bu zikr olan hususların alınmalarının mevsimi Mart ayının önceidir ancak mukaddem alınmaya.

Ve zirA'atlerinden eğer Müslüman ve ger kefere dir hums üzere alalar m--- şol karye ki yol üzerinde olup defterde altıda bir veyAhud sekizde bir yazılup t--- olunmuş ola anlardan defter mucebince alınup ziyAde alınmaya.

Ve şimdiye değin vilayet-i mezburede sAbıka EkrAd Adeti üzere tabh şahnegive nAyibcek ve hızırcek diyü ve. sAir tarikle alınan zulümler külliyet ile ter-i atikde merfu olmağın yine ol vech üzere ibkA olunup defter-i cedide olunan hukuk-i şer'iyye ve rüsum-i örfiyye her ne ise alınup hilaf-i defter bir akça bir habbe alınmaya.

Ve bir ra'iyyet fevt olup ogiti kalsa atasinin çiftli~ her ne mikdar ise oğlu tasarrıf olup sipahi andan resm alam~z aininA oğlu kalmayup karındaşı kalsa. Dem el virdiigu tapuyu karindasi 'ire sipahi ahara virmege kadir degiidii atnn

karındaşı kalmasa kızı ve hatunu veyahud ammuleri kalsa anlarun zirA'at olan yere medhali yokdur ol vakit sipAhileri muhtArdir her kime dilerse virür.

Ve vilayeti mezburede isti'mAl olunan kilenin dört kilesi bir İstanbul --- olup defterde İstanbul kilesi yazılup buğday ve sair bugdaya tabi' hububat nohut ve mercimek gibi her İstanbul kilesi on ikişer akçaya ve arpa sekizer akçaya ve dahi Sekizer akçaya hesab olunmuş;dur.

vilayetde eğer ucuzlukdur ve eğer kızlıkdır re'AyA an öşür bedeli alunmayup eğer buğday ve eğer arpa ve sair hububat her ne ise ölçülüp ayniyle vireler eğer sancakbeyileridir ve ger zu'emA ve sA'ir sipahilerdir re'AyA ya öşürr bedeli akça taleb itmeyeler itmek isterlerse hakimü'l-vakt olanlar nideler.

Ve vilayeti mezburenin bağlarından Müslümanlardan her yüz tegek bağ beş akça ve keferenin her yüz tegek başna altışar akça alınup ziyAde alınmaya.

Ve resm-i deştbani dahi tarlaya at ve sigir girup ziyanlik eylese her at ve sığır başına beş akça cerime alınup ve ekin sahibinin ziyanligin dahi tazmin itdire. Mademki ekine davar girup ziyan eylemeye kimesneden deştbani diyü bir akça bir habbe alinmaya.

Ve vilayetti Kitabet oldukda ba'zi ra'iyyet yazilmayup baric kalmış ise haric e ~ dahi itmeyüp sahib-i ümar olanlar mu tasarrif olalar zirA ki ra'iyyet oğlu ra

Madem ki ahara ra'iyyet kayd olunmui olmaya ve defterde mukayved ol ~ederden sabıkA perakende olmu~ re aya giru gelüp cemA'ailerine gireler ai)l~

hariç eminleri dalil eylemeyeler sa-hili-i 'a;iret her kim ise anlar mutasar Ad~t-i a~nam1ari sair '~ireden'y1e inin- icun zabt oluna.

AmmA ;ol 'a;iret ki vilayet Kitabet olundukda gelüp yazılmayup küllisi hai

İ~ ola veyahud vilayet yazıldıkdan sonra geleler anlarun gibilerin resn aelen' ve bAd-i hevAlari ve sair rüsüin-i 'b'rfiyyeleri ve Adet-i agnainlan iniri i~t bt olunup her kimin toprağında zirA'at iderlerse sahi~i zemine be~de bir ma ~n vireler.

Ve vilayet-i mezbüre ahalisi ba'zi mescidlerin ve zAviyelerin ve tekkelerin bir(

Ar vakıf bağlan ve yerleri olup defter-i cedide yazdirmay~ip hariç kalıni~ ola li vakıf yerlere dahi sipahiler ve hariç eminleri dahi itineytip kadimti'z-zaina-nda

Zabt olunan yerler ki kimesneyc timar kayd olunmu~ olmaya oh geldug ere gil-ti vakf icün zabt oluna.

Hali ve harabe olup deftere yazilmayup sonradan ma'mtir olup ziraat olunsa mezre'ayi hariç eminlen. Zabt eyleyeler.

Ve külliyen adet4 ag~nAin min icün kayd olunmusdur iki koyuna bii alınup ziyAde alınmaya.

Ve resm-i yaylak dAhi üç yüz koyuna bir koyun alınup veyAz.hud bahasi icu~ akçaalma ziyade ve eksük olsa bu minval üzere hesab oluna ve her hined nugi yag alına ki iki yüz dirhem olur.

Ve resm-i kışlak dahi bu vilayetde koin dirler her üç yüz davara bir davi ler kıymeti otuz akça ola ziyade ve ekitik olsa ana gb're hesab oluna.

Ve sair ceraim ve bad-i hevA kanun-i osmani üzere yazilmi;dir andan ü iuneyeler.

Ve nefsa Çemişgezek 'den gayri ribatlarda tamga ref olunmu;dur ml nefs4 Çemişgezek'den gayri yerde bir akça ve bir habbe tamga alınrnaya.

Ve vilayet-i mezburede vaki' olan kurA halkı dahi ihtiyarlarıyla olunmağa kabil olanlar hazır olunup hazra kabil olrnayanlari cebr ile hazr it o('lceler.

Ve vilayet-i mezburede merhtiin fir Hüseyin bey'in ba'zi ag alan ve n6 olup kadimü'z-zamandan ri'ayet olunu geli.'ip haliya defter-i cedida hakani3 ra'iyyet yazilmayup no.' ker diyü bas akçasyila 'avariz~ divaniye den mü'af ka, nup ellerine süret-i defter dahi virilmi;dir ol asil defter-i cedide nb'ker yazı ıa kendülerinden ve sulbi oğullarından oturdukiari yerde sipahileri baş; akçai iüneycler 'avariz-i divani dahi tekrif olunmaya.

Der-beyAn-ı bAc:

Harir yükü 'übür itse her yükünden yüz elli akça bAc alına ve on iki akça tabacı alma.

Ve keten yükü 'übür itse her yüküne yirmi beş akça alına.

Ve bez yükü 'übür itse her yüküne on sekizer akça alına.

Ve penbe yükü 'übür itse her yüküne on ikişer akça alına.

Ve sabun yükünden altışar akça alına.

Ve na'l yükünden her yükden bir geyim na'l alına ammA bu mezkürar itmeyüp bunda satılsa satan kimesneden yirmi akçada bir akça bAc alınur.

Ve arsaya gelen hububat kısmından otuz kileden bir kile alınu gelmeğe ber-karAr-ı sAbik mukarrer kılındı.

Ve bAd-ı hevA ve cürm-i cinAyet hususlarında kanun-i Osmaniye m olunup andan tecAvüz olunmaya.

kanunnamenin tek orijinal nüshası Başbakanlık Osmanlı Arşivi Tapu Tahrir Defterinde 64, sh. 755'de bulunmaktadır.

 

 

ÇEMISGEZEK LIVASI KANUNNAMELERI

Osmanli Imparatorlugunda eski bir devlet gelenegine uyularak belirli araliklarla yapilan tahrirlerin sonuçlarini ihtiva eden mufassal defterlerinin basina konulan kanunnameler, sosyal ve ekonomik hayatin düzenlenmesini sagliyordu.

Bu kanunnameler fetihten hemen sonra kaleme alinirken, öteden beri yürürlükte olan örf, gelenekler ve yörenin yasam tarzi gözönüne alinarak düzenlenirdi. Her bölgenin, hatta her sancagin bir kanunnamesi mevcuttu. Çemisgezek Sancaginin'da bir kanunnamesi mevcuttu. Ancak bu kanunnameler sadece Osmanli Devleti zamaninda yapilmamistir. Daha önce Akkoyunlu hükümdari Uzun Hasan Bey'in yapmis oldugu kanunnameler mevcuttu ki, "Hasan Padisah Kanunlari" adini bu zattan almaktadir. 1518 tarihine dogru Diyarbekir eyaletine bagli bulunan sancak ve nahiyelerin dokuzunda Hasan Padisah (Uzun Hasan) kanunlari uygulaniyordu. Çemisgezek sancaginda da uygulaniyordu.

Çemisgezek Livasiyla ilgili 1518 (924) tapu defterlerinde Çemisgezek Livasi kanunnamesi "ber muceb-i kanun-i Osmani" basligi altinda takdim edilmektedir. 1526'da yeni bir kanunnamenin yapilmadigini görüyoruz. 1541 (948) tarihli mufassal defterinin basinda bir "Kanunname-i Vilayet-i Çemisgezek" bulunmaktadir. Bu kanunnameyi asagida aynen verecegiz. Bu heriki Çemisgezek kanunlari birbirinin aynisi degil. Ancak birbirlerine benzer yanlari çoktur. Mesela, bir çiftlik yer tutan reayanin elli akçe çift resmi ödemesi konusuna her iki kanunnamede de yer verilmektedir. Bu bakimdan heriki tahrir arasinda geçen yirmi üç yillik sürede çift resminin miktarinda bir degisiklik olmamistir. Buna karsin 1541 tarihli kanun­namede bir çiftlik yer tasarruf eden reayanin alti akçede "irga-diye" ödiyecegi belirtilmektedir ki, böyle bir hüküm bir önceki ' kanunnamede bulunmamaktadir.

Hazirlanan bu 1518 ve 1541 tarihli kanunnameler görülecegi gibi daha çok ziraatle ilgilidir. Gerek halkin devlet topragindan kolay tasarruf etmesi, gerekse bu tasarrufa karsilik devletin vergi almasinda kolaylik saglanmasinda kanunnameler önem tasimaktadir. Topragi tasarruf sekli ve vergi sekillerinin degismesi, ortaya yeni düzenlemelerin yapilmasi ihtiyacini çikarmistir. Bu nedenle çesitli zamanlarda yapilan tahrirler sonucunda yeni kanunlar çikarilabilmistir. Mesela, 1518 tarihli kanunnamede "nimçift" ile ilgili bilgi bulunmamakta. Buna karsilik 1541 yilina ait kanunnamede mevcuttur. "Caba bennak" terimi 1518 tarihli kanunnamede geçmekte, hatta verecekleri vergi miktari belirtilmektedir. Buna karsilik 1541 tarihli kanunnamede caba bennaklarla ilgili hükümlere yer verilmemistir.

Görülecegi üzere 1541 tarihli kanun­name, 1518 tarihli kanunnameye göre daha genis kapsamlidir.

1518 (924) Tarihli Çemisgezek Livasi Kanunnamesi

"Defter-i yasahay-i liva-i Çemisgezek

Tafsil-i kanunname-i liva-i mezbüre ber müceb-i kanun-i Osmani. Evvel kurada vaki olan reaya ki, müslümanlardirlar anin kimçifti ola. Her çift basina resmi çift deyu elliser akçalarin alalar ve anlarin kim çiftçi olmayan veya her hanede tekrar müzevveç olanlardan dahi onikiser akçe resm-i bennak alalar ve bunlardan ziraat eder kimesne olsa ziraatine göre hesab edüb her iki dönümüne bir akçe alalar ve anlar kim kaydolalar atalarina hizmet eder olmayub ala hazihi kendü kararlarinda olalar, anlarun gibiden altisar akçe resm-i caba bennak alalar ve kefere taifesinden resm-i çift ve resm-i bennak ve resm-i mücerred alinmayub, her harac-güzar nefer basina yirmibeser akçe ispençe alalar. Bu zikrolan hususlarin alinmalarinin mevsimi evvel bahar evail-i Martladir. Andan mukaddem almayalar ve ziraatlerinden eger müslüman ve ger keferedir hums üzere alalar.Amma müslümanlarin penbelerinden ve baglarindan ve meyvelerinden yedi­de bir alinub ve bu zikr olanlar, kefereden geruhums üzere alalar ve resm-i arusiye her arusiyeden altmis akça alalar ve tul avretden otuz akçe alalar. Kizzoglan olandan her ne yerde nikah olur ise ola atasi ne yerde ra'iyyet kaydolmus ise anda alina ve tul avret her ne yerde nikah olsa anda alina ve resm-i asel hasil olan baldan ösür üzre alalar ve adet-i agnam her iki koyuna bir akçe alalar.

Ve resm-i yaylak, her yaylakçi olan kimesnelerden ki çeherpasi olan her haneden bir nügi yag alalar ki iki yüz dirhem ola ve ceraim-i hayvanat içün dahi ya at veya sigir ekine girüb ziyanlik eylese her sigir veya at basina beser akça cürmün alalar ve ekin sahibinin ziyanligin dahi ödeyeler. Ve beser agaç dahi u rai ar.

Her haneden maktu akçe almayalar ve resm-i asiyab her asiyâbdan ayda beser akça resm alalarki, yilligi Altmis akça olur ve bac hususu dahi kadim kânunlari üzre mukarrer kilinub zikr olunur.

Harir yükü ubûr etse her yükünden üç esrefi bac alinir imis. Elliser akçadan yüzelli Osmanî akça olur ve oniki akça noktabasi deyu olurlarimis. Ve keten yükü eger sehrülü getürürse eger bu yerde satsa ve ger gayri yere iletse yirmi beser akçe bac almurimis. Ve eger ahar kimesneler getürüb ubûr etse her yüküne yirmi beser akça alurlarimis ve bun­dan satilsa her yüküne beser esrefi alurlarimis. Ve bez yükünden ki gelüb ubûr etse her yüküne on sekiz akça alirlar imis. Ve ger bunda satilsa yirmide bir alurlar imis. Ve penbe yükü ubur etse her yüküne oniki akça alurlarimis. Ve eger satilsa yirmide bir alurlar imis. Ve sabun satilsa geru yimide amma ubur eylese her yüküne alti akça olurlar imis.

Ve koyun ve keçi bogazlansa her basa alti Tebrizî akça alunurimis ki, iki Osmanî olur. Arasaya gelen otuziki kileden bir kile alunurimis.

Ve nal yükü ubûr eylese birincin (?) alinurimis. Ve eger satilsa yirmide bir alinurimis.

Ve üzüm yükünden gerek satilsa ve gerek gayri yere gitse yirmide bir alinurimis.

Ve demir dahi üzüm yükü düsturu üzere imis. Ve sigirdan alti akça, esekten dört akça alinurimis.

Ve rimel ve hinna satilsa dahi yirmide bir alurlarimis. Bunlar külliyen berkarâr-i sabik mukarrer kilindi."

1526 tarihli Icmal defteri kayitlarina göre Çemisgezek Livasinda bir mirliva, bir kadi, bir nefs ve birer cami ve med­rese bulunmaktadir.

1541 (948) Tarihli Çemisgezek Livasi Kanunu


1- Evvelâ kurada sakin olan reaya ki müslümanlardir onlarin kim çifti olup defter-i cedidde üzerine tamam çift kaydolunmus ola elli akçe "resmi çift ve alti akçe "resmi irgadiye" verirler ve nim çift kaydolan reaya yirmi bes akçe "resmi çift" ve alti akçe irgadiye verirler. Amma vilâyet-i mezburenin ekseri gühistân olub yerleri tamam çifte ve nim çifte mütehammil olmayub ol asil kuraya resmi çift tayin olunmasiyub "resmi zemin" yazilmisdir. Kaç dönüm zemin ziraat iderlerse iki dönüme bir akçe resmi zemin virüb ve ziraat etmeyen ve yahut resmi zemini, resmi bennakinden eksik olan ve çifti ve ziraati olmayub müzevveç olanlardan dahi on ikiser akçe "resmi bennâk" ve altisar akçe "resmi irgadiye" verirler ve mücerred olub kisb-ü kâra kadir olanlardan ki, balig olmus ola altisar akçe "resmi mücerred alinub, resmi irgadiye alinmaya.

Ve kefere taifesinden resmi çift ve resmi bennâk ve resmi mücerred alinmayub her haraçgüzâr kâfir basina yirmiser akçe "ispenç" alinub ve müzevveçlerinden altisar akçe resmi irgadiye alina.

Ve bu zikrolunan hususlarin alinmalarinin mevsimi Mart ayinin gurresidir. Andan mukaddem alinmaya.

2- Ve ziraatlerinden eger Müslüman ve ger keferedir humus üzere alirlar. Meger sol karye ki, yol üzerinde olub defterde "altida bir" ve yahud sekizde bir yazilub tasrih olunmis ola. Anlardan defter mucebince alinub ziyade alinmaya.

3-Ve simdiye degin vilâyet-i mezbûrde alinan Ekrâd adeti ki tabhir ve sahnegi ve nâibcek ve hizircek diyüve sayir (tarikle) alinan zulümler külliyen emr-i hümâyûnla rev olunmisdir.(Külliyet ile defteri atikde merfu olmagin yine ol vech üzere ibka olunub) hemen defteri cedide kaydolunan hukikser'iye ve rüsum-i örfiye her ne ise virüb hilâf-i defter bir akçe ve bir habbe alinmaya.

4- Ve bir raiyet fevt olub oglu kalsaatasinin çiftligi her ne miktar ise oglu mutasarrif olub sipahi andan resmi olamaz. Amma oglu kalmayub karindasi kalsa madem el virdigi tapuyi karindasi vire sipahi ahare virmege kadir degildir.Amma garezle bir kimseyi suret idüb "ecr-i misl"inden ziyâde taleb itdirmeyeler. Oglu ve karindasi kalmasa kizi ve hatunu ve yahut rammülari kalsa anlarun ziraat olunur yere medhali yokdur.Ol vakit sipahileri muhtardir, her kime dilerse virür.

5- Ve vilâyet mezbürda ist'mal olunan kilenin, dört kilesi bir Istanbul kilesi olub defterde Istanbul kilesi yazilub, bogday ve sayir bogduya tabii, hububat, nohud ve mercimek gibi her Istanbul kilesi dokuzar akçeye ve arpa altisar akçeye ve dari dörder akçeye hisablun musdur.

6- Vilâyetde eger ucuzlukdur ve eger kizlikdir reayadan ösür bedeli akçe alinmayub, eger bogday ve eger arpa ve sayir hububat her ne ise ölçülüb, ayniyle
tereke vireler. Eger sancak beyleridir, eger sâyir zu'amâ ve gayridir reayaya zulm idüb, hakimû'l-vakt olanlar nen'ideler.

7- Ve vilâyet-i mezbürenin baglarinin müslümanlardan her yüz tefek bagina bes akür ve keferenin her yüz tefek bagina altisar akçe alinub, ziyade alinmaya.

8- Ve "resmi destbâni" dahi tarlaya at ve sigir girüb ziyanlik eylese, her at ve sigir basina beser akçe "cerime" alinubve ekün sahibün ziyanligin dahi tazmin itdüreler. Madem ki, eküne davar girüb ziyanlik itmeye kimesneden bieçh bir akçe ve bir habbe alinmaya.

9- Ve vilâyet-i mezbürda sabik da Ekrâd zulmünden nice reaya perakende
olub hariç vilâyete gidüb hâliyâ Osman kanuni oldugun istimar eyledüklerinde
girü yerlerine gelüp, tavattun iderlerse ve vilâyet kitabet olundukda bazi raiyet yazilmayub hariç kalmis ola ve yahud vilâyet yazildiktan sonra geleler anlarun
gibilerin resmi haneleri ve bâdihevalari ve sayir rüsûm-i örfiyeleri ve adet-i ag
namlari miri içün zabt olunub her kimin topraginda ziraat ederlerse sahib-i zemine beste bir mahsullerin vireler.

Ve vilâyet-i mezbure ehalisi henüz defter ahvalin bilmeyüb, bazi mescütlerin ve zaviyelerün ve tekyelerün birer mikdar vakif baglari ve yerleri olub, defter-i cedide yazdirmayub haric kalmos ola. Ol asil vakif yerlere dahi sipahiler ve hariç eminleri dahi etmeyüb kadimü'z zamanda vakfa zaptolunan yerlerki, kimesneye timar kaydolunmis olmaya. Olageldigi üzere girü vakf için zaptoluna ve sol zemin ki bir karyenin ekinligi olub vilâyet kitabet olundukta hasili bile mahsüb olmus ola. Bu makuleye dahi hariç eminleri dahi itmeyeler. Amma sol mezre'nin ki mu'ayyen ve mümtaz sinirli ve harebesi olub vilâyet kitabet olundukda hâli ve harebe olup, deftere yazilmayub sonradan ma'mur olub ziraat olunsa, ol asil mezrai'i hariç eminleri zapteyleyeler.

10- Ve külliyen "adet-i agnam" miri içün kaydolunmusdir. Iki koyuna bir akçe alinub ziyade alinmaya.

11- Ve resmi yaylak dahi üçyüz koyuna bir koyun alinub ve yahud bahâsi içün otuz akçe alina. Ziyâde ve eksük olsa, bu minval üzere hisab oluna.

12- Ve her haneden bir nügi yag alina ki, ikiyüz dirhem olur.

13- Ve resmi kislak dahi bu vilâyetde kamdirler. Her üç yüz davara, bir davar,
vire, kiymeti otuz akçe ola; ziyade ve eksük olsa ana göre hisab oluna.

14- Ve sâyir cerâyim ve badihevâ kanun-i Osmani üzere yazilmisdir. Andan
tecavüz etmiyeler.

15- Ve nefs-i Çemiskezek'den gayri ribatlardan tamga ref olunmusdir. Minba'da nefs-i Çemiskezek'den gari yerde bir akçe ve bir habbe tamga alinmaya.

16- Ve vilâyet-i mezburda vâki olankura halki dahi ihtiyarlariyla hazir olunmaya kabil olanlar, hazir olub hazre kabil olmayanlari cebr ile hazr etmeyüb ölçeler.

17- Ve vilâyet-i mezburda merhum Pir Hüseyin Bey'in bazi agalari ve nökerleri olup, kadimü'z-zandan riayet olunagelüb, diyü "bas akçesi" ile "avâriz-i divaniy"den mu'af kayd olunub, ellerine suret-i defter verilmisdir. Ol asil defteri cedide nöker yazilanlarun kendülerinden ve sulbiogullarindan oturduklari yerde sipahileri bas akçesi taieb itmeyeler ve avariz-i divani dahi teklif olunmaya.

18- Ve bac hususu dahi kanun-i kadimleri budur ki zikrolunur: Meselâ, harir yüki 'ubûr itse her yükünden yüzelli akçe bac alinur. Ve oniki akçe nokta basidiyü alinur. Ve keten yükü rubûr itse yüküne yirmi bes akçe alinur ve bez yükü'übûr itse her yüküne onikiser akçe ali­nur. Ve sabun yükünden altisar akçe alinur ve na'l yükünden her yükden bir geyim na'l alinur. Ama bu mezkurân 'ubûr itmeyüb, bunda satilsa, satan kimseden yirmi akçede bir akçe bac alinur ve arsaya gelen hububat kismindan, otuz kileden bir kile alinagelmegin, bunlar külliyen berkarar-i sabik mukarrer kilindi.

19- (Ve bâdiheva ve cürüm ve cinayet hususlarinda kanun-i Osmaniye mü racaat olunub andan tecavüz olunmaya.)

SEYH HASANLI, DERSIMLI ve DÜÇEKLI

ASIRETLERIN CEZALANDIRILMALARI

Kimden:

Padisah’tan

Kime:

Mîrmîran’dan Mus Sancagi Mutasarrifi Murad’a HÜKÜM

Konu:

Hatt-i Hümâyûn: 14 hükümet merkezi yetkililerine yönetimlerindeki eli silâh tutan, savas erbabi kisileri toplayip Ferman ve mahkeme kararlarina itaat etmeyip devlete karsi baskaldiran SEYH HASANLI, DERSIMLI ve DÜÇEKLILER’in üzerlerine yürüyüp onlara boyun egdirmeyi buyurmaktadir.(1)

BELGENIN ÇEVIRISI

HATT-IHÜMÂYÛN: SÂHH BUYURULDU

Mîrmîran’dan Mus Sancagi Mutassarrifi Murad dâme ikbalühüye (bahti süre dursun) HÜKÜMKI,

Taife-i Ekraddan katl-i nüfus (adam öldürme) ve gasb-i emvâl (zorla mal alma) ve hetk-i a’râz (namus kirletme) ve ihrâk-i büyût (evler yakan) ve kurâ (köyler yakan) ve tecrîm-i fukarâ (yoksullardan zorla para alan) misillü gûnâ gûn (bunun gibi türlü türlü) habâset ve senâatâ (kütülüklere) ibtidâr (girismek) üzere olan SEYH HASANLU ve DERSIMLÜ ve DÜÇEKYURDU ASIRETI eskiyasinin te’dîbleri ve gûsmalleri (cezalandirip kulak bükme) husûsina taraf-i hümâyûnimdan hâlâ Erzurum Valisi Düstûr-i Vezirim SEYYID AHMED PASA iclâlühü (ululug artsin) bu def’a müceddeclenbi-l-istiklhal (basli basina) ta’yîn kilinub eskiyây-i mezkhurenin (adi geçen eskiyalar) semt semt üzerlerine varilmak zimninda eshhab-i liyakat (lâyik) ve iktidardan münâsib olanlarin dahi ma’iyyet-i müsarün ileyhe ta’yîn kilinmalari ber-muktezây-i dikkat ve hâl-i lâzim gelmekden nâsi Sen ki, Mîrmîrân-i mûmâ-ileyhsin bu bâbda müsârün ileyhin emr ve re’yile hareket ve ta’yîn ve istihdâm eyledigi hidemâtin te’diyesine (ödeme) bezl-i miknet (çalisma) eylemek üzere ma’iyyet-i müsârün ileyde me’muriyetini irâde-i sâh-ânem tealluk eylemegin imdi isbu emr-i âlî-sânim cânib-i müsârün ileyhden (adi geçen tarafindan) (bos birakilmis) ile tarafina vusûlinde muktedir oldigin askeri derhâl maiyyetine istishâb (sahiblenme) müsârün ileyhin Seni ne mahalle ve ne makule hidmete ta’yîn ider ise muktezây-i irâde ve tahrîri üzere harekete mezîd-i sürat ve sitâb (çok acele kosma) eylemen matlûb-i kat’î-i pâd-sâhanem (Ben padisahin senden istegimdir) oldigi ve müsârün ileyhin maiyyetine sair lâzim gelenlerin me’muriyyetlerini hâvi diger evâmir-i serîfem isdâr (ferman çikarildi) ve taraf-i müserün ileyhe tesyâr (yollama) oldigi ve bu emri aldikda mikdar-i zerre tekâsül ve rahavet (ilgisizlik, ihmalkârlik) caiz olmadigi ve me’murlardan her kim müsârün ileyhin bu bâbda re’y ve emrine muhâlefet ve eskiyaya hafî ve celî (gizli ve âsikâre) cüz’î ve külli (az çok) iânet (yardim) ve dalâlet (dogru yoldan sapma) ve himâyet ve siyânet (koruma) ve recâ (yalvarma) ve sefaat (suçunun bagislanmasi için araci olmak) kaydinda olmak lâzim gelürse o makulelerin (o gibilerin) ESKIYA HÜKMÜNDE olacaklarina binaen her hangi rütbe ve zümreden olur ise olsun bilâ-imhâl (geçiktirmeden) mazhar-i esedd-i mücazât (en siddetli cezalama) kilinacaklari ve bu bâbda ibrâz sadâkat (baglilik gösterenler) ve gayret idenlerin inâyet ve inâm-i mülük-âneme mazhariyyetleri (padisahin iyiligini görecekleri) husûsunda müsârün ileyhin vâki’ olan kâffe-i mültemisâti (tüm aracilik) karîn-i müsaade-i sehr-yârânem (padisahin sevgisini kazanacagi) olacagive taraf-i hümâyûnimdan kendüye ruhsat-i kâmile (tam izin) virilmis olmagla memurlar haklarinda sükr ü sikâyetinde semere-dâr bir yarar idügi ma’lûmin oldikda ber-vech-i mesrûh (anlatildigi üzere) amel ve harekete mezîd dikkat ve ikdâm ve meskûrü-l-mesâî (çok begenilecek çalisma) olmagla sarf ve sa’y ve ihtimâm (özenle isyapma) ve hilâfindan tehâsi ve ittikâ’-i tâm (aykiri hareket ve is yapmaktan gayet çok sakinman) eylemen bâbinda.

Fî Evâir-i (20-30) Receb sene 1213 (aralik 1798)

Emr-i serîfi getirene virilmistir.

BIRSURETI: ERZINCAN kazâsi vücûhina (ileri gelenlerine) Erzincan’in harb ve darb (savasa bilecek) erbabeyle me’mûriyyetlerini hâvi ber-vech-mesrûh (söylendigi gibi hareket edilmesi).

BIR SURETI ÇAPAÇUR Voyvodasi zîde mecduhûya harb ve derb erbabiyle me’muriyyetleri için ber vechi muharrer (yazildigi gibi.

BIR SURETI - KEMAH voyvodasi (bosbirakilmis) zîde mecduhûya (ululugu sürsün, kezalik harb ve darb erbabiyle vech-i mesruh üzere.

BER SURETI - KERCANIS Voyvodasi zîde mecduhûya kazalik

BIR SURETI - KURUÇAY (Iliç) Voyvodasina kezalik

BIR SURETI - EGIN (Kemaliye) Voyvodasina kezalik

BIRSURETI - ÇEMISGEZEK Voyvodasina kezalik

BIRSURETI - Hâssa silâh-sörlerinden MIDAS Voyvodasi Salih zîde mecduhuya muktedir oldugu piyade neferât ile ber-minval yazildigi gibi.

BIRSURETI - Dergâh-i muallâm kapucibasilarindan ÜNYE A’yani Genç Mustafa dâme mecduhuya Erzurum Valisi ma’rifetiyle CANIK’ (Samsun)da müretteb bin nefer mirillü (aylikla toplanan asker) piyade ile.

SÂHH BIRSURETI - KIGIBegi dame izzühüye sancagi dahilinde darb ve har

BIRSURETI - TERCAN Begi dame izzühüye sancagi dahilinde darb ve har

Belge:

BOA – Cevdet Dahiliye, No 15197

DERSIM MUTASARRIFI ARIF-I BEY'IN RAPORU

Dersim öteden beri sayi ve zan olundugu gibi umumen Kürt degildir.Çemisgezek ve Çarsancak kazalari halki kamilen ve neslen Türktür.Yalniz teessüf olunurki Ovacik Türkleri hem Kürtlesmis hem de Siilesmistirler.Çemisgezek, Türklerin pek kadim mevasidir.Türklerden gayri hiç bir neslin hatiratina tesadüf olunmaz. Dersim'in ekseriyeti nüfusunu teskil eden Türkler,fenaliklarin da amili olan siilerin akti nikah ve gusül ve devfi emvat gibi isleri yapan ve sazla sözle mesaili diniyye hakkinda halkin dünyevi umuruna ruhu sekavetle meluf iki yüzlü ve müfsit agalar elinde esirdir.Fi 10 Haziran sene 324

 

"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır."

Mustafa Kemal 1931

back

anasayfa