Çemişgezek Tarihi

Çemişgezek'in tarih öncesi çağları hakkında kesin bilgilere sahip değiliz. Doğu Anadolu'nun tarih öncesi çağlarına ait araştırmalar sınırlıdır. Ancak, bunlardan komşu yörelerde yapılan bazı araştırmalar, bölge tarihini genel anlamda , insanlık tarihinin en eski devirlerine, yani ( Paleolitik Çağ ) a (Yontma Taş Devri) kadar götürmektedir. Çemişgezek'in yazılı tarih öncesi dönemlerine ait bilinen en önemli yerleşimler Yeniköy ve Pulur höyüğüdür. Her iki yerleşime ait halk topluluklarının, tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları, kalay ve bakırı karıştırarak tunç elde ettikleri, bunlardan araç gereç ve silah ürettikleri tespit edilmiştir.

Çemişgezek yöresi doğal şartların elverişli olması nedeniyle paleolitik döneminden beri çeşitli toplulukların yerleştiği bir alan olmuştur.

Müteakip devirlerde ise Çemişgezek bölgesinin ön tarihi hakkında bilgilerimiz bilimsel boyutlar kazanmaya başlar:

Keban barajı eski eserleri kurtarma projesi çerçevesinde yapılan arkeolojik kazı ve araştırmalar ,yöre tarihinin bilinmesine büyük katkılar sağlamıştır. Bu çalışma ışığında yörenin bilinen en eski sakinleri Huriler ’dir.

Arkeolojik kazılar sonunda elde edilen tabletlerden anlaşıldığına göre Huriler ,Ön Asya da büyük bir bölgeye yayılmış ,M.Ö.2 bin yılının sonlarında kuvvetlenerek ırkdaşları Subar Beyleri’ni de egemenlikleri altına alarak ,sınırlarını genişletmişlerdir. Huriler'den sonra bölge Hititlerin egemenliği altına geçmiştir.

Çemişgezek ve çevresi çok eski bir yerleşme bölgesidir. Yöre hakkında ilk yazılı belgeler M.Ö.2000 yıllarına rastlar. 1967 yılında Keban Barajı'nın yapımı nedeniyle oluşacak olan göl sahasında yapılan arkeolojik kazı ve etnografik araştırmalardan elde edilen buluntular , yörenin paleolitik devrine ulaşan bir iskan sahası olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Akad Kralları Sargon ve Naramsin'e ait tabletlerde bu bölge, Akad Devleti'nin bir vilayeti olarak anılmaktadır.

"Son Kalkolitik" ve "İlk Tunç Çağ " devrelerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da -Karaz türü çanak-çömlekleri adı ile tanımlanan- yaygın ve homojen, kendine has eserleriyle bir kültür gurubu ortaya çıkar. "Karaz-Kültürü" adının yanı sıra, buluntu yerlerine göre çeşitli isimler altında tarif edilen bu kültür, gerçekte çok önemli bir tarihi hadiseyi ve gelişmeyi yansıtmaktadır. Adı geçen arkeolojik materyal Hurilere ait olup, dil yapısı bakımından Ural-Altay dil ailesi ile yakınlık gösteren bu kavmin çeşitli kollar halinde Trans-Kafkasya, Kura-Aras yöresinden Doğu Anadolu ve komşu bölgeler üzerine yaptıkları göç ve yayılmaları belgelemektedir. Araştırmacılar Çemişgezek yöresini de, bu kültürün gelişim bölgesi içinde zikrederler."Tarihi Çağlar" da, Çemişgezek ve çevresi hakkındaki aydınlatıcı bilgileri, Hitit ve Asur çivi yazılı kaynaklarından edinmekteyiz: M.Ö.III. bindeki Huri kabilelerinin ve Urartular gibi akraba boyların göçlerini Müteakip, M.Ö.II. binde Doğu Anadolu’da birtakım küçük feodal beyliklerin teşekkül ettiği görülür.

Yörenin yazılı tarihi hakkında ilk bilgilerin Hitit tabletlerinden almaktayız. Buna göre yörenin ilk sakinleri Mitanni adında bir devler kuran Huriler olmuştur. M.Ö.III ve IV bin yıllarında bölgede Subarlar'ın yaşadıkları ve Fırat isminin bunlar tarafından verildiği ileri sürülmüştür.

Üçüncü bin yılına ait Sümer kaynaklarına göre de, Sümer ve Akad bölgelerinin kuzey kesimlerindeki dağlık bölgeye, yani Kuzey-Doğu Anadolu'ya, Subartis ve halkına da Subar adı veriliyordu.

Subarlar'ın Huriler'le aynı kökten geldikleri ve yeryüzünde madeni ilk işleyen kavim oldukları bilinmektedir. Hatta işlenen madenlerin Mezopotamya'ya da ihraç edildiği anlaşılmaktadır. Mezopotamya'da gelişen kültürlerin kökenini burada aramanın daha doğru olacağı kanaatindedirler.

Huriler'den sonra M.Ö.2000 yıllarında yöreye IŞUVA adı veren, tarımda ve dokuma sanatında ileri olan Hititler hakim olmuşlardır.

(Boğazköy'de bulunan Hititler'e ait çivi yazılı belgelerde Çemişgezek yöresine IŞUVA denildiği görülmektedir.)

Eski Çağ Anadolu tarihinin bilinmesinde Hitit ve Asur çivi yazılı tabletlerinin önemli rolü olmuştur.

M.Ö. XIII. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Asur devletinin Ön Asya’da gittikçe kuvvetlenmesi üzerine Doğu Anadolu’nun siyasi durumunda büyük değişikliler görülür: Doğu Anadolu ile Asur arasında bir " tampon devlet" niteliğinde olan Huri-Mitanni (Hanigalbat) devletinin zayıflayarak tarih sahnesinden çekilmesini fırsat bilen Asur, Doğu Anadolu’ya amansız akınlar düzenlemeye başlamıştır. Bunun üzerine yukarıda zikrettiğimiz Huri kökenli ve akraba Urartu kabilelerinin meydana getirdikleri Feodal beylikler, Asur’a karşı birleşirler. Böylece Doğu Anadolu’da, merkezi Van Gölü olmak üzere gelecekteki Urartu devletinin temelini oluşturan " Uruatri" ve "Nairi" konfederasyonları, yeni bir politik güç olarak ortaya çıkar.

Hititlerin yöredeki egemenliğine ;çivi yazısını kullanan ve taş oymacılığı konusunda ileri olan Urartular son vermiştir. Günümüzde de ayakta olan indeliklerini ilk yapanların Urartular olduğu ileri sürülmektedir.

Hitit kaynaklarında "İşuva" adı altında tarif edilen Çemişgezek bölgesi, Asur kaynaklarında zaman zaman Nairi konfederasyonunun hakim olduğu topraklar dahilinde zikredilmektedir. Bu feodal beylik, konfederasyonunun bir üyesidir.

MÖ 13. yüzyıla ait Asur tabletlerinde de Uruatri adına rastlanmıştır. MÖ 900 yıllarında kurulan Urartu Devleti, Urmiye gölünden Erzincan'ın batı kesimlerine, Kafkasya'nın güneyi ve Doğu Karadeniz kıyılarından, Suriye'nin kuzeyine ve Akdeniz'e kadar uzanan bölgeler arasında genişleyebilmiştir. Uruatri halkının kurduğu Urartu Devleti'nin Başkenti Tuşpa (Van) idi. Menuas yazıtlarından, Urartu Devlet topraklarının güneyde Diyarbakır, batıda Malatya ve Elazığ, kuzeyde ise Erzincan'a kadar genişlediği ve Ön Asya'nın en güçlü devletlerinden biri olduğu öğrenilmektedir. Hakkında en çok bilgi bulunan ilk Urartu Kralı Lutibri'nin oğlu Sardır'dır.

M.Ö. IX. yüzyılın ikinci yarısında, Doğu Anadolu’ya yapılan Asur seferleri gittikçe yoğunlaşır. Bunun üzerine, Uriatri ve Nairi konfederasyonları, birleşerek Urartu devletini kurarlar. M.Ö.IX, yüzyıldan itibaren Urartular bölgeye egemen olmuşlardır

Bu sırada, Asur kralı III.Salmanassar’ın (M.Ö.848-824) Fırat’ın kaynaklarına kadar ulaşan seferleri sırasında Suhme bölgesini de fethederek yağmaladığı görülür. Urartu kralı II. Argişti (M.Ö. 714-685) devrinde, Çemişgezek ve yörelerinin Urartu devletine ilhak edilerek batı sınırında güçlü bir eyalet merkezi haline getirildiği anlaşılmaktadır. Urartular, Asur İmparatorluğu'nun Akdenizle olan bağlantısını kesmek için, Musul ve halep'e kadar olan bölgeleri aldılar. Bölgenin en güçlü devleti Asurlular'la egemenlik çatışması içinde olan Urartu Krallığı'nın kesin olarak tarih sahnesinden silinmesi, kuzeyden gelen Kimmer ve İskit akınlarıyla olmuştur. Bu kavimlerce siyasi güçleri yok edilen Urartu Devleti'nin bütün toprakları, Med Krallığı'nın eline geçmiştir (MÖ 600).

Urartular, Doğu Anadolu'da ekonomik ve kültürel kalkınmanın öncüleridir. Bölgede çok sayıda bayındır kentler kurmuşlar, üretimin yanı sıra bölgeler arası ticareti geliştirmişlerdir.

M.Ö.VII. yüzyıllar da bölgeye Medler tamamıyla hakim olmuştur. ,

I.Sargon'dan itibaren Doğu Anadolu'ya yönelen Asurluları, Babil ile işbirliği yaparak yenen Medler (MÖ 612), bu tarihten sonra Doğu Anadolu'nun istilasına başlamışlardı. Kyaksar'ın Batı yönünde Anadolu'yu egemenliği altına almasında önüne çıkan başlıca engel, güçlü Lidya Krallığı olmuştur. Her iki krallık yaptıkları savaşlar sonunda Kızılırmağı, aralarında sınır olarak belirlemişlerdir.

Kyaksar, Lidya ile yaptığı savaşı İskitler'in onlara sığınışını bahane ederek açmış, bu savaşların sürdüğü beş yıl boyunca, Çemişgezek ve civar yöreler savaş alanına dönüşmüştür.

Bu dönemde kurulan daimi orduların yanı sıra ekonomik açıdan önemli ticari faktörler daha geniş tabana yayılarak işlerlik kazanmışlardır. Medler tarafından bölgelere uygulanan feodal düzen, Persler zamanında da devam etmiştir. Kyakser'den sonra yerine geçen Astiyağ'ın zayıf kişiliği, yönetimin Pers hanedanına geçmesine neden olmuştur (MÖ 550).

Medleri takiben Perslerin Doğu Anadolu’ya hakim olmaları ile Çemişgezek dahil olmak üzere-Doğu Anadolu’nun büyük bir kısmı, Pers Kralı I. Dareiros’un yeniden organizasyonu sonucunda-o çağlardaki adı ile-"Armina/Arminyia" Satraplığına,yani XIII. Satraplık bölgesine dahil edilmiştir.

Persli II.Kyros, güçlü bir ordu kurarak, 547'de Batı Anadolu'nun en güçlü devleti olan Lidya Krallığı'na son verir.

Persler'in ikinci ünlü hükümdarı Darius'un en önemli icraatı yönetim yapılanması olmuştur. İmparatorluğu 23 satraplığa (Askeri yetkilere sahip eyalet valiliği) ayırmış, Ön Asya'da güçlü bir İmparatorluğun kurulması ve yönetimi bu sayede olmuştur. Yöre, önceleri çok büyük bir alanı kapsayan II. Satraplık içindeyken, daha sonra Pont Kapadokyası ve Büyük Kapadokya olarak ikiye bölünen bu bölgeden, Büyük Kapadokya sınırlan içinde kalmıştır. Bu bölgede; Huri, Mitanni, Kataon, Gaşga, Muşki, Tibaren, Kimmer, Mosinek gibi çeşitli halk toplulukları yaşamaktaydı. Pers yönetimi, bağımlı ülkeleri merkezden gönderdikleri valilerle yönetmişler, farklı etnik yapı ve inanca sahip yerel topluluklar üzerinde kültürel baskı uygulamamışlardır. Doğu ile batıyı ekonomik ve askeri olarak bağlayan kral yolu üzerinde altyapılar, Pers yönetimi zamanında geliştirilmiştir.

Sonraki yüzyıllarda Pers Straplar’ın Büyük İskender’e yenilmesiyle Pers egemenliği sona ermiş , bölge İskender'in ordularının denetiminde kalmıştır. M.Ö.546 yılında Roma ordusu Persler’e yenilince yörede tekrar Persler’in egemenliği görülmeye başlamıştır.

Bu hakimiyetle birlikte yöre M.S.III. yüzyıla kadar Pers-Roma mücadelesine sahne olmuştur.

Çemişgezek'de dahil olmak üzere, bütün bölge halkları iki yüzyıla yakın bir süre Pers egemenliğinde kalmıştır.

Makedonya Kralı İskender'in, Persler'e karşı başlattığı askeri seferle birlikte MÖ 334 yılında Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Anadolu'da ilerlemesi ve karşılaştığı Pers ordularını ardarda yendi. İskender, hedefi olan Pers İmparatorluğu'nun başkenti Persepolis'e Kilikya üzerinden hızla yönelmiş, bölgenin Büyük Kapadokya'nın yönetimine komutanlarından Sabiktas'ı göndermiştir. Güneyinden geçerken, Toros dağlarındaki Gülek geçidine doğru ilerlediği sırada, Sabiktas'a karşı ayaklanan Kapadokya halkları, I.Ariarathes'in önderliğinde bağımsızlıklarını ilan ettiler (MÖ 332).

Büyük İskender’in, Pers İmparatorluğu'nu ele geçirmesiyle, Bölgede yeni bir dönem başlar. Kurduğu büyük İmparatorluğu amacına uygun olarak belirli bir düzene koyamadan ölen İskender'in ardından, İmparator Naibi General Perdikkas, satrap olarak Neoptolemos'u Kapadokya'ya gönderir. Ancak yerli halk, hoşnut olmadığı bu Makedonyalı asker yöneticiye karşı eski bölge Satrabı Orontes'i yeğlemiş ve onun önderliğinde ayaklanmıştı. Bölge sorununun çözümü için Eumenes, Kapadokya'ya giderek kendisine direnen Orontes'i tasfiye eder, yerine Artavasat isimli Pers kökenli satrabı bölgenin yönetimiyle görevlendirir.

Perdikkas'ın ölümüyle Anadolu'ya egemen olmak isteyen Antigon, parçalanmakta olan İmparatorluğu yeniden kurma girişimleri ipsos Savaşı'ndaki yenilgiyle son bulur (MÖ 301).

İmparatorluk Diadokhoslar denilen Makedonyalı generaller arasında paylaşıldığında Mezopotamya ve Suriye'de Asya İmparatorluğu olarak bilinen Seleukhos Krallığı kuruldu.

Seleukhos Krallığı'nın ortaya çıkışı ile Doğu Anadolu oldukça karmaşık ve çatışmalı bir döneme girmiştir. Seleukhoslar'ın yeterince egemenlik kuramadıkları bu bölgedeki yerel krallıklar bağımsızlık eğilimine girdiler. Özellikle Seleukhos Kralı Büyük Antiokhos'un, Manisa'da (MÖ 189) Romalılara yenilmesi ardından; Atropaten ve Kelkit Satrapları gibi Araks Satrabı Artaksias ile Fırat bölgesindeki Akişilen, Anzit ve Sofen Satrabı Zariadres bağımsızlıklarını ilan ettiler.

Bunların içinde en güçlü ve toprakları geniş olan Artaksias, diğerleri üzerinde daha etkili olmuş ve devlet düzeyinde bir krallığa dönüşmüştü. Kendi aralarındaki çekişmeler ve güç çatışmalarına Seleukhos Krallığı ve Part Krallığı da taraf olmakta veya karışmaktaydı. Daha sonra Seleukhoslar'ı bölgeden çıkaran Partlar yöreye egemen oldularsa da Artaksiad Krallıklarını ortadan kaldıramadılar. Bunlardan Araks Kralı Tigran, Doğu Anadolu'ya, Pontus Kralı VI.Mithridates'de Karadeniz ve Büyük Kapadokya'ya egemen, iki büyük bölge krallığı olarak ortaya çıktılar.

Büyük İskender’den sonra Diadokhos ve yerel krallıkların, ardı arkası kesilmeyen egemenlik çatışmaları sürerken; Roma, Yunanistan üzerinden Batı Anadolu'ya sokulmaktaydı. Seleukhos Krallığı'nın baskıları karşısında Bergama Krallığı'nın, Roma yanlısı tutumu ve Kral III.Attalos'un bir vasiyetle ülkesini Roma'ya bırakmasıyla öne süren Romalılar, MÖ 2. yüzyıl ortalarından itibaren Batı Anadolu'yu işgal ettiler. Seleukhos Krallığı'nın direnişini kİran Romalılar, Doğu Anadolu yönünde egemenlik alanlarını genişletmeye başladılar.

MÖ 70 tarihinde Roma ordusu, Lukullas komutasında Pontus ve Armenia ve Doğu Anadolu Krallıklarını ele geçirmeye başladı. Elazığ yöresindeki Sofen (Harput) Krallığını yıktıktan sonra, Armenia Kralı Tigran ordusunu yenilgiye uğrattı. Ancak Pontus Kralı VI. Mithridates, Roma işgaline karşı giriştiği amansız savaşlarla Çemişgezek yörelerinde ve Anadolu'daki Roma üstünlüğüne bir süre için son verdiyse de Roma Senatosu, tüm Anadolu'nun işgaline ve direnişleri kırmaya kararlıydı. Buraya Pompeius komutasında gönderdiği ordular ile Pontus Kralı VI.Mithridates Eupotoria ve yandaşı Armenia Kralı Tigran'a karşı sürdürdüğü kanlı çatışmalar, Roma'nın başarısı ile sonuçlandı (MÖ 64) Çemişgezek, Doğu Anadolu ile birlikte Roma'nın Küçük Asya eyaletine bağlandı.

Roma İmparatorluğunun egemenliği altına giren bu bölge, Roma, Part krallığı ve yerli krallık arasındaki mücadelelerde,bir kilit noktası teşkil etmiştir. Bölgede, Roma egemenliğinin zayıflaması üzerine birçok yeni prenslikler kurulmuştur.

Büyük Roma İmparatorluğunun M.S.395 yılında ikiye bölünmesinden sonra yörede ,Sasani Bizans mücadelesi başlamıştır. Sonuçta Fırat’ın batısı Bizans,doğusu Sasaniler ,egemenliğine girmiştir.

Roma İmparatorluğu'nun 395'ten sonra kesin olarak ikiye ayrılması ile birlikte, Başkenti Constantinopolis olan Doğu Roma İmparatorluğu; kökleri, yönetim biçimi ve kurumlarıyla Roma geleneklerine sahip olmakla birlikte; Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul etmiş, doğu kültürlerine yakın yeni bir uygarlık sentezi olarak tarih sahnesine çıkmıştı. Bizans olarak da bilinen yeni İmparatorluğun Doğu Anadolu politikası, Roma'nın bir mirası olarak devralındı. Bölgeyi, doğudan gelecek tehlikelere karşı tampon olarak kullanan, burada bulunan Arsak, Vaspuragan ve Hosrav'a bağlı yerel krallıkları baskı altında tutan, inanç ve meshep konularında hoşgörülü davranmayan katı merkeziyetçi ve devletçi yönetim, ekonomik alanlar yerine, kilise, manastır gibi dini yatırımlara önem vermiş, yöre kalkınmasını gözardı etmişti.

I.Theodosios (379-395) devrinde Çemişgezek'in bulunduğu bölgenin adı "Dzopats eyaleti" olarak geçer. Yine onun zamanında şehire "Hierapolis" adı verilmiştir.

Sasaniler'le Bizanslılar arsında zaman zaman el değiştiren yöre , 7. Asrın ortalarında tekrar Bizansılılar'ın eline geçer. Sonra H.z.Ömer zamanında Müslüman Arapların egemenliğine girer. Bu dönemlerde bölgede hayvancılık yapılıyor,insanlar çok sade bir hayat sürüyorlardı .10.asırda ikinci defa yöreyi ele geçiren Bizanslılar burada teşkilat kurmuşlardır.

Doğu Anadolu'da ortaya çıkan, bu gelişmeler karşısında kendisini güvende hissetmeyen Bizans yönetimi tüm olanaklarını son bir kez seferber ederek hazırladığı büyük bir orduyla doğuya yönelir. Başlarında asker kökenli İmparator Romanos Diogenes vardır. Hedefleri ise Oğuz göçlerini durdurmak ve Türkleri Maveraünnehir ötesine sürmektir. 26 Ağustos 1071'de böyle bir savaşa hazırlıklı olmayan Alparslan yine de savaştan büyük bir zaferle çıkmayı başarır. R. Diogenes'i bağışlar ve bir anlaşma yapar. Ancak Başkentte Mihael Dukas İmparatorluğu'nu ilan etmiş ve Türkler ile olan anlaşmayı tanımadığını duyurmuştur. Bu karar ve durum Bizans'ın Anadolu'daki çöküşünü öylesine hızlandırmıştır ki, Türkistan seferine hazırlanmakta olan Alparslan, bu haberi aldığında son derece hiddetlenerek komutanlarını ve Türk oymaklarını büyük gruplar halinde Anadolu'ya gönderir.

Çemişgezek ve çevresi 1071 yılında kazanılan Malazgirt zaferinden sonra 1085 yılında Türkler'in eline geçmiştir. Sultan Alpaslan, Saltuk, Artuk, Mengücük, Çavli, Danişmend ve Çavuldur gibi emirlerini Anadolu'ya göndererek fetihlerde bulunmalarını istemiş ve fethedecekleri şehir ve kasabaları kendilerine ikta edeceğini bildirmiştir.Yöredeki ilk Türk egemenliği Çubukoğulları ile başlar.

Saltuklular, 1071-1202 tarihleri arasında Erzurum, Pasinler, Tercan, Ispir, Oltu, Tortum, Micingerd, Bayburt ve civarında hüküm sürmüş bir Türk beyliğidir Saltuklu beyi Izzeddin Saltuk'un 563 (1168) yılında ölümünden sonra yerine geçen oğlu Nasireddin Muhammed hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Fakat Nasireddin Muhammed'in oğlu .Meliksah'in ahfadı Yavuz Sultan Selim devrine kadar Çemişgezek'de hüküm sürmüşlerdir

·          Melik Şah

·          1201'de Melik Muhammed

·          1232'de Melik Mahmud,

·          1257'de Melik Hasan,

·          1292'de Melik Feramoz,

·          1332'de Melik Suhrab,

·          1357'de Melik Hasan Muhammed,

·          1391'deki Melik Feramoz Hasan,

·          1407'de Emir Şeyh Hasan,

·          1426'da Emir Pir Hüseyin, 1

·          1438'de Emir Şeyh Hasan,

·          1457'de Melik Suhrab ve

·          1477-1514'te Haci Rüstem Bey

Yukarı Fırat boylarını almakla görevlendirilen Mengücek Ahmet Gazi, Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar yörelerine egemen olduktan sonra, Merkezi Kemah olan Mengücek Beyliği'ni kurdu. Kemah, önemini Malatya-Divriği-Sivas kervanyolu üzerinde, Harput-Çemişkezek-Dersim yollarının da kavşak noktasında bulunmasından alıyordu.

Mengücek Ahmed Gazi döneminde (1072-1114) beyliğin ana uğraşı, Haçlı seferleri ve kuzeydeki Bizanslılar'la savaşmak oldu.

Alaeddin Keykubad, 1228'de Mengücek Beyliği'ni ortadan kaldırdı.

1092 yılında Büyük Selçuklu İmparatoru Melikşah'ın ölümü üzerine, Selçuklu hanedanı arasında başlayan ve 12 yıl kesintisiz süren saltanat çatışması sonucunda İmparatorluğun eski gücüne yeniden kavuşamaması, Anadolu beyliklerinin ortaya çıkmasının başlıca nedeni olmuştur. Bunların içinde en önemlisi Konya başkentli Anadolu Selçuklu Devleti'dir. Anadolu'nun büyük bir bölümüne egemen olan diğer uç beylikleri üzerinde siyasi üstünlüğü olan Selçuklu yönetimi; Bizans'tan devraldığı köhnemiş Anadolu'yu ardarda gelen Haçıl Seferieri'ne rağmen, yeni baştan imar etmiş; medreseleri, camileri, şifahaneleri ve sarayları ile donattığı birçok kentte kültür ve sanat yüksek düzeylere ulaşmıştı. Öte yandan doğu-batı arasında ticareti geliştirmek için, kervansaraylar, menziller, köprüler inşa edilmiş, transit ve gümrük vergilerinde düşük oranlar uygulamıştır. Devletin en güçlü olduğu Sultan Alaeddin Keykubad döneminde, denizciliğe önem verilmiş, Akdeniz'de Antalya ve Alanya'da, Karadeniz'de Sinop ve Suğdak'ta liman ve tersaneler kurulmuş, Anadolu'nun doğu ve batısındaki Türk Beylikleri, Konya'ya bağımlı hale getirilmiş veya fethedilmiştir. Bu süreçte, Mengücek Beyliği de 1228 yılında Konya Başkenti'ne bağlandı.

Celaleddin Harzemşah'ın Doğu Anadolu'da egemenlik kurmasına karşı çıkan Alaeddin Keykubad, Erzincan'ın Yassıçimen yöresinde yaptığı savaşta Celaleddin Harzemşah yenildi ve doğu sınırlarını güçlendirmek amacı ile Harzemliler'i sınır boylanna yerieştirdi. Tarihçiler, Alaeddin Keykubad'ı, Harzemşah Devleti'nin yıkılması ile Moğollar arasında yer alan güçlü bir tampon devleti ortadan kaldırmasını hata olarak kabul ederler.

Anadolu Türk tarihinde; biri parlak 1071 Malazgirt zaferi ile yükselişi, diğeri karanlık 1243 Kösedağ yenilgisi ile, çöküşü belirleyen iki önemli yıl vardır.

Sultan II.Gıyaseddin'in, Vezir Sadeddin'in etkisi altında kalarak, değerli birçok devlet adamını tasfiye etmesi ile yönetim gücünü yitiren devlet, güneydoğudan batıya doğru gelişen Baba ishak ayaklanması ile denetlenemeyen yoğun göçlerin ortaya çıkardığı siyasi ve sosyal bunalımların üstesinden gelemedi. Moğollar'ın doğu sınırlarına gelip dayanması ise büyük bir tehdit oluşturdu. Doğu sınırlarına yerleştirilen Harzemliler, sınır boylarındaki görevlerinden ayrıldılar. Bu durum, özellikle doğu sınırlarının savunmasını zayıflattı. Selçuklu ordusunun 1243 yılında Kösedağ yakınlarındaki savaşta Moğol ordularına yenilmesi ardından, Konya yönünde birçok bayındır Anadolu kenti yerle bir edilmiş, Selçuklu yönetimi Moğol bağımlılığı altına girmişti.

Büyük Vezir Muineddin Pervane'nin, ilhanlı Moğolları'na bağımlı olan Konya yönetiminde etkili olması, iki yanlı siyasal girişimlerde bulunması ve ağır vergilere rağmen; 13. yüzyılın ortalarından 14. yüzyılın başlarına kadar olan süreçte, Anadolu Selçuklu Devleti'nin ekonomik ve kültürel varlığı gelişmiş, ancak ilhanlı başkentinde ortaya çıkan yönetimsel sorunlar ve Anadolu'daki Moğol Noyanları'nın güç ve iktidar çatışmalarıyla birlikte, Selçuklu Devleti'nin siyasi varlığı da sona ermiştir.

İlhanlı merkezi yönetiminin çökmesi ile Anadolu'da ortaya çıkan siyasi boşluk ve kargaşa içinde, yerel Türk beylikleri tekrar bağımsızlaşırken, Moğol Noyanları'ndan Uygur ve Oğuz kökenli beyler, Orta Anadolu'da devlet düzeyinde tanımlanabilecek Eretna Beyliği'ni kurdular.

Osmanlı Devleti'nin Batı Anadolu ve Balkanlar üzerinden Avrupa'ya genişlemesine rağmen; Doğu Anadolu, iran'da kurulan güçlü Türkmen Devletleri ile Mısır Memlukleri'nin siyasi egemenlik alanı ve topraklarının bir bölümünü oluşturmaktaydı. Osmanlı Devleti'ni batı yönündeki genişlemeleri açısından büyük bir engel olarak gören bu devletler; soydaş ve Müslüman da olsalar, Osmanh Devleti'nin güçlenmesinden endişe duymakta ve bu engeli ortadan kaldırmayı amaçlamaktaydılar. 15. yüzyılda Ön Asya'nın en güçlü devletlerinden biri haline gelen Akkoyunlular'ın ünlü Hükümdarı Uzun Hasan, bu amaç doğrultusunda bir dizi eylem ve Batı Avrupalılarla siyasi yandaşlıklara girişti.

Erzincan yöresinde Fatih Sultan Mehmed dönemine kadar etkili olamadılar. 1419'da önce Karakoyunlu Bey'i Kara Yusuf Erzincan'ı elde ederek, Pir Ömer Beyi buraya vali tayin etmişti. Daha sonra 1455'te Akkoyunlu Beyi Uzun Hasan Erzincan'ı alarak kaleyi yeniden onardı. Erzincan, Fatihle Uzun Hasan arasında çıkan rekabet ve çekişmelerle birlikte Ağustos 1473 tarihine kadar Akkoyunlular'ın yönetiminde kaldı.

1895 yıllında, Doğu Anadolu'da bulunan ayrılıkçı Ermeniler, zaman zaman huzursuzluk çıkarmaktaydılar. 1907 yılında İngiltere ile yaptıklan bir anlaşmaya dayanan Ruslar ve ayrılıkçı Ermeniler, bölgeyi kendi nüfus alanları olarak sayıyorlardı. Ağustos 1914 yılında bir oldu bittiyle I.Dünya Savaşı'na giren Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu cephesinde Rus ordulan karşısında geri çekilen Osmanlı birlikleri, Şubat 1916'da Erzurum'u terketmiş, bütün çabalarına rağmen Erzincan ve çevresini savunamamışlar, Temmuz ayına kadar Sadak dağları çevresinden Çardaklı boğazına kadar çekilmişlerdi. Erzincan, 11 Temmuz 1916 tarihinde Ruslar tarafından işgal edilmiş ve yağmalanmıştı. Ruslar'ın yanısıra, bölgede bağımsız bir devlet kurmayı amaçlayan ayrılıkçı Ermeniler'de bunu bir fırsat bilerek, işgal edilen yerlerde silahlı birlikler oluşturdular.

Rusya'da Çarlık yönetiminin sarsılmaya başlaması ve ihtilal hareketinin etkileriyle, savaştan usanan Rus askeri işgal kuvvetlerinde disiplin bozulmuş ve çözülme başlamıştı. Yeni Sovyet Hükümeti ile Brest-Litovsk'da yapılan ateşkes antlaşması ile Ruslar bölgeden çekileceklerdi. Nihayet, 18 Aralık 1917'de yapılan Erzincan mütarekesi ile 11 Ocak 1918'de Rus askerleri bölgeden çekilmişler, ancak silahlı Ermeni çeteleri eylem ve direnişlerini sürdürerek birçok kanlı olaylara neden olmuşlardır. Bu arada Türk milis kuvvetleri harekete geçti ve Kazım Karabekir Paşa'nın komutasındaki askeri birlikler de bölgeye yönelik harekatları başlattılar. Kafkas cephesi karargahının emriyle Türk kuvvetleri, güneyde Munzur geçitlerinden, güneybatı Kemah boğazı ve batıda Çardak yönünden 12 Şubat günü üçlü genel harekata girişerek 13 Şubat 1918'de Erzincan'ı, 22 Şubat 1918'de Tercan'ı silahlı Ermeni güçlerinin işgalinden kurtardılar.

Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç tarihi olarak kabul edilen Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919 günü ile Anadolu'da yeni bir halk meclisinin ve hükümetinin yönetimi ele alındığı 23 Nisan 1920 günü arasındaki dönem, Anadolu'nun devletsiz ve hükümetsiz, kısaca başsız kaldığı bir dönem olmaktadır. Bu duruma rağmen, Anadolu'da yabancı işgallere karşı silahlı halk kuruluşları olan Kuvayi Milliye tarafından başarılı savaşlar verilmiş, özellikle Yunanlılar'ın daha içerilere genişlemesinin önüne geçilmiştir. Öte yandan, hükümetsiz Anadolu'yu bir düzene kavuşturmak ve geniş çapta bir mücadeleyi yürütecek halk yönetimini kurmak amacıyla sürdürülen çabalar, Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile gerçekleştirilmiş olacaktır.

Neolotik dönemden günümüze bir çok uygarlığın yerleşim sahası haline gelmiş ve yeryüzünün ilk daimi meskun sahalarından birisi olmuştur. Yukarı Fırat Bölümü'nün ortasında tarihi doğal yolların kavşak noktalarından birisini oluşturan yerleşmenin; gerek kuzey-güney, gerekse doğu-batı yönlü bu özelliği bölgenin en eski dönemlerden günümüze yerleşim sahası olmasının en önemli nedenidir. Ayrıca Fırat ve Murat nehirlerinin kavşağında bulunması, Çemişgezek'ın tarih içindeki stratejik önemini arttırmıştır. Keban Baraj Gölü'nün yapımı sırasında, göl sahası içinde kalan kesimlerde yapılan arkeolojik kazılarda M.Ö. 6000 li yıllara kadar uzanan bir dönemde yerleşim izlerine rastlanmıştır. Hurilerden başlayarak Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar sayısız medeniyetler Çemişgezek bölge sınırları içine kalıntılarını bırakmıştır. Bu durum; bölge nüfus, yerleşme ve diğer beşeri faaliyetler açısından tarihiliğini ve önemini ortaya koymaya yeterlidir. Önceki medeniyetlere ait yerleşim bulguları ortaya çıkarılırken nüfus ile ilgili kesin veriler yoktur. Ancak Osmanlı İmparatorluğu döneminde tutulan tahrir defterlerinde, seriyye sicilleri gibi defterlerde nüfus ile ilgili bazı bilgiler yer alsa da bunlardan çok net sonuçlar çıkarmak mümkün değildir.

Bölgenin coğrafi özellikleri, doğal yolları, ulaşım sisteminin kavşak noktalarından birisi olması, zengin maden yatakları, idari sistemi ve bu ortamın değişik dönemlerde değişik şartlar oluşturması, hem Çemişgezek'in nüfusunda hem de diğer fonksiyonlarının şekillenmesinde aktif rol oynamış ve bir dinamizm kazandırmıştır.

Çemişgezek,birbirine çok benzeyen sebeplerle tarihe karışan bir çok eski Türk şehri gibi terk edilmiştir.

Çemişgezek VE YÖRESİ İLE İLGİLİ YAYINLANMIŞ ESERLER

 

back

anasayfa