Sümerler

Jeologlara göre dünyamızda hayat,sularda 20 milyon yıl önce başlamış,antropologlara göre de ilk insan 250.000 yıl önce canlılar arasındaki yerini almıştır.Arkeologlara göre ilk resim,heykel ve oymalar 30.000 yıl öncelerine kadar uzanır.Din kitaplarındaki kıssaların yanı sıra,tarihçilere göre de ilk şehirleşme zamanımızdan 11.000 yıl kadar öncedir.Mezopotamya'da(güneydoğu Anadolu'nun uzantısı)m.ö.9000;ve konya-çatalhöyük'te m.ö.8000 yıllarındadır.

M.ö.5000 yıllarından itibaren Mezopotamya'yı meydana getiren dicle ve Fırat nehirleri çevresinde(sonradan ural altayik olarak adlandırılan)sümerler ,elamlar,Huriler;(sami)akad,asur,babil,misir;ve(yine sonradan bazılarınca hint-Avrupai olarak adlandırılan)hititler yaşamışlar ve birbirleriyle sürekli sürtüşmüşlerdir.

İlk yazıyı m.ö.3300 yıllarında sümerler bulmuştur.Çivi yazisi diye adlandırılan bu yazının kökeni resim-yazı idi.Batıda misir'ı etkilemiş,ancak mısır hiyerolif yazısı sonra kendi sistemi içinde gelişmiştir.Doğuda ise iran yoluyla hindistan'a ulaşmıştır.İndus yazisi hep o aşamada kalmıştır.Daha doğuda çinliler ise çivi yazısından bir ölçüde etkilenmişler,ama sonra kendi sistemlerini kurmuşlardır.

Sümerler yazıyı bulan millet olmakla yetinmemişler,gilgamiş destani ile ilk şiir ve edebi yazı örneklerini de vermişlerdir.Sümerler ,Mezopotamya'nın güneyinde siteler,kanallar kurmuşlardır.Ulaştıkları medeniyet seviyesi ile hukuk,dil ve mimaride m.ö.2000'lerde bölgeye gelen samileri de etkilemişlerdir.Daha sonraları yöreye inen hititler desümerler 'den dolaylı olarak etkilenmişlerdir.

Bütün bu bilgiler gösteriyor ki,bölgede,o tarihlerdeki ari diye bilinen tek halk,belki hititler'dir...Diğerleri ya sami'dir,ya da turani'dir.

Bunun ispatı da,kil tabletlerdeki yazıların hangi dile yakın olduğu konusunda yapılan çalışmalardır.Pek çok yabancı yazarın o dönemde bölgede ari bir dil tesbit edememesi bir yana;yaptıkları çalışmalar sümer ve elam dillerinin bugünkü Türkçe'ye hayret uyandıracak kadar benzediğini göstermiştir.Prof.Hamit zübeyir koşay'ın bu konudaki katkıları da büyüktür.Kazım mirşan ise ilk yazının duvar resimlerinde başladığını,ve bunların Türk sembolleri olduğunu belirtir...İlerde detaylarına gireceğiz.

Şu halde dünyada ilk devlet kuran,ilk yaziyi bulan,ilk hukuk kaidelerini tesbit eden,ticareti başlatan,ve kanallar,tapinaklar ile ilk mimari eserleri verensümerler ,Türkler'in atasidir.

***

Sümerce ve Türkçe arasındaki benzerlikler,diller için tesadüfi benzerliğin çok ötesindedir...Burada asıl belirtilecek husus,tarih sahnesinde aralarında en az 1500 yıllık bir mesafe olmasına rağmen,bu iki dil arasında cümle yapısı bakımından olan benzerliktir.(bakınız prof.Dr.Emin bilgiç,Atatürk’ün yüzüncü yılına armağan adlı kitapta bulunan sümerler in tarihleri,dilleri ve kültürleriadlı makale)

Sümer dilinin sami diller grubuna dahil olmadığı bütün bilim adamları tarafından tasdik edilmektedir...Hinks,langdon,hein gibi bilim adamları,sümerce’nin hint-Avrupai diller grubunda olduğunu öne sürmüşlerse de,delil gösterememişlerdir...Hatta langdon Sümerian grammar,paris,1911adlı eserinde fikrini değiştirmiştir.

Ravlingson,oppert,delizsch,hommel gibi bilim adamları ise,sümerce’nin İskit ya da turan dilleri topluluğuna ait olduğunu belirtirler.H.Z.Koşay ise hiç birinin gerçekleştiremediğini yapmış ve sümerce ile Türkçe arasındaki benzerliği gösteren bir liste yayımlamıştır.Aşağıda bu listeden bazı kelimeleri veriyoruz:

Sümerce.........Türkçe

--------------------------------------

Ad(adda)........Ata

Ilu............Ulumak

Izi..............Isı

E.............Ev

Kıya..........Kıyı

Egi...........Ece(prenses)

Eş............Eşmek

Ku.............Koymak

Ku(gümüş)...Kuyumcu(gümüşle uğraşan)

Gişku...........Şişko

Dim(dik duran)......Dimdik

De................Demek

Duru................Durmak

Kuşu................Koşmak

Güleş(gülen adam)....Güleş,gülenç

Ara(ir)(yürümek)...Aralaşmak,irilmek

Bur(delik)....Burgu(delik açan alet)

Bal............Balta

Bar................Parlamak

Udun(fırın)...Otun(ayrıca fırında yakılan:odun)

Us(akıl)..............Us

Ib.................Ip

Alım(kuvvetli,yüksek).........Alımlı

Tukul(dost).....Tohul

Tam(şafakvakti)...........Tan

Ulu(muhteşem,yüce).....Ulu-uluğ

Bugin(göl)....Buget(biriktirilmiş su,Anadolu)

A-na ?.......Ne ?(Anadolu'da hayret ifadesi:aney!..)

Bur................Bardak

Buy,bun...............Boyun

Bu...............Bulak(çeşme)

Bab.................Baba

Azag(mukaddes)........İzgi,edgü(eski Türkçe)

Gig(zayıf).........ig,yig(hasta,eski Türkçe)

Ud(gün,zaman)..........İd,öd(zaman,eski Türkçe)

Zak(taraf).............Yak(yakın)

Gup,kup(gitmek)..........Kopmak(koşup gitmek,Anadolu)

Gim ? Kim ?................Kim ?

Ama(ana)...........Aba(Anadolu’da)

Giş(odun)..........Yiş(orhun Türkçesi)

Gar(ışık).........Yaruk(eski Türkçe)

Gen(kadın hizmetçi)......Kün(cariye,orhun’dan)

Tag...............Değ(mek)

Ug,uku(halk).........Uğuş(kavim)

Vur,vir(şarkı söylemek).......Yırlamak,ırlamak

Ur(u),ir(erkek).........Er,ir(uygurca:uri)

Gir(ateş)............Kor

Udun(ateş)........Od,ot,odun(ateşte yanan)

Dingir........tengri(eski Türkçe),tanri,(kumanca:dingir)

Dagal(geniş olmak)...........Dağılmak

Şümerce bazı kelimeler s harfiyle varlığını yakutça'da sürdürür.Ancak bizim şimdiki Türkçe'de s-y değişimine uğramış haliyle karşımıza çıkar:

Sümerce.........Türkçe

--------------------------------------------

Sir(ışık,nur)......Yir,yaruk

Sir(şarkı söylemek)....Yırlamak

___________________

Sümer DİNİ

 

back

anasayfa