SELEFKÜSLER DEVRİNDE ÇEMİŞGEZEK

İskender'in ölümünden ve bu büyük ülkede 27 yıl devam eden savaşlardan sonra ülke, İskender'in Generalleri arasında dörde taksim edildi. (M.Ö. 301). Doğu Anadolu, Mezopotamya, Hatay ve Suriye'nin kuzeyinden bir parçası General Selefküs'ün elinde ve idaresinde kaldı ki, Harput ve havalisini bu çerçeve içerisinde, bu idare altında görmekteyiz. Hükümet merkezini, Babilden Antakya (Antiyahi) ya naklettiği sıralarda ülkesinin hududu: Bir ucu Hindistan'da, bir ucu ise Toroslara dayanmıştı. Selefküs (M.Ö. 280) tarihinde Makedonya'da öldürülünce yerine oğlu Antiukhos I (M.ö. 280 - 262) geçti. Sefahati yüzünden, babasından kalan bu geniş ülkeyi parça parça kaybetmeğe başladı, idaresinde bulunan birçok beyler, istiklallerini ilan ettiler, Ermeniler de bunların arasındaydı, Harput ve havalisi bu tarihlerde (M.Ö. 276 - 274) yine Ermenilerin idaresine geçmiş bulunuyordu. Ancak bu sülaleden Antiukhos III. (M.Ö. 223 - 187) azim sahibi, cesur bir kraldı, önce isyan eden kendi generallerinin birer birer başlarını vurdurdu ve yeni baştan ordular kurarak harekete geçti. Önce doğuya büyük bir sefer yaparak krallığını ilan eden Ermeni beyi Atrabazan'nın üzerine hücum ederek mağlup etti ve beyliğini ortadan kaldırdı. (M.Ö. 210), bu suretle Harput ve havalisi, şimdi de bu kralın idaresi altına girmiş bulunuyordu. Bu Kral, bu tarihlerde Doğunun yegAne hakimi iken Romalılarla rekAbete girişti, aradaki hadiseleri sulh yoluyla halletmek istediyse de Romalılardan kaçıp kendisine iltica eden meşhur Kartacalı Anibal'in igfalAtına kapılarak harbe girdi, mağlup olarak 500 kadar maiyetiyle (Artahsia) Ermeni beyliğine iltica etti. (M.Ö. 191) Sonra Anadolu'yu Toroslara kadar Romalılara bırakmak ve bir hayli de tazminat vermek suretiyle bir sulh yaptı ve bu tazminatı mabetlerin kıymetli eşyalarıNI satmakla ödemeği düşündü ise de halk isyan ederek, bu azametli kralı paramparça etti, bu suretle Selefküsler de tarihe karışmış oldu. topraklarına hemen Romalılar el koydular (1) . (1) Kadri Perk, Cenup Doğu Anadolu'nun eski zamanları, a. 133 ve dv.

 

back

anasayfa