Bilindiği gibi, araştırmacılar insanlık tarihini öncelikle iki ayrı döneme ayırır.

Yazının bulunuşuna kadar olan döneme Tarih Öncesi Çağlar , sonraki döneme ise

Tarih Çağları adı verilir.Tarih öncesi çağlara ait bilgiler, yazısız belgelere,

yani arkeolojik buluntulara dayanır.

TARİH ÖNCESİ (PREHİSTORİK)

PALEOLİTİK (M.Ö. 1 000 000-15 000) İnsanoğlu ayakları üzerinde

MEZOLİTİK (M.Ö. 15 000-7 000) Mağaralarda renkli duvar resimleri

NEOLİTİK (M.Ö. 7 000-5 000) Yerleşik düzene geçiş

KALKOLİTİK (M.Ö.5 000-3 000)Fikirtepe Yaygın seramik kaplar/mezarlar

TARİH ÇAĞLARI (HİSTORİK)

TUNÇ ÇAĞI (Bronz) (M.Ö. 3 000-2 000)Hatti, Huri,Truva, Hitit,

KARANLIK ÇAĞ (I.Ö. 1 180-750) (Trak Göçleri) Geç Hitit, Urartu, Frig,Lidya,

ARKAİK DÖNEM (M.Ö.1050-600)

KLASİK DÖNEM (M.Ö. 600-334)

İSKENDER ve ARDILLARI DÖNEMİ (HELLENİSTİK) (M.Ö. 323-30)

Roma EGEMENLİĞİ (M.Ö. 30- İ. S. 395) Kent düzenlemesinde yeni bir dönem

DOĞU Roma (BİZANS) ÇAĞI (395-1453)

TürkLER Anadolu’DA 1071 Malazgirt, XI. yüzyıl Türk Akınları

XII. YÜZYILDA Anadolu’DA İLK Türk DEVLETLERİ Danişmentliler Artuklular MengüceklilerSaltuklular

Anadolu SELÇUKLU DEVLETİ (1071-1308)Türk-İslam kültürü Anadolu’da

MOĞOL istilası (1243-1308)

XIV. YÜZYILDA Anadolu Berylikler Dönemi

OSMANLI ÇAĞI (1299-1923)Küçük bir Beylik’ten İmparatorluğa

Timur Anadolu’DA Fetret Devri (1402-1413)

TürkİYE Cumhuriyetİ

29 Ekim 1923 "Yurtta Barış, Dünyada Barış" M.K.Atatürk

 

NEOLİTİK ÇAĞ (M.Ö. 8000-5500)

Son buzul çağının bitişiyle iklimde meydana gelen değişim daha ılıman ortamda yaşayan bitki ve hayvan türlerinin çoğalmasına olanak vermiş, günümüzdekine benzer doğal bir ortam oluşmuştur. Arpa, buğday gibi bitkilerle koyun, keçi ve domuz gibi hayvanların yabani ataları bu ılıman ortamın flora ve faunasının arasına girmiştir.Bu olumlu değişimin sonucunda insanlık tarihinin ilk büyük devrimi olarak kabul edilen NEOLİTİK DEVRİM yaşanmıştır. Neolitik devrim insan topluluklarının binlerce yıl boyunca geçimini sağladığı avcılık ve toplayıcılık yerine üretime başlaması yani tarım ve hayvancılığı öğrenmesidir. Neolitik devrim elbette ki dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan değişik insan guruplarınca aynı anda yaşanabilmiş değildir.Elde edilen arkeolojik verilere göre, bu devrim ilk kez Ortadoğu’da ve M.Ö. 9000-7000 yılları arasında uzun bir süreç sonunda gerçekleşmiştir.

Bu dönemde Anadolu’nun güney kesimlerinin uygun şartlara sahip olması ve sözü edilen bitki ve hayvan türlerinin doğal yaşama alanı olması nedeniyle Neolitik Çağın ilk kez burada başladığı düşünülmekte ve bu düşünce de arkeolojik verilerle sürekli olarak desteklenmektedir.

İnsan topluluklarının bu dönemde üretime geçmesi bir dizi gelişmeyi de beraberinde getirmiştir. Artık beslenmek için av hayvanlarının peşinde göçetmeye veya tükenen bitkilerin yerine yenilerini aramaya gerek kalmamış, aksine ekilen tohumların yetişmesini, üreyen hayvanların büyümesini uzun süre bir yerde bekleme gereği doğmuştur. Bunun sonucu olarak da insanlar göçebe hayat tarzından yerleşik düzene geçmeye başlamışlar, ilk köy toplumları da böylece yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. Güneşte kuruyan çamurun sertleşmesinin öğrenilmesiyle ilk evler, daha sonra da kilin pişirilmesiyle çanak çömlek yapımı gelişmiştir.

Aseramik Neolitik Dönem

Neolitik Çağın ilkevresinde insanoğlu ilk yerleşimleri kurmuş olmasına rağmen henüz topraktan çanak çömlek yapma aşamasına gelememiştir. Bu ihtiyacını ahşap ve taşları oyarak biçimlendirdiği kap kacaklarla sağlamışlardır. Bu nedenle bu döneme ASERAMİK NEOLİTİK DÖNEM adı verilir.Bu dönemin başlıca merkezleri Çayönü, Nevala Çori, Aşıklıhöyük, Caferhöyük olarak sayılabilir.

Çayönü

M.Ö.7300-6750 yılları arasında yerleşmeye sahne olan Çayönü özellikle mimarisiyle dikkat çeker. Aseramik Neolitik döneme ait üç yapı katında ızgara ve hücre planlı iki değişik mimari yapılanmaya rastlanmıştır. Erken döneme ait olan ızgara planlı yapılarda evlerin tabanı taş ızgaralar üzerine oturtulmuş, dallarla örtülen ızgaralar daha sonra çamur ile sıvanmıştır. Bu şekilde yaratılan hava akımı sayesinde nemden korunma olanağı sağlanmıştır. Daha geç dönem tabakalarında rastlanan hücre planlı yapılar ise birbirinden ayrı olarak bir meydan etrafına inşa edilmişlerdir. İçinde dikili taşların bulunduğu böyle bir meydana ilk kez Çayönü’nde rastlanmıştır. Meydanı çevreleyen binalardan ilk sıradakiler diğerlerinden daha büyük ve özel olarak muhtemelen törensel amaçlarla inşa edilmiştir. Bu iki yapı türü arasında bir de ilginç olarak bir Ata Kültünün varlığını gösteren kesik kafataslarının bulunduğu yine dinsel amaçlı bir yapıya rastlanmıştır. Bu yapının avlusunda bulunan sunak niteliğindeki bir taş insan ve hayvanların kurban edildiğini düşündürmektedir.

Çayönü’nde ilk olarak buğdayın tarıma alındığı ve köpeğin evcilleştirildiği bilinmektedir. Avcılık da üretimin yanında önemli bir şekilde yer almıştır. Aletlerini yapmakta obsidyen ve çakmaktaşının yanısıra kemikten de yararlanmışlardır. Ayrıca çevrelerinde buldukları bakırı da basit yöntemlerle işleyip kullanmışlardır.

Nevala Çori

Üç yapı katına rastlanan yerleşmede 8-10 odalı ve hücre planlı yapılara rastlanmıştır. Üzerinde kol kabartmalarının bulunduğu 3m yüksekliğindeki dikilitaşların ve bir insan yontusunun bulunduğu yuvarlak yapılı ve törensel işlevi olduğu düşünülen yapı dikkat çekicidir.

Aşıklıhöyük

M.Ö 7. binin ilk yarısına ait yerleşmelerin bulunduğu höyük Aseramik Neolitik Dönemin ilginç yerleşmelerinden biridir. Henüz üretime geçilmediği halde yerleşik düzene planlı bir şekilde geçilmiştir. Bu durum buraya yerleşenlerin daha önce başka bir yerleşim kurduklarını göstermektedir. Ayrıca yapı malzemesi olarak çevrenin özgün malzemesi olan taş yerine yapay olarak elde edilen kerpiçin kullanılması da bu düşünceyi desteklemektedir. Aşıklıhöyük’de evler gruplar halinde tek, iki veya üç gözlü olarak inşa edilmiş olup aralarında sokaklara rastlanmıştır. Yakınlarında bulunan Melendiz Dağı kaynaklı Çiftlik yöresi obsidyenini işlemişler ve önemli ölçüde ticaretini yapmışlardır. Ticaretten elde ettikleri gelir ve çevrelerinde bulunan av hayvanlarının bolluğu nedeniyle üretimle uğraşmadıkları düşünülmektedir.

Neolitik Dönem

Aseramik Neolitik dönemden sonra insanlar yavaş yavaş kilin özelliklerini keşfetmeye başladılar. Kilin şekillendirilip ateşte pişirilmesiyle seramikli dönem başlamış oldu. Bu dönem seramikleri monokrom olarak yapılmıştır. Acemice pişirme teknikleri yüzünden genellikle dışları siyah, içleri ise kırmızı kalmaktaydı.Seramikli Neolitik Erken ve Geç Neolitik olmak üzere iki evrede incelenmektedir.

Erken Neolitik Dönem

Budönem yerleşmeleridaha çok Anadolu’nun güney yörelerinde yoğunlaşmışlardır. Çatalhöyük binden fazla konut ve 6000’e ulaşan nüfusu ile Yakın Doğunun en büyük Neolitik yerleşmesi olarak kabul edilmektedir. Biri doğuda diğeri batıda olmak üzere iki höyükten oluştuğu için bu adı almıştır. Erken Neolitik tabakaları doğu höyüktedir. M.Ö.6250-5400 yıllarına tarihlenen Çatalhöyük Konya Ovasının en verimli yerine kurulmuştur. Hasan Dağı kaynaklı zengin obsidyen yataklarına da yakın olan Çatalhöyük bu avantajı hem obsidyen işlemede hem de obsidyen ticaretinde iyi kullanmıştır.

Çatalhöyük evleri taş temeller üzerine kerpiçten, tek katlş ve düz damlı olarak inşaa edilmişlerdi.Evler birbirlerine bitişik olarak yapıldıkları için aralarında sokaklar bulunmuyordu. Fakat evler arasında yer yer büyük avlular bulunmaktaydı. Ulaşım düz damlar üzerinden sağlanmaktaydı. Evlerde kapı pencere gibi oluşumlar bulunmamaktadır. Evlere giriş dam üzerindeki bir açıklıktan sağlanmakta ve bu açıklık aynı zamanda baca görevini görmekteydi. Evlerin içlerinde ocak, fırın, küçük depolar ve oturma yatma gibi işlevleri olan şekiler bulunmaktaydı. Ölüler bu şekilerin altına bacaklar karına çekik (hoker) durumda ve sepetler içerisinde gömülmekteydi. 20-25 metrekare genişliğindeki dikdörtgen planlı bu evlerin yanısıra daha büyük ve daha özel yapıldıkları farkedilen binalar bulunmaktaydı. Sayıları 63’ü bulan bu yapıların duvarları beyaz kille sıvanmış daha sonra da av, tapınma ve daha birçok konudaki renkli fresklerle bezenmişlerdir. Tapınak olarak nitelenen bu yapılardan ele geçen pişmiş topraktan yapılmış kadın figürinleri bir Anatanrıça inancının varlığına işaret etmektedir. Yine bu yapılarda Anatanrıçanın doğa üzerindeki egemenliğini simgeleyen arslan, boğa, geyik gibi vahşi hayvan figürin ve kabartmalarına da rastlanmıştır.

Avcılığın önemi sürmesine rağmen tarım ve hayvancılık oldukça ilerlemiştir. Buğday, arpa, mercimek, bezelye gibi ürünler tarıma alınmıştı. Önce büyük baş hayvanlar daha sonra da koyun ve keçi evcilleştirilmiştir. Seramikler elde biçimlendirilip tek renkli olarak, kalın çeperli, ağır ve basit şekillerde yapılmışlardır. Seramiklerin yanında dokumacılık ve sepetçiliğin varlığı mezar buluntularından anlaşılmaktadır.

Bu dönemin diğer önemli merkezleri arasında Köşkhöyük(Niğde), Erbaba (Beyşehir), Kuruçayhöyük (Burdur), Yümüktepe(Mersin), Gözlükule (Tarsus) sayılabilir.

Geç Neolitik Dönem:

Bu dönem ekonomisinde avcılığın yeri oldukça azalmış, bunun yerine kuru tarım yaygınlaşmıştır. Çanak çömlek yapımı da iyice yaygınlaşmış, elde biçimlendirmenin devam etmesine rağmen daha ince çeperli, daha iyi pişirilmiş, kahve, gri, devetüyü renklerinde seramikler yapılmıştır. Oldukça az sayıda krem astar üzerine kımızı bezemeli kaplara da rastlanmıştır. İlk olarak insan başı ve hayvan biçimli kaplara da bu dönemde rastlanır. Yaşama biçiminin değişimiyle birlikte inanç sisteminde de değişiklikler ortaya çıkmıştır. Av ile ilgili sahneler unutulmuş yerine üreme, çoğalma kaygısı ile ilgili olarak Anatanrıça inancı yaygınlaşmıştır. Kadının doğurganlığı ön plana çıkmış, avcılıkla birlikte doğumdaki rolü henüz bilinmeyen erkek ikinci plana itilmiştir. Ortak kutsal alanlarda azalmış, ölüleri yerleşme dışına gömme geleneği başlamıştır.

Çatalhöyük, Hacılar, Can Hasan, Kuruçay, Gözlükule, Yümüktepe, Fikirtepe bu dönemin önemli yerleşmelerindendir. Geç Neolitik dönemin sonlarında Konya Ovası ve Göller Yöresi yerleşmeleri nedeni bilinmeyen birtakım yıkıcı felaketten olumsuz olarak etkilenmişlerdir. Birçok yerleşme yeri büyük yangınlardan sonra terk edilmiş, batıya taşınan Çatalhöyük gibi kimileri de yer değiştirmiştir.

Keban Baraj Gölü alanında yapılan arkeolojik kazılar yerleşimin prehistc devirlerde başladığını ortaya koymuştur. Baraj gölü alanının Karasu bo Çemişgezek, Pertek, Tunceli suları uzantılarında yapılan kil ve konglemeralı ' lar, aşmık parçalı şekiller, yumrulaşmış çanaklı tepeler bölgenin coğrafi özelli) rine eklenmesi gereken ana çizgiler arasında yer alır. Bu bölgedeki gözelerin bolluğu, ormanların ve kaya sığınaklarının varlığı ile kara ve su hayvanları çokluğu insanları Eski Taş Çağları'ndan beri buralara çekmiş ve yerleşim geliştirmiştir.

Taş devri insanları su kaynaklarının başında bulunan inlerde oturmuşlar Çemişgezek kenarındaki yapma mağaralar, daha yüksekteki kaya sığınakları Ekrek köyü çevresindeki Cin Mağaraları tarih öncesi dönem bakımından öne yerlerdir12.

Çemişgezek yöresinde Neolitik döneme ait bir yerleşime Pulur höyüğü; rastlanmaktadır. Höyük tabanındaki katların Neolitik çağa ait olduğu tespit edilmiştir. Burasının İlk Tunç Çağı'nda oymaklar birliğine dahil bir uruğ barınağı olduğu tahmin olunmaktadır. Halkın geçim kaynağını hayvancılık ve çiftçilik teşkil etmekteydi. Avcılık tAli derecede bir meşgale idi. Pulur'da oturan bakır cevherini eritmesini, kalıba dökerek balta ve kargı ucu gibi aletler yapma biliyorlardı13.

İnsanın yoğun avcılık-toplayıcılıktan üretime, göçebelikten yerleşik yaşama geçtiği, MÖ yaklaşık 10.000 yıl öncesinden başlayan ve "İlk Üretimciliğe Geçiş Evresi" olarak da adlandırılan Neolitik Çağ'ın en önemli özelliği, besin sorunlarının çözümüyle gerçekleştirilen büyük bir "devrim" olmasıdır. Neolitik Çağ insanı, bazı bitkileri tarıma almış, birçok hayvanın da evcilleştirilmesini gerçekleştirmiş; avcılığın yerine hayvancılık, toplayıcılığın yerine ise tarım ya da rençberlik geçmiştir.

İnsanoğlu ilk kez bu dönemde, doğa ile ilişkişini kendi lehine çevirmeyi başarmıştır. Üretimle birlikte gelen yerleşik yaşam, köylerin ve giderek kentlerin kurulmasına yol açmıştır. Arkeologlar tarafından, ilk kez bu çağda ortaya çıkan, besinlerin depolandığı, taşındığı, pişirildiği çanak çömlek yapımı kıstas alınarak, Çanak Çömleksiz ve Çanak Çömlekli diye iki alt döneme ayrılan Neolitik Çağ, Anadolu ve Trakya'da, bugüne kadar bilinen, 257 yerleşme ile temsil edilmektedir.

Bu yerleşmeler arasında yer alan Çayönü (Diyarbakır), Cafer Höyük (Malatya), Aşıklı Höyük (Aksaray), Kuruçay (Burdur), Çatalhöyük (Konya) ve Hacılar (Burdur) gibi yerleşmeler, gerek küçük buluntuları, gerek mimari kalıntıları, gerekse o dönem insanının sanatsal, dinsel yaratımı açısından bu çağın en ilginç yerleşmelerinden bazılarıdır.

Son buzul çağının bitişiyle iklimde meydana gelen değişim daha ılıman ortamda yaşayan bitki ve hayvan türlerinin çoğalmasına olanak vermiş, günümüzdekine benzer doğal bir ortam oluşmuştur. Arpa, buğday gibi bitkilerle koyun, keçi ve domuz gibi hayvanların yabani ataları bu ılıman ortamın flora ve faunasının arasına girmiştir.Bu olumlu değişimin sonucunda insanlık tarihinin ilk büyük devrimi olarak kabul edilen NEOLİTİK DEVRİM yaşanmıştır.

Neolitik devrim insan topluluklarının binlerce yıl boyunca geçimini sağladığı avcılık ve toplayıcılık yerine üretime başlaması yani tarım ve hayvancılığı öğrenmesidir. Neolitik devrim elbette ki dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan değişik insan guruplarınca aynı anda yaşanabilmiş değildir.Elde edilen arkeolojik verilere göre, bu devrim ilk kez Ortadoğu’da ve M.Ö. 9000-7000 yılları arasında uzun bir süreç sonunda gerçekleşmişti

Bu dönemde Anadolu’nun güney kesimlerinin uygun şartlara sahip olması ve sözü edilen bitki ve hayvan türlerinin doğal yaşama alanı olması nedeniyle Neolitik Çağın ilk kez burada başladığı düşünülmekte ve bu düşünce de arkeolojik verilerle sürekli olarak desteklenmektedir.

İnsan topluluklarının bu dönemde üretime geçmesi bir dizi gelişmeyi de beraberinde getirmiştir. Artık beslenmek için av hayvanlarının peşinde göçetmeye veya tükenen bitkilerin yerine yenilerini aramaya gerek kalmamış, aksine ekilen tohumların yetişmesini, üreyen hayvanların büyümesini uzun süre bir yerde bekleme gereği doğmuştur. Bunun sonucu olarak da insanlar göçebe hayat tarzından yerleşik düzene geçmeye başlamışlar, ilk köy toplumları da böylece yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. Güneşte kuruyan çamurun sertleşmesinin öğrenilmesiyle ilk evler, daha sonra da kilin pişirilmesiyle çanak çömlek yapımı gelişmiştir.

Aseramik Neolitik Dönem

Neolitik Çağın ilk evresinde insanoğlu ilk yerleşimleri kurmuş olmasına rağmen henüz topraktan çanak çömlek yapma aşamasına gelememiştir. Bu ihtiyacını ahşap ve taşları oyarak biçimlendirdiği kap kacaklarla sağlamışlardır. Bu nedenle bu döneme ASERAMİK NEOLİTİK DÖNEM adı verilir.Bu dönemin başlıca merkezleri Çayönü, Nevala Çori, Aşıklıhöyük, Caferhöyük olarak sayılabilir.

Çayönü

M.Ö.7300-6750 yılları arasında yerleşmeye sahne olan Çayönü özellikle mimarisiyle dikkat çeker. Aseramik Neolitik döneme ait üç yapı katında ızgara ve hücre planlı iki değişik mimari yapılanmaya rastlanmıştır. Erken döneme ait olan ızgara planlı yapılarda evlerin tabanı taş ızgaralar üzerine oturtulmuş, dallarla örtülen ızgaralar daha sonra çamur ile sıvanmıştır. Bu şekilde yaratılan hava akımı sayesinde nemden korunma olanağı sağlanmıştır.

Daha geç dönem tabakalarında rastlanan hücre planlı yapılar ise birbirinden ayrı olarak bir meydan etrafına inşa edilmişlerdir. İçinde dikili taşların bulunduğu böyle bir meydana ilk kez Çayönü’nde rastlanmıştır. Meydanı çevreleyen binalardan ilk sıradakiler diğerlerinden daha büyük ve özel olarak muhtemelen törensel amaçlarla inşa edilmiştir. Bu iki yapı türü arasında bir de ilginç olarak bir Ata Kültünün varlığını gösteren kesik kafataslarının bulunduğu yine dinsel amaçlı bir yapıya rastlanmıştır. Bu yapının avlusunda bulunan sunak niteliğindeki bir taş insan ve hayvanların kurban edildiğini düşündürmektedir.

Çayönü’nde ilk olarak buğdayın tarıma alındığı ve köpeğin evcilleştirildiği bilinmektedir. Avcılık da üretimin yanında önemli bir şekilde yer almıştır. Aletlerini yapmakta obsidyen ve çakmaktaşının yanısıra kemikten de yararlanmışlardır. Ayrıca çevrelerinde buldukları bakırı da basit yöntemlerle işleyip kullanmışlardır.

Nevala Çori

Üç yapı katına rastlanan yerleşmede 8-10 odalı ve hücre planlı yapılara rastlanmıştır. Üzerinde kol kabartmalarının bulunduğu 3m yüksekliğindeki dikilitaşların ve bir insan yontusunun bulunduğu yuvarlak yapılı ve törensel işlevi olduğu düşünülen yapı dikkat çekicidir.

Aşıklıhöyük

M.Ö 7. binin ilk yarısına ait yerleşmelerin bulunduğu höyük Aseramik Neolitik Dönemin ilginç yerleşmelerinden biridir. Henüz üretime geçilmediği halde yerleşik düzene planlı bir şekilde geçilmiştir. Bu durum buraya yerleşenlerin daha önce başka bir yerleşim kurduklarını göstermektedir. Ayrıca yapı malzemesi olarak çevrenin özgün malzemesi olan taş yerine yapay olarak elde edilen kerpiçin kullanılması da bu düşünceyi desteklemektedir.

Aşıklıhöyük’de evler gruplar halinde tek, iki veya üç gözlü olarak inşa edilmiş olup aralarında sokaklara rastlanmıştır. Yakınlarında bulunan Melendiz Dağı kaynaklı Çiftlik yöresi obsidyenini işlemişler ve önemli ölçüde ticaretini yapmışlardır. Ticaretten elde ettikleri gelir ve çevrelerinde bulunan av hayvanlarının bolluğu nedeniyle üretimle uğraşmadıkları düşünülmektedir.

Neolitik Dönem

Akeramik Neolitik dönemden sonra insanlar yavaş yavaş kilin özelliklerini keşfetmeye başladılar. Kilin şekillendirilip ateşte pişirilmesiyle seramikli dönem başlamış oldu. Bu dönem seramikleri monokrom olarak yapılmıştır. Acemice pişirme teknikleri yüzünden genellikle dışları siyah, içleri ise kırmızı kalmaktaydı.Seramikli Neolitik Erken ve Geç Neolitik olmak üzere iki evrede incelenmektedir.

Erken Neolitik Dönem

Bu dönem yerleşmeleri daha çok Anadolu’nun güney yörelerinde yoğunlaşmışlardır. Çatalhöyük binden fazla konut ve 6000’e ulaşan nüfusu ile Yakın Doğunun en büyük Neolitik yerleşmesi olarak kabul edilmektedir. Biri doğuda diğeri batıda olmak üzere iki höyükten oluştuğu için bu adı almıştır. Erken Neolitik tabakaları doğu höyüktedir. M.Ö.6250-5400 yıllarına tarihlenen Çatalhöyük Konya Ovasının en verimli yerine kurulmuştur. Hasan Dağı kaynaklı zengin obsidyen yataklarına da yakın olan Çatalhöyük bu avantajı hem obsidyen işlemede hem de obsidyen ticaretinde iyi kullanmıştır.

Çatalhöyük evleri taş temeller üzerine kerpiçten, tek katlş ve düz damlı olarak inşaa edilmişlerdi.Evler birbirlerine bitişik olarak yapıldıkları için aralarında sokaklar bulunmuyordu. Fakat evler arasında yer yer büyük avlular bulunmaktaydı. Ulaşım düz damlar üzerinden sağlanmaktaydı. Evlerde kapı pencere gibi oluşumlar bulunmamaktadır. Evlere giriş dam üzerindeki bir açıklıktan sağlanmakta ve bu açıklık aynı zamanda baca görevini görmekteydi. Evlerin içlerinde ocak, fırın, küçük depolar ve oturma yatma gibi işlevleri olan şekiler bulunmaktaydı. Ölüler bu şekilerin altına bacaklar karına çekik (hoker) durumda ve sepetler içerisinde gömülmekteydi.

20-25 metrekare genişliğindeki dikdörtgen planlı bu evlerin yanısıra daha büyük ve daha özel yapıldıkları farkedilen binalar bulunmaktaydı. Sayıları 63’ü bulan bu yapıların duvarları beyaz kille sıvanmış daha sonra da av, tapınma ve daha birçok konudaki renkli fresklerle bezenmişlerdir. Tapınak olarak nitelenen bu yapılardan ele geçen pişmiş topraktan yapılmış kadın figürinleri bir Anatanrıça inancının varlığına işaret etmektedir. Yine bu yapılarda Anatanrıçanın doğa üzerindeki egemenliğini simgeleyen arslan, boğa, geyik gibi vahşi hayvan figürin ve kabartmalarına da rastlanmıştır.

Avcılığın önemi sürmesine rağmen tarım ve hayvancılık oldukça ilerlemiştir. Buğday, arpa, mercimek, bezelye gibi ürünler tarıma alınmıştı. Önce büyük baş hayvanlar daha sonra da koyun ve keçi evcilleştirilmiştir. Seramikler elde biçimlendirilip tek renkli olarak, kalın çeperli, ağır ve basit şekillerde yapılmışlardır. Seramiklerin yanında dokumacılık ve sepetçiliğin varlığı mezar buluntularından anlaşılmaktadır. Bu dönemin diğer önemli merkezleri arasında Köşkhöyük(Niğde), Erbaba (Beyşehir), Kuruçayhöyük (Burdur), Yümüktepe(Mersin), Gözlükule (Tarsus) sayılabilir.

Geç Neolitik Dönem:

Bu dönem ekonomisinde avcılığın yeri oldukça azalmış, bunun yerine kuru tarım yaygınlaşmıştır. Çanak çömlek yapımı da iyice yaygınlaşmış, elde biçimlendirmenin devam etmesine rağmen daha ince çeperli, daha iyi pişirilmiş, kahve, gri, devetüyü renklerinde seramikler yapılmıştır. Oldukça az sayıda krem astar üzerine kımızı bezemeli kaplara da rastlanmıştır.

İlk olarak insan başı ve hayvan biçimli kaplara da bu dönemde rastlanır. Yaşama biçiminin değişimiyle birlikte inanç sisteminde de değişiklikler ortaya çıkmıştır. Av ile ilgili sahneler unutulmuş yerine üreme, çoğalma kaygısı ile ilgili olarak Anatanrıça inancı yaygınlaşmıştır. Kadının doğurganlığı ön plana çıkmış, avcılıkla birlikte doğumdaki rolü henüz bilinmeyen erkek ikinci plana itilmiştir. Ortak kutsal alanlarda azalmış, ölüleri yerleşme dışına gömme geleneği başlamıştır.

Çatalhöyük, Hacılar, Can Hasan, Kuruçay, Gözlükule, Yümüktepe, Fikirtepe bu dönemin önemli yerleşmelerindendir. Geç Neolitik dönemin sonlarında Konya Ovası ve Göller Yöresi yerleşmeleri nedeni bilinmeyen birtakım yıkıcı felaketten olumsuz olarak etkilenmişlerdir. Birçok yerleşme yeri büyük yangınlardan sonra terk edilmiş, batıya taşınan Çatalhöyük gibi kimileri de yer değiştirmiştir.

 

KALKOLİTİK ÇAĞ (M.Ö. 5500-3000)

Erken Kalkolitik

Geç Neolitik dönemde yaşanan yangınlardan sonra ileri üretici dönem denen Kalkolitik dönem başlamıştır. Bu dönemin en önemli özelliği taş aletlerin yanısıra bakırın da kullanılmaya başlamasıdır. İkinci belirgin özellik ise özgün bezemeli kaplardır. Kalkolitik Çağın ilk evresi olan Erken Kalkolitik’te nüfus artışıyla birlikte yerleşim yerlerinde de bir artış görülmektedir. Önemli yerleşim yerleri arasında Hacılar, Kuruçay, Can Hasan, Köşkhöyük, Yümüktepe, Tülintepe, Norşuntepe, Korucutepe, Samsat ve Tilkitepe sayılabilir.

Bu dönemin en önemli yerleşim merkezini oluşturan Hacılar, Geç Neolitik’te geçirdiği yangından sonra tekrar kurulmuştur. Oldukça kalın kerpiç duvarlardan oluşan dikdörtgen planlı evler ilk kez kapı ve pencerelere sahiptir. Duvarları bezemeli, nişli, içinde dikili taşlar bulunan ortak kutsal mekanlar tekrar ortaya çıkmıştır. Yerleşme dışı gömülere rağmen ev içi gömülerin son temsilcilerine de yine burada rastlanmaktadır. Tüm cesetler hoker durumunda gömülmüştür. Gerçek anlamdaki mezar hediyelerine de bu gömülerde rastlanmıştır. Hacılar’a ait en karakteristik özellik açık renk zemin üzerine yapılan kahve yada kırmızı renkli geometrik desenlerle bezenmiş kaplardır. Bu seramikler tüm Yakın Doğu ve Ege’nin en özgün sanatının ürünüdür.

Geç Kalkolitik

İkinci evreyi oluşturan geç kalkolitik dönem kabaca M.Ö. 4. bine tarihlenir. Anadolu bu dönemde büyük olasılıkla Boğazlar üzerinden gelen göçlere sahne olmuştur. Buna bağlı olarak nüfus artmış ve yeni yerleşim yerleri ortaya çıkmıştır. Artık Anadolu’nun bütününde homojen bir kültürden söz etmek söz konusu değildir. Göçlerle gelen etkiler sonucu eski ince kap formlarının yanında onlardan tümüyle farklı, siyah zemin üzerine beyaz boya ile yapılmış çizgilerle bezenmiş yeni kap çeşitleri ortaya çıkmıştır. Daha önceki gerçekçi Anatanrıça figürinlerinin aksine son derece soyut, fakat yine Anatanrıçayı ifade eden, mermerden yapılma idoller yaygınlaşmıştır.

Küçük kutsal alanlardan başka ortak tapınaklar bulunmamaktadır. Genel olarak sadece bebekler ev içlerine gömülmüştür. Yetişkinler ise yerleşim dışına gömülmektedir. Halk tarım ve hayvancılıkla yaşamını sürdürmekte, zaman zaman avcılık ve balıkçılıkta yapmaktadır. Maden kullanımıyla ilgili olarak ticaret oldukça yaygınlaşmıştır.

Adını taşın yanısıra bakır kullanımından da alan Kalkolitik Çağ, kültür tarihinde ilk ön kent kültürlerinin başladığı dönem olarak bilinir. Yeni veriler, madenin ilk işlenmesinin Neolitik Çağ'ın Çanak Çömleksiz evresinde başladığını ortaya koymuşsa da, kullanımının çeşitlenmesi ve yaygınlaşması bu dönemde gerçekleşmiştir.

MÖ yaklaşık 5.000-3.000 yılları arasına tarihlenen Kalkolitik Çağ, İlk, Orta ve Son olmak üzere üç aşamada incelenir. Gelişkin tarım ve hayvancılık, insanın sosyal yapısındaki değişimleri giderek çabuklaştırmıştır. Yöneticiler, din adamları, çeşitli zanaatçılar gibi farklı grupların yanısıra anıtsal mimari, savunma ve sulama sistemleri, uzak mesafe ticareti ile lüks/prestij maddelerinin ticareti gelişmiştir. Bu gelişim sonucu, Anadolu'da, söz konusu çağ yerleşme yerlerinin sayısının 852'ye ulaştığı görülür.

Önemli merkezler arasında, batıdan doğuya, Bakla Tepe (İzmir), Liman Tepe (İzmir), Hacılar (Burdur), Beycesultan (Denizli), İkiztepe (Samsun), Alişar (Yozgat), Domuztepe (Adana), Yumuktepe (İçel) Arslantepe (Malatya), Değirmentepe (Malatya), Girikihaciyan (Diyarbakır) sayılabilir.

 

TUNÇ ÇAĞI (M.Ö. 3000-1200)

Bu yeni dönem, önceki çağların tarım hayvancılık, dokumacılık, çömlekçilik gibi buluşlarına, daha güçlü silahların üretilmesine, daha ince süs eşyalarının yapılmasına olanak veren bakır ve kalay alaşımı olan tuncun keşfini eklemiştir. Besin üretimi alanında olduğu gibi, metal işleme alanında da teknolojik gelişmeler her bölgede eş zamanlı olarak yaşanmamıştır. Tunç Çağına Anadolu'da M.Ö. 3000, Girit, Ege Adaları ve Yunanistan'da M.Ö. 2500, Avrupa'da ise M.Ö. 2000 yıllarında ulaşılabilmiştir. Anadolu'da M.Ö. 3000-1200 yılları arasında ele alınan Tunç Çağı kazılarında bulunan çanak çömleğin yapısına, üretimde ve mimaride kullanlan teknolojinin düzeyine göre Erken, Orta ve Geç Tunç olmak üzere üç evrede incelenir.

Erken Tunç Çağı (M.Ö. 3000-2500)

Erken Tunç I, II, III olarak incelenen bu evrenin ilk döneminde daha çok, Kalkolitik dönemin tarıma dayalı köy kültürü sürdürülmektedir. Bronz alet kullanımı çok yaygın değildir. Mezopotamya ve Mısır'da M.Ö. 4. binin sonlarından itibaren yazının kullanılmasına rağmen Anadolu henüz bu aşamaya ulaşamamıştır. Çömlekçi çarkıda henüz kullanıma girmemiş olmasına rağmen daha gelişmiş koyu renkli ve iyi açkılı seramikler yapılmıştır. Yapılar yine taş temeller üzerine kerpiçten megaron planlı olarak inşa edilmiş olup, bazı yerleşim alanlarının etrafı bir surla çevrilmeye başlanmıştır. Ölüler artık yerleşim alanı dışına, ölü armağanlarıyla birlikte ve bacaklar karına çekik (hoker) durumda gömülmektedir (Extramural). Çağın inanışlarındaki bir başka özellik de daha çok Batı Anadolu'da rastlanan keman biçimli mermer idollerdir. Anatanrıça'yı temsil eden bu idoller eski dönemin gerçekçi figürinlerinin aksine tümüyle soyutlaşmışlardır. Bu dönemin en önemli teknolojik buluşu kağnı biçimindeki dört tekerlekli arabadır. Bu evrede Anadolu'da yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan en önemli yerleşim yerleri Troia I, Demircihöyük, Semahöyük, Beycesultan, Tarsus, Alişar, Alacahöyük, Karaoğlan, İkiztepe, Kültepe ve Norşuntepe olarak sayılabilir.

Erken Tunç II, Orta Anadolu'da güçlü beyliklerin ortaya çıktığı bir dönemdir. Batı Anadolu'daki Troia II'nin yanısıra Kızılırmak batısında, Ankara yakınlarnda Karaoğlan, Ahlatlıbel, Etiyokuşu, Polatlı, Kızılırmak doğusunda ise Alişar ve Alacahöyük bu dönemin en önemli yerleşimleri olmuştur. Bunlar içinde Alacahöyük'ün özel bir yeri vardır. Dönemin sonlarında zengin ve etkin bir beyliğin merkezi gibi görünen Alacahöyük'ün en önemli özelliği Kral Mezarları olarak adlandırılan 13 gömüdür. Yerleşme alanı yamaçlarında bulunan bu mezarlıktaki gömülerin dönemin derebeyleri ve eşlerine ait olduğu düşünülmektedir. Gömülerin kimileri 3-8 m. uzunluğunda, 2-5 m. genişliğinde ve 1m. kadar derinliğinde dikdörtgen planlı çukurlara yapılmıştır. Çevresi ağaç ve taşlarla sınırlandırılan mezar çukurlarına, ayakları karına çekik durumdaki ceset zengin armağanlarla birlikte yerleştirilmiş, sonra üzeri ağaç, çamur ve toprakla örtülmüştür. Gömü işlemi bitirildikten sonra mezar üzerinde bir ölü yemeği yenmiş; yemekten geri kalan öküz kafaları ve bacak kemikleri de sıralar halinde bırakılmıştır. Bu mezar armağanları Troia hazineleriyle çağdaş olup benzer nitelikte altın, gümüş, elektrum, tunç ve demirdendir. Bu mezar hediyelerinin en ilginçlerini hatalı olarakHitit Güneş Kursları diye adlandırılan geyik ve boğa motifli, son derece karmaşık ve gelişmiş dökme ve dövme teknikleriyle yapılmış tunç diskler oluşturmaktadır.

Buradan anlaşılmaktadır ki Erken Tunç II döneminde, biri Troia yöresinde, diğeriyse Orta Anadolu ve Karadeniz bölgeleri arasında yer alan iki yerel madencilik okulu bulunmaktadır. Diğer bir önemli gelişme ise Anadolu'da ilk kez bu dönemde görülen çömlekçi çarkının Troia'da kullanımıdır. Çömlekçi çarkının Troia'ya Mezopotamya'dan deniz yoluyla geldiği düşünülmektedir.

Erken Tunç II döneminin sonlarında Batı ve Güney Anadolu'da büyük yangın izlerine rastlanmıştır. Birçok yerleşimin ıssızlaşması bu ortak felaketle ilgili görülmektedir. Ayrıca bu felaketlerden sonra ortaya çıkan yerleşme yerlerinin sayısında meydana gelen 1/4 oranındaki azalma ve yakılıp yıkılan iskan yerlerinin tekrar iskan edilmemesi bu felaketlere birtakım göçebe toplulukların yol açtığını göstermektedir. Aynı dönemde Trakya ve Balkanlar'da meydana gelen ıssızlaşma bu toplulukların Balkanlar üzerinden gelen Hint-Avrupa kökenli Luviler'in olabileceklerini göstermektedir.

M.Ö. 2300 yıllarında ortaya çıkan bu felaketten sonra Erken Tunç III evresine gelinir.Yerleşim yerleri önceki dönemin özelliklerini küçük farklarla sürdürmelerine rağmen çoğu küçük birer köy niteliğindedir. Bu dönemde felaketlerden fazla etkilenmeyen Doğu Anadolu'daki Norşuntepe, Korucutepe, Tepecik, Arslantepe gibi nispeten büyük merkezlere İmikuşağı, Köşkerbaba, Pulur, Değirmentepe gibi yeni yerleşimler eklenmiştir. Dikkat çekici bir gelişme görülmeksizin 500-600 yıl kadar yaşayan bu köysel yerleşimler M.Ö. 1700 yıllarında son bulmuştur.

Orta Tunç Çağı (M.Ö. 2500-2000)

Asur Ticaret Kolonileri Çağı:

M.Ö. 2. binin başlarında Tunç Çağının orta dönemine girilir. Orta Tunç Çağının en belirgin özelliği Meopotamya ile başlayan çok sıkı ve iyi örgütlü ticaret ilişkileri ve bunun sonucunda yazının Anadoluya girişidir.

Anadolu ile Mezopotamya ve Kuzey Suriye arasında Aseramik Neolitik Dönemden beri var olan ve obsidyen ticaretine dayanan sistem maden ticaretinin artmasıyla ters yönde işlemeye başlamıştır. Tunç yapımında gerek duyulan kalay Anadolu’da az bulunduğu için Mezopotamya kalayına ihtiyaç duyulmuş ve bu kalayı Anadolu pazarına getirme işini de Asurlu tüccarlar üstlenmişti. Büyük kervanlarla Anadolu’ya gelen tüccarlar, kalayın yanısıra parfüm, kumaş gibi malları da getiriyor, yerine altın, gümüş ve değerli taşlar götürüyorlardı. Bu ticaret karşılığında yerli beylere vergi de ödüyorlardı. Asurlular ticaret ağını sağlamlaştırmak amacı ile Anadolu’nun çeşitli yerlerinde KARUM adı verilen ticaret merkezleri kurmuşlardı. Bunların merkezi ve en büyüğü Kültepe’deki Kaneş Karumu’dur. Bundan başka Hattuşaş, Alişar, Acemhöyük, Karahöyük gibi yerleşimlerin de aralarında olduğu 9 yerde daha karumlar kurulmuştu. Asur’dan Orta Anadolu’ya uzanan yol üzerinde ise WABARTUM denen küçük konaklama birimleri oluşturulmuştu. Tüm bu olaylardan ötürü bu dönem ASUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAğI olarak anılmaktadır.

Bu dönemde Ticaret Kolonileriyle birlikte yazı da anlaşmalardan ticarete, evlenme belgelerinden evlat edinmeye kadar her alanda kullanılmaya başlanmıştır. Kaneş, Hattuşaş, Alişar ve Karahöyük gibi yerleşmelerde yapılan kazılarda binlerce tabletten oluşan arşivlere rastlanmıştır. Bu tabletler pişmiş kilden yapılmış olup Asur Çivi Yazısıyla yazılmışlardır.

Dönemin ikinci büyük gelişmesi çömlekçi çarkının tüm Anadolu’da yayılmasıdır. Çarkın kullanımıyla birlikte çok değişik formlarda kaplar yapılmaya başlanmıştır. Kalkolitik dönemde görülmeye başlanan insan ve hayvan şeklindeki kaplar en favori kap formlarını oluşturmaktadır. Her nekadar Anadolu’nun eski gelenekleri sürdürülse bile ticaretle birlikte Mezopotamya etkisi kap formlarına da yansımıştır. Mezopotamya’dan gelen diğer bir etki de mühürlerde görülmektedir. Artık Anadolu’nun geleneksel damga mühürlerinin yanısıra Mezopotamya’dan gelen silindir mühürler de yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Koloni Çağı’nın sonlarında Kültepe Karum’u Orta Anadolu’nun birçok yeriyle birlikte M.Ö. 1725 yıllarında bir yangınla son bulmuştur. Olasılıkla yerli beyler arasındaki çekişmelerden kaynaklanan bu olaylardan sonra Hitit Devleti belirmeye başlamıştır.

Geç Tunç Çağı (M.Ö. 2000-1200)

Hitit tarihinin son dönemi aynı zamanda Tunç Çağının da sonu olmuştur. M.Ö. 1400 yıllarında Hitit Devleti I.şuppiluliuma önderliğinde İmparatorluk haline gelmiştir. Sınırların Suriye’ye değin genişlemesi üzerine bu ülke üzerinde çıkarları olan Mısırlılarla ilişkiler gerilmiş, sonunda Muwatalli zamanında Mısır Firavunu II.Ramses ile Suriye egemenliği için Kadeş savaşı yapılmıştır (M.Ö. 1296). Her iki tarafın da birbirine belirgin bir üstünlük sağlayamaması üzerine M.Ö. 1280 de ünlü Kadeş barışı imzalanmıştır. Fakat Kadeş savaşının yarattığı yıpranma kolay kolay tamir edilemez ve III.Hattuşili ve IV.Tudhaliya gibi son güçlü krallardan sonra İmparatorluk hızla çökmeye başlamıştır. Bu devirde Anadolu’da büyük bir kuraklık ve kıtlığın yaşanması bu çöküşü hızlandİran etkenlerdendir. Sonunda başkent Hattuşaş, M.Ö. 1200 yıllarında Karadeniz dağlarından gelen Kaşkalar tarafından yakılıp yıkılmış ve Hitit İmparatorluğu sona ermiştir.

İmparatorluk Çağı kültürü hemen hemen her yönüyle Eski Hitit kültürünün devamıdır. Ancak bu dönemde gerek mimarlık gerekse betimleme sanatında İmparatorluğa yakışan eserler ortaya konmuştur. Özellikle başkent Hattuşaş İmparatorluğun tüm görkemini yansıtmaktadır. Özellikle IV Tudhaliya döneminde başkentte toplanan tapınaklarla, Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı mimarisi ve kabartmaları ile dikkat çekicidir. Yine bu dönemde İmparatorluğun dört bir yanı kaya kabartmaları ile bezenmiştir. Ele geçirdikleri ülkelerin tüm tanrılarını kabul etmelerinden dolayı çok tanrılı bir dine sahip olan Hititler bu kaya kabarmalarında daha çok dinsel sahneleri işlemişlerdir. Bu dönemde çivi yazısı resmi yazışmalarda, Hiyeroglif ise kaya kabartmalarında kullanılmıştır. İmparatorluk döneminde Hitit seramiği hem teknik hem de form yönünden oldukça gerilemiştir. Hayvan şeklindeki kap yapımı ise devam etmiştir.

 

DEMİR ÇAĞI (M.Ö. 1200 - 750)

M.Ö. 12. yüzyıl başlarında görülen Deniz ve Kuzey kavimlerinin göçleri ile Balkan kavimlerinin göçleri Anadolu’nun tarhinde yeni oluşumlara yol açmıştır. M.Ö. 3000’den beri Mezopotamya etkisinde bulunan Anadolu bu göçlerle yüzünü batıya çevirmiştir.

Batıdan gelen ilk etki günümüz Yunanistanında ilk Grek kültürünü oluşturan ve genellikle Mikenler adı ile anılan kavmin M.Ö. 2.binin ortalarında Doğu Akdeniz ve Anadolu’da ticaret kolonileri kurmaları ile başlamaktadır. Homeros’ta Achaioi olarak adlandırılan ve Akalar olarak bilinen bu ilk Hellen kavmi M.Ö. 16. yüzyılda Miletos’ta yerleşmiştir. Bu tarihten başlayarak Batı ve bir ölçüde de Orta Anadolu’da bulunan Miken keramik eserleri ile mezarlıkları bu bölgelerin Miken etki alanı içine girdiklerini göstermektedir. Miken eserlerinin bulunduğu bazı yerlere örnek olarak Miletos, Troya, Ephesos, Bodrum (Müskebi), Fraktin, Maşat, Bayraklı, Menemen verilebilir.

M.Ö. 1200-1050 tarihleri arasında Doğu Akdeniz bölgesine yapılan çeşitli göçler "Deniz Kavimleri Göçleri" olarak adlandırılmaktadır. Hitit Büyük Krallığının M.Ö. 1200’lerde zor durumda bulunmaları ve Myken Kırallığı’nın da gücünü yitirmiş olması Kuzey Avrupa’dan Balkanlara kadar değişen çeşitli bölgelerden gelen kavimlerin Anadolu’ya büyük dalgalar halinde saldırmalarına neden olmuştur. Bu saldırılara maruz kalan kentlerden biri de Troya VII a’dır. Güneydoğu Avrupa’dan gelen kavimler tarafından tahrip edilen Troya VII a kenti yerine kurulan Troya VII b kentinde bu kavime ait keramik parçalar bulunmuştur. Bu kavimler daha sonra M.Ö. 1200-1180 arasında Anadolu’nun diğer önemli kenti Hattuşa’yı yıkarak 1170-1160 tarihlerinde Asur sınırlarına kadar uzanmışlardır. Bu kavimlerden bazıları ise uzun bir süre Kuzeybatı Anadolu’da kalarak yerleşmişlerdir (Brig ve Mysi kavimleri gibi). Bu kavimler daha sonra buraya gelen Aiollerin baskısı altında Anadolu içlerine gitmek zorunda kalmışlardır. M.Ö. 1200’lerden başlayarak Anadolu’ya gelen bu Avrupalı kavimler uzun yıllar boyunca göçebe olarak bir yerden ötekine gittiklerinden yoğun bir kalıntı bırakmamışlardır. Bu kavimler içinde yerleşik düzene geçerek ilk devleti kuranlar Frygler olmuştur.

Demir Çağı’nda (M.Ö. 1200-750/700) Anadolu yarımadası çeşitli topluluklara ait büyüklü küçüklü beyliklerin yönetiminde idi. Güney Anadolu’da ve kısmen Suriye’de olmak üzere Geç Hititler, Doğu Anadolu’da Hurilerin devamı olan Urartular, Orta Anadolu’da Frygler, Batı Anadolu’da Lydialılar, Güneybatı Anadolu’da Lykialılar ve Ege’de İonlar üstün değerde uygarlıklar kurmuşlardır. Bu topluluklar Mısırlılar, Fenikeliler ve Babillilerle birlikte Hellen uygarlığı üzerinde büyük ölçüde etki yaparak, bugünkü dünya kültürünün oluşmasında önemli katkılarda bulunmuşlardır.

DEMİR ÇAĞI (KARANLIK ÇAĞ) (MÖ 1200-750)

MÖ II.binin sonlarında, yaklaşık MÖ 1200-1050 tarihleri arasında, Doğu Akdeniz'de meydana gelen büyük göçlerin bir bölümü Doğu Akdeniz'de, bir bölümü ise Balkanlar'da ve Anadolu'da gerçekleşmiştir.

MÖ 1200 lerde Myken Krallığı'nın gücünü yitirmesi sonucunda, Doğu Akdeniz'deki kargaşa Anadolu'ya yansımış, yüzyıllardır Hitit egemenliğinde yaşayan çok sayıda yerli Anadolu kavmi harekete geçmiştir. Anadolu'da bu karışıklık sonucu, yaklaşık 450 yıl sürecek yoksul bir dönem başlamıştır ve özellikle Orta Anadolu'da yapılan çok sayıda kazı ve araştırmalar sonucu, MÖ 1200-750 yılları arasına tarihlenecek önemli kültür kalıntılarına rastlanılmamıştır. Karanlık Çağ adı verilen bu dönemde, hiç şüphesiz, bazı yerleşmeler vardır, ancak bunların nüfusu az ve uygarlık düzeyi son derece düşük olduğundan kalıntılar da o derece önemsizdir.

Demir Çağ diye adlandırılan ve Karanlık Çağları da içine alan MÖ 1200-750/700 yılları arasında Anadolu'daki çöküşe karşın, Güneydoğu Anadolu ile kısmen Kuzey Suriye'de yaşayan Geç Hitit Krallıkları Anadolu Tunç Çağı'nı ve Hitit Kültürü'nü devam ettirmişlerdir. Diğer taraftan MÖ 860-580 yılları arasında, Gordion merkez olmak üzere, Orta Anadolu'da Frigler, Doğu Anadolu'da Urartular, Batı Anadolu'da yine aynı tarihlerde Lydia, Karia ve Lykia ile Ege'de İon'lar üstün nitelikli uygarlıkları ile Hellen Uygarlığı üzerinde büyük ölçüde etki yapmışlardır.

Demir Çağı

( İ.Ö. 1. 000 – 330)

İ.Ö. 1200’lerde Deniz kavimleri istilasından sonra güneye inen Hititler, Kilikya ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Geç Hitit devletleri olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Sakçagözü ovasındaki Sam’al ( Zincirli) gibi bazı şehir devletlerine, bölgeye yeni gelen bir güç olan Aramiler egemendir. Bu dönemde ÖnAsya’da, Doğu Anadolu yüksek yaylasında Urartu, Mezopotamya’da  Assur ve güneyde Mısır olmak üzere üç büyük güç arasında mücadeleler görülür.

Assur Devleti’nin oldukça güçlendiği bu dönemde Assur kralları, başta Doğu Akdeniz deniz ticaretine ulaşan yollara ve zengin hammadde kaynaklarına sahip olan Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye bölgelerini denetimleri altında tutabilmek için bölgeye askeri seferler düzenlenmişlerdir. Assur Kralı I. Tiglat – Pileser ( İ.Ö. 1112-1074 ) yıllıklarında, Akdeniz’e yaptığı seferler sırasında Fırat nehrini tam 28kez geçtiği ve hatta "Hatti ülkesi" olarak adlandırdığı Karkamış’ın Kralı İni Teşub’dan haraç aldığı yazılıdır ( Dinçol 1982: 124; Dörner 1990: 122-123 ). Assur Kralı III. Tiglat-Pileser zamanına ( İ.Ö. 745-727 ) ait belgelerde, Assurlulara haraç veren krallar arasında Karkamış Kralı Pisiris’in de adı geçer ( Dinçol 1982: 124). Sargon zamanında ( İ.Ö. 721-705) ise Karkamış şehri zaptedilmiş ve Assur Devleti’ne bağlanmıştır. Bu arada, Assur Devleti’nin kısa süren duraklama dönemini fırsat bilen Mısır Firavunu Necho İ.Ö. 605’te Kuzey Suriye’ye askeri sefer düzenlenmiş, Karkamış’a kadar ilerlemiştir ( Dörner 1990: 123). Bunun üzerine, veliaht Nabukadnezar komutasındaki Assur ordusu, Birecik yakınlarında Mısır ordusunu yenilgiye uğratmıştır.

Assur dönemi belgelerinde, geç dönemlerde "Kommagene" olarak bilinen Fırat’ın doğu kesimi "Kummuh bölgesi " olarak adlandırılmıştır. Assur krallarından II. Assurnasirpal ( İ.Ö. 883-859) ve III. Salmanasar ( İ.Ö. 858-824), Fırat’ın doğusunda yer alan ve günümüzdeki Sultantepe olduğu düşünülen Huzurina’yı zaptetmişler. Kummuh Kralı Hatazilu’dan haraç olarak sedir ağacı, altın, gümüş, koyun ve sığır almışlardır ( Dinçol 1982: 129; Dörner 1990: 130). Oldukça zengin hammaddelere sahip bölgeye Assur krallarından III. Tiglat-Pileser ( İ.Ö. 745-727) ve V. Salmanasar ( İ.Ö. 727-722 ) da askeri seferler düzenlemişlerdir.

Assur Devleti’nin bu saldırıları karşısında Meliddu (Malatya) , Gurgum ( Kahramanmaraş), Samsal’al ( Zincirli), Que (Çukurova), Kummuh

 ( Kommagene) ve Karkamış’tan oluşan Geç Hitit şehir devletleri ile Urartu Devleti İttifak kurmuş, ancak ittifak ordusu Assur Kralı III. Tiglat-Pileser ile yapılan savaşta yenilgiye uğramıştır ( Dörner 1990: 123).

İ.Ö. 1. binde Birecik ve çevresindeki en önemli merkez, stratejik konumundan dolayı Karkamış’tır. Bir Geç Hitit şehir devleti olan Karkamış önemini bu dönemde de korumuştur. Fırat’ın bu kesiminde yapılan yüzey araştırmalarında, bir kaç küçük Demir Çağı yerleşmesi saptanmıştır ( Algaze 1992: 426). Ayrıca, Fırat’ın doğu kesiminde yürütülen kazı çalışmaları, İ.Ö. 1. binde bölgenin yoğun iskAn bölgesi olarak kullanılmaya devam ettiğini göstermiştir. Bu merkezlerin en önemlilerinden biri olan Harran, Assur Devleti’nin son başkentidir. Harran’da sürdürülen kazı çalışmalarında, Babil Kralı Nabonid dönemine ( İ.Ö. 555-539 ) çağdaş olan ve Ay Tanrısı Sin’e adanmış bir tapınak, içindeki 52 parça çivi yazılı adak Kitabeli tuğla ile birlikte açığa çıkarılmıştır ( Yardımcı 1992 a: 364). Harran’daki bu tapınağın varlığı, İ.Ö. 2. binin başlarından itibaren bölgenin dinsel öneme sahip olmasıyla ilişkili görülür ( Prag 1970: 76). Harran ovasında bulunan Aşağı Yarımca Höyüğü’nde de Geç Assur dönemine ait arkeolojik buluntular ele geçmiştir ( Lolyd 1951: 110 ).

Şanlıurfa yakınlarında yer alan ve İ.Ö. 1. binde önemli merkezlerden biri olan Sultantepe’de yürütülen kazı çalışmalarında, içinde tablet arşivi de bulunan bir Geç Assur yapısı ortaya çıkarılmıştır ( Gökçe 1953: 110; Lloyd 1953: 27). İ.Ö. 7. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen Geç Assur yapısında, tavanı süslediği düşünülen Fresko parçaları ele geçmiştir (Gökçe 1953: 116 ). Bu  yapıda, üzerinde Ay Tanrısı Sin’in amblemi bulunan silindir mühürler de  önemli buluntular arasındadır ( Gökçe 1953: 110). Harran ve Sultantepe, İ.Ö. 1. binin ortalarında Assurluların bölgeye egemen olduğunu gösteren önemli yerleşimlerdir. Özellikle Harran bu dönemde dinsel öneme sahip bir merkezdir. Assur Kralı Assurbanipal’in ( İ.Ö. 668-627) Harranda’ki Ay Tanrısı Sin’e adanan Tapınağı onarttığı ve kardeşini buraya baş rahip olarak yerleştirdiği ; Assur Kralı Asarhaddon’un ( İ.Ö. 680-669) ise, Mısır’ı zaptetmeden önce bu tapınağı ziyaret ettiği bilinir ( Segal 1970: 4-5 ).

İ.Ö. 614’te, İran’da güçlenmeye başlayan Medler ile Güney Mezopotamya’da egemen olan Babillilerin   kurduğu ittifak, bu dönemde zayıflayan Assur Devleti’ni büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Bu olaydan sonra Assur Devleti, başkentini Kuzey Mezopotamya’daki Nimrud’dan Harran’a taşımıştır. Yine Medler ile birlikte hareket eden Babil Kralı Nabukadnezar’ın İ.Ö. 610 yılında Assurluların son başkenti olan Harran’ı zaptetmesiyle, Assur devleti tarih sahnesinden silinmiştir. Bu tarihten İ.Ö. 330’lara kadar bölgede Med ve Pers egemenliği görülür.

                                                                                                                                                          

Hellenistik Dönem ( İ.Ö. 333 – 30 )

Mekadonya Kralı Büyük İskender’in ( III. İskender) İ.Ö. 334’teki büyük Asya seferiyle Hellen kültürü ÖnAsya’ya yayılmıştır. Büyük İskender, askeri yönetici dehası ile örgütlediği ordusuyla Kıta Yunanistan’da sükuneti sağladıktan sonra, Çanakkale Boğazı’ndan Pers egemenliği altındaki Anadolu’ya geçmiş ve Batı Anadolu’da Persleri büyük bir yenilgiye uğratmıştır. ÖnAsya’daki Pers egemenliğine son vermek isteyen İskender, Perslerin Doğu Akdeniz’deki güçlü donanmaları ile ilişkilerini kesmek için Mısır’a kadar uzanan bölgeyi ele geçirmeyi amaçlamıştır ( Mansel 1988: 443). İlki İ.Ö. 33’te Anadolu’da İskenderun yakınlarında, ikincisi ise İ.Ö. 331’de Kuzey Mezopotamya’da Erbil yakınlarındaki Gavgamela Ovasın’da olmak üzere Kral III. Darius  ( öl. İ.Ö. 331 ) komutasındaki Pers ordusunu büyük bir bozguna uğratan İskender, bölgedeki Pers egemenliğine son vermiştir. Fethettiği yerlerin halkına iyi davranan İmparator, Pers prensesi ile de evlenerek Hellenlerin yerli halkla kaynaşmasını teşvik etmiştir.

Büyük İskender zamanında Birecik ve çevresi, Coele Suriye ( "Oyuk Suriye") eyaletinin sınırları içindedir. Çünkü, Klasik dönem listelerinde, Coele Suriye’deki şehirler arasında Fırat Seleukia’sı ( Belkıs-Zeugma) da sayılır ( Jones 1971: 262). Klasik dönem yazarlarından Arrianos ( İskender’in "Anabasis"i) adlı eserinde İskender’in Coele Suriye satraplığına, Kerdimmas oğlu Menon’u atadığından söz eder ( Arrianos 1945: 94 ).

Büyük İskender’in İ.Ö. 323’te ölümüyle bu büyük İmparatorluk dağılmış ve diyadok adı verilen halef generaller, Asya’da yaklaşık 15 yıl birbirleriyle mücadele etmişlerdir. Bu mücadelelerden sonra varılan anlaşmaya göre, Güneydoğu Anadolu’yu da kapsayan Suriye ve Mezopotamya toprakları General Seleukos Nicator’un ( İ.Ö. 321-280) egemenliği altına girmiştir ( Jones 1971: 236; Özsait 1982: 347,349). 

Seleukos Nicator ( I. Seleukos)’a izafeten Seleukos Devleti adı verilen ve merkezleri Suriye olan Hellen krallığı yaklaşık 200 yıllık kadar bölgeyi yönetimi altına almıştır. Seleukos kralları, Suriye ile birlikte Anadolu’ya da egemen olmak istemişlerse de, bu etki sürekli olamamıştır. ( Mansel 1988: 465 – 468; Özsait 1982: 351). 

Seleukoslar Devleti, bünyesinde farklı dinlerden ve farklı uluslardan insanları barındırıyordu. Hellenler istila ettikleri yerlerde " Hellen" tarzında şehirler kurmuşlar ve Hellen kültürü bölgeye bu şehirler aracılığıyla yayılmıştır. Ancak, bölgenin yerel kültürünün baskı altına alınmadığı, her iki kültürün kaynaştığı görülür ( Mansel 1988: 508). Bu kaynaşmanın en iyi örneklerinden biri, Nemrut Dağı’ndaki doğulu kıyafetler içinde betimlenmiş heykeller ile yazıtlarda hem Pers, hem de Yunanlı tanrı adlarının geçmesidir ( Mansel 1988: 509).

Seleukoslar bölgeyi, strategos ünvanlı valiler tarafından yönetilen 25 satraplığa bölmüşlerdir. Süryanilerin Urhai adını verdikleri Şanlıurfa’nın yerine kurulan ve adını Eski Mekadonya’nın başkentinden ( bugünkü Vodena) alan Edessa da bu satraplıklardan biridir ( Segal 1970: 5; Rasgeldi 1971: 1). Kral Antiochos Epiphanes dönemi ( ölümü İ.Ö. 163) sikkelerinde bu şehir, " Callihoe Antioch" ya da "güzel akışlı ( su) Antioch" olarak da geçer ( Segal 1970: 6). Askeri bir koloni merkezi olan Edessa’da, dönem içinde sikke basılıyordu. Bu şehir, bölgeyi denetimi altında tutabilen stratejik bir konuma sahipti. Bu dönemde Harran, İ.Ö. 1. bindeki önemini yitirmiş, Edessa şehri askeri ve idari merkez özelliğiyle ön plana çıkmıştır. Edessa’nın önemi, Fırat nehri üzerindeki Birecik/Zeugma ve Samosata ( Samsat)’dan daha doğuda bulunduğu için batıdan gelen saldırılara karşı daha güvenli bir noktada yer almasından gelmektedir.

Seleukoslar döneminde yeni planlamaya göre kurulan Harran şehri " Carhae", Rakka "Nikephorion " ve Suruç " Anthemisa" adını almıştır ( Işıltan 1960: 13). Nizip ise doğrudan Edessa’ya bağlıdır ve " Antioch Mgydonioa" olarak anılır ( Segal 1970: 6). I. Seleukos, bugünkü Birecik’in yerine kurduğu kente eşinin isminden dolayı "Apemea" adını vermiş, ancak kent " Mekadonopolis" olarak da anılmıştır.

( Işıltan 1960 : 13; Kürkçüoğlu 1992: 3). İ.Ö. 322’de, nehrin karşısında ve köprünün diğer ucunda, Geç Roma dönemi boyunca da iskAn görmüş "Seleukia ( Zeugma/ Belkıs)" kenti kurulmuştur ( Jones 1971: 243). Dönem içinde 100 hektardan fazla bir alanı kaplayan ve bir köprünün bağladığı bu iki kent, çift şehir olarak çoğunlukla birlikte  ele alınmıştır ( Algaze 1992: 429). Seleukoslar Fırat nehri üzerinde, biri Adıyaman yakınlarındaki Samsat’ta, diğeri Birecik’te olmak üzere iki köprü inşa etmişlerdir. Bu iki kentten Birecik, güney yolları üzerinde bulunduğu için daha işlek bir merkez konumundaydı. Fırat’ın batısındaki birçok yerleşime de egemen olan, Birecik, bu stratejik konumu nedeniyle önemli bir garnizon olmuştur. Bu dönemde Birecik güçlü bir kale ile tahkim edilmişti.

Hellenistik dönemde, Şanlıurfa’nın güneydoğusunda yer alan Ain el – Arus ve adını Kral Seleukos’tan aldığı düşünülen Ain es – Selok pınarları çevresinde, su ve balıkla ilişkili olan Suriye bölgesinin bereket tanrıçası Atargatis’e atfedilen tapınaklar inşa edilmiştir. ( Segal 1970: 6; Rastgeldi 1971: 4-5). Bu tapınaklar, Şanlıurfa ve çevresinde özellikle Geç Assur döneminden başlayarak bölgenin dinsel öneminin devam ettiğini gösterir.

Birecik’in kuzeyindeki Hacı Nebi’de yürütülen kazı çalışmalarında, İ.Ö. 500 – 100’e tarihlenen Akamenid / Hellenistik tabakalar saptanmıştır ( Stein 1977 b: 95). Hacı Nebi’nin Akamenid katkılarında, İ.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen pişmiş topraktan lAhi  mezarlar; Hellenistik katlarda ise kalın kerpiç duvarlı bir yapı ( Stein 1997 b: şek. 13 – 14) açığa çıkarılan önemli kalıntılardır. Özellikle Harran Ovası’nda yapılmış olan yüzey araştırmaları, bölgede çok sayıda Demir Çağ yerleşmesi olduğunu kanıtlamıştır ( Yardımcı 1992 b: 461 – 477). Harran’ın kuzeydoğusunda yer alan Sultantepe’de yürütülmüş kazı çalışmalarında 5.-7. tabakalarda Geç Hellenistik döneme ait yapı kalıntıları ortaya çıkarılmıştır ( Gökçe  1953: 110; Lloyd 1953: 27 – 51). Bu dönemde Sultantepe Akropol’ü, Geç Assur dönemi sonrasında yeniden iskAn görmüştür ( Gökçe 1953: 110)

Assur belgelerinde Kummuhi olarak geçen ve Adıyaman çevresinden Fırat boyunca güneye uzanan bölge Hellenistik dönemde Kommagene adını almıştır ( Dörner 1990). Kahta yakınlarındaki Nemrut Dağı’nda yer alan ve Kommagena Kralı I. Antiochos tarafından İ.Ö. 1. yüzyılın ortalarında inşa ettirilmiş görkemli anıt mezar, bu dönemde krallığın bölgedeki gücünü yansıtır. Başkentleri Adıyaman yakınlarındaki Samosata ( Samsat) olan Kommagene, Seleukos Devleti’nin vasal krallığı konumundaydı. Kommagene Krallığı, Seleukos Kralı III. Antiochos’un hükümdarlığı’nın erken yıllarında Seleukos Devleti’ne bağlanmıştır.  ( Jones 1971: 242).

Seleukos krallarından III. Antiochos ( Büyük Antiochos) zamanında ( İ.Ö. 222 – 187 ) bölgedeki krallık oldukça güçlenmiştir. İ.Ö. 223’te tahta geçen III. Antiochos, Mısır’a egemen olan Ptolemaiosları Güney Suriye’den çıkarmayı başardıktan sonra batıya, Anadolu’ya yönelmiştir. Deniz ve kara birlikleri ile Efes’e kadar ilerleyen III. Antiochos Kıta Yunanistan’a da geçmiş, ancak Roma ordusu ile İ.Ö. 191 yılında yapılan savaşta yenilerek geri çekilmiştir. Anadolu’da Manisa yakınlarında İ.Ö. 190 yılı sonlarında yapılan ikinci savaşta da Seleukos ordusu büyük bir bozguna uğramış, Anadolu tümüyle Roma İmparatorluğu’nun egemenliğine girmiştir ( Jones 1971: 247). Romalılar ile Seleukoslar arasında yapılan Apemea Anlaşması ile Suriye Krallığı’nın gücü elinden elinden alınmıştır ( Jones 1971: 247; Demircioğlu 1987: 338). Bu anlaşma ile III. Antiochos Romalılara savaş tazminatı ödemek zorunda kalmış ve anlaşma hükümleri gereğince Torosların kuzeyinde kalan topraklar Roma İmparatorluğu’na bırakılmıştır. Roma İmparatorlu’ğu bu toprakları kendisine yardım eden yerel krallara bağışlamış, ancak bölgedeki siyasal etkisini sürdürmüştür. Bundan sonra giderek zayıflayan Seleukos Devleti ekonomik krize girmiş ve yerli halkın ayaklanması sırasında önce III. Antiochos ( İ.Ö. 187), ardından halefi IV. Seleukos ( İ.Ö. 187-175) öldürülmüştür ( Demircioğlu 1987: 351).

Kral IV. Antiochos zamanında ( İ.Ö. 175-164) Medya ve Kommagene gibi satraplıklar yönetime başkaldırmış ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Ancak Seleukoslara en büyük darbeyi, doğunun yerli halkının Hellenizm’e tepkişi olarak kurulduğu düşünülen Part Devleti vurmuştur ( Demircioğlu 1987: 405 – 407). İran’da yaşayan Partlar ile İ.Ö. 140’ta Zagros Dağları çevresinde yapılan savaşta İran ve Mezopotamya’yı kaybeden Seleukoslar, yönetim merkezlerini  Antakya’ya  taşımışlardır. ( Demircioğlu 1987: 407 ).

İ.Ö. 136’da Şanlıurfa çevresindeki yerli liderlerden Hosro ( Osro) da seleukoslara başkaldırmış ve tarihte Osrhone Krallığı olarak geçen şehir devletini kurmuştur ( Rastgeldi 1971: 7-14). Bu dönemde, İran ve Mezopotamya’ya egemen olan Eşkaniyan Devleti bölgede güç sahibidir. Osrhoene Krallığı İ.S. 244 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Bu dönemde özellikle Edessa ( Şanlıurfa) şehri ÖnAsya’nın en önemli bilim, kültür ve sanat merkezlerinden biri olmuştur. Edessa okullarında ünlü Yunan klasik eserleri Süryanice’ye çevrilmiş, bu okullarda Edessa’lı bilginler yetişmiştir ( Segal 1970: 22; Rastgeldi 1971: 22).

 

Paleolitik Çağ

Tarihöncesi uygarlığının gelişme sürecinde, kültürel evrelerin en uzunu ve buzul çağlarının kültürel karşılığı olan; insanlığın ilk ortaya çıkışından, MÖ yaklaşık 10.000 yıl öncesine kadar süren arkeolojik çağ. Bu çağda çaytaşı, çakmaktaşı, hayvan kemikleri ve ağaç gibi doğal maddelerden yapılan ilk aletlerin kullanılmaya başlandığı ve insanların mağara, kaya sığınağı gibi yerlerde "büyük gruplar"/"kalabalık aileler" biçiminde yaşadıkları bilinmektedir.

Paleolitik insan, besinini avcılık ve toplayıcılık yoluyla tüketime hazır olarak sağlamakta; kendisi besin üretmemekteydi. Ateş, bu çağda bulunmuş ve çiğ yenemeyen besinleri pişirmeye, ısınmaya, yırtıcı hayvanlardan korunmaya yaramıştır. Mağara ve kaya sığınaklarının duvarlarına çizilen resimler yine bu çağın belirgin özelliklerindendir.

Paleolitik Alt, Orta ve Üst olmak üzere üç alt döneme ayrılmaktadır. Epipaleolitik Çağ ise, doğayı denetimi altına almaya başlayan insanın, besi üretimine geçişinin hemen öncesinde yer alan çağdır. Anadolu ve Trakya için ise, bugüne kadar bilinen 212 Paleolitik/Epipaleolitik yerleşme arasında Yarımburgaz (İstanbul) ve Karain (Antalya) mağaraları, bu çağı en iyi yansıtan yerleşmelerdir.

 

ARKAİK DÖNEM

İlk Arkaik MÖ 650........580\570

Olgun Arkaik MÖ 580\570......540\530

Son Arkaik MÖ 540\530........480

 

Arkaik Dönem Tanımı

Arkaik Dönem tarihte ve arkeolojide bir uygarlığın en eski evreleri anlamına gelir.

Terim arkeologlar ve tarihçilerce daha çok Eski Yunan’da MÖ 650’den başlayarak Atinanın, Persler tarafından yağmalandığı MÖ 480’e değin süren sanatsal gelişmeleri anlatmak için kullanılır.

Ege Bölgesi

İonia – Lydia

Anadolu’nun özellikle göçe sahne olan Batı Anadolu bölgesine yapılan ve Dor Göçü olarak adlandırılan göç hareketi sonucu Hellas’ta oturan Aiol ve İonlar Troia tahribinden, yaklaşık 150 yıl sonra MÖ 1050 yıllarından başlayarak Batı Anadoluya yerleşmeye başlamışlardır. Kendilerini Hellenler olarak adlandİran bu Yunanlı kavimlerin Batı Anadoluya gelmelerinde büyük olasılıkla ataları olan Mikenlerin (Akalar) orada çok daha önceleri Ticaret yerleşimleri kurmaları büyük rol oynamıştır. Böylece gelenler kuzeyde Troia’dan başlayarak Lykia bölgesine değin (bugünkü Fethiye – Antalya arasındaki dağlık içi kesim ve kıyıları, Teke Yarım Adası) bir alana yerleşmişlerdir (Ege bölgesi orta kıs. Ve Karia bölgesi).

Antik kaynaklara göre Ege bölgesinin kuzeyindeki Aiol yerleşmeleri Agamemnon soyundan gelenler tarafından kurulmuştur ve en önemli merkezi Lesbos adasıdır.

Herodotos (MÖ 484-425) 12 Aiol kenti saymaktadır. Bunlardan en ünlüleri Pitane, Elaea, Gryneion, Myrine, Aigai, Neonteichos, Larisa ve Smyrna’dır.

Aiolia’nın güneyine yerleşen İonialılar ise Atina kralı Kodros’un oğulları ile Pyloslu Neleus’un öncülüğünde bölgeye yerleşmişlerdir. Herodotos 12 adet İon kenti olduğunu belirtmektedir. Bunlar ise Phokaia (Eski Foça), Erythrai, Klazomenai, Teos, Lebedos, Kolophon, Ephesos, Priene, Myus, Miletos, ile Chios (Sakız) ve Samos (Sisam) adalarıdır.

Ege

İon uygarlığının ilk parlak dönemi sanat alanında orientalizan stil’in ortaya çıkması ile başlar. En önemli atılımı Miletos’un önderliği altında Mısır’da, Doğu Akdeniz’de ve Karadeniz’de kurulan koloniler oluşturur. Batı Anadolu'da orientalizan seramik Hellas’ın Korinth seramiği ile yarışacak düzeye ulaşmıştır. Batı Anadolu'da 650’den beri yazı da yaygın bir biçimde kullanılmaya başlandı. Eski İzmir’de, Erytrai’de gün ışığına çıkan Athena tapnaklarının en parlak yapıları, MÖ 600 sıralarında inşa edilmiştir. Aiol ve İon başlıkları Anadolu’da yaratılmış olup, bunlar dünya sanat tarihinin en önemli mimarlık başarılarını oluştururlar.

İon Uygarlığının Altın Çağı (MÖ 600-545)

Erken Arkaik Dönemde başlayan atılımlar Batı Anadolu’yu bütün dünyanın o dönemdeki en ileri bölgesi haline getirdi. MÖ.3000’lerden itibaren Mısır ve Mezopotamia’lıların elinde olan dünya kültür liderliği, bu dönemde Batı Anadoluya geçti. Başta Miletos olmak üzere İon kentleri 2500 yıllık deneyim ve birikiminden yararlanarak yepyeni bir dünya görüşü yarattılar.

Bu süreçte Anadolu, sanat alanında yeryüzünün en parlak merkezi idi. İon ve Aiol başlıklarının ortaya çıkmasından sonra, dünyanın ilk büyük mermer yapısı 55x115 m boyutlarındaki Efes Artemis Tapınağı inşa edildi.

İon mimarlığı Anadolu’lu ustaların yaratısıdır. İon düzeninin zerafeti Hellen mimarlğına canlılık kazandırdı. MÖ5yy’ın ortalarına doğru Dor düzeninin ağır oranları nedeni ile, yaşamını tüketmek üzere iken İon düzeni Hellen Mimarisine yeni bir ufuk açtı.

İon heykel sanatıda Hellas’a, özellikle Attikalı ustalara büyük ölçüde etkili oldu. İon heykellerindeki Chiton(İnce kumaş elbise), chimation(vücudun üst bölümünü örten mantocuk), şal, giysi kıvrımları gibi özellikler aynen Akropolis heykellerine geçti. Bunlardan başka İon heykellerinde görülen "Arkaik Gülüş" ile neşeli, güleç yüz ifadesi de ciddi ve donuk bakışlı Attika heykellerine hayat verdi.

Anadolu İon kültürü İonialıların Lyida, Karia, Lykia gibi eski Anadolu kavimleri ile Anadolulu bir kavim niteliğini kazanmış olan Frygia’lıların ortak yaratısıdır. Bu yeni uygarlığın gelişmesinde Mısır, Fenike, Mezopotamia ile birlikte Hitit ve Urartu etkileri de büyük rol oynamıştır.

Lydia krallığı ise en ünlü hükümdarları Kroisos ile çok gelişmiş, doğu ve batı arasındaki konumu nedeniyle Hellenlerle yaptığı kültür alışverişinin yanında kendi özgün niteliklerini de koruyarak ilginç bir kültür ve sanat sentezi ortaya koymuştur. Bu da krallığın gelişmesine ve zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. Özellikle ilk sikkenin Lydialılar tarafından bulunmuş olması ile de dünya ticaretinde takas usulünün yerini para ile ödeme almış ve böylece iş, ekonomi ve ticaret alanlarında yeni ve büyük gelişmeler ortaya çıkmıştır.

Perslerin Batı Anadolu'yu ele geçirmeleri ve burada satraplıklar halinde oluşturdukları yönetim, İonialıları huzursuz etmiş ve İonlar MÖ 499 yılında Miletos kentinin öncülüğünde ayaklanmışlardır. Bu ayaklanma Sardes’in tahrip edilmesi ile sonuçlanmış ve bunun üzerine de Persler İon donanmasını yok etmişler ve daha sonra Miletos kentini yakıp yıkmışlardır. (MÖ 494)

Batı Anadolu’daki İon kentlerinin Perslerin eline geçmesi İoniada yaşayan doğa Filozoflarının ve sanatkarların Atina ve İtalya’ya göç etmelerine neden olmuştur. Böylece Batı Anadolu'daki Altın Çağ sona ermiş ve İoniadaki Özgür düşünce gelişimi Atinaya geçmiştir. Temelleri daha önce İoniada atılmış olan Demokrasi MÖ 508-507 yıllarında Atinada Kleisthenes’in reformları ile kurulmuş ve Perikles ile gelişmiştir.

En Eski Yunan Uygarlığı

Hellenlerin Yunanistana geliş tarihiyle Atina uygarlığının meydana çıkışı arasında geçen yüzyıllar boyunca sanat düşünce ve din alanındaki çalışmalar geleceğin bicimlerini yavaş yavaş işleyerek hazırladı. Yunan ortaçağı, Mykenai dönemiyle V.yy’ın klasik dönemi arasında bir bağlantı olmuştu. Şüphesiz dor istilalarından sonra Hellenler kendilerinden önceki uygarlıklarla ilişkilerini büsbütün kaybetmediler. Gözleri önünde Akaların ve Mykenailerin bıraktığı bir çok kutsal yapı vardı, sanat alanındaki çabalarında onlara, Asyaya ve adalara göç etmiş ve önceki dönemden bazı gelenekleri saklamış Yunanlılar da yardım etmişlerdir.

Toplum hayatının orta derecede gelişmiş olması sebebiyle mimarlığın etkisi sinirliydi. Ancak VIII yy. da biçimlenerek tapınak tipi klasik Yunanistanın genel tapınak biçimi olarak kalacaktır. Başlangıçta tanrılarla krallara ortak bir konut yapmış gibi görünen Hellenler, krallık ortadan kalktıktan sonra yalnız tanrılar için tapınak yaptılar. Bu tapınak Dikdörtgen biçiminde bir sahanlık, sahanlık üzerinde Naos, önde bir giriş (pronaos), sahan arkasında bir arka oda (opisthodomos) vardı. Sahın sütunlara dayalıydı ve cephelerin üst kısmında üçgen biçimli alınlıklar vardı.

VIII yy’dan VI. yy’a kadar mimarlar yapıları sağlamlaştırmaya ve hafifletmeye çalıştılar. Artık en küçük siteler bile kendilerine özgü tapınakları olmasını istiyorlardı. Böylece din birliği ve buna uygun bu mimarlık ortak bir uygarlığın meydana gelmesinde etken oldu.

İlk Yunan eserleri beceriksizce yapılmıştı, ama yavaş yavaş İonialıların etkisi altında heykelcilik ve yüksek kabartma sanatı MÖ 600’den başlayarak son derece hızlı şekilde gelişti. Bu gelişmenin aşamalarını Argos’lu Polymedes’in ikiz heykelleri, Naksosluların Sphenks’i , Sikione’deki hazine binaları, Delphoi Apollon Tapınağının alınlığı, Atina Kore’leri çok güzel açıklar.

Bu dönemde Yunan heykelciliği yavaş yavaş Asya’da da beraberinde getirdiği Mısır etkisinden kurtularak ölçüden ve açıklıktan oluşmuş kendi özelliklerini bulmuştur.

Önceleri Mykenaililerin ve doğu etkisi altında kalan Hellenler, Anadolu toprağını süren Hitit, Frygia, Lydia ve Urartu uygarlıklarının etkisi altında kendi öz değerlerini işlemişlerdir.

V.yy’ın sanattaki tomurcuklanma evresinde Attika sanatının müjdecilerini nasıl unutmamak gerekirse, tıpkı onun gibi arkaik dönemin edebi eserlerinin de klasik çağın yaratıcısı olduğunu kabul etmek gerekir.

Ege adaları ve Anadolu kıyılarındaki Yunan kolonileri, başta gelen bir çok, düşünür ve filozof yarattılar; Miletos’lu Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Efesli Herakleitos, Kolophon’lu Ksenephones bu düşünürlerden birkaçıdır.

 

HELLENİSTİK DÖNEM(MÖ.330-30)

 

"Hellen" ve "Hellenistik" terimleri geniş ölçüde basmakalıptır ve kullanılışlarının saptanması gerekir.MÖ.1.binin ilk yüzyılları da Hellas’ta doğan uygarlık,eski kültürün(Minos) üzerine kuzeyden dalgalar halinde gelen yeni öğelerin eklenmesinin sonucuydu.Yine 4.yüzyılın sonun da Makedonya’nın yaptığı fetihten sonra bazı Hellen kentleri birtakım zaferler elde etse de yaşamsal bir şeyler yitirdi.Hellen kültürünün bundan sonraki yüzyıllarda rastlanan değişmiş biçimine basmakalıp olarak Hellenistik adı verilir.

Helenistik devir ile Büyük İskender’den sonra gelen kültür devri anlaşılır.Bu devir İskender’-in Pers  kralını yendikten sonra bizzat Pers kralı olduğu MÖ.330 yılında başlar.

Büyük İskender Devleti;II.Philippos ile Olympias’ın oğlu olan İskender II.Philippos’un öldürülmesinin ardından (MÖ.336) komutanlarca kral ilan edildi.Öncelikle bütün olası hasım ve rakiplerini öldürttü.Babasının sağlığında Asya seferlerini gerçekleştirmek üzere oluşturu-lan ,Korinthos’taki Hellen Birliği synhedrion’unda (meclis) bu birliğin hegemom’u ve başkomutanı seçildi.Delphoi üzerinden Makedonya’ya dönerken MÖ.335 ilk baharında Trakya’ya girdi.Şipka Geçit’ini aşarak triballileri ezdikten sonra Tuna’nın öbür yakasına geçerek Getaları dağıttı.Ardından batıya dönerek Makedonya’yı istila etmiş olan İllyrialıları yendi.Bu sırada öldüğüne ilişkin söylentiler üzerine Thebai ve Atina’da ayaklanma patlak verdi.Bu ayaklanmanın ardında hem yeni Pers kralı III.Dareios ‘un mali desteği, hem de Demosthenes’in çabaları yatıyordu.Yunanistan’a giren İskender, tapınaklar ve şair Pindaros’un evi dışında bütün Thebai’yi yerle bir etti.yaklaşık altı bin kişinin öldrüldüğü sağ kalanların köle olarak satıldığı bu sindirme hareketi sonunda bütün Yunan devletleri Makedonya üstünlüğüne boyun eğdi.

Asya’nın fethi:Tahta çıkışından beri Pers İmparatorluğu’nu ele geçirmeyi tasarlayan Büyük İskender sefer hazırlıklarına başladı .Pers ordularıyla ilk kez Granikos Çarpışması’nda karşı karşıya geldi bu çarpışmada elde ettiği zafer ona Batı Anadolu’nun kapılarını açtı .Miletos ve Halikarnassos kentlerinin direnişini kırarak yöneticilerini teslim olmaya zorladı.

MÖ.334-333 kışında Batı Anadolu’nun fethini tamamladıktan sonra , MÖ 333 ilkbaharında Akdeniz kıyı yolunu izleyerek Perge ‘ye ulaştı.Söylenceye göre Frigya’dan geçerken Asya’ya hükmedecek kişinin çözebileceğine inanılan Gordion düğümünü kesti.Gordion ‘dan Ankyra’ra yöneldi, oradanda Kappadokia ve Kilikya Kapıları üzerinden güneye indi.Pinaros Çayı kıyısında III.Dareios ile karşılaştı .Bunu izleyen İssos Çarpışması (MÖ333) sonunda Dareios kesin bir yenilgiye uğradı.

İskender bu zaferden sonra Suriye ve Fenike’ye doğru ilerledi .Amacı Pers donanmasını üssüz bırakmak ve etkisizleştirmekti.Dareios’nun barış önerisine karşı kendisini Asya’nın efendisi olarak tanınmasını ve koşulsuz teslim olmasını istedi.Başlangıçta Pers kentlerini kolayca ele geçirmesine karşın Tyros sert bir direnişle kerşılaştı.Kent yedi ay boyunca başarıyla saldırılara karşı koydu..Tyros şiddetli saldırılara daha fazla direnemeyerek MÖ.332 de düştü.İskenderin en büyük başarısı sayılır.MÖ.332 de Mısar’a girdi, günümüzde İskenderiye olarak anılan Alexandreia kentini kurdurdu .

Mısır’ın fethiyle doğu Akdenizde kesin denetimi sağlayan İskender,MÖ.331 ilkbaharında Mezopotamya’ya ilerledi,Babil’i aldı ,Zagros Dağlarını aşarak İran içlerine yöneldi.Pers topraklarını içine alan yeni bir İmparatorluk kurmayı ve "Asya’nın Efendisi" olmayı amaçlayan İskender , daha doğudaki toprakları ele geçirmeye yönelik yeni bir sefer başlattı.

Kısa sürede Hazar kıyılarına oradan da Afganistan içlerine ulaştı.Bu fetihler sırasında Makedonyalı ve Pers bileşimine dayalı yeni bir sistem oluşturduğundan , eski komutanlarıyla baş gösteren anlaşmazlıkları giderek derinleşti. Kendisine suikast.girişimiyle suçladığı Parmenion’la oğlunu ortadan kaldırarak ordusunu yeni baştan düzenledi.Davranışlarıyla giderek bir doğu despotuna dönüşen İskender,Pers hükümdarları gibi giyinmeye ve proskynesis(hükümdar karşısında yere kapanarak selamlama)uygulaması gibi Pers geleneklerini benimsemeye başladı.bu arada Baktriene prenseslerinden Roksane ile evlendi.

Hindistan’ın fethi:MÖ.326 baharında İndus Irmağı yakınındaki Taksila’ya girdi.Aleksandria Nikaia kentini kurdu.MÖAğustos 325’te İndus Deltasının ağzındaki Patala’ya vardı.Burada bir tersane ve liman yaptırdı. Hindistan ile deniz bağlantısını sağlamak için Arabistan kıyılarına  yönelik  bir  sefer için hazırlıklara başladı.Babil’de sulama kanalları yaptırmayı ve İran Körfezi kıyılarında yeni kentler kurmayı  planladığı bir sırada,  hastalandı ve on gün sonrada  33  yaşındayken  öldü. İskender’in ölümünden  sonra  birçoğu satraplık görevinde  bulunan   komutanlar kendi egemenlik alanlarını kurmak amacıyla uzun bir mücadeleye giriştiler.kırk yılı aşkın bir süre boyunca (MÖ 323-280)iktidar  ve topraklar sık sık el değiştirdi.bu çatışmalar sonucunda yeni bir monarşik yönetim biçimi ile  bürokratik bir devlet yapısının,ortak dil Yunanca kültürel bakımdan birleştirdiği çok sayıda halkı kapsayan yeni bir uygarlığın temelleri atıldı.Hellenistik Dönem’in başlıca üç egemenlik odağı,Yunanistan’ın kuzeyindeki Makedonlar,Filistin ve Anadolu’dan İran’a kadar egemen olan Selevkoslar ve merkezi Mısır’da bulunan Ptolemaioslardı.Bu güçler arasında sürekli bir güç dengesi kurulmuştu.Zaman zaman görülen savaşlar ve dış politika çatışmaları ,özellikle Suriye sınırları Küçük Asya ve Ege üzerinde yoğunlaştı.Yunanistan’da MÖ.3.yüzyılda iki birlik ortaya çıktı:Orta ve Kuzey Yunanistan’da Aitolia,Sparta ve Elis dışında tüm Peloponnesos’ta Akhaia. Bu iki birlik birbirine karşı gitgide güçlendikçe Makedonya’nın konumu zayıfladı.

Helenistik krallıkların çöküşü MÖ.3.yüzyılın sonlarında başladı;MÖ.160’larda hızlandı.Illyrialı korsanları yenilgiye uğratan Roma,Adriya Denizinde egemenliği ele geçirirken Makedonya’nın da komşusu oldu.Art arda gelen savaşlar (MÖ.214-205,200-196,171-168,149-148)SONUNDA Makedonya ve Yunanistan’ı topraklarına kattı.Bu dönemde Selevkoslar da yitirdikleri topraklar ve bağımlı halkların ayrılması yüzünden küçülmüştü.Selevkos Krallığı Mezopotamya ve Suriye ile ancak zayıf bir denetim altında tutulabilen doğudaki yedi "yukarı eyaletten "ibaret kalmıştı.Karadeniz’in güney kıyısında güçlenmekte olan Pontus,VI.Mithradates Eupator’un yönetiminde gitgide büyüyen bir tehlike durumundaydı.Roma’nın harekete geçmesiyle üç Mithradates Savaşı’ndan sonra (MÖ.88-85,83-82,74-63)Selevkoslar ortadan kalktı.Suriye ve Bithynia Roma eyaleti oldular,Armenia, Kommagene ,Kappodokia ve öbür bölgelerde d İmparatora bağlı kaldılar.

Ptolemaioslar egemenliğindeki Mısır da bu duruma boyun eğerek topraklarını birer birer Roma’ya bıraktı.Hellenistik Dönem’in soın perdesi ,Mısır’ın Octavianus(sonradan Augustus)ve Marcus Antonius arasındaki iç savaşa sürüklenmesiyle noktalandı.Antonius ve Kleopatra’nın ölümünden sonra Mısır, Roma İmparatorluğu’nun eyaletleri arasına katıldı (M.Ö. 30).

 

PULUR HOYÜGÜ

Çemişgezek ilçesinde bulunan Höyükte 1968 yılında yapılan kazilarda Tunç çagina ait kalintilara rastlanmistir.Toplu evlerden meydana gelen Höyükteki evler tas kerpiçten yapilmistir. Dibek ve tas kabartmalara rastlamistir.islenmemis demir ve krom bulunmuş olup i.Ö. 3000 yıllarına ait kalintilar olduğu anlasilmistir.

YENIKÖY HOYÜGÜ

Çemişgezek ilçesindedir.Keban Baraj Gölü altında kalan Lalusagi Köyü yakıninda bulunan ve "Gavur höyük" adıyla bilinen Höyüktür. yapılan kazilarda Roma ve Bizans devrine ait kalintilara rastlanmistir.Tunç Çagina ait buluntular yanında,islenmis bazı madenlere rastlanmistrr. Dervis Hücreleri

IN DELIKLERI(Devris Hücreleri)

Çemişgezek ilçesinin batisinda bulunan in delikleri(dervis Hücreleri) çok sayıda, odalardan meydana gelmistir.Odalardan birbirine geçis yeri vardır.halen tahta bir merdivenle çikilarak in Delikleri gezilmektedir. Oyma sanatini iyi kullanilmis Tarak odalar yapilmistir.

UZUN HASAN TÜRBESI

Çemişgezek ilçesinde merkezin içinde ki bir kayanin üzerindedir.1572 yılında iki katli kesme tastan yapilmistir.Kapi ve sütunlari sade bir görünüme sahiptir.Küçük pencereli olan yapi,pramit çati ile örtülüdür.

HAMAMI ATIK

Çemişgezek ilçesinde çarsi içinde bulunan yapinin giris bölümünde Türkçe ve Arapça yazilar mevcuttur.XV.yyda yapilmis olup XVIII.yyda onarilmistir.Yöreyi elinde bulunduran Akkoyunlular tarafından yapilmistir.Kesme ve moloz tasla tugla karisimi yapılan hamamin küçük bir giris yeri olup içerde küçük kubbeler halinde bölümler yapilmistir.Üzerindeki Türkçe yazi 1762 yılında onarimi yapan Haci Ali Agaya aittir.

CEMISGEZEK KÖPRÜSÜ

ilçeden yaklasık 3 km. uzakta olup tek kemerden olusmustur.1902 yılında onarilmistir.Selçuklular dönemine aittir.

MEYDAN CESMESI

Çemişgezek Ulukale Köyündedir.166.yyda yapilmis ve çevresine sivri kemerler yerlestirilmistir.Çesme,kesme tastan yapilmis ve önünde bir yalak mevcuttur.

back

anasayfa