HURİLER (M.Ö. 1500-1250)

Yapılan birçok Arkeolojik araştırmalar sonucunda ortaya çıkan tabletlerden anlıyoruz ki, Huriler Ön Asya’da geniş bir bölgeye yayılmış ve yeni tetkiklere göre II. nci bin sonlarında ise pek ziyade kuvvetlenmiş, ırkdaşları Subar boylarını da hakimiyetlerine alarak sınırlarını genişletmişlerdir. İşte bu genişleme Zagros dağlarından, batıda Akdeniz’e, doğuda Kerkük bölgesine, güney batıda ise Kenan iline (Filistin) kadar olan toprakları içerisine aldıkları gibi bilhassa (M.Ö. XVI ncı) yüz yıldan XIV üncü yüz yıla kadar Ön Asya’da önemli bir rol oynamışlar, kuzey batı Mezopotamya’yı, halep ve kuzey Suriye’yi hakimiyetleri altına almışlardı. tabiidir ki, Çemişgezek bölgesi de bu sınır dahilinde bulunuyordu.

Huriler döneminde Anadolu yarımadasının güneyinde luviler, paflagonya bölgesinde palalar ve diğer bölgelerde arzava, kizzuvatna ve ahhiyava krallıkları bulunuyordu. Hurilere ilk önce m.ö. 3. binin sonlarında mardin dolaylarında rastlanmaktadır. Urkis şehrinde bir tapınağın kurulması ile ilgili belge şimdi louvre müzesindedir. Tunçtan bir aslan heykelciğinin koruduğu bir taş levha üzerine arkaik çivi yazısı ile kazınan yazıt m.ö. 2300 yıllarına aittir. Huriler önceleri m.ö. 2. binin ilk yarısında kısa yaşamlı küçük beylikler kurmuşlardır. Daha sonra m.ö. 1500-1250 arasında Huriler tarafından kurulan Mitanni devleti o dönemde yakın doğu’nun Mısır’dan sonra gelen ikinci büyük gücü olmuştur. Mitanni kralları aynı dönemde hüküm süren Mısır kralları ile mektuplaştıklarından bu dönem hakkında oldukça fazla bilgi edinmek mümkündür. .

Hurilerin başlıca merkezleri Urfa, Diyarbakır, Mardin ve Kerkük arasındaki bölgede kalan Tell Feheriye, Tell Brak, şagar ve Bazar gibi kentlerdir. Mitanni devletinin kralları Hint-Ari kökenli idiler. Hindistan’a giden bazı Hint-Ari boylarının İran yaylası üzerinden Güneydoğu Anadolu’ya geldikleri ve yerli halk olan Hurilerle kaynaştıkları tahmin edilmektedir. Mitannilerin at yetiştirme konusunda oldukça bilgili oldukları anlaşılmaktadır. Boğazköy’de bulunan Hititçe yazılmış dört tablette atların yetiştirilmesi hususundaki bilgilerin bir Mitannili tarafından kaleme alındığı bildirilmekte ve Hititçe çevirideki bazı teknik terimler Sanskritçe dilinde verilmektedir. Oldukça kısa süren bir egemenlik döneminden sonra Hitit kralı şuppiluliuma tarafından son verilen Mitanni devleti Hattuşa’ya bağlı bir eyalet haline getirildi. Fakat Hurilerin etkisi yörede yoğun bir şekilde devam etti

Huriler, kendi cins ve ırklarından olan, Babil gibi, Mezopotamya'nın en büyük ve medeni şehrini zapteden Hititlilerle de hayli çarpışmışlardır. Hitit Kralı meşhur Mürsil I Mürşil karşısında en büyük ve kuvvetli bir düşman olarak Hurileri görmekteydi.

Hititliler, tarafından Hurilerin ülkesine iki şiddetli akım olmuştur.

Bunlardan birisi Hitit kıralı Hantilis M.ö. XVII nci yüz yıl ortalarında Malatya bölgesini çifniyerek Fırat'a kadar gelmiş ise de Huriler Fırat'ı bunlara geçirtmemişlerdir, ikincisi ise, Kral Telepinus takriben M.ö. 1475 zamanında olmuştur. Bu hücumda Hitit kuvvetleri galebe çalarak gerçi Fırat’ı geçtilerse de Huriler Fırat la — Harput arasındaki bölgede iyi bir tabya kullanmak suretiyle Hititlileri fena bir bozguna uğrattılar ve Hurilerin kılıç darbelerinden kurtulanlar ise Fırat’ın sularına gömüldüler. Sonraları bu mert ve atılgan kavmin toprakları, Anadolu’dan Hititlilerin, Mısır ve Güneyden Samilerin ve doğudan diğer kavimlerin dört ta-raftan hücumlarına maruz kalınca kuvvet ve kudretlerini yavaş yavaş kaybetmeğe başlamışlardı. Nihayet topraklarının en önemlii olan Işşuva (Har Hattilerin eline geçti. Huriler bundan sonra Van gölü bölgesine çekilmişlerdi, Mitannilerle Hititliler, arasında vukua gelen ve Mitannilerin kati hezimetiyle sona eren büyük savaşta Hititlilere yaptıkları yardımın mükAfatı olarak Mitanni ülkesinden bir kısım toprak kendilerine verilmiş ise de büyük Hatti devlerinin tabii vaziyetine düşmüşlerdir. Huriler doğuda iki yüz sene kadar yaşadıktan sonra M. Ö. XIII üncü asır başlarında tamamen hezimete uğramışlardır. Türk ırkının ana vasıflarını üzerlerinde taşıdıkları tarihi bir hakikat olarak kayda alınmıştır (1).

Hurilerin ismi bugüne kadar Harput bölgesinde yaşamaktadır. Masdar dağını, Bakır madenine doğru aşarken eski Bağdat şosesinin sol tarafında ve Deveboynu ile Gezin ve Tepecik hattı arasındaki yaylada hala Huri namında bir köy ve bu köye çok yakın yine Huri namiyle bir de mezra vardır . Gerçi bu köye, şimdi Havri denilmektedir, Maden merkez bucağına bağlı 385 nüfuslu bir köydür; Fakat gerek zaman itibariyle ve bilhassa o bölge halkının tamimiyle Kürt bulunmaları yüzünden Huri lehçesinin kürtçeye daha yakın gelen Havri şekline sokulması veyahut eski Arap harfleriyle yazılış şekli olan Hurinin yeni harflerle Havri olarak yazılması mümkün görülmektedir, hakikatte Havri değil (Huri) dir.

(1) Ord. Prof. M. Şemseddin Günaltay, yakın Şark II, Anadolu. s. 265-267. .

 

back