ERMENİLER DEVRİNDE ÇEMİŞGEZEK

Her şeyden önce Ermeni kelimesi üzerinde duralım: Rum tarihçilerine göre (Armeniume) beldesinde Armeniüs isminde bir Tesalyah muhacir (Acilicene ve Abiabene) (1) vilayetlerinde diğer muhacirlerle birleşerek ismini (Armeni) diye bu memlekete vermesi ile başlamıştır.

Ermeniler, bu ananeye kendi tarihlerin.de katiyyen yer vermemişlerdir. Milletlerine, bu topraklan pek eski bir devirde işgal etmiş nazariyle bakarlar.

Ermenilerin ortaya çıkmaları, Türk ırkına mensup Hattilerin doğuya hakimoldukları zamandan çok sonra takriben (M.ö. 550) de Medlerin zamanına tesadüf eder. Bu sebeple Ermeniler, bütün ahval ve Adet-erini Medlerden almışlardır. HattA kıyafetlerini de... Bunlar umumiyetle yerlere sürünür şekilde uzun etekli elbiseler giyerler ve başlarına da ya düz veya şapka biçiminde bir keçe külAk geçirirlerd'i.

Sonra bu topluluğu (M.ö. 580 - 535) yılları arasında Ervand nammda bir şahsın idaresinde Aras boylarmda küçük bir krallık halinde görmekteyiz.

Tam bu sıralarda Doğuda Agurları yere vuran Medler, Ermenilerin Krallık kurduklanm görünce Med krah Astıya| üzerlerine askeri harekAtta bulunarak bunları darmadagm etmişti. Bunun üzerine geri kalan bakiyyetüssuyuf, (kılıç artıgı) asker ve vergi vermekle Medlerin hima-yesine girdiler. Bu münasebetle dinlerini de Medlerle birleştirdiler (2).

Ermeniler, bu suretle büyük İan hükümdarı Keyhusrev in zamanına kadar Medlerin himayesinde kalmışlar ve Keyhusrev in egemenliğini hisseden Ervand sa|h|mda oğlu Tıgranes i 20.000 piyade ve 4.000 süvari ile Keyhusrev in emrine rehine vermek suretiyle bu defa da İranm himayesine girmiş bulunuyordu.

İran istila devrinde büyük muvaffakiyetler kazanan Tigran a İran hükümdar Husrev güzel kızını vererek onu damat aldı ve Babil seferine iştirak ettirdi. Bu seferden büyük ganimetlerle muzafferen dönünce babası Ervand bir fırsatmı bularak hükümdardan kralhk izni aldı.

Ervand ın ölümü üzerine oğlu Tıgranes onu istihlAf etti (M.Ö. 535 - 525),

Bu sıralarda Ermeniler, Dpgu illerinin muhtelif semtlerine yayılmışlardı, yerleşdikleri bu geniş bölgede ayrı ayrı iki krallık kurdular ki, bunlardan birisi Fırat nehrinin Batı sahillerindeki Kapadokya ve Punt devletleri arasındaki topraklara büyük Ermenistan, hududu Güneyde Toros dağlarına kadar giderdi ve Malatya bu sınır dahilindeydi.

İkinci Küçük Ermenistan ise, Fırat'ın sol sahilleri üzerindeki bütün memleketleri içine alan topraklardı. Harput da bu küçük Ermenistan sınırları dahüindeydi.

DArA nın zamanmda İran idare ve himayesinde oldukları halde, eyaletlerde çıkan isyanlara bunların da katılmasiyle DArA nın oğlu Keyhusrev kuwetli bir ordu ile üzerlerine yürüdü, merkezleri ve en büyük kaleleri olan Van kalesini zaptetti ve kaleye bir Kitabe dikerek burayı bir vilayet haline koydu, bu suretle ikinci Ermenistan tamamiyle - Harput ve dolayları dahil - doğrudan doğruya tranilerin idaresine geçmiş oldu.

DArA ile İskender arasmdaki muharebede Ermeniler, iyi harp etmedikleri gibi bir kısmı İskender e iltica edip, bir kısmı da kaçarak dagıldılar ve bu ihanetleriyle DArA ordusunun ma|lubiyetine sebebiyet verdiler.

Ardaşir III. (Artaxurx) (M.ö. 358 — 338) zamanında fran ordusun-da Bogos namında bir kumandan vardı ki, Mısır seferinde büyük hiz-met ve yararhklar göstererek hükümdarın teveccüh ve itimadmı kazan-mıştı. Ne yazık ki, Mısır seferinden döndükten sonra, İran tahtmı yık-mak için teşekkül eden bir Ermeni komitesinin başmda yine bu zat bu-lundu. Bogos, Ardaşiri ve bütün aile efradmı zehirliyerek öldürdü ve Er-menilere kralhk vadeden Kodamanus u DArA III. namiyle tahta çıkar-dı (M.Ö. 338 — 330).

Bu hükümdarın zamanmda Ermeniler, yine yerlerinde duramıyorlar-dı, iki grup halinde, birisi bölgenin Güneyinde Fırat ve Murat nehirleri arasında Harput, Malatya, Maraş bölgelerinde, diğer kuwetli bir grup

Van gölü Kuzeyinde Ararat ve Aras bölgesinde bulunuyordu. Erme-bu dolaylarda oturmakta olan bütün eski kabileleri İran tahtma isyana sevkediyorlardi.

Ermeniler, aneak İskender ve Selefkuslerden sonra Tigranes 11. za-mamnda tutunabilmişlerdir.

Tıgranes, krallıgmı ilan edince her iki kısmı da hükmü altına aldı ve bir hükürnet tesis etti.

Part krallarından Ardaşir L in nasıl ki, kızını Pontos Krah Mitr-dat a verip ittifakmi saglarnış ise Tigranes 11. de Mitrdat in kızını almakla ayni siyaseti kullammş ve Pontos krallıgınm ittifakmi teniin et-migti.

Bu kral, şiddet kullanarak bölgede bulunan bütün beylikleri ve aşiretleri hükmü altına aldı. sınırları, Güneyde Nusaybin, Cizre, Doğuda Urmiye gölüne kadar genişledi. Harput tabiatiyle bu sınırlar icerisin-deydi,

Fakat rahat durmadı, kaym babası Pontos kralı Mitrdat ı teşvik ederek bu defa da Romalılara saldırraaya yeltendi. Mitrdat in kuwetleri Şarki Karahisar civarmda Roma ordusiyle karşı karşıya geldiği za-man büyük bir hezimete ufradi. Kral, kansi ve oğlu ile damadı Tigra-nes 11. nin memleketine iltica etti ise de kaym babasmi kabul etmedi. Bu hal Mitrdat in çok gücüne gitti, teessüründen intihar etmek istedi; fakat içtigi zehir tesir etmedi, nihayet muhafiz askerlerinden birine mii-him miktarda para vererek kendisini öldürttü. (M.Ö. 67).

Tigranes 11. ise Roma ordusunun muzaffer kumandam General Pompeius i karşıladı, ayaklarına kapandı ve birçok kıymetli hediyeler vererek af istegınde bulundu. Bunun üzerine Roma tmparatorlugunun himayesini kabul etmek suretiyle istiklalini kaybetmiş oldu (M.Ö. 65 - 64).

Tigranes 11. nin ölümünden sonra yerine geçen o|lu Artavasdes gerçi Partlarla birleşerek Roma ordusuna karşı koymak istediyse de maglüp olarak Mısıra kaçtı ve orada idam edildi. Bundan sonra Tigra-nes 11. nin kardeşi Ersam idareyi eline almak istediyse de Romalilarla, Partlarm arasında şaşkına döndü.

Ermeniler, şimdi bütün topraklarını kaybetmişler, bu arada Harput kalesi, Amid, Nusaybin ve civarı tamamen Romalilarm eline geçmişti.

Bundan sonra Ernıenilerin başına birçok Abgar lar geçti. Bunlar-dan Abgar V. (M.Ö. 4 den M.S. 50) ye kadar Urfa ve dolaylannda sal-tanat sürmüş olnıasma rağmen asker! bir kuwete malik olarak değil de, kendisine bir ruhani süsü vererek bu sifatla bir kısım Ermenileri başı-na toplamış ve saltanat sürmüştür. Kendisinin ilk Hıristiyan kralı olması

(1) Diclenin dofusunda yukarı ve aşa|ı Zap ırmaklan arasındaki bölgenin eski adlan. Türk Ansiklopedisi, c. I, s. 135.

(2) Medler o zamanki İranllerin tapmakları mabude Anaidis (Anaidia) Ayinini kabullenmişlerdi ki, buna her tarafta bir tanrı gibi tapıhrdı. Ermeniler de hıristi-yanhktan ewel aynı şekli kabul etmişlerdi. Bu dinin sayısız vilayetlerde meşhur mabetleri vardı. Eski Yunanlılar buna hayasızlık sembolti demişlerdir.

Türk Ansk. c. I, s.

 

İşte Anadolu'da Türk fetih ve yerleşme hareketinin devam ettiği XI. yüzyılın sonlarında, Çemişgezek ve çevresi muhtemelen PMaretos (Filaret) Brakhamiosadlı Ermeni asıllı bir sergerdenin elinde bulunuyordu. Filaret, bölgede meydaı gelen kısa süreli siyasi otorite boşluğundan faydalanarak Harptı t'tan Çukurova' kadar uzanan bir Beylik kurmuştu. Çemişgezek ve çevresindeki kalelerin de onı egemenliğini kabul etmiş olması muhtemeldir. Fakat, Filarefin egemenliği ancak 6 yıl sürmüş olmalıdır. Zulmü ile şöhret bulan bu Ermeni, Türkmenler'in yogi baskısı altında bulunuyordu. Melikşah'ın huzuruna çıkarak İslamiyeti kabul ettiği bildirmişse de, o kendisine yalnızca Maraş ve civarını vermiştir. Çok geçmeden burada Ölmüş olan Filaret'm beyliği de ortadan kalkmıştır 30 .

 

30 Osman Turan, SelpMıtltn' Zamtannda Türkiye, istanbul 1971, S.6S-71.

 

back

anasayfa