VII. yüzyılın ortalarına doğru Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Müslüman Arapların istilasına uğradı. Emeviler zamanında fütuhat daha da genişleyerek Fıra ile Ceyhan ırmakları arası da İslam dünyasına dahil oldu. Malatya ve Tarsus. şehirleri uzun süre Elcezire valiliğine bağlı sınır (Sugur) komutanlıklarının iki önemli merkezi durumundaydı.

Abbasiler zamanında Malatya'dan Tarsus'a uzanan hattın doğusunda kalan sugur bölgesinde pek çok sayıda Türk de gaza ve cihAda, katıldı. Bizans-İslam mücadelesi iki yüzyıldan fazla sürdü. Bu zaman zarfında Müslüman ordular Anadolu'nun dört bir yanma yaptıkları akınlarda çok defa zaferler kazandılar. Bir kaç defa Bizans'ın baş şehri de kuşatıldıysa da muvaffak olunamadı. Fakat X. yüzyılın başlarından itibaren Bizans, savunmadan saldırıya geçti. Bir süre Hamdanoğulları, özellikle Seyföddevle zamanında Bizans taarruzlarına mukabele edildiyse de onun ölümü ile İslam dünyasını müdafaa edecek bir güç kalmadı. Nitekim Bizans, Anadolu'daki Müslüman varlığına son verdiği gibi bununla yetinmeyerek Suriye'yi de istilaya başladı. Güneydoğu Anadolu'daki Müslüman beyliklerden Mervanoğulları (Diyarbekir), Mirda$oğullan (halep) ve Numayroğulfarı (Harran) gibi Arap asıllı beylikler Bizans'a vergi vermek şartıyla varlıklarını devam ettirebildiler. Türk fethi arefesinde Çemişgezek ve çevresi İmparator Romanos Le Kapen zamanında teşkil edilmiş olan Mezopotamya Theması içinde kalıyordu 28 .

İslam dünyası sadece askeri ve siyasi bakımdan değil, fikri ve manevi yönden de bir kargaşa içerisinde bulunuyordu. Mezhep mücadeleleri almış yürümüş, İsmaililer, Karmatiler gibi ehli sünnet haricinde kalan mezhepler, İslam dinini tahribe yönelmişlerdi. Kısacası, Türk istilası başladığı sırada İslam dünyası siyasi, sosyal ve askeri cihetkrden derin bir buhran geçiriyordu. Türklerin İslam dünyasına hakim olmalarıyla siyasi ve sosyal yapı köklü değişikliklere uğradı 29 .

Abbasiler Döneminde Çemisgezek

750 yilinda Islam Aleminin liderligini ele alan Abbasiler Çemişgezek ve çevresini IX. yüzyilda Islam Devleti'nin sinirlarina dahil etmislerdir. Ancak Abbasilerin amaci Islam Dini'ni yaymak oldugu için bunlara ait herhangi bir eser bölgemizde mevcut degildir.

 

back

anasayfa