Çemişgezek Şivesi  

Çemişgezek yöresinde konuşulan yaygın dil Anadolu Türkçe'si olmakla birlikte , yöreye özgü şivenin oluşumunda çeşitli etkenler rol oynamıştır. Sözgelimi, yörede konuşulan Anadolu lehçesi , aynı zamanda Oğuz lehçesinin diğer bir kolu olan Azeri lehçesinin de az çok etkilerini taşır.   Yöreye özgü şivenin oluşumunda sadece Azeri Türkçe'sinin değil , başka etkenlerin özellikle Zazacanın , Kürtçe'nin ve Ermenice'nin de rolü vardır. Bunu şivenin ezgisel üslubunda ve sözcük dağarcığındaki söyleniş biçimlerinde görebiliriz.  

Bazı durumlarda fonetik açıdan da , yörede konuşulan Türkçe, çevre illere göre daha incelmiş bir Türkçe'dir. Sözgelimi gelir misin yerine geli misin biçiminde söylenir.   Bunun dışında , kimi harf değişimleri, başkalaşımlar görülür. En sık rastlanan örnek h ve k seslerinin, kimi kelime sonlarında Arap alfabesinin gayın ve hı harfleriyle karşılanabilecek bir sese dönüşmesidir. Sözgelimi eyvah, bak, zuvah gibi sözcüklerin sonunda ki h sesinde olduğu gibi.   Kelime başlarındaki k sesinin g ye dönüşmesine de sık rastlanır. Gardaş, guyun, guzu,gurban gibi. Yine y yerine v, j yerine c , d yerine t ya da tersi ç yerine c, z yerine s yada tersi , ı yerine n harfleri geldiği olur. Şindi , köv, tüv, candarma, vijdan, tiken, herkez, annamah .... kelimelerinde olduğu gibi. Kimi zaman harflerin sırası değişir; Şalvar, buğlur... gibi.   Çeşitli ses düşmeleri, kısaltmalar görülür; mehle, mehelle, gelecem, kitli, ele...gibi. Bunların dışında tümüyle bölgeye özgü kelimeler de mevcuttur.  

Çemişgezek yöresi tarih boyunca sürekli bir hareketliliği yaşamıştır. Yörenin geçmişinde rol oynayan Saltuklular, Mengücekliler, Çubuk oğulları, Artukoğulları, Harzemşahlar, Ak koyunlular çeşitli Türk boylarıdır. Bu boylar, kopup geldikleri Batı Asya'nın, Horasan ve Azerbaycan gibi yörelerin yerel kültürlerini de birlikte getirmişlerdir.   Tarih içinde yöreye yapılan göçler ve yerleşimler ile yöreyi egemenliği altına alan çeşitli topluluklar yöre kültürünün oluşmasında etken olmuştur.   Buna karşılık Çemişgezek ve yöresinden dışarıya özellikle yakın çevresine yapılan göçler de buraların kültürünü etkilemiştir. Özellikle Çemişgezek'in etkinliğini kaybetmesi ve cazibe merkezi konumundan çıkması sonrası XVII yy dan başlamak üzere Harput ve sonra Elazığ'a önemli ölçüde sürekli bir göç olmuştur.   Önceleri çevresi ile karşılıklı etkileşim içinde olan kültürel yapı bu özelliğini tarih içinde yitirerek , bölgede güçlenen sosyo-ekonomik ve kültürel yapının etkisi altına girmiştir.

Çemişgezek kültürü, gelenek - görenekleri ve şivesi bölgedeki oluşumun bir alt kültürünü oluşturur.   Bilindiği gibi doğal etkenler, yörenin doğal şartlarının oluşturduğu doğal ortaklık yaşama biçimi, toplumsal yapı , karakter gibi alanlarda az çok belirleyici bir önem taşır. Çemişgezek'in içinde bulunduğu Yukarı Fırat Havzası diye adlandırılan bu bölgenin, tarihin eski çağlarından bu yana bu tür ortaklıkları taşıdığı görülür. Bu bölgede yer alan Harput-Elazığ başta olmak üzere Erzincan , Malatya, Bingöl hatta kısmen Diyarbakır, Sivas , Erzurum ve Urfa bu tür bir ortaklığı paylaşmışlardır.  

Arapça bir dildir. Farsça yemeğin sonunda yenen tatlı; Türkçe ise san’at.(İran Atasözü)

 

AĞIZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE

MAHALLİ AĞIZ ÖRNEKLERİ:

Afat: Afet, bela

Aha: İşte

Alınça : Erik

Badi: Büyükçe tas

Belek: Alacalı

Ber: 30 bağ ot

Bibi: Hala

Cacım: Bir çeşit kilim

Camus: Manda

Cazu :Kurnaz,cadı

Cısır : Direk

Çalcı: Hırsız

Çalık: Çukur

Çap: Ölçeğin dörtte biri

Çayan : Yengeç

Çigit :Çekirdek

Çurtan: Kurut, çökeleğin kurutulmuşu

Dırık: Böğürtlen

Ehven: Basit, adi, ucuz

Essah: Gerçek mi, gerçekten mi

Eşkere: Aşikar, aleni

Eyam : Hava

Gevende: Başıboş,soytarı

Gom: yayla evi (köm)

He: Evet

Heket: Doğru mu, sahi mi

Hesud: Haset, kıskanç

Hırhız: Hırsız

Hıyar: Salatalık

Kaş: Yokuş

Keko: baba, ağabey

Keşmer: maskara, komik

Kıdik : Oğlak

Kod: Çapın dörtte biri

Kuncık: Köşe, bucak

Kute: Acur

Lor: Bir çeşit çökelek

Mostra: Suratsız, maskara

Mozik: Topaç

Nahır: Davar sürüsü

Pepe: Ekmek ( çocuk ağzı)

Pisik: Kedi

Riçik: Ağaç kökü

Stil: Kova

Şer: kötülük

Tencik: Tencere

Teşt: Leğen

Tospağa: Kaplumbağa

Üsküre: Büyükçe tas

Zibil: Hayvan gübresi

Zornak: Kapı sürgüsü