DOĞUM GELENEKLERİ

Türk kültüründe doğum kutsal bir olay olarak yer almaktadır. Çemişgezek'de bu önemli olaya hazırlıklar çok önceden başlar. Kadının, hamile kaldığı günden itibaren çocuğun sağlıklı ,akıllı veya sevilen bir kimseye benzemesi için yaptığı veya sakındığı bir çok uygulama vardır. Çocuk, doğmadan bir çok eşyası hazırlanır. Beşiği dizilir.

Doğumun kolay olması için fincana dua yazdırmak, kurban kesmek, hocaya salatu selam verdirmek, doğum sırasında kolay doğum yapmış kadınları doğum odasına almak gibi uygulamalar vardır. Düşük yapmış kadınlar ve çocuklar doğum odasına alınmazlar. Bebeğin göbeği bıçakla kesilerek tuzlanır.

Eş,ev dışına çıkarılmaz, bahçeye gömülür. Eskiden bebeğin altına höllük konulurdu. Kundağına nazarlık takılır ve çocuk doğduktan sonra beş ezan geçmeden verilmezdi. Çocuğa adını kulağına ezan okunduktan sonra üç kez verildiği isimle seslenir,doğumu izleyen sabah doğarken şenliği yapılırdı. Yakın komşular çağrılır,yemekler yenir,eğlenceler yapılırdı. Çocuğa ilk yedi gün ebe bakardı ve buna küçük kırk denirdi. Bunun için ebeye ebe hakkı verilirdi.

Doğumdan sonra al basmasına karşılık tedbirler alınır, yatağın çevresine kara sicim bağlanır. Loğusa kırk gün evinden dışarı çıkmaz,çocuğu yalnız bırakmaz,dışarı çıkacaksa çocuğun ayak ucuna su ,baş ucuna süpürge bırakılırdı. Loğusa evine et girmez. Karşılaşan iki Loğusa birbirlerine iğne verirdi. Çocuğa muska, mavi boncuk takılırdı. Çocuğun ilk dişinin, saçının çıkması, yürümeye, konuşmaya başlaması hep olay niteliğinde değerlendirilir ve birtakım uygulamalar yapılırdı. Günümüzde köylerde bu uygulamaların bir kısmı yaşarken şehirlerde büyük değişimler olmuştur.

DOĞUM VE ÇOCUK

Çocuk olmadığı zaman ziyaretlere (Kırklar dağs, Şeyh Hüsamettin) gidilir Burada bir gece yatılır ve adak adanır Eğer çocuk olursa çocuk olduktan sonra ki günlerde tekrar ziyarete gidilir ikinci defa gidildiğinde adak yerine getirilir ve kurban ziyaretin bulunduğu yerde kesilir. Bir veya iki gece kalındıktan sonra dönülür Kesilen adak kurbanının koç ya da teke olması gerekmektedir Adağın etinden adak sahipleri faydalanamaz. Etin tümü komşulara ve fakirlere dağıtılır Ayrıca ziyaret sonrası olan çocuğun kız yada erkek ayrımı yapılmaksızın bir kulağı delinir ve küpe takılır Çocuğun elbiseleri de kendi evlerinde yapılmaz. Elbiseler çocuk yedi yasına girene kadar komşuları ve akrabaları tarafından temin edilir Kurban kesme işlemide çocuk yedi yasına girene kadar devam eder. Böylece toplam yedi tane kurban kesilmiş olur Küpe ise çocuk yedi yasma girince çıkarılır Yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek için şunu da eklemek gerekir ki ziyarete çocuk olması için gidildiğinde oradaki yatırdan değil herşeye kadir olan Allah'tan o yatırın yüzü suyu hürmetine o aileye çocuk nasip etmesi dilenir.Çocuğu olmayan ailelerin yaptığı bir diğer işlem ise şöyledir: isimleri Mehmet olan yedi evden birer çivi toplanır ve bu çivilerden bir bilezik yapılır Bilezik çocuğu olmayan kadının kolunda ölene kadar kalır Bunun anlamı da Hz. Muhammedin yüzü suyu hürmetine Allah'tan çocuk dilemektir Doğuma Hazırlık ve Doğum Sonrası Doğum yapacak anne adayı hamileliği sırasında, dünyaya gelecek bebeği için bir takım hazırlıklar yapar. Bunların basında, elbiselerin dikilmesi ve höllüğün hazırlanması gelir Höllük çocuğun altına serilen iki yada üç elekten geçirilmiş topraktır. Bu toprak peteklerde saklanır ve ihtiyaç duyulduğunda çıkarılarak kullanılır Höllük ateşte kavrulur ve sıcak sıcak çocuğun altına serilir Doğumun kolay olması için köpekler doyurulur Evine yıldırım düşenlerin evinden su alınır ve bu su hamile kadına içirilirse doğumun kolay geçeceğine inanılır Doğum ebeler tarafından yaptırılır Ancak eskiden okul eğitimi almış ebeler bulunmadığı için bu iş görerek öğrenen ve bu konuda becerisi olan kadınlar tarafından yapılırdı. Çocuk doğup, gözlerini dünyaya açınca göbeği kesilir, yıkanır ve kundak bezlerine höllükle birlikte sarılır Bu arada kokmaması için tuzlanır ve şansı açık olan biri çocuğun da şanslı olması için avcuna tuz koyar. Bu işlerden sonra çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunur.Bebeğin göbeğinden kesilen parça da rastgele atılmaz. Göbek parçası caminin bahçesine gömülürse çocuğun alim olacağı ve dinine sahip çıkacağı, okulun bahçesine gömülürse okuyacağı ve bu konuda başarılı olacağına inanılır Yeni doğan bebeğin ismi ailenin büyükleri tarafından verilir. Bayramda doğan çocuğa erkekse Bayram, kızsa Arife adını verirler. Kurban bayramında doğan çocuğa erkek ise Hacı, kızsa Hacer adı konur Şubat ayında kıştan yaza çıkıldığı için bu ayda doğan kız çocuğuna Şerife adı verilir Bazen de doğuma götüren şoförün adı veya doğum sırasında evde bulunan misafirin adının da verildiği görülmektedir Yatır ziyaret sonucu doğan çocuklara da erkekse Hüsamettin ve Hıdır adinin verildiğine de rastlanır Yeni doğan çocuk yukarıda aniatılan işlemlerin yanı sıra ilginç birtakım işlemlerden geçirilir ki bunları da şöyle sıralayabiliriz; Ölmüş at iskeletinin mahalli dilde "Gurrabba" denilen kalça kemikleri arasından çocuk tam üç kere geçirilir Bu işlem Türklerin at kültüründen kaynaklanmaktadır Çocuk alçak bacalı bir evin bacasından aşağıdan verilip yukarıdan çekilmek suretiyle yine tam üç kez geçirilir Bu işlemde evin bacasının yönünün kıbleye doğru olmasına özellikle dikkat edilir Yine yedi evin süvüğünden yani evlerin damlarının saçaklarından "Gamga" denilen ağaç parçaları toplanır Bu ağaç parçalanndan bir ateş yakılır Yakılan ateşin üzerine bir tepsi konulur önceden hazırlanmış olan hamur simit şeklinde şekillendirilerek pişirilir Hazırlanan bu ekmeğe "Gaygana" denir Gayganamn çocuk basının geçeceği genişlikte olmasma dikkat edilir Pişen gaygana çocuğun boynundan geçirilir Daha sonra evin önünden geçenlere bu ekmek ikram edilir.

"Kırklı" tabir edilen, henüz kırk gününü doldurmamış anne ve çocuğun yalnız bırakılmamasına dikkat edilir. Çocuk yalnız bırakıldığında cinler çarpar veya periler çocuğu değiştirir korkusu yaşanır Çocuk eğer kırkı dolmadan yalnız bırakılacaksa şu tedbirler alınır;

a) Eşiğin etrafı kıldan yapılmış bir halatla çevrilir ve eşiğin altına süpürge konur Baş ucuna En'am yerleştirilir Çocuğun yorganına iğne veya çuvaldız sokulur, yastığın altına ekmek parçası konulur. Çocuğun yatağının yeri değiştirilir.

b) Doğan çocuğun kırkı çıkıncaya kadar o evden dışarıya ateş ve tuz verilmez. Ateş verilirse çocuk yaramaz olur tuz verilirse çocuk geçimsiz olur inancı vardız

Kırk Basması : Kırkı çıkmayan iki çocuk yanyana gelirse buna kırk basması denir Bu iki çocuğun da cılız kalacağına inanılır Ayrıca kırklı çocuk zayıf ise şu önlem alınır; Çocuk evin orta yerine alınır ve çocuğun etrafı süpürülür Bundan sonra çocuğun iyileşeceğine inanılır İki kırklı anne yanyana geldiğinde de şu tedbirler alınır; Annelerin kırklarının kanşmamasi için dikiş iğnelerini değiştirirler.

 

back