KÜLTÜR

Çemişgezekbirçokkültürüiçindebarındırmışvebukültürlerdenetkilenerekgünümüzedeğingelmiştir.Kendineözgügelenekleri,yemekleri,düğünadetleri,manileri,ninnileri,duaları,bedduaları,deyimleri,hikayeleri,bilmecelerivesöylenceleriileilgiçekiciözellikleresahiptir.

Kültürinsanıntoplumsalyaşamınınheralanındakikendisinivekendisininolanın(veyaolduğunusandığını)ifadesidir;çünkükültür,insanınkendiyaşamını,geçmiştengelentecrübelervebirikimlerlevekendininyarattıklarıylanasılürettiğinianlatır.İnsankendininasılüretiyorsa,buüretmeyoluonunkültürüdür.Bununanlamıtekveyeknesakbirkültürün(örneğinAmerikan,TürkveyaAlmankültürünün)olduğudeğildir.Kültür,oluşyerininveyapılışbiçimininözelliklerinegöre,siyasal,ekonomik,sosyal,eğlence,dinlenme,aristokrat,işçisınıfı,gençlik,müzik,sanat,aile,köy,kent,başkaldırı,boyunsunu,arkadaşlık,dostluk,çevreveteknolojikkültürgibigruplaraayrılabilir.Anadolutekyeknesakbirkültüründeğil,tarihlerboyuvegünümüzde,birbirindenbellifarklılıklargösterenkültürleresahiptir.Bufarklılık,insanlarınbelllizamanlardavebellikoşullardakendivarlıklarınıüretmede"yaşamlarınıyapışyolları"farkıdır.Kültür,dolayısıyla,bellibirtopluluğunbellizamanvekoşullardaüretimbiçimindekisosyalkişiliğidir.(...)

Kültürbellibiryaşambiçiminianlattığında,buyaşambiçiminiyaşayanlar,kendilerindenfarklıbiçimdeyaşayanlarafarklıbiçimdeyaklaşmışlardır.Buyaklaşımlardanöndegelenlerdenikişigıptaetmeveözenme,diğeriise,küçümsemedir.Kentlininköylüyüküçümsemesini,AmerikanpopmüziğihayranınınTürkmüziğininbellibirbiçiminimagandakültürüolaraknitelemesinibunaörnekolarakverebiliriz.Kültürünbirbaşkasını"kültürsüz"olarakküçümsemesi,okültürünhemkendiniüstüngörmesihemde"kültürsüz"olaraknitelediğinekarşıkendinikorumasınıanlatır.(...)

Kültürünüstünlüğü,kültürsüzlükvekültürünbayağılığıgibinitelemeler,yaşambiçimleriarasındakimücadeleveiletişimtarzınıanlatır.Tutucularınveelitistlerinkitlevepopülerkültürüaşağılamalarıvebukültürün"işgaline"karşı"yüksek"ve"kaliteli"kültürükorumaçabalarıbundandır.(...)

Egemengüçlersadecekendisiyasal,ekonomikvesosyaltarihleriniyazmazlar,aynızamandaegemenlikaltındakilerintarihinideyazarlar.Böylece,egemeninyazdığıtarihinsanın(örneğinTürkiye’nin,Fransa’nınAmerika’nın)tarihi,kültürü,geçmişiyapılır.Buyazışta,halkınpopüleri,egemeninçıkarınagöreyenidenanlamlandırılır.(...)

Egemenlikvemücadele,kazanılıncaveyakaybedilincebitenbirkarakteresahipdeğildir;Kazanmavekaybetmeheraniçinyenidenkazanılmalıvekaybedilmelidir.Egemenliğinkültürelvediğerbaskımekanizmalarıkesintisizolarakkazandığınıkorumakzorundadır.Kültürelalan,popülerkültürdahil,egemenlikvemücadelealanıolarakbiçilenmiştir.Popülerkültürdegünümüzdekidurum,bumücadeleninbellikoşullardakidinamikdurumunuanlatır.(...)

back

anasayfa

GününLinki.