TATLILAR 

Baklava Dolanger DilberDudağı GülTatlısı HalburHurması Hesüde
PekmezHelvası PeynirliKadayıf İrmikHelvası Revani UnHelvası Zerde
GÜLTATLISI

Malzemeler

Yeterikadarun,nişastaveceviziçi 1paketbizimyağ
1adetyumurta 1kaseyoğurt,1çaykaşığıkarbonat
Yarımsubardağıyağ  
YAPILIŞI:

1.Yumurta,yoğurtvesıvıyağkarıştırılarakiçerisineyeterikadarunkonulupkarbonatilaveedilerekyumuşakbirhamuryapılır.

2.Hazırlananhamurtopaklaraayrılaraknişastaileaçılır.Tepsiyağlanarakyufkaserilir.Yufkanınüzerinehavandadövülmüşcevizserpilir.Buişlemeyufkalarbitenekadardevamedilir.

3.Yufkalarbittiktensonraistenilenşekildekesilereküzerine,birpaketsanayağıeritilipiyicekızartıldıktansonradökülürvekızgınfırındakızartılır.

4.Kızartmaişlemitamamlandıktansonrasoğutulurvehazırlananşurupsıcakolaraküzerinedökülür.

BAKLAVA

Malzemeler

Yeterikadarun SıvıYağ
Karbonat,şekerveceviz  
   
YAPILIŞI:

1.Unilesıvıyağkarıştırılarakiyiceyoğrulur.1çaykaşığıkarbonatilaveedilerektekraryoğrulur.

2.Eldeedilenbuhamuryufkaşeklindeaçılır.2,5santimgenişliğindeşeritlerhalindekesilir.Buşeritleregülşekliverilerekbirkaptakızgınbirşekildeortasındançatallatutularakkızartılır.

3.Öncedenhazırlanansoğukşurubuniçerisineatılıpbirsürebekletilir.Üzerineceviz,fındık,fıstıkvebenzerişeylerdövülür,üzerineserpilir.

DİLBERDUDAĞI Malzemeler
Yeterikadarun 2adetyumurta
1çaybardağısütvesıvıyağ 1paketmargarin
Nişastaveceviz  
YAPILIŞI:

1.Birtepsiiçerisineun,yumurta,sıvıyağ,sütvenişastakonulupbirlikteyoğrularakyumuşakbirhamurhazırlanır.

2.Hamuryirmiparçayabölünerekyufkaaçılır.Buyufkalarüstüstekonaraksubardağıilekesilir.(ağıztarafıile)

3.Kesilenyufkanıniçinedövülmüşcevizkonarakdudakşeklinialacakşekildekatlanır.Üzerinemargarineritilerekdökülürvefırınaatılarak20dakikakızartıldıktansonrahazırlananşurubuilaveedilipservisyapılır.

HESÜDE Malzemeler
7kaşıknişasta 1litresu,yarımpaketmargarin,yarımpakettereyağı
Yeterikadartozşeker 1paketfıstık,birmiktarrendelenmişçikolata
   
YAPILIŞI:

1.Nişasta,birlitresudabirsubardağışekerlebirliktebirkabıniçerisindekarıştırılarakeritilir.

2.Margarin(tuzsuztereyağı)genişçebirtavadaeritilir.Dahaöncedenhazırlanannişasta,yağıniçerisinedökülerekkısıkateştekatıhamurkıvamınagelenekadarkarıştırılıppişirilir.

3.Ateştenalıptabaklarakonulupyağabatırılankaşıkladüzeltilipüzerinedövülmüşfıstıkverendelenmişçikolataserpilir.

4.Ilıkveyasoğukkenservisyapılır.

PEKMEZHELVASI Malzemeler
250grtereyağı 250grun
2subardağıdutpekmezi Ceviz,fındık,fıstık
Hindistancevizi  
YAPILIŞI:

1.Hafifısıtılmışyağıniçerisineundökülerekhafifçepembeleşinceyekadarkavrulur.Kavrulanunadutpekmeziilaveedilerek2dakikakadarpişirilir.

2.Pişenhelvaservistabaklarınaalınaraküzerinedövülmüşolançerezlerserpilirveservisehemsıcakhemdesoğukolaraksunulur.

DOLANGER Malzemeler
1çaybardağıyoğurt,1,5subardağısu 1yumurta,50grsanayağı
1çaykaşığıkabartmatozu,birmiktartuz Dövülmüşceviz,1fincanzeytinyağı
Açmakiçinnişastaveun  

NOT:Şerbetiçin6subardağışeker,5subardağısu,6damlalimon

YAPILIŞI:

1.Malzemelere  göreyumuşakbirhamuryoğrulur.

2.Hamurdancevizbüyüklüğündeyumaklaryapılır.Heryumakoklavayardımıylayufkayadönüştürülür.

3.Yufkaortadanikiyekesilipüzerinedövülmüşcevizserpilir.

4.Yufkayuvarlakkenarındanoklavayasarılıpyuvarlanır.Oklavaüzerindeelyordamıylaikitaraftanhafifsıkıştırılırveyağlanmıştepsiyedizilir.

5.Heryumakiçinaynıişlemuygulanır.

6.Tepsidolduktansonrasıvıyağdökülüpfırındakızartılır.Fırındançıktıktan sonraşerbetiverilir.

HALBURHURMASI Malzemeler
Yeterikadarun 1çaybardağıyoğurt
1adetyumurta Yarımçaybardağısütvezeytinyağı
1çaykaşığıkarbonatvetuz 2çorbakaşığışeker
YAPILIŞI:

1.Malzemelerinhepsikarıştırılarakkulakmemesiyumuşaklığındabirhamurhazırlanır.

2.Hazırlananhamurcevizbüyüklüğündeparçalarabölünereküçparmağınvehalburuniziçıkacakşekildeyuvarlakşeklegetirilir.

3.Buşeklegetirilenhamurbolvekızgınyağdakızartılırveöncedenhazırlananşurubuniçerisineatılır.

4.Dahasonraservistabağınaalınıpisteğebağlıolaraksüslendiktensonraservisyapılır.

5.ŞurubunYapılışı:1subardağışeker1subardağısuyakatılarak10dakikakadarkaynatılarakyapılır.

İRMİKHELVASI Malzemeler
200gr.irmik 250gr.sanayağı
500'ergr.sütvetozşeker Yarımçaybardağıkıyılmışceviz
   
YAPILIŞI:

1.Sanayağıtenceredeeritilerekirmikveezilmişceviziçiilaveedilir.Pemberenkalıncayakadarkarıştırılarakkavrulur.

2.Kıvamınagelinceşekerkatılmışsütkatılarak5dakikakadarhafifateştesütüçekinceyekadarkarıştırılır.

3.Ocaktanindirilipağzıkapatılarakdemlenmeyebırakılır.15-20dakikasonraservisehazırhalegelir.

UNHELVASI Malzemeler
2PaketBizimyağ 1KaseTozŞeker
1KaseUN 2KaseSüt
   
YAPILIŞI:

1.Yağeritilipunkatıldıktansonra45dakikakavrulur.

2.Şekerilesütübirbirinekarıştırarakşekerinerimesisağlanır.Dahasonrahazırlananşekerlisütkavrulanunakatılarakkarıştırılır.

3.Unsütüçekenekadardüşükateştekavrulurveocaktanindirilerekdinlenmeyebırakılır.

REVANİ Malzemeler
1'ersubardağıtozşeker,irmik,sıvıyağ 1subardağıyoğurt
2subardağıun,3yumurta  
1çaykaşığıkarbonat,yarımsubardağıdövülmüşcevizveyafındık 3,5subardağışeker,4,5 bardaksu-2yemekkaşığılimonsuyu
YAPILIŞI:

1.Bakırveyacambirkabıniçerisindeönceyumurtalarköpürünceyekadarçırpılır.Şekerkatılarakiyiceçırpılır.

2.Bukarışımayağ,yoğurtveirmikilaveedilipçırptıktansonrakarbonatileunkonularaktekrarçırpılır.

3.Tepsiyağlanıpunlandıktansonrabozakıvamındakihamurtepsiyedökülür.Üzerinefındıkveyadövülmüşcevizserpilerekfırındapişirilir.

4.Şerbetiçinayrılanşekeresuilaveedilipbirikitaşımkaynadıktansonralimonsuyudökülüp15dakikakaynatılır.

5.Öncedenpişenrevanininüzerinesıcakkenyarımçaybardağısufırçaylasürülür.Soğuduktansonraşerbetsıcakkenrevanininüzerinedökülür.Soğukservisyapılır.

PEYNİRLİKADAYIF Malzemeler
1kg.telkadayıf 1,5kg.tozşeker
250gr.tazetuzsuzbeyazpeynir 200gr.margarinveyatereyağı
   
YAPILIŞI:

1.Telkadayıfbirtepsininiçerisinekonularakeritilenmargarinveyatuzsuztereyağıkaşıklaüzerineserpiştirilir.

2.İyicekarıştırılıpovulurbaşkabirtepsininaltıyağlanarakkadayıfınyarısıtepsiyedöşenir.

3.Birtepsininaltıyıkanıpkurulandıktansonradöşenmişkadayıfınüzerinetersiylebastırılıpdöndürülereksıkıştırılıpdüzeltilir.Tuzsuzpeynirçokincedilimlereayrılarakdöşenmişolankadayıfınüzerinikapatacakkadarbirsıradizilir.

4.Gerikalankadayıfpeynirinüzerineserilerekdüzeltilipsıkıştırılır.Kızgınfırındapişirilipsoğumayabırakılır.

5.Şerbetinyapılışı:1,5kg.şekere2,5litresukonulup45dakikakaynatılır.2kaşıklimonsuyuilaveedilipikitaşımdahakaynatılıpateştenalınır.10dakikasonradilimlenmişpeynirkadayıfınüzerinetamamıdökülüpsoğuduktansonraservisyapılır.

Zerde Malzemeler
1çaybardağıkırıksıziyicinspirinç 2subardağıtozşeker
1kaşıknişasta 5subardağısu
Üzerine;fındık,fıstık,üzüm,nartanesi,tarçıntozu,ağartılmışbadem,zerdeçal
YAPILIŞI:

1.Beşbardaksuiçerisineyıkanmışpirinçkatılır.Pirinçtaneleriyumuşayıncayakadarhaşlanır.Şekerikatılır,tekrarkaynatılır.

2.öncecesudaıslatılıp,eritilmişzerdeçal(sıcaksudaeritilerekkullanılır)haşlananpirincedökülür.Kaynamayabırakılır.

3.Kaynamaktaolanzerdeniniçerisinesudaezilmişbirkaşıknişastailaveedilerektekrarbirikitaşımkaynatılır.

4.Pişmesitamamlananzerdeserviskaselerinealınır.Üzerinedövülmüşfındık,dövülmüşfıstık,ağartılmışdövülmüşbadem,tarçıntozu,nartaneleri,kaynatarakkabartılmışkuşüzümüvs.neistenirseserpiştirilir.Arzuyagöregülsuyudakonur.